Програма навчальної дисципліни "Адміністративне право європейських країн"


Лекційні заняття, їх тематика та обсягСторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

8 семестр

Модуль №1 «Публічна адміністрація та адміністративне право європейських країн»

1.1

Публічна адміністрація та адміністративне право у правових системах сучасності.

2

2

1.2

Адміністративні структури.

2

2

1.3

Публічна служба.

1

2

1.4

Діяльність публічної адміністрації.

1

2

1.5

Контроль за публічною адміністрацією.

2

2

1.6

Адміністративне право Франції.

2

2

1.7

Адміністративне право Німеччини.

2

2

1.8

Адміністративне право Великобританії.

2

2

1.9

Адміністративне право Італії

2

2
Усього за модулем №1

16

18

Усього за 8 семестр

16

18

Усього за навчальною дисципліною

16

18


2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг
пор.


Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практ. заняття

СРС

1

2

3

4

8 семестр

Модуль №1 «Публічна адміністрація та адміністративне право європейських країн»

1.1

Публічна адміністрація та адміністративне право у правових системах сучасності.

2

2

1.2

Адміністративні структури.

2

2

1.3

Публічна служба.

1

2

1.4

Діяльність публічної адміністрації.

1

2

1.5

Контроль за публічною адміністрацією.

2

2

1.6

Адміністративне право Франції.

2

2

1.7

Адміністративне право Німеччини.

2

2

1.8

Адміністративне право Великобританії.

2

2

1.9

Адміністративне право Італії

1

2
Модульна контрольна робота №1

1

2
Усього за модулем №1

16

20

Усього за 8 семестр

16

20

Усього за навчальною дисципліною

16

20


2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг
Пор.

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

1

2

3

8 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

18

2.

Підготовка до практичних занять

18

3

Підготовка до модульних контрольної роботи

2

4.

Характерні риси адміністративного права європейських країн.

2

5.

Система адміністративного права.

2

6.

Класифікація центральних адміністративних структур. Міністерства та їх моделі.

2

7.

Регіональні та місцеві органи державної адміністрації

2

8.

Системи публічної служби.

2

9.

Права та обов'язки публічних службовців.

Відповідальність публічних службовців.
1

10.

Адміністративні акти та їх трактування в праві різних держав.

2

11.

Процедури прийняття, оскарження та виконання індивідуальних адміністративних актів.

1

12.

Форми парламентського контролю та контролю глав держав

2

13.

Судовий контроль за публічною адміністрацією та його моделі.

2

14.

Консультативні і контролюючі адміністративні органи влади Франції.

2

15.

Особливості судового контролю публічної адміністрацією Франції.

2

16.

Форми адміністративної діяльності Німеччини

2

17.

Поліцейське право і право охорони суспільного порядку Німеччини

2

18.

Джерела адміністративного права Великобританії

2

19.

Адміністративна юстиція Великобританії.

2

20.

Регіональне та місцеве самоврядування Італії.

2

21.

Адміністративні трибунали як спеціалізовані органи адміністративної юстиції Італії.

2

Усього за 8 семестр

72

Усього за навчальною дисципліною

72


2.2.4. Індивідуальна робота (4год.)

Адміністративна юстиція Франції. (1 год.)

Адміністративні процедури Німеччини. (1 год.)

Класифікація цивільних службовців Великобританії. (1 год.)

Система органів виконавчої влади Італії. (1 год.)


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Школик А.М. Порівняльне адміністративне право: Навчальній посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин. - Львів: ЗУКЦ, 2007. - 308 с.

3.1.2.Мосьондз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах): Навчальний посибник - Атіка, 2008. - 272 с.

3.1.3.Административное право зарубежных стран. Учебник. / Под ред. проф. Козырина А. Н. - М.,Спарк. 2003. - 464 с.

3.1.4.Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада.- М.,2001.-200 с.

3.1.5. Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития иосновные современные концепции. — М.: Юрист, 2002. - 410 с.

3.1.6.Бахрах Д. Н., Российский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов. — 3-є изд., пересмотр, и доп. — М: Норма, 2007. — 816 с.

3.1.7. Лісничий, В. В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: навчальний посібник / В.В. Лісничий. - 2-е вид., вип. - К.: Професіонал, 2004. - 335 с.

3.1.8.  Адміністративна юстиція : європейський досвід та пропозиції для України / авт.-упоряд. І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. - Київ : Факт, 2003. - 535с.

3.1.9. Гощаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи: Навчальниц посібник. – К: БІНОВАТОР, 2006. – 400 с.

3.1.10. Боярко Г.В., Заросило В.О., Маніна Л.М., Проценко Г.П. Поліція Великої Британії : Структура та організація діяльності : Навч. Посібник. – К.: Академія управління МВС. 2008 – 130 с.


3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1.Гайдулін О.О. Зближення контрактного права Європейських країни : Монографія. – К.: Видавець Позднишев. 2009. – 293 с.

3.2.2. Захист соціальних та економічних прав людини: Міжнародні стандарти і Законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції, 12 березня 2004 року, м. Київ / за ред.. О.Ф. Штанва, Н.Б. Болотної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – с. 1. – 158.

3.2.3. Заросило В.О. Організаційно-правові основи миротворчої діяльності МВС України: Навч. Посібник. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2008. – 200 с.

3.2.4. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали I Міжнародної наукової конференції, Київ НАУ, 24 лютого 2011р.- Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2011. – 460 с.

3.2.5. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства./ О. А. Банчук, Р. О. Куйбіда. – К.: «УКЦ «ЛЕСТА»», 2005. – 116 С.

3.2.6. Кинтерая А.Г. Методы разграничения предметов ведения и полно-мочий в современных федеративных государствах: сравнительный анализ и основные тенденции // Право и политика. - 2006. - № 11. 21.

3.2.7. Козлов С.С., Пермяков А.Г. Функционирование и административно-правовая организация ювенальной юстиции в судебных системах зарубежных стран // Международное и публичное частное право. - 2006. - № 2.


4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (домашніх завдань тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.2. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.3. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна,цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.4. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.5.Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.6. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.6.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на практичних заняттях тощо.

4.1.6.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.6.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.6.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.6.5. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.6.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).
4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь

4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань і умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

8 семестр

Модуль №1

Мах

кількість

балів


Вид навчальної роботи

Мах

кількість

балів


Відповіді на практичних заняттях

20

(5б.х4)
Виконання експрес – контрольної роботи

20

(5б.х4)

Ведення та якість конспекту лекцій

8

(1б.х8)

Виконання тестових завдань, підготовка рефератів та ін.

20

(5б.х4)

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 41 балу

Виконання модульної контрольної роботи №1

20

Усього за модулем №1

88

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 8 семестр

100


4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалоюВідповідь на практичному занятті з основних питань

Виконання експрес-контрольної роботи

Виконання те-стових завдань, підготовка реферату та ін..

Виконання модульної контрольної роботи

Оцінка за

національною шкалою

5

5

5

18-20

Відмінно

4

4

4

15-17

Добре

3

3

3

12-14

Задовільно

менше 3

менше 3

менше 3

менше 12

Незадовільно


4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то він допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль за модулем №1 здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.

4.2.6. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.
Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою


Модуль №1

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно


4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).

4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює сімнадцяти (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на три бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.11. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).


Таблиця 4.4

Відповідність підсумкової семестрової

модульної рейтингової оцінки у балах

оцінці за національною шкалоюОцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно
Таблиця 4.5

Відповідність залікової

рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою12

Відмінно

10

Добре

8

ЗадовільноНезадовільно4.2.13. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).


Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюОцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


4.2.14. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік (у даному випадку – у восьмому семестрі), дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” –12 балів, для “Добре” –10 балів, для “Задовільно” – 8 балів) (табл. 4.5).

4.2.15. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS (табл. 4.6) заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.16. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки
(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Каталог: bitstream -> NAU -> 24644
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
24644 -> Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів Адміністративне право європейських країн Шифр документа
24644 -> Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять з дисципліни «Адміністративне право»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка