Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка10/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тематика курсових робіт


 1. Становлення аграрного права: історія розвитку.

 2. Аграрні правовідносини як предмет аграрного права.

 3. Співвідношення аграрного права із суміжними галузями права.

 4. Визначення поняття аграрного права та його система.

 5. Конституція України і Закони України як джерела аграрного права.

 6. Поняття та класифікація джерел аграрного права.

 7. Укази Президента України у системі джерел аграрного права.

 8. Правові акти Уряду України та органів державного управління в системі аграрного права.

 9. Види та юридична система локальних актів як джерел аграрного права.

 10. Види і структура аграрних внутрішніх і зовнішніх правовідносин.

 11. Поняття, класифікація та диференціація аграрних правовідносин як форми реалізації норм і права.

 12. Поняття, класифікація і особливості суб’єктів аграрного права.

 13. Суб’єкти аграрного права, засновані на праві приватної власності, їх правосуб’єктність.

 14. С/г кооперативи як суб’єкти аграрних правовідносин, кооперативні об’єднання.

 15. Правове положення с/г підприємств кооперативного типу.

 16. Правосуб’єктність державних с/г підприємств.

 17. Особливості правосуб’єктності міжгосподарських підприємств і об’єднань в с/г.

 18. Особливості реорганізації та ліквідації фермерських господарств та інших с/г підприємств.

 19. Аграрна політика і аграрна реформа України.

 20. Правове регулювання приватизації і паювання земель с/г призначення в Україні.

 21. Правове регулювання ринку землі в Україні.

 22. Реструктуризація колективних с/г підприємств (паювання майна КСП).

 23. Особливості правового регулювання ринку с/г робочої сили.

 24. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб’єктів аграрного підприємства.

 25. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.

 26. Мета і завдання державного регулювання с/г та їх правове закріплення.

 27. Система органів державного управління і контролю в с/г.

 28. Міністерство аграрної політики України та його державні с/г інспекції їх компетенція.

 29. Державний контроль за використанням законодавства в сфері АПК.

 30. Поняття соціального розвитку села і АПК, та особливості його правового регулювання.

 31. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.

 32. Матеріальна і дисциплінарна відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві.

 33. Захист прав с/г організації і підприємців.

 34. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в с/г.

 35. Правові умови і порядок створення с/г кооперативів.

 36. Правовий режим майна, землі та фінансів с/г кооперативу.

 37. Відмінність с/г кооперативу від інших організаційно-правових форм господарювання у с/г.

 38. Порядок створення фермерського господарства та його державної реєстрації.

 39. Умови та порядок надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

 40. Державний протекціонізм фермерських господарств.

 41. Правовий режим у фермерському господарстві, його особливості.

 42. Трудові відносини в фермерському господарстві.

 43. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства.

 44. Правове становище сільськогосподарських об’єднань.

 45. Особливості правового становища приватних (приватно-орендних) сільськогосподарських підприємств.

 46. Правове становище с/г підприємців без створення юридичної особи.

 47. Поняття, соціально-економічна і юридична природа особистого селянського господарства.

 48. Умови та порядок надання громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

 49. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх права та обов’язки.

 50. Характеристика сучасного стану виробничо-господарської діяльності с/г підприємств.

 51. Поняття і сутність фінансової діяльності с/г організацій та їх законодавче закріплення.

 52. Правове регулювання спеціалізації с/г виробництва та організації його основних галузей.

 53. Правове регулювання селекційної та племінної діяльності.

 54. Правове становище фермерів в зарубіжних країнах.

 55. Аграрне законодавство США, Канади, Великобританії, Франції та інших держав.

 56. Договори у сфері реалізації с/г продукції.

 57. Загальна характеристика та особливості договірних відносин в АПК.

 58. Права та обов’язки с/г організацій по забезпеченню якості с/г продукції.


8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ

 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота;

 • індивідуальні та групові консультації.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену.

На езамен виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Аграрне право».


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Аграрне право є самостійною галуззю права України і за змістом являє собою сукупність правових норм, які визначають правове становище сільськогосподарських підприємств як ко­лективно-кооперативних, так і державних. За допомогою його правових норм визначаються права та обов'язки членів кооперативних, приватних та АТ. Нормами аграрного права регулюються виробничо-господарська та фінансова ді­яльність сільськогосподарського товаровиробника.

Предметом аграрного права є всі ті суспільні відносини, які стосуються створення та регулювання майнових, земельних, трудових відносин у ФГ та інших суб’єктів підприємництва.

Поряд з внутрішньогосподарськими правовідносинами аг­рарне право регулює зовнішні аграрні господарські відносини між товаровиробниками та підприємствами, установами та ор­ганізаціями АПК.

"Аграрне право" є самостійною навчальною дисципліною, що вивчається студентами вищих юридичних та аграрних нав­чальних закладів.

Плани контрольних робіт розраховані на повніше засвоєння курсу "Аграрне право" студентами-юристами. Вони містять ситуації, складені з таким розрахунком, щоб сту­денти, розв'язуючи їх, опанували основні найважливіші теоре­тичні питання курсу, чинні законодавчі і нормативні акти, які регулюють господарську діяльність ФГ, ВСГК, АСГТ. Зав­дання, вміщені в контрольних роботах, складені, головним чином, на ос­нові конкретних судових рішень, а також рішень адміністра­тивних органів та органів управління.

Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися відшуковувати необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, правильно застосовувати їх при вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти результат проведеної роботи в належ­ній формі — скласти проекти договору, постанови органу уп­равління, рішення загальних зборів чи правління підприєм­ства, протесту прокурора, відповіді на скаргу від імені органу державного управління і т. ін.

При підготовці до написання контрольної роботи студент повинен:

— вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а та­кож спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викла­дачем;

— вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;

— знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.

При підготовці до контрольної роботи необхідно користува­тись, крім підручника та Статуту, збірниками законо­давчих актів, періодичними виданнями, в яких друкуються но­воприйняті нормативні акти, журналами, де висвітлюються нові теоретичні питання права та практика його застосування. Важливе значення при підготовці до занять має також озна­йомлення з практикою.

Вирішення задач у контрольній роботі повинно бути грамотним, достатньо повним і теоретично обґрунтованим з посиланнями на відповідні правові норми. На практичних за­няттях студенти в спеціальному зошиті роблять записи щодо вирішення ситуацій.


А – Г – 1 варіант

Д – К – 2 варіант

Л – О – 3 варіант

П – У – 4 варіант

Ф – Я – 5 варіант
Варіант 1

Задача № 1

До вас за допомогою звернувся голова правління АСГТ "Нове життя" з проханням пояснити йому, чому очолюване ним АСГТ має нести відповідальність за зобов'язанням колиш­нього КСГП і фермерів, які заснували очолюване ним АСГТ.Завдання

1. Чи повинен нести відповідальність АСГТ за зобов'язання засновників, якщо так, то в яких випадках?

2. Що може бути підставою для визнання боргів учасників АСГТ?

3. Чи повинен АСГТ нести відповідальність за зобов'язання КСГП, якщо це АСГТ було створено: на основі КСГП; через поділ КСГП; через реорганізацію КСГП і фермерських госпо­дарств?

4. Які права та обов'язки несуть правонаступники?
Задача № 2

Згідно з договором оренди земельної частки (паю) між ВСГК "Нива" та власником земельної частки Дорошем земель­на частка (пай) передається в оренду для сільськогосподар­ських потреб строком на п'ять років. Розмір орендної плати — 1% від суми вартості земельного сертифіката на право на зе­мельний пай та 300 кг зерна.

Земельний податок за орендовану земельну частку (пай) сплачується орендарем у встановленому законодавством порядку.

Коли орендодавець Дорош після жнив звернувся до прав­ління кооперативу "Нива" з приводу оплати за орендовану землю, в правлінні йому відповіли, що зерно йому не виділено і розмір орендної плати зменшено до 0,8% від суми вартості зе­мельного сертифіката, оскільки поле, на якому знаходиться зе­мельна ділянка орендодавця Дороша, було виділено під пари і з нього врожай не збирався.


Завдання

1. Визначте правову природу цих договірних відносин.

2. Чи мало право правління ВСГК "Нива" в односторон­ньому порядку змінювати умови оплати орендованої землі?

3. В який орган виконавчої чи судової влади повинен звер­нутися громадянин Дорош за захистом своїх прав?


Задача № 3

Фермер Котюк із с. Візки Н.-Одеського району на полови­ні площі (10 га) посіяв насіння соняшника, а на другій поло­вині (9 га) — ячменю.

Коли настав час культивувати соняшник, він звернувся за допомогою до голови місцевого ВСГК, але той йому відмовив. Соняшник заріс бур'яном і частково загинув. Ячмінь теж був зібраний із запізненням з вини цього ж таки голови ВСГК, який не дав фермерові комбайна, а коли той дістав його від ін­шого господарства, то ячмінь частково висипався.

Завдання

1. Чи повинен за це відповідати голова ВСГК? А якщо ні, то чому?

2. Коли і як фермер має право використовувати найману робочу силу? Де брати сільськогосподарську техніку і рема­нент?

3. Чи є такий орган державного управління, який мав би право давати фермерам рекомендацію з питань щодо сівби і збирання врожаю та щодо його реалізації?


Варіант 2

Задача № 1

Після прийняття рішення про перетворення КСГП ім. Ле­ніна в АСГТ "Хортиця" до виконкому надійшли установчі до­кументи цього АСГТ.

У Статуті АСГТ було записано, що з метою збереження традицій українського села, піднесення поваги до ветеранів праці, керуючись Законом "Про колективне сільськогосподар­ське підприємство", всі акціонери мають право брати участь в голосуванні на загальних зборах незалежно від їхньої частки в статутному фонді тільки одним голосом, а непрацюючі пенсіо­нери мають тільки право дорадчого голосу і не приймають участі в голосуванні при виборах органів управління АСГТ.

Завдання

1. Зробіть висновки щодо цих питань.

2. Викладіть правовий статус асоційованого члена АСГТ.

3. Що слід зробити, щоб привести (якщо це потрібно) Ста­тут у відповідність до законодавства?


Задача №2

Мешканці с. Расава Миронівського району вважають, що свого часу їх безпідставно об'єднали із сусіднім колгоспом, те­перішнім КСГП ім. Бузницького, і що їм краще розділитися, одержати свою землю та роздати її своїм односельчанам. Вони звернулися до приватного адвоката за роз'ясненнями: як мож­на на законних підставах розділити КСГП ім. Бузницького.Завдання

1. Вирішіть, що буде з цим господарством — ліквідація, або виділення? Чи слід створювати ліквідаційну комісію?

2. Чи поширюється Указ Президента від 3 грудня 1999 р. "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аг­рарного сектора економіки" на відносини, які склалися в КСГП ім. Бузницького?

3. Дайте мотивовані відповіді на ці запитання.


Задача № 3

Фермер Мороз із с. Новосілка Конотопського району при­дбав новий трактор Т-40АМ у фірмі "Агротехсервіс" з націн­кою, значно меншою ніж для інших сільськогосподарських то­варовиробників. У цьому йому допомогла обласна асоціація ФГ.

Він узяв, крім того, у ВСГК в оренду на 6 років 17 га орної землі та за невелику ціну старий трактор Т-74, вантажну ав­томашину і посівний матеріал.

Завдання

1.Дайте всебічний аналіз зазначених дій, пов'язаних з придбанням техніки й оренди землі Морозом.

2. На яких правових засадах фермерське господарство ко­ристується землею. Який порядок її надання? Які розміри ді­лянок? Які особливості надання земельних ділянок в оренду?


Варіант 3

Задача № 1

Громадянин Саюк 20 грудня 20 грудня 1998 року подав заяву про бажання вступити до СпС “Галич”, 15 січня 1999 року ця заява була розглянута правлінням, 20 квітня 1999 року він був ухвалою загальних зборів прийнятий до членів цієї спілки. Через тиждень після зборів Саюк довідався, що в трудовій книжці записано, що з 15 січня він працював у спілці за тру­довою угодою і тільки з 20 квітня 1999 р. став членом СпС.

У зв'язку з тим, що він став членом СпС у другому кварта­лі, за підсумками господарського року йому виплатили тільки 50% дивідендів на відміну від інших членів спілки. Саюк з цим не погодився і звернувся до суду з позовом про визнання його членом СпС з дня подання заяви про вступ і про виплату йому недоплачених дивідендів.

Завдання

1. Який порядок вступу до членів СпС передбачений Стату­том?

2. З якого моменту виникає право членства?

3. Чи є обґрунтованою вимога Саюка щодо виплати диві­дендів?

4. Які документи треба подати Саюку до суду?

5. Яким має бути судове рішення?

6. Коли виникають відносини членства?

7. Який зв'язок існує між правом членства і правом члена на отримання дивідендів?


Задача № 2

Член ВСГК "Зоря" Таран звернувся із заявою до правлін­ня про передачу свого майнового паю своїй дружині. Правлін­ня відмовилося задовольнити його прохання через те, що його дружина подала заяву про вихід з членів ВСГК і про виділення їй майнового паю в натуральному вигляді та земельного паю.

Таран звернувся до прокурора із заявою опротестувати та­ке рішення правління.

Завдання

1. Чи має право прокурор розглядати подібні скарги?

2. Яким є правовий режим паїв ВСГК?
Задача №3

Договір оренди земельної частки (паю) між громадянином Ільченко – власником земельної ділянки та ВСГК “Василівський” укладений на 5 років.

Договором передбачено:

— утримуватися на час дії договору від належного йому права на виділення земельної частки (паю) в натурі;

— не втручатися у виробничу діяльність орендаря;

— не створювати орендарю ніяких перешкод при виконан­ні умов договору.

Однак Ільченко через рік заявив, що розірве договір про оренду, якщо йому не дадуть дозвіл на вирощування на його і суміжних ділянках гречку з метою тримати біля ділянки пасі­ку. Коли правління ВСГК відмовило йому в цьому, звернувся у Василівську сільську Раду з проханням виділити йому зе­мельну частку (пай) в натурі, оскільки він хоче стати ферме­ром. У сільській Раді після вивчення договору оренди відмови­ли Ільченку в його заяві.

Завдання

1. В яких правових відносинах перебували громадянин Іль­ченко і правління кооперативу "Василівський"?

2. Зробіть аналіз договору оренди земельної частки (паю) між громадянином Ільченко і правлінням ВСГК "Василів­ський". Якими законодавчими актами керувались сторони при укладанні договору оренди (договір оренди земельної частки (паю) додається)?

3. До якого органу державного управління повинні зверну­тися сторони за захистом своїх прав? Вирішіть справу.


Варіант 4

Задача №1

Загальні збори учасників СТОВ "Соя" 15 квітня 1999 р. ухвалили рішення про виключення тих його учасників, які від­мовляються працювати в громадському господарстві СТОВ. На підставі такого рішення та пункту Статуту, де йдеться про обов'язковість особистої трудової участі, на тому ж засіданні загальних зборів із СТОВ було виключено братів Хоменко. Ос­танні були відсутні на цих зборах і про таке рішення довідали­ся в січні 2000 р., коли їм було відмовлено в перерахуванні ди­відендів за підсумками 1999 р.

Брати Хоменки звернулися до суду з позовом про визнання Їх виключення із СТОВ незаконним і про сплату належних їм дивідендів.

Завдання

І. Чи зобов'язаний учасник СТОВ брати участь в громад­ському господарстві?

2. Яке рішення і чому має винести суд.


Задача № 2

Загальні збори акціонерів закритого АСГТ "Троя" вирішили внести ряд змін до свого Статуту і, зокрема, ухвалити, що право голосу мають тільки акціонери, які працюють в АСГТ, непрацюючі акціонери-пенсіонери мають брати участь в голо­суванні за принципом "10 акцій — один голос", а працездатні акціонери, які взагалі не працюють в АСГТ, мають тільки пра­во дорадчого голосу.

Районна адміністрація відмовилася прийняти такі допов­нення до Статуту. Голова правління АСГТ звернувся до арбітражного суду з позовом про неправомірні дії райадміністрації.

Завдання

1. Які права членів АТ?

2. Яким чином Статут АТ регулює права акціонерів при здійсненні ними права самоврядування? Як вирішити що справу?
Задача № 3

Голова КСГП Каштан і головний бухгалтер Мороз без відо­ма загальних зборів членів КСГП перерахували Ільницькій лі­карні грошові кошти для придбання останньою автомобіля.Завдання

1. Чи законні такі дії? Які наслідки цих дій?

2. Який порядок використання коштів КСГП?

Варіант 5

Задача № 1

Правління АСГТ "Зоря" вирішило виконати зобов'язання АСГТ за договором контрактації за державним контрактом за рахунок засипки насіння з кращих ділянок загальних посівів до основного і страхового фондів. Голова ревізійної комісії вис­

ловив сумнів щодо законності такого рішення і звернувся до юрисконсульта АСГТ за роз'ясненням з цього питання.

Завдання

Дайте обґрунтовані відповіді на такі запитання:

а) які фонди повинно мати АСГТ;

б) який правовий режим основного насіннєвого і страхово­го фондів;

в) який порядок використання і оновлення основного на­сіннєвого і страхового фондів.
Задача № 2

Три родини братів Карпенко додали заяви про вихід із чле­нів КСГП "Буг" і вимагали видати їхній пай натурою — мага­зин у місті Вінниця, який був куплений КСГП на приватиза­ційному аукціоні.

Правління КСГП відмовило їм, посилаючись на те, що, по-перше, цей магазин конче необхідний для діяльності КСГП, по-друге, що вартість їхніх паїв не перевищує вартість, за якою КСГП придбав магазин на аукціоні.

Брати Карпенко звернулися до юридичної фірми за роз'яс­ненням з приводу вартості магазину, можливості в судовому порядку задовольнити їхні вимоги щодо отримання магазину як сукупності "їхніх паїв в натурі з пайового фонду майна чле­нів КСГП.Завдання

1. Дайте юридичну консультацію.

2. Яким чином можна вирішити (якщо це можливо) проб­лему цих клієнтів?
Задача № 3

Член КСГП "Прут" Горай звернулася до правління і за­гальних зборів із заявою про обмін свого паю (включаючи і зе­мельний) на пай (участь) учасника СТОВ "Атро-ЛТД" Яреми. У своїй заяві Горай зазначила, що вона вийшла заміж і пере­їздить до свого чоловіка, який мешкає у сусідньому районі і є учасником "Агро-ЛТД".Завдання

І. Визначте, чи законні підстави щодо задоволення заяви Горай?

2. Як має бути (якщо це законно) оформлений такий "обмін" паями?

3. Чи можна обміняти пай члена КСГП на частку учасника СТОВ?Питання до екзамену

1. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості

2. Предмет аграрного права України; його зміст та особливості

3. Принципи аграрного права України

4. Система аграрного права України

5. Поняття науки аграрного права

6. Особливості джерел аграрного права

7. Конституція України - правова основа джерел аграрного права

8. Закони - основні джерела аграрного права

9. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права

10. Локальні нормативні акти

11. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин

12. Внутрішні аграрні правовідносини

13. Зовнішні аграрні правовідносини

14. Поняття і класифікація суб'єктів аграрного права

15. Особливості правового статусу суб'єктів аграрного господарювання

16. Загальні засади створення та ліквідації суб'єктів аграрного господарювання

17. Правове регулювання приватизації в АПК

18. Правове регулювання паювання

19. Правові засоби формування інфраструктури аграрного ринку

20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі

21. Правове регулювання ринку зерна

22. Правове регулювання ринку цукру

23. Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну

24. Правові засади державної регулятивної діяльності в сільському господарстві

25. Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві

26. Система й повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства

27. Органи державного контролю та інспекції в АПК

28. Поняття виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання

29. Загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання

30. Поняття відповідальності за порушення аграрного законодавства

31. Дисциплінарна відповідальність осіб, зайнятих у сільськогосподарському виробництві

32. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств

33. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення

34. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства

35. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення

36. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання

37. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення

38. Права та обов'язки сільськогосподарських землекористувачів

39. Правові форми використання природних ресурсів у сільському господарстві

40. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві

41. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві

42. Правове регулювання використання тваринного світу у сільському господарстві

43. Правове регулювання використання рослинного світу в сільському господарстві

44. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві

45. Поняття та загальна характеристика правового становища господарських товариств в АПК

46. Правовий статус сільськогосподарських акціонерних товариств

47. Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю

48. Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю

49. Особливості ліквідації сільськогосподарських акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю

50. Поняття та види сільськогосподарських кооперативів

51. Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів

52. Статути сільськогосподарських кооперативів

53. Членство в сільськогосподарських кооперативах

55. Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу

56. Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

57. Правові засади реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів

58. Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

59. Умови і порядок створення фермерського господарства та припинення його діяльності

60. Земельні правовідносини у фермерському господарстві

61. Майнові правовідносини у фермерському господарстві

62. Правове регулювання господарської діяльності фермерського господарства

63. Відносини фермерського господарства з бюджетом, банківськими установами та страховими організаціями

64. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства

65. Правовий режим майна особистого селянського господарства

66. Правовий режим земель особистого селянського господарства

68. Державна підтримка особистих селянських господарств

69. Поняття та загальна характеристика правового становища державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

70. Правовий режим майна та особливості здійснення господарської діяльності державними й комунальними сільськогосподарськими підприємствами

71. Загальна характеристика законодавства про окремі види сільськогосподарської діяльності

72. Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві

73. Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві

74. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

75. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції

76. Поняття та загальна характеристика правового забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

77. Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

78. Права, обов'язки та відповідальність виробників, постачальників і продавців щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції

79. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві

80. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві

81. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві. Правове регулювання хімізації сільського господарства

82. Особливості правового регулювання трудових відносин на селі

83. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства

84. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві

85. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій

86. Правове забезпечення сільськогосподарського дорадництва на селі

87. Правовий режим об’єктів соціальної сфери села

88. Договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та права на її використання.

89. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.

90. Загальна характеристика правового регулювання тваринництва і рослинництва.

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬКаталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка