Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс


Національна шкала оцінювання знаньСторінка11/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.
9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з аграрного права (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з аграрного права та правового регулювання сільського господарства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11.1. Основні нормативно-правові акти

1.Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ра­ди України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2003. - № № 18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.

3.Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

4.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № № 40-44. - Ст. 356.

5.Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 груд­ня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50. - Ст. 375.

6.Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. 2001. - 15 листопада.

7.Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № № 25-26. - Ст. 31.

8.Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.

9.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 р. // Голос України. - 1999. №159.- 31 серпня.

10.Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 188.

11.Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001- № 49. - Ст. 527.

12.Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верхом Ради України. - 2001. -№11.- Ст. 52.

13.Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 17 жовтня 1990 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 32. - Ст. 453.

14.Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - № 20. - Ст. 272.

15.Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. // Голос України. - 1997. - № 150. - 13 серпня.

16.Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. // Голос України. - 2003. - 29 липня.

17.Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 106. - 11 червня.

18.Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1998. - № 46-47. - Ст. 280.

19.Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 15. - Ст. 229.

20.Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

21.Про державний контроль за використанням та охороною земель: За­кон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 2003. - № 39. - Ст. 350.

22.Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 р. // Офіційний вісник України. - 2005. - № 4.

23.Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок влас­никам земельних часток (паїв): Закон України від 5 червня 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 124. - 9 липня.

24.Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 138. - 31 липня.

25.Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 268.

26.Про племінну справу в тваринництві: Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 27.

27.Про ветеринарну медицину: Закон України (у ред. від 16 листопада 1996 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2007. - № № 5-6. - Ст. 53.

28.Про бджільництво: Закон України від 2 лютого 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 21. - Ст. 157.

29.Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 46. - 12 березня.

30.Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 47. - Ст. 513.

31.Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 р. // Голос України. - 2003. - 28 січня.

32.Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 ро­ку: Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - 16 листопада.

33.Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17 черв­ня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 38. - Ст. 470.

34.Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 6 ве­ресня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 50. - Ст. 533.

35.Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23 вересня 2008р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 9. - Ст. 115.

36.Про захист рослин: Закон України від 14 жовтня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № № 50-51. - Ст. 310.

37.Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21 квітня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 21. - Ст. 218.

38.Про пестициди і агрохімікати: Закон України від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - Ст. 91.

39.Про карантин рослин: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомос­ті Верховної Ради України. - 1993. - № 34. - Ст. 352.

40.Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16 червня 2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 168. - 7 вересня.

41.Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1996. - № 41. - Ст. 188.

42.Про ідентифікацію та реєстрацію тварин: Закон України від 4 червня 2009р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - № 42. - Ст. 635.

43.Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України під 25 червня 2009 р. // Офіційний вісник України. - 2009. - № 58. - Ст. 2024.

44.Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції Закон України від 17 липня 1997 р.// Офіційний вісник України 1997. - № 41. - Ст. 1.

45.Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину: Закон України від 7 травня 1996 р. // Відомості Верховної Ради Укра­їни. - 1996. - № 28. - Ст. 134.

46.Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олій­них культур: Закон України від 10 вересня 1999 р. // Офіційний віс­ник України. - 1999. - № 39. - Ст. 389.

47.Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини: Закон України від 30 листопада 2006 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. - 2007. - № 4. - Ст. 39.

48. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10.04.2014// Голос України від 19.04.2014р. - № 78

49.Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян в процесі реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України від 29 січня 2001 р. № 62/2001 // Офіційний вісник України. — 2001. - № 5. - Ст. 38.

50.Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення: Указ Президента України від 21 лютого 2002 р. № 170 // Офіційний вісник України. - 2002. - №9.

51.Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників зе­мельних ділянок та земельних часток (паїв): Указ Президента України від 2 лютого 2002 р. № 92/2002 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 6. - Ст. 239.

52.Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціаль­ного забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну част­ку (пай): Указ Президента України від 15 грудня 1998 р. № 1353/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 50. - Ст. 24.

53.Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. №332/98 // Офіційний вісник Украї­ни. - 1998. - № 16. - Ст. 590.

54.Про Основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20 грудня 2000 р. № 1356 // Урядовий кур'єр. — 2001. — 24 січня. - № 13.

55.Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 15 липня 2002 р. № 640 // Урядо­вий кур'єр. - 2002. - 31 липня. - № 138.

56. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Указ Президента України від 24 квітня 2011 р. № 500// Урядовий кур'єр. – 2011. – 19 травня. - № 89.

57.Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми соціального розвитку села на період до 2011 року: Розпорядження Кабінету Міні­стрів України від 10 серпня 2004 р. № 573 // Офіційний вісник Украї­ни. - 2004. - № 32. - Ст. 2172.

58.Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006—2010 роки: Розпорядження Кабінету Міні­стрів України від 21 грудня 2005 р. № 536 // Офіційний вісник Украї­ни. - 2005. - № 52. - Ст. 3339.

59.Про затвердження Державної цільової програми розвитку українсько­го села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 73. - Ст. 2715.

60.Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1159 [Електрон­ний ресурс]. — Режим доступу: www.liga.kiev.ua

61.Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації дер­жавних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою влас­ності у відкриті акціонерні товариства: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099 [Електронний ресурс]. — Ре­жим доступу: www.rada.gov.ua

62.Про підприємства, що приватизуються з урахуванням особливостей, визначених законодавством для агропромислового комплексу: Поста­нова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 р. № 638 [Електрон­ний ресурс]. — Режим доступу: www.rada.gov.ua

63.Про затвердження Порядку використання коштів державного бюдже­ту для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами: Постано­ва Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 // Офіцій­ний вісник України. - 2004. - № 34. - Ст. 2269.

64.Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утво­рюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1908 // Офіційний вісник України. - 2003. № 51. - Ст. 2682.

65.Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки: Постано­ва Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 177 // Урядовий кур'єр. — 2001. - № 46. - 15 березня.

66.Порядок і правила проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 1000 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 29. - Ст. 1379.

67.Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків, затверджений постановою Кабінету Міні­стрів України від 23 квітня 2003 р. № 590 // Офіційний вісник Украї­ни. - 2003. - № 17. - Ст. 780.68.Положення про Аграрний фонд, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2005 р. № 543 // Урядовий кур'єр. – 2009р. - 13 липня.

11.2. Базова

 1. Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

 2. Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

 3. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / за ред. В. І. Семчика. - К.: Наукова думка, 1998. — 240 с.

 4. Аграрне право України : підруч. / за ред. В. 3. Янчука. - 2-ге вид., пе- рероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. — 720 с.

 5. Аграрне право : навч. посіб. / за ред. В. П. Жушмана. - X.: Нац. юрид. академія України, 1997. - 230 с.

 6. Аграрне право України : підруч. для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / за ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

 7. Аграрне право України : підруч. / за ред. О. О. Погрібного. - К.: Істина, 2006. - 448 с.

 8. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України : навч.-практ. посіб. / В. П. Жушман. - X.: Одіссей, 2003. - 447 с.

 9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : наук.-навч. посіб. / за ред. Н. І. Титової. - Л.: ПАЮ, 2005. — 368 с.

 10. Правові основи майнових і земельних відносин : навч. посіб. / за ред. В. М. Єрмоленка. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2006. - 384 с.

 11. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства / за ред. П. Гетьмана, В. 3. Янчука. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 624 с.


11.3. Допоміжна

 1. Kalchenko S.V. Current development prospects of farm households // Актуальні проблеми економіки. – 2013. - №12. – С.147-152

 2. Аптекар С. С. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: проблеми і перспективи [Текст] / С. С. Аптекар, О. В. Манжура // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 134 - 139.

 3. Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.

 4. Агропромисловий комплекс: правові питання / за ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Урожай, 1992. - 190 с.

 5. Ажаман І.А. Будівництво в сільському господарстві як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №1. – С.55-62

 6. Антипенко Д. Сільське населення в умовах інформаційного суспільства: організаційно-правовий аспект адаптації [Текст] / Д. Антипенко. Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №1-2. – С.99-103.

 7. Батигіна О. Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні [Текст] / О. Батигіна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.159-167.

 8. Бахуринська М.М. Особливості аграрно-правової відповідальності як інституту аграрного права// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2014. - №4. – С.109-115

 9. Бевзенко В. Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №7. – С.74-88

 10. Бєрдніков Є. Правові позиції щодо визначення кола суб’єктів (осіб), що мають право на приватизацію земель для ведення фермерського господарства, та кола об’єктів (земельних ділянок), що підлягають такій приватизації// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.26-30

 11. Бугера С. Адаптація законодавства України з питань якості сільськогосподарської продукції до міжнародних вимог [Текст] / С. Бугера // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №2. – С. 194 - 199.

 12. Буга Н. Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні [Текст] / Н. Ю. Буга, І. Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 117 - 125.

 13. Гаража О. Передумови розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в системі управління земельними ресурсами// Землевпорядний вісник. - № 6. – 2015. – С.42-46

 14. Гайдаржи Х. А. Сучасний стан кооперації в Україні: тенденції та правові проблеми [Текст] / Х. А. Гайдаржи // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – №3. – С. 345 - 351

 15. Гафурова О. В. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: права та обов'язки членів : монографія / О. В. Гафурова. - К.: МАУП, 2006. - 200 с.

 16. Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села// Часопис Київського університету права. – 2012. - №12. – С.277-280

 17. Гафурова, О. Роль державних цільових програм у регулюванні відносин соціального розвитку села [Текст] / О. Гафурова. Часопис Київського університету права. – 2012. - №11. – С.104-107.

 18. Горіславська І. Аварійний комісар, як суб'єкт аграрних страхових правовідносин [Текст] / І. Горіславська // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №6. – С.132-134.

 19. Гребенюк М. Правове регулювання аквакультури як складової системи забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №10. – С.48-51.

 20. Гребенюк М. Правове регулювання використання земель сільськогосподарського призначення як основи забезпечення продовольчої безпеки в Україні// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - № 6. – С.135-139

 21. Гребенюк М. Іноземний досвід правового регулювання існуючого опромінювання харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки [Текст] / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 39 - 44.

 22. Гребенюк М. Шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства щодо обігу радіоактивно оброблених харчових продуктів в Україні [Текст] / М. Гребенюк, О. Гловацька // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №11. – С. 30 - 35.

 23. Гривнак К. Про звільнення платників єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.50-57

 24. Готра В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України [Текст] / В. В. Готра // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 79 - 84.

 25. Гуревський В. К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. - О.: АстроПринт, 2000. - 138 с.

 26. Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення [Текст] : монографія / за ред.: В. Ю. Уркевича, М. В. Шульги ; НЮУ ім. Я. Мудрого. - Київ : Вид. О.М. Ешке, 2014. - 268 с.

 27. Дорош Й., Дорош О. Методологічні підходи формування ринку оренди земель сільськогосподарського призначення// Землевпорядний вісник. - № 7. – 2015. – С.23-27

 28. Добряк Д. Сучасний стан земельної реформи та перспективи розвитку земельних відносин в Україні// Землевпорядний вісник. - № 4. – 2015. – С.2-5

 29. Домбровський С. Ф. Окремі проблеми кодифікації національного аграрного законодавства та його адаптації до законодавства Європейського Союзу [Текст] / С. Ф. Домбровський, Л. С. Тараненко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №1. – С. 120 - 131.

 30. Домбровський С. Ф. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності із штучного розведення риби в Україні [Текст] / С. Ф. Домбровський, Л. С. Тараненко // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2013. – №3. – С. 336 - 344.

 31. Духневич А.В. Методологічні принципи формування національної агропродовольчої стратегії в умовах участі України в СОТ// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.114-119

 32. Духневич, А. В. Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ [Текст] / А. В. Духневич // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №12. – С.50-56.

 33. Єрмоленко В. М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика : монографія /М. Єрмоленко. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2005. - 304 с.

 34. Єрмоленко В. М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин : монографія / В. М. Єрмоленко. - К. : Магістр-XXI сторіччя, 2008. - 188 с.

 35. Загурський, О. М. Інституціональне забезпечення державної підтримки аграрного сектору України [Текст] / О. М. Загурський // Фінанси України. – 2012. – №8 (201). – С. 122-129.

 36. Земельний кодекс України : наук.-практ. ком. /за заг. ред. В. І. Семчика. - К. : Ін Юре, 2007. - 896 с.

 37. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання : монографія / за ред. В. І. Семчика. К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.

 38. Коваленко Т. Деякі особливості використання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства// Землевпорядний вісник: Науково-виробничий журнал. – 2014. - № 4. – С.32-37

 39. Коваленко Т.О. Джерела аграрного права України: сучасний стан та перспективи// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 7. – С.61-69

 40. Коваленко Т.О. Невизначеність земельно-правових норм як юридичний дефект правового регулювання земельних відносин в Україні// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 8. – С.48-54

 41. Козмуляк К. Правове регулювання економічного стимулювання ведення екологічно безпечного рослинництва в Україні [Текст] / К. Козмуляк // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №11. – С. 90 - 95.

 42. Кондратьєва К. Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва [Текст] / К. Кондратьєва // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2012. – №3. – С.85-89.

 43. Коритник М. Державне регулювання орендних відносин земель сільськогосподарського призначення// Землевпорядний вісник: Науково-виробничий журнал. – 2014. - №4. – С.27-32

 44. Кулинич П. Об’єкти земельних правовідносин в Україні: теоретичний аспект// Право України: Юридичний журнал. – 2014. - №5. – С.142-156

 45. Кульчій І. Правові засади диверсифікації сільських територій в Україні// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. - № 6. – С.139-142

 46. Курман Т. В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных специализированных сельскохозяйственных предприятий : монография / Т. В. Курман. - СПД-ФЛ Чальцев А. В., 2006. - 208 с.

 47. Кучаковська Н.О. Щодо моменту та правових наслідків визнання недійсним договору оренди землі// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2012. - № 8. – С.56-63

 48. Леонець В.В. Особливості і перспективи розвитку природоохоронного землекористування// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - № 2. – С.321-327

 49. Лондар С. Л. Акцизний податок як фінансовий регулятор поширення тютюнопаління в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, Л. В. Козарезенко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 311 - 324.

 50. Машковська Л. Казенне підприємство: поняття, ознаки і правова природа// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №2. – С.57-63

 51. Муді Р. Експортно-імпортні операції з країнами ЄС: сільськогосподарська продукція : посіб. з правових питань / Р. Муді, О. Поліводський. — К. : Європейська Комісія, 2005. — 106 с.

 52. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» / за заг. ред. А. М. Статівки // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2005. - № 10. - 350 с.

 53. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство» / за ред. В. В. Носіка. - К. : Кондор, 2004. — 252 с.

 54. Науково-практичний коментар Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою" [Текст] / А. П. Гетьман [та ін.] ; за ред. А. М. Статівки ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, НДІ інновац. розвитку НАПрН України. - Х. : Юрайт, 2013. - 432 с.

 55. Німко О. Б. Адміністративно-правовий статус державного земельного банку [Текст] / О. Б. Німко // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. – 2012. – №4. – С.146-148.

 56. Оверковська Т. Стале землекористування в аграрній економіки України: правові аспекти [Текст] / Т. Оверковська // Підприємництво,господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №9. – С.63-67.

 57. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / за ред. В. І. Семчика. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України. - 2003. - 280 с.

 58. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : тези доп. і наук, повідомлень на наук.-практ. конф. - К. : АПНУ ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2004. - 130 с.

 59. Пасхавер Б. Й. Аграрні реформи: історія та сучасність [Текст] / Б. Й. Пасхавер // Економіка України. – 2014. – №4. – С. 94 - 96.

 60. Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України «МІА України 2005» : матер, міжнар. наук.-теорет. конф. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2005. - 120 с.

 61. Петлюк Ю. С. Земельна реформа в Україні на сучасному етапі: проблеми правового забезпечення [Текст] / Ю. С. Петлюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №12. – С.63-68.

 62. Піддубна Д.С. Правовий захист рослин під час органічного виробництва// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.114-119

 63. Піддубний О. Ю. Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання : монографія / О. Ю. Піддубний. - К. : Ірідіум, 2009. - 128 с.

 64. Поліщук В. Г. Особливості сучасної просторової і змістовної бази сільськогосподарського землекористування в системі земельно-іпотечного кредитування [Текст] / В. Г. Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 219 - 226.

 65. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення [Текст] : монографія / за ред.: А. П. Гетьмана, В. Ю. Уркевича ; НДІ правознавства НУ "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 448 с.

 66. Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села : матер, міжнар. наук.-практ. конф. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького HAH України, 2007. - 156 с.

 67. Правовое регулирование развития АПК Украины / Ц. В. Бычкова, П. Ф. Кулинич, В. Н. Петрина [и др.] ; АН Украины ; Институт государства и права им. В. М. Корецкого. - К. : Наук, думка, 1993. - 148 с.

 68. Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України в умовах ринкової економіки : матер, державної наук. конф. - Біла Церква : БДАУ, 2004. - 125 с.

 69. Проценко І.М., Замерлов О.О. Особливості правового статусу фермерських господарств в Україні// Юридична наука. - №2. – 2012. – С.38-43

 70. Сащенко І. Правове регулювання інвестицій сільських територій за законодавством ЄС [Текст] / І. Сащенко // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №10. – С. 57 - 96.Семчик В. Правові проблеми аграрної політики України// Право України: Юридичний журнал. – 2014. - №5. – С.142-156

 71. Соловчук К. О. Регулювання і підтримка інноваційної діяльності у сфері АПК в країнах Європейського Союзу [Текст] / К. О. Соловчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 62 - 68.

 72. Солов’яненко Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення у регулювання земельних відносин// Землевпорядний вісник. - №3. – 2015. – С.43-47

 73. Стан та перспективи розвитку аграрного права: матер, міжнар. наук.- теорет. конф., присвяченої 80-річчю докт. юрид. наук, проф., акад. АПрН України В. 3. Янчука / за ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. - К.: Магістр-XXI сторіччя, 2005. - 304 с.

 74. Стативка А. Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины и условиях рынка: монография / А. Н. Стативка. - X.: Право, 1997. – c.237

 75. Стативка А. Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей : монография / А. Н. Стативка. - X.: Право, 1999. - 124 с.

 76. Статівка А. М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні: монографія / А. М. Статівка. - X.: Право, 2007. - 208 с.

 77. Статівка А.М. Актуальне дослідження кооперативного законодавства Росії й держав ЄС [Текст] / А. М. Статівка , В. Ю. Уркевич // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2013. - 2013 р. №1(72). - С. 293-295

 78. Статівка А.М. Деякі аспекти правового регулювання державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників як засобу забезпечення їх належного функціонування [Текст] / А. М. Статівка // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі : матеріали "круглого столу", присвяч. пам'яті проф., д. ю. н. , акад. НАПрН України О.О. Погрібного / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НАПрН України. - Харків : Оберіг, 2014. - С. 35-38 .

 79. Статівка А.М. Юридичні дефекти в земельному праві України як предмет наукового дослідження [Текст] / А. М. Статівка , В. Ю. Уркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2014. - № 7. - С. 134-136

 80. Стахєєва-Боговик О. Апроксимація права України у сфері транскордонної неспроможності до стандартів ЄС [Текст] / О. Стахєєва-Боговик // Юридичний вісник. – 2014. – №3. – С.258-293.

 81. Татаріко О. Г. Формування агросфери України за принципами Конвенцій Ріо [Текст] / О. Г. Татаріко, Ж. Л. Ємельянова, Т. В. Ільєнко // Екологічний вісник. – 2014. – №4. – С. 26 - 28.

 82. Титова Н. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді / Н. І. Титова. - Л.: Атлас, 1998. — 181 с.

 83. Третяк А., Третяк В. Проблеми формування інституційного середовища ринку пайових земельних ділянок та роль землеустрою для їх вирішення// Землевпорядний вісник. - № 6. – 2015. – С.28-33

 84. Уркевич В. Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин : монографія / В. Ю. Уркевич. - X.: Харків юридичний, 2007. — 496 с.

 85. Уркевич В. Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти : монографія / В. Ю. Уркевич. - X.: Одіссей, 2004. - 120 с.

 86. Уркевич В.Ю. Правові проблеми функціонування агрохолдингів в Україні [Текст] / В. Ю. Уркевич // Право та інновації. - 2013. - № 4. - С. 72-78.

 87. Уркевич В.Ю. Актуальные вопросы систематизации аграрного законодательства Украины / В.Ю. Уркевич // Информационно-правовая піддержка охраны окружающей среды и устойчивого развития: по матер. круглых столов / редкол. С.А. Балашенко (отв. ред.) и др. – Минск: ООО «ТОППРИНТ», 2014. – С. 57-59.

 88. Уркевич В.Ю. Актуальные проблемы реформирования аграрного законодательства Украины / В.Ю. Уркевич // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы: Междунар. науч.-практ. конф. (28-29 марта 2014 г., г. Кишинев / орг. ком.: В. Бужор и др. – Кишинев: Iulian, 2014. – С. 210-212.

 89. Уркевич В.Ю. Актуальні земельно-правові проблеми функціонування сільськогосподарських кооперативів [Текст] / В. Ю. Уркевич // Розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі : матеріали "круглого столу", присвяч. пам'яті проф., д. ю. н. , акад. НАПрН України О.О. Погрібного / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НАПрН України. - Харків : Оберіг, 2014. - С. 38-40 .

 90. Уркевич В.Ю. Правові питання створення системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст] / В. Ю. Уркевич // Правова інформатика : наук. журн. з питань прав. інформатики, інформ. права та інформ. безпеки. - 2014. - N 2. - С. 168-169

 91. Уркевич В.Ю. Правові питання розвитку органічного виробництва у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Текст] / В. Ю. Уркевич // Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2014 р.) / НАПрН України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку , Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - С. 83-85 .

 92. Уркевич В.Ю. О перспективах правового регулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств в Украине / В.Ю. Уркевич // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы ІХ Междунар. науч. конф., Гомель, 21-22 мая 2015 г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.]; под общ. Ред. В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2015. – С. 116-118.

 93. Уркевич В.Ю. Правовое обеспечение производства органической продукции в Украине / В.Ю. Уркевич // Современные тенденции правового регулирования экологических отношений: матер. междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 26-27 апреля 2013 г.) / Редкол.: С.А. Балашенко (отв. ред.) и др. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 180-182.

 94. Уркевич В.Ю. Про правові проблеми використання невитребуваних земельних часток (паїв) [Текст] / Віталій Уркевич, Олександр Браніцький // Підприємництво, госп-во і право : наук.-практ. госп.-прав. журн. - 2014. - № 7. - С. 53-55.

 95. Уркевич В.Ю. Обіг аграрних розписок в Україні: актуальні проблеми правового забезпечення// Право та інноваційне суспільство. – 2016. – С.45-50

 96. Vitalii Urkevych Agrarian Receipts Circulation in Ukraine: Current Issues of Legal Framework// Law and Innovative Society: Electr. Scient. Edition. Mode of access : http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2016/06/Urkevych6.pdf. – 2016.

 97. Уркевич В.Ю. Про розвиток науки аграрного права в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого// Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку: матеріали «круглого столу» (м. Київ, 27 травня 2016 р.) / за ред. М.В. Краснової та Т.О. Коваленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка – С.31-35

 98. Уркевич В.Ю. Організаційно-правові питання розвитку сільськогосподарського дорадництва у світлі угоди про асоціацію між Україною та ЄС// O nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ucrainei: aspectul juridic : Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 25-26 martie 2016 / com. org.: V. Bujor. – Chişinău : S. n., 2016 – С.76-79

 99. Уркевич В.Ю. Правове становище суб’єктів, що здійснюють виробництво органічної сільськогосподарської продукції і сировини, та особливості їх виробничо-господарської діяльності// Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні. – Вид.: Право. – 2016. – С.78-89

 100. Уркевич В.Ю., Корнієнко В.М. Принципи правового регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції та сировини в Україні в аспекті сталого розвитку сільських територій// Проблеми правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні. – Вид.: Право. – 2016р. – С.70-78

 101. Чабаненко М. М. Система аграрного права України: методологічні засади становлення та розвитку : 12.00.06 : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Чабаненко Микола Миколайович ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, наук. консультант А. М. Статівка, офіційні опоненти: В. М. Єрмоленко, П. Ф. Кулинич, А. М. Мірошниченко. - Харків, 2016. - 40 с.

 102. Федорович В. І. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні: монографія / В. І. Федорович. — Л.: Атлас, 1998. - 142 с.

 103. Цюра О. Правовий режим земель та будівель використовуваних для виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження// Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. - №8. – С.70-76

 104. Чабаненко М.М. Питання системи аграрного права: до постановки проблеми// Часопис Київського університету права. – 2013. - № 1. – С.237-241

 105. Чурсіна К. Об’єкти правовідносин із використанням водних ресурсів в аквакультурі// Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2013. - №11. – С.64-67

 106. Шарий Г. Корупція у земельній сфері: шляхи подолання// Землевпорядний вісник. - № 3. – 2015. – С.4-6

 107. Шевчук В. О. Взаємний вплив сільського господарства і промисловості в Україні [Текст] / В. О. Шевчук, У. В. Іванюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 348 - 355.

 108. Шубравська О.В. Інтеграційні перспективи України: переваги та ризики для аграрного сектору// Економіка України: Науковий журнал. – 2014. - №1. – С.63-74

 109. Шпеник Т. К. Використання методу експертного оцінювання в сільському (зеленому) туризмі: практичний аспект [Текст] / Т. К. Шпеник // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 521 - 527.

 110. Яременко Ю., Дудяк Н. Теоретичне обґрунтування ефективності землекористування в межах меліорованих земель// Землевпорядний вісник. – 2015. - №5. – С.49-53

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Назва ресурсу або організації

Мова
ресурсу


Електронна адреса
«Урядовий портал України» Укр.,Англ.,

Рос. http://www.kmu.gov.ua

«Центр політико-правових реформ» Укр., Англ., http://www.pravo.org.ua

«Офіційний сайт Президента України» Укр.,Англ.,

Рос. http://www.president.gov.ua

«Офіційний сайт ВВР України» Укр.,Англ.,

Рос. http://www.zakon.rada.gov.ua

«Міністерство аграрної політики Укр., Англ., http://www.minagro. gov. ua

та продовольства України»

«Асоціація фермерів та приватнихЗемлевласників України» Укр., Англ. http://farmer.co.ua
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка