Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право європейських країн"


Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Адміністративне право європейських країн»

(за кредитно-модульною системою)Галузь знань: 0304 «Право»


Напрям: 6.030402 «Правознавство»

Курс – 4 Семестр – 8


Лекції – 16

Практичні­­ – 16 Диференційований залік – 8 семестр

Самостійна робота – 72

Індивідуальна робота – 4

Усього (годин/кредитів ECTS) – 108/3,0

Індекс Р9-6.030401/11-4.11.4
СМЯ НАУ РНП 13.01.02 – 01 – 2012
Робоча навчальна програма дисципліни «Адміністративне право європейських країн» розроблена на основі робочого навчального плану

№ РБ - 9–6.030401/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.030401 «Правознавство», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н9-6.030402/11-4.11.4 , затвердженої ректором від 16.12.2011 р, «Тимчасового Положення про організацію навчального процессу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)» та «Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом рекотра від 15.06.2004 №122/од, та наказу рекотра від 12.04.2005 №81/од.

Навчальну програму розробили:

д.ю.н., професор _________________________________ В.Колпаков

ст. викладач кафедри

конституційного та адміністративного права _______________ О. Гусар


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права, протокол №_____ від "_____"___________2012 р.
Завідувач кафедри ________________________________ В.Колпаков

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030401 «Правознавство» (спеціальність 7/8.03040201 «Правознавство») – повітряного, космічного та екологічного права, протокол №__ від “__” __________2012р.


Завідувач кафедрою ________________________________В.Назаров
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Юридичного інституту, протокол № ___ від

« ___ » ____________2012р.


Голова НМРР __________________________________ В.Вишновецький

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ


Вступ

1. Пояснювальна записка ............................................................………..4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця .......................................................................................................4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни ............................................. 4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ...........................................5

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ............5

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів .................6

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ...............................72. Зміст навчальної дисципліни .............................................................. 8

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………. 8

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять……8

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг ………………………………..8

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг…………………………….....9

2.2.3. Самостійна робота студентів, її зміст та обсяг……...........................9

2.2.4. Індивідуальна робота ………………………………………………..10

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни ...................……...11

3.1. Список рекомендованих джерел………………………………………104. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань

та вмінь..........................................................................................................11

4.1 Основні терміни, поняття, означення ..................................................11

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань

та вмінь.....................................................................................................135. Форми документів Системи менеджменту якості …………............17


Ти ніколи не будеш знати достатньо, якщо не будеш знати більше, ніж достатньо.

Уільям Блейк
ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

На базі знань, отриманих під час вивчення порівняльного адміністративного права, вивчається велика кількість дисциплін. Реалізація конституційних положень значною мірою залежить від організації державного управління, діяльності відповідних державних органів та їх посадових осіб.

Адміністративне право європейських країн органічно пов'язано з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов'язковим інструментом, за допомогою якого здійснюється реалізація державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонування найбільш активної та потужної державної підсистеми — апарату державного управління.

Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно-владні управлінські правовідносини та закріплюються права і обов'язки громадян, а також інших суб'єктів, що не мають владних повноважень, у відношеннях з представниками держави, встановлюються організаційні та правові засади функціонування всієї системи державної адміністрації, здійснюється розподіл повноважень між органами державного управління та їх структурними одиницями визначаються принципи, методи, форми державно-управлінської діяльності.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Оволодіння студентами на основі знань законів, закономірностей, категорій теорії порівняльного адміністративного права і процесу, уміннями та навичками їх застосування для аналізу діяльності суб'єктів адміністративно-правових відносин, органів державної виконавчої влади. Дана навчальна що формують юридичні знання фахівця в області вивчення зарубіжного досвіду та діяльності основних інститутів адміністративного права європейських країн.


1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- дослідити порівняльне адміністративне правознавство та узагальнити основні інститути адміністративного права у європейських країнах;


 • вивчити загальні положення, що регулюють діяльність органів державного управління досліджуваних європейських країн;

 • -сформувати систему знань з правових питань діяльності органів державного управління європейських країн, заснованих на науково – теоретичних положеннях і чинному законодавстві цих країн;

 • розвинути вміння всебічно оцінювати соціально – політичні процеси в сфері виконавчої влади європейських країн і давати їм відповідну правову характеристику;

 • вміти використовувати зміст діючих в окремих європейських країнах законів та підзаконних актів управління в своїй практичній діяльності;

- навчити студентів основам ведення дискусій, ставлення проблем, виявлення закономірностей у сфері управління та здійснення державної виконавчої влади;

- навчити студентів самостійно та критично аналізувати різноманітну інформацію в сфері державного управління та захисту прав і свобод при здійсненні державної виконавчої влади.1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • юридичний зміст основних термінологічних понять адміністративно-правової науки європейських країн;

 • стан та порівняльний рівень розвитку адміністративного права в європейських країнах.

 • сутність адміністративного права, його зв'язок з державним управлінням в європейських країнах;

 • систему виконавчої влади, правове становище суб'єктів, що її здійснюють в європейських країнах;

 • теоретичні та правові засади державного управління і діяльності органів державного управління досліджуваних європейських країн, які є базою для розуміння особливостей правового регулювання в цих країнах;

 • організаційно-правові основи управління в різних сферах виконавчо-розпорядчої діяльності в окремих європейських країнах;

 • правове становище органів державного управління європейських країн, їх роль та і місце в системі державних органів;

 • принципи організації і діяльності органів державного управління європейських країн, їх компетенцію і систему, правові основи взаємодії з іншими державними органами;

 • поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру в європейських країнах;

 • поняття та види адміністративного примусу та адміністративної відповідальності в європейських країнах.

Вміти:

 • орієнтуватися в діючому адміністративному законодавстві європейських країн;

 • правильно застосовувати та тлумачити норми адміністративного права європейських країн;

 • володіти методами та прийомами юридичного аналізу теорії та практики діючого адміністративного законодавства європейських країн;

 • творчо аналізувати і застосовувати зміст законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють діяльність органів державного управління в європейських країнах, посадових осіб, громадських організацій і громадян;

 • самостійно аналізувати і застосовувати закони та інші нормативні правові акти європейських країн, що регулюють відносини у сфері державного управління в цих країнах;

 • юридично грамотно здійснювати експертизу нормативних правових актів європейських країн у сфері державного управління.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного навчального модуля.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Публічна адміністрація та адміністративне право європейських країн» студент повинен:

Знати:

 • організаційно-правові основи управління в різних сферах виконавчо-розпорядчої діяльності в окремих європейських країнах;

 • правовое положение органов государственного управления этих стран, их роль и место в системе государственных органов; правове становище органів державного управління європейських країн, їх роль і місце в системі державних органів;

 • принципи організації і діяльності органів державного управління європейських країн, їх компетенцію і систему, правові основи взаємодії з іншими державними органами;

 • поняття та принципи адміністративного процесу, його структуру в європейських країнах;

 • поняття та види адміністративного примусу та адміністративної відповідальності в європейських країнах.;

 • поняття, характерні риси та порядок організації публічної служби;

 • поняття і форми контролю за публічною адміністрацією;

 • адміністративне право Франції;

 • адміністративне право Німеччини;

 • адміністративне право Великобританії;

- адміністративне право Італії.

Вміти:

 • володіти методами та прийомами юридичного аналізу теорії та практики діючого адміністративного законодавства європейських країн;

 • творчо аналізувати і застосовувати зміст законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють діяльність органів державного управління в європейських країнах, посадових осіб, громадських організацій і громадян;

 • самостійно аналізувати і застосовувати закони та інші нормативні правові акти європейських країн, що регулюють відносини у сфері державного управління в цих країнах;

 • юридично грамотно здійснювати експертизу нормативних правових актів європейських країн у сфері державного управління.1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисциплінипор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)

Усього

Лекції

Практ.

заняття

СРС

Інд.

робота

1

2

3

4

5

6

7

8 семестр

Модуль №1 «Публічна адміністрація та адміністративне право європейських країн»

1.1

Публічна адміністрація та адміністративне право у правових системах сучасності.

12

2

2

8

-

1.2

Адміністративні структури.

12

2

2

8

-

1.3

Публічна служба.

9

1

1

7

-

1.4

Діяльність публічної адміністрації.

9

1

1

7

-

1.5

Контроль за публічною адміністрацією.

12

2

2

8

-

1.6

Адміністративне право Франції.

13

2

2

8

1

1.7

Адміністративне право Німеччини.

13

2

2

8

1

1.8

Адміністративне право Великобританії.

13

2

2

8

1

1.9

Адміністративне право Італії

12

2

1

8

1
Модульна контрольна робота № 1

3

-

1

2

-
Всього за модулем № 1

108

16

16

72

4
Усього за 8 семестр

108

16

16

72

4
Всього за навчальною дисципліною

108

16

16

72

4


2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU -> 24644
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
24644 -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів Адміністративне право європейських країн Шифр документа
24644 -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Адміністративне право»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка