Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401Сторінка1/5
Дата конвертації29.01.2017
Розмір0.68 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 грудня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Адміністративне судочинство
за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 2-го курсу ННІПП НАВС

Київ – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» для студентів навчально-наукового інституту права та психології НАВС

за напрямом підготовки «Правознавство»


Розробник: Галай В.О. - доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС кандидат юридичних наук

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС

Протокол від 07 листпада 2013 року № 6
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін Навчальнонаукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

Схвалено науково-методичною радою НАВС
Протокол від 16 грудня 2013 року № 5

16 грудня 2013 Голова __________________ В.В. Чернєй


 Галай В.О., 2013 рік

 НАВС, 2013 рік


  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

Право 0304


Нормативна
Модулів – 3

Напрям підготовки

Правознавство

6.030401


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - мультимедійний проект

Семестр:

Загальна кількість годин – 108

4-й

Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54

самостійної роботи студента – 54


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

"Бакалавр"16 год.

Семінарські:

18 год.

Практичні:

20 год.

Самостійна робота:

54 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю:

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50/50


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» є:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання з адміністративного судочинства, їх норм та інститутів, а також дати чітке уявлення що ми розуміємо під такими правовими категоріями як «публічна адміністрація», «орган виконавчої влади», «адміністративний суд», «інстанція» та ін., а також їх зміст. Науково-юридичною метою є також формування системи публічного управління, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоретитетом її діяльності буде служіння народові, національним інтересам. Ця система буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах.

б) загальноосвітня– сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання студентів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

в) виховна – формувати ціннісні орієнтири студентів відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української держави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративне судочинство» є:

1) засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються: сутності, предмета та принципів адміністративного судового процесу; структури адміністративної юстиції та компетенції адміністративних судів; видів підсудності адміністративних справ та наслідків недотримання правил підсудності; правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства; правил складання адміністративного позову та порядку його подання; способів забезпечення адміністративного позову; порядку розгляду адміністративного позову судами першої інстанції; порядок апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції; правил; особливостей здійснення касаційного провадження в адміністративних справах; особливостей здійснення адміністративного провадження за окремими категоріями справ.

2) вирішення професійних завдань з урахуванням досягнень науки

3) володіння основними професійними компетенціями з адміністративного судочинства, зокрема:

• готовність застосовувати сучасні методи дослідження та критерії оцінки ефективності застосування адміністративних судових процедур;

• здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення та розв’язання проблем у сфері суспільних відносин з вирішення адміністративних спорів;

• впровадження організаційних і технічних заходів з метою покращення адміністративних судових процедур ;

• здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з організації діяльності адміністративного судочинства;

• здатність до організації діяльності адміністративних судів з урахуванням теорії та практики управління;

• впровадження ефективного розподілу завдань, функцій, обов’язків і повноважень з організації діяльності певного структурного елементу суб’єктів адміністративного судочинства.

• розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань адміністративного судочинства.

у консультаційній діяльності:

• надання допомоги та консультації працівників з практичних питань діяльності адміністративних судів та процедури забезпечення адміністративного позову.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сутність адміністративного судового процесу, його зв'язок з іншими дисциплінами;

- чинне адміністративно-процесуальне законодавство;

- предметну, територіальну, інстанційну підсудність адміністративних справ;

- систему адміністративних судів, їх компетенцію;

- поняття, структуру адміністративного судового процесу та особливості адміністративних проваджень;

- принципи адміністративного судового процесу;

- процесуальний статус учасників адміністративного судочинства;вміти:

- правильно визначати місце і роль адміністративного процесу в системі фундаментальних галузей вітчизняного права

- аналізувати правовідносини, що виникають в ході реалізації юрисдикції адміністративних судів;

- давати визначення основних категорій адміністративного судового процесу,

- вірно тлумачити та застосовувати норми адміністративного процесуального права;

- визначати справи публічно-правового характеру, які не належать до предмету адміністративної юрисдикції;

- визначати коло адміністративних справ, що уповноважений вирішувати конкретний адміністративний суд;

- встановлювати предметної, територіальної та інстанційної підсудності;

- з’ясовувати та знаходити шляхи усунення причин і умов, які сприяли порушенню прав і свобод людини в сфері публічного управління;

- оцінювати діяльність посадових осіб органів публічної адміністрації на відповідність закону і поставленим завданням.

- відрізняти адміністративно-процесуальні норми від інших процесуальних норм (кримінально-процесуальних, цивільно-процесуальних);

- вільно орієнтуватися у чинному адміністративному законодавстві; орієнтуватися у поточних проблемах становлення та розвитку адміністративної юстиції;

- правильно застосовувати набуті знання в юридичній практиці.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 108 годин / 3 кредити.


3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні засади здійснення адміністративного судочинства.

Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства

План лекції (навчальні питання):

1. Мета і завдання адміністративної юстиції.

2. Загальна характеристика Кодексу адміністративного судочинства.

3. Принципи адміністративного судочинства.

Тема 2. Організація адміністративного судочинства

План лекції (навчальні питання):

1. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції

2.Судові виклики та інші повідомлення

3.Склад суду та відводи у адміністративному судочинстві

Тема 3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

План лекції (навчальні питання):

1. Предмет адміністративної юрисдикції.

2. Предметна підсудність

3. Територіальна підсудність

4. Інстанційна підсудність.Змістовий модуль 2. Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням адміністративного судочинства

Тема 4. Провадження в суді першої інстанції.

План лекції (навчальні питання):

1. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі.

2.Підготовче провадження.

3.Судовий розгляд.

4.Ухвалення судового рішення.

5.Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення.

Тема 5. Учасники адміністративного судочинства

План лекції (навчальні питання):

1. Загальна характеристика учасників адміністративного судочинстваю

2. Правовий статус третіх осіб у адміністративному судочинстві.

3. Правовий статус осіб, які обслуговують позовне провадження.

4. Правовий статус свідка, експерта та спеціаліст у адміністративно-позовному проваджені.Тема 6. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві

План лекції (навчальні питання):

1. Докази в адміністративному судочинстві.

2. Судові витрати в адміністративному судочинстві.

3. Строки в адміністративному судочинстві.

Змістовний модуль 3. Процесуальні питання, пов’язані із особливостями адміністративного судочинства

Тема 7. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

План лекції (навчальні питання):

1. Особливості розгляду і вирішення спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів.

2. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

3. Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів.

4. Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

5. Виборчі спори.

Тема 8. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві

План лекції (навчальні питання):

1. Апеляційна інстанція.

2. Касаційна інстанція.

3. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами.

4. Перегляд судових рішень за ново виявленими обставинами4.Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

л

п

сем

інд

с.р.

3

108

16

20

18

-

54

-

-

-

-

-

-
Змістовий модуль 1. Загальні засади здійснення адміністративного судочинства

Тема 1. Загальні положення адміністративного судочинства

10

2
2
6Тема 2. Організація адміністративного судочинства

12

2

2

2
6Тема 3. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

14

2

4

2
6Разом за змістовим модулем 1

36

6

6

6
18Змістовий модуль 2. Процесуальні питання, пов’язані із здійсненням адміністративного судочинства

Тема 1. Провадження в суді першої інстанції

14

2

2

4
6Тема 2. Учасники адміністративного судочинства

12

2

2

2
6Тема 3. Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві

14

2

4

2
6Разом за змістовим модулем 2

40

6

8

8
18Змістовний модуль 3. Процесуальні питання, пов’язані із особливостями адміністративного судочинства

Тема 1. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

16

2

2

2
10Тема 2. Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві

16

2

4

2
8Разом за змістовим модулем 3

32

4

6

4
18Усього годин

108

16

20

18
54
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Загальні положення адміністративного судочинства

2 год.

2

Організація адміністративного судочинства

2 год.

3

Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ

2 год.

4

Провадження в суді першої інстанції

4 год.

5

Учасники адміністративного судочинства

2 год.

6

Докази, судові витрати, строки в адміністративному судочинстві

2 год.

7

Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

2 год.

8

Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві

2 год.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка