Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання КурсСторінка8/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
#435
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Задача 7:

Загальні збори сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (СТОВ) “Дніпро” прийняли рішення про зміну спеціалізації та перепрофілювання СТОВ на спеціалізоване насінницьке господарство, яке б займалось вирощуванням оригінального та елітного насіння кукурудзи.

До Вашої юридичної фірми звернувся голова СТОВ “Дніпро” з запитаннями про те, яким чином і в якому порядку СТОВ може займатись вирощенням оригінального та елітного насіння з метою його продажу та які документи для цього необхідні.

Визначити коло правовідносин.

Якими законодавчими актами врегульовано порядок зайняття насінництвом?

Які категорії насіння передбачені у чинному законодавстві та які особливості їх правового режиму?

Хто і за яких умов має право на вирощування оригінального та елітного насіння?

Підготуйте мотивовану юридичну консультацію на замовлення голови СТОВ “Дніпро”.

Задача 8:

Навесні фермер Іван Крук уклав із сільською радою договір оренди ставка та почав розводити там коропів.

Торгівельні організації, до яких І. Крук звернувся із пропозицією укласти договір поставки живої риби, висунули вимогу про надання документів, які б підтверджували якість риби та належність її фермеру.

І. Крук звернувся до Вашої юридичної фірми із наступними запитаннями:

Які правові засади ведення рибного господарства в Україні?

Чи не порушує він закон займаючись розведенням та продажем риби?

Які документи можуть посвідчити належність риби фермеру та її якість?

Де такі документи можна отримати?Визначити коло правовідносин.

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення І. Крука.

Задача 9:

У травні громадянин Роман Гнатишин, який протягом останніх п’яти років працював пасічником на державному підприємстві “Медок”, звільнився за власним бажанням і вирішив заснувати власний племінний бджолорозплідник, який би спеціалізувався на вирощуванні карпатської породи бджіл.

З цією метою Р. Гнатишин звернувся із заявою до голови Рівненської обласної адміністрації про передачу йому в оренду 10 га для зайняття бджільництвом та уклав договір з російський приватним підприємством “Пчёлка” на закупівлю 30 бджолиних сімей.

Визначити коло правовідносин.

Які правові засади зайняття бджільництвом?

Які права та обов’язки суб’єктів бджільництва?

За яких умов Р. Гнатишин матиме право займатись бджільництвом?

Надайте Р. Гнатишину ґрунтовну юридичну консультацію щодо необхідних умов та порядку створення племінного бджолорозплідника.

Задача 10:

Загальні збори сільськогосподарського виробничого кооперативу (СВК) “Трипілля”, розглядаючи виробничий план діяльності кооперативу на наступний рік, прийняли рішення про організацію цеху з виробництва житніх пластівців з власновирощеного жита, а також про організацію племінної пасіки та укладення в наступному році низки договорів заставної закупівлі зерна.

На виконання зазначених рішень правління СВК розпочало вживати відповідні заходи. Але спочатку голова СВК Григорій Ємельянов звернувся до Вашої юридичної фірми із проханням підготувати відповіді на наступні запитання:


 1. чи встановлені в законодавстві спеціальні вимоги щодо початку виробництва нових харчових продуктів?

 2. що необхідно зробити для того, щоб створити в СВК племінну пасіку?

 3. який порядок укладення та зміст договорів заставної закупівлі зерна?

Визначити коло правовідносин.

Підготуйте ґрунтовну юридичну консультацію на замовлення Г. Ємельянова.

До теми 17
Правове забезпечення здійснення сільськогосподарського дорадництва.

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:

14. Арістова І.В., Уркевич В.Ю. Правова природа сільськогосподарської дорадчої діяльності// Адміністративне право і процес.-№2(4).-2013.-С. 76- 84.

15. Безкровний, М. Ф. Змішана модель сільськогосподарських дорадчих служб [Текст] / М. Ф. Безкровний, І. П. Кудінова // Науковий вісн. Національного аграр. ун-ту. – 2006. – № 110. – C. 176–178.

16. Бородіна О.М. Дорадництво як основа розвитку підприємництва у сільському господарстві / О.М. Бородіна; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова,Г.Є. Мазнева. – К. : ІАЕ, 2001. – С. 808–810.

17. Брояка, А. А. Моніторинг сільськогосподарських дорадчих послуг: пказники якості та ефективності [Текст] / А. А. Брояка // Економіка АПК.– 2008. – № 11. – C. 26–29.

18. Волошка, В. Сільськогосподарське дорадництво в Україні [Текст] /В. Волошка // Пропозиція. – 2004. – № 1. – C. 16–17.

19. Галич О.А. Сільськогосподарське дорадництво: навч. посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2007. – 368 с.

20. Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”:Науково-практичний коментар. Р.Я. Корінець,М.П. Гриценко, Ю.М.Берездецький, Ю.Я. Кухарук, М.Ф. Кропивко та ін. / За ред. Р.Я. Корінця. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2007. – 248 с.

21. Копитко О.В. Роль дорадчих служб у забезпеченні реалізації сільгосппродукції на оптових ринках / О.В. Копитко // Вісник ХНАУ (Сер.Економічні науки). – Зб. наук. праць Харк. нац. аграр. ун-ту. – 2012. – № 7.– С. 138-145.

22. Кравченко Т.А. Сільськогосподарське дорадництво і навчально-виховний процес в аграрних ВНЗ // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі: Зб. наук.-метод. праць. – Мелітополь, 2008. – Вип. 12. – С. 85-90

23. Кудінова, І. П. Роль та особливості сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні [Текст] / І. П. Кудінова // Наука і методика: зб. наук.-метод. праць. – 2008. – № 13. – C. 87–91.

24. Кулаєць М. М. Надання дорадчих послуг навчальними закладами аграрного профілю / М. М. Кулаєць, М. Ф. Безкровний // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 147–150.

25. Ортіна Г. В. Організація сільськогосподарського консультування для виробників зерна / Г. В. Ортіна // Агросвіт. – 2008. – № 7. – С. 36–39.

26. Рибак, Л. Х. Відвідування модельних господарств студентами-дорадниками, як один із засобів отримання інформації [Текст] /Л. Х. Рибак // Наук. вісн. Національного аграр. ун-ту. – 2006. – № 110. –C. 214–216.

27. Середа Л.М. Роль сільськогосподарського дорадництва та підвищення кваліфікації кадрів узабезпеченні сталого розвитку сільської місцевості та підвищенніефективності агропромислового виробництва України / Л.М. Середа,С.Е. Амонс, Л.І. Довгань та ін. // Зб. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічнінауки. – № 1 (56). – 2012. – С. 116-122.

28. Сидоренко, О. Дорадництво – ефективний інструмент упровадженнядержавної аграрної політики [Текст] / О. Сидоренко // Пропозиція. –2009. – № 1. – C. 20–21.

29. Сільськогосподарське дорадництво прокладає Україні шлях до Європи, - інтерв'ю президента Національної асоціації с/г дорадчихслужб України Романа Корінця // Аграрний сектор економіки - 29.11.2013-Український освітній центр реформ. – Режим доступу:http://agroua.net/news/news.

30. Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарського дораднийтва в Україні: автореф. дис…. канд. юрид. наук: спец 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право/ Л.С. Тараненко.-К., 2012.- 20 с.

31. Шмідт Р.М., Кропивко М.Ф. Про Реформування системисільськогосподарського дорадництва в Україні. Колективна монографія.«Інноваційні напрямки розвитку дорадництва». - Ніжин: Видавець ПП ЛисенкоМ.М., 2011. – С. 69-74.

32. Шмiдт Р.М. Становлення сільськогосподарських дорадчих служб в Україні / Шмiдт Р.М., Кравченко І.Д., Кухарук Ю.Я. – К.: МінАПК. – 2012. – 88 с.

33. Шмiдт Р.М. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України: В документах та матеріалах: вересень-грудень 2012, т.3. – К. Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України, 2012. – 404 с.
Основні нормативно-правові акти:


 1. Просільськогосподарськудорадчудіяльність:ЗаконУкраїнивід17.06.2004ᅟ №ᅟ 1807-IV[Електроннийресурс].ᅟ –ᅟ Режимдоступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-15

 2. Про Національну програму правової освіти населення: Указ Президента України від 18.10.2001 р. № 992 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2365.

 3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007№ 1158. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1330-07

 4. Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг : спільний наказ Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни та Міністерства економіки України від 21.11.2007 р. № 816/394[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1330-07

 5. Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України: Наказ Міністерства освіти та науки України від 03.08.2006 р.№ 592 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2365.

 6. Про організацію професійної підготовки та проведення дорадчої діяльності на професійному рівні: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства Українивід 13.09.2006 р. № 519 // «Ліга: закон»: База законодавства.

 7. Про професійне навчання дорадників та експертів-дорадників: Наказ Міністерствааграрної політики України від 11.07.2005 р. № 311 // «Ліга: закон»: База законодавства.

 8. Про схвалення проекту Концепції сталого розвитку сільських територій : розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://minagro.gov.ua/node/14008

Щодо державної підтримки розвитку сільськогосподарського дорадництва в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1521
Питання для самостійного опрацювання:

1.Дайте визначення сільськогосподарської дорадчої діяльності.

2.Якими нормативно-правовими актами врегульовується надання сільськогосподарських дорадчих послуг?

3.Який державний орган здійснює професійну підготовку й підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників?

4.Наведіть складові системи професійного навчання дорадників.

5.За допомогою яких нормативно-правових актів здійснюється професійна підготовка сільськогосподарських дорадників?

6.Якими документами підтверджується кваліфікація сільськогосподарських дорадників?

7.Наведіть підстави зупинення та припинення дії кваліфікаційних документів сільськогосподарських дорадників.

8.Розкрийте особливості державної реєстрації сільськогосподарських дорадників.

9. У яких нормативно-правових актах містяться положення про фінансування сільськогосподарського дорадництва?

10.Що розуміється під соціально спрямованими дорадчими послугами?
Завдання:

Складіть професійну консультацію сільськогосподарського дорадника з питань створення буть-якого приватного суб’єкта аграрного права.


До теми 18
Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Додаткові:


 1. Агропромисловий комплекс: правові питання / за ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Урожай, 1992. - 190 с.

 2. Ажаман І.А. Будівництво в сільському господарстві як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі// Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №1. – С.55-62

 3. Духневич А.В. Методологічні принципи формування національної агропродовольчої стратегії в умовах участі України в СОТ// Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання. – 2013. - №10. – С.114-119

 4. Духневич, А. В. Співвідношення угоди про сільське господарство з іншими договорами системи угод права СОТ [Текст] / А. В. Духневич // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. – 2012. – №12. – С.50-56.

Основні нормативно-правові акти:

1.Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 138. - 31 липня.

2.Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 268.

3.Про племінну справу в тваринництві: Закон України від 17 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 27.

4.Про бджільництво: Закон України від 2 лютого 2000 р.// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 21. - Ст. 157.

5.Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 46. - 12 березня.

6.Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 47. - Ст. 513.

7.Про насіння і садивний матеріал: Закон України від 26 грудня 2002 р. // Голос України. - 2003. - 28 січня.

8.Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 ро­ку: Закон України від 18 жовтня 2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - 16 листопада.

9. Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16 червня 2005 р. // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 168. - 7 вересня.

10. Про агрохімікати та пестициди: Закон України від 2 березня 1995 р.// Голос України  офіційне видання від 11.04.1995

Питання для самостійного опрацювання:

1.Дайте визначення поняття виробничо-господарської діяльності.

2.Яка мета спеціалізації аграрного виробництва?

3.Як визначається спеціалізація аграрного підприємства?

4.Вкажіть основні напрями виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств.

5.Які існують галузі аграрного виробництва?

6.Що являє собою внутрішньогосподарська спеціалізація?

7.Які існують основні показники ефективності діяльності аграрних підприємств?

8.Визначте основні завдання державної політики в сфері збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів.

9.Що являє собою бізнес-план аграрного підприємства?

10.Дайте визначення агромаркетингу.

11. Що є правовою формою встановлення дилерських відносин за участю аграрних товаровиробників.Завдання:

Складіть примірний бізнес-план аграрного підприємства.


До теми 19
Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Основні нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ра­ди України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2.Податковий кодекс України від 02.12.2010р.// Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011.- № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 .- стор. 556. - стаття 112

3. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001- № 49. - Ст. 527.

4.Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верхом Ради України. - 2001. -№11.- Ст. 52.

5.Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 17 жовтня 1990 p. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 32. - Ст. 453.
Питання для самостійного опрацювання:

1.Які є види податків в сільськогосподарській сфері?

2.Яким вимогам мають відповідати платники сільськогосподарських податків?

3.Розкрийте порядок реєстрації платника сільськогосподарського податку.

4.Що є об’єктом оподаткування в сільськогосподарській сфері?

5.Чи може бути застосована реструктуризація сплати податку в сільськогосподарській сфері?До теми 20
Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах

Рекомендовані джерела:

Основні:

1.Аграрне право України: підручник /В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк/ за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010 – 680с.

2.Аграрне право : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін..; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

3.Аграрне право [Текст] : (оглядові лекції, норм.-прав. акти) / Статівка А. М., В. Ю. Уркевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Юрайт, 2014. - 352 с.


Основні нормативно-правові акти:

1. Кодекс законів про працю України, затверджений Законом від 10 груд­ня 1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - Додаток до № 50. - Ст. 375.

2.Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 20. — Ст. 272.

3.Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 5. — Ст. 35.

4.Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.

5.Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 року № 973—IV // Урядовий кур’єр. — 2003. — 28 серп.

6.Про охорону праці : Закон України в редакції Закону від 21 листопада 2002 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 2. — Ст. 10.

7.Про оплату праці : Закон України від 24 березня 1995 року із змінами та доповненнями// Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 17. — Ст. 121.

8.Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати : Закон України від 19 жовтня 2000 року із змінами та доповненнями // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — Ст. 1914.

9.Про пестициди і агрохімікати : Закон України від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст. 91.

10.Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27. — Ст. 218.

11.Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23 вересня 1999 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46–47. — Ст. 403.

12.Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 22 лютого 2001 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 17. — Ст. 80.

13.Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.

14.Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року // Урядовий кур'єр. — 1996. — 1 лют.

15.Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року // Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — Ст. 352.

16.Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку із порушенням термінів їх виплати : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року // Офіційний вісник України. — 2001. — № 8. — Ст. 322.

17.Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21. — Ст. 210.

18.Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 21. — Ст. 210.

19.Перелік професійних захворювань : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1662 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 45. — Ст. 87.

20.Умови обов'язкового (додаткового) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 року № 116 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] : http://zakon1.rada.gov.ua.

21.Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням і торгівлею пестицидами і агрохімікатами : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 року № 746 // ЗП. — 1996. — № 2. — Ст. 38.

22.Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України : Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.12.2006 N 730/770 // Офіційний вісник України. — 2007. — № 31 — №32. — ст. 1275.

23.Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок : наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. № 256

24.Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини : Наказ Держнаглядохоронпраці від 20 квітня 1999 року № 67 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 41. — Ст. 254.

25.Збірник примірних інструкцій з охорони праці під час виконання загальновиробничих робіт у сільському господарстві, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 23 жовтня 2000 р. № 207.

26.Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві : Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.10.2008 N 213 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 86. — Ст. 2904.

27.Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба : Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06.12.2004 № 268 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 8. — Ст. 453.

28.Про затвердження Правил охорони праці у тваринництві. Свинарство : наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06.12.2004 № 269 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 8. — Ст. 454.

29.Про затвердження Правил охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств : Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.06.2006 № 365 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 35. — Ст. 2476.

30.Про затвердження Системи управління охороною праці в рибному господарстві, затверджена Наказом Державного комітету рибного господарства України від 11 травня 1999 року № 69 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 474.

31.Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ і організацій, затверджені 20 липня 1984 року // Бюллетень Госкомтруда СССР. — 1984. — № 11. — С. 3.

32.Щодо застосування положень статті 3 Закону України “Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 року № 973, в частині правомірності оформлення трудових відносин шляхом укладання трудового договору з членами (головою) фермерського господарства : Роз’яснення Міністерства юстиції України, Міністерства праці та соціальної політики України від 5 грудня 2007 року № 21-46-846, 14 грудня 2007 року № 013-1866-3 // Орієнтир. — 2008. — № 6. — С. 31.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка