Програма навчальної дисципліни актуальні питання історії україни ХХ ст. Галузь знань 0203 Гуманітарні науки Спеціальність 02030201 ІсторіяСторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.91 Mb.
#5223
ТипПрограма
  1   2   3

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХХ СТ.


Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

Спеціальність 8.02030201 Історія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Актуальні питання історії України ХХ ст.» є озброїти студентів теоретичними знаннями в галузі історії України, методологічними підвалинами історичної науки, понятійно-категоріальним апаратом курсу.


  1. Реалізація зазначеної мети передбачає виконання таких основних завдань:

 • Висвітлити окремі актуальні, дискусійні, недостатньо досліджені періоди і події в історії України.

Згідно з вимогами освітньо – професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • структуру, теоретичні основи, періодизацію курсу, джерельну й історіографічну базу, основні проблеми, закономірності й особливості.

 • Вміти:

 • самостійно організовувати навчальну діяльність;

 • аналізувати події, факти, документи; узагальнювати і систематизувати нагромаджений досвід з актуальних питань історії України, виділяти закономірності і випадковості, робити висновки, оцінки, видобувати уроки з минулого для сучасного, вести наукову дискусію і відстоювати свою точку зору, застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Вступ. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. 1939-й рік у ролі України та українців.Тема 1. Вступ. Джерела та література. – 12 год. (Самостійне опрацювання)

 1. Обґрунтування курсу. Основні проблеми, структура, теоретичні основи та періодизація з курсу.

 2. Основні джерела та література.


Тема 2. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні – 2 год.

 1. Труднощі ідентифікації геноциду 1932-1933 рр.

 2. Голод 1932-1933 рр. як особлива форма голокосту України

 3. Колективізація і терор голодом

 4. Масштаби народовбивства

 5. Міжнародний резонанс Голодомору

 6. Відчуття голокосту в сучасній Україні

Тема 3. 1939-й рік у долі України та українців. – 26 год. (Самостійне опрацювання)

 1. Міжнаціональні антопонізми в суспільстві Західної України у переддень вересня 1939 р.

 2. Питання Карпатської України

 3. Радянсько-німецьке зближення і зміни у міжнародному характері українського питання

 4. Позиція західноукраїнських політиків у німецько-польському конфлікті

 5. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР і утвердження тоталітарного режиму.

 6. Українці у Генеральному Губернаторстві.

 7. Значення об’єднання українських земель


Тема 4. Правда драматичних змагань. ОУН і УПА: непрості сторінки історії – 2 год.

 1. Виникнення ОУН. Діяльність у міжвоєнний період.

 2. Політичні процеси в ОУН та її зовнішньополітичні орієнтири напередодні та початку Другої світової війни.

 3. Стратегія і тактика українських націоналістів у роки радянсько-німецької війни.

 4. Роздвоєння українського національного руху: співпраця з нацистами і збройна боротьба проти гітлерівців. Українській колабораціонізм як політичне явище.

 5. УПА у роки німецько-радянської війни.

 6. Політичні портрети С.Бандери, А.Мельника, О.Кандиби, Р.Шухевича та інших керівників ОУН і УПА.

 7. Війна після війни: післявоєнна боротьба з тоталітарним режимом. Припинення діяльності оунівського підпілля. ОУН і УПА: уроки історії.


Змістовий модуль 2

Українські військові формування в Збройних Силах Німеччини (1939-1945). Вербування і депортації населення України до Німеччини та умови його праці і побуту в неволі. Етно-демографічні зміни в Галичині і Волині у воєнний і післявоєнний періоди.


Тема 5. Українські військові формування в Збройних Силах Німеччини (1939-1945) – 20 год. (Самостійне опрацювання)

Українці у допоміжних збройних частинах (1939-1942 рр.). Регулярні військові формування (1943-червень 1944 рр.). Зміни в німецькій східній політиці й українські військові формування (середина 1944 – травень 1945 рр.)


Тема 6. Вербування і депортації населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1941 – 1944 рр.) – 22 год. (Самостійне опрацювання)

Створення німецької системи органів вербування та депортації населення та основні напрямки і результати її діяльності.

Ставлення до депортації українського населення з боку політичних, релігійних і громадських інституцій у дистрикті Галичина та рейхкомісаріаті Україна.

Умови праці та побуту українців у Німеччині. Остарбайтери з Рівненської області. Ефективність контролю за працею і побутом іноземних робітників з боку наглядово-каральної системи Третього рейху. Діяльність українських громадських організацій на захист становища депортованих українських робітників у Німеччині.


Тема 7. Етно-демографічні зміни у Східній Галичині та Волині у воєнний та післявоєнний періоди . – 20 год. (Самостійне опрацювання)

Арешти, депортації та вбивства, що здійснювалися у період з осені 1939 до літа 1941 рр. та від літа 1944р.

Арешти, вбивства, пацифікації і вивезення на примусові роботи, здійснювані німецьким окупаційним режимом з літа 1941 до літа 1944 рр.

Антипольська акція ОУН і УПА в період з весни 1943 до літа 1944 рр. Антиукраїнські акції польської самооборони і підрозділів АК.

Польсько-український трансфер населення. 1944-1946 роки. Мобілізація до Війська Польського і Червоної армії. Вступдо лав АК, УПА, дивізії «Галичина», партизанських загонів. «Оргнабори» західноукраїнського населення на шахти Донбасу.
Тема 8. Діяльність українських політичних партій і рухівза кордоном у повоєнний час (1945 – кінець 1950 – х. рр.) – 2 год.

Політичний портрет українських партій і рухів за кордоном.

Міжусобні незгоди та конкурентна боротьба у середовищі українського політикуму.

Антикомуністична та антирадянська діяльність українських політичних сил: ідеологічно-пропагандистські й організаційні форми і методи боротьби.


Структура навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
теми


Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінари

Самостійну роботу

Форма контролю

1.

Вступ. Обґрунтування курсу. Джерела та література.

-

-

12

комбінована

2.

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні

2

2

16

комбінована

3.

1939-й рік у долі України та українців

-

-

26

комбінована

4.

Правда драматичних змагань. ОУН і УПА: непрості сторінки історії.

2

2

26

комбінована

5.

Контрольна робота 1

-

-

20

письмова
Усього за змістовим модулем

4

4

100

108

Змістовий модуль 2.
6.

Українські військові формування в Збройних Силах Німеччини20

комбінована
7.

Вербування і депортації населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1941-1945 рр.)22

Комбінована
8.

Етно-демографічні зміни у Східній Галичині та Волині у воєнний та післявоєнний період20

Комбінована
9.

Діяльність українських політичних партій і рухів за кордоном у повоєнний час (1945 – кінець 1950 – х. рр.)

2

2

22

комбінованаКонтрольна робота 220

письмоваУсього за змістовим модулем

2

2

104

108
Теми практичних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Геноцид: сталінський задум та його виконання

2

2.

Український визвольний рух у роки Другої світової війни

2

3.

Діяльність українських політичних партій і рухів за кордоном – 1945-й – кінець 1950-й рр..

2

Самостійна робота

1. Складання словника термінів і понять.

2. Підготовка до виступів на семінарах з тем і питань, які не розглядаються на лекціях.

3. Виконання письмових завдань, зазначених після переліку питань для обговорення на семінарських заняттях.4. Систематизування вивченого матеріалу перед іспитом.

Методи навчання: лекції із застосуванням технічних засобів навчання, робота з історичною картою.

Методи оцінювання: поточне оцінювання, оцінювання індивідуального дослідницького завдання (есе, реферату), модульний контроль, іспит.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне оцінювання

Т.2

Т.4

Т.8

К.Р.

ІНДЗ

іспит

сума

С.1

С.2

С.3

5

5

5

25

10

50

100

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ЕСTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

А

91-100

відмінно

ВС

76-90,9

добре

ДЕ

61-75,9

задовільно

FX

20-60,9

незадовільно (з можливістю повторного складання)

F

0-19,9

незадовільно (з обов’язковим повторним вивчення м курсу)

Критерії оцінювання: з кожної із тем, які виносяться на семінарські заняття студент може отримати максимум 3,5 бали, в тому числі 2-2,3 бали - за виступ на семінарі, 1 бал за ґрунтовне доповнення, 0,2 - бали за присутність на семінарі. Після освоєння матеріалу дисципліни пишеться контрольна робота , яка включає в себе тести, а також питання, що вимагають поширеної відповіді. Максимум балів за контрольну роботу – 15. Модуль 2 передбачає виконання індивідуального письмового завдання за яке студент може отримати максимум 6 балів. Оцінювання індивідуального завдання: за повний структурований, логічно викладений та теоретично обґрунтований матеріал студент отримує 4,5 балів. Окрім того, за опрацювання спеціальної літератури (не менше 20 джерел) і за технічне оформлення завдання згідно з програмними вимогами ще 1,5 бали.

Загальна сума балів за курс – 100. Оцінка за освоєння курсу виставляється згідно шкали оцінювання, наведеної в п. 9.

Оцінку "відмінно" студент одержує, коли демонстрував глибоке розуміння матеріалу, добре засвоєння основних понять і навичок.

Оцінку "добре" студент отримує, коли задовольняє зазначеним вище вимогам, але виклад матеріалу недостатньо систематизований, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі неточності, які самостійно виправляються, трапляються поодинокі недоліки в умінні здійснювати оформлення наукового дослідження.

Оцінку “задовільно” студент отримує, коли відповідь свідчить про розуміння основних питань курсу, але разом з тим спостерігаються значні прогалини в знаннях; визначення понять нечіткі, неточні, вміння сформульовані недостатньо, знання студента фрагментарні, неповні.

Оцінку “незадовільно” студент отримує, коли виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу курсу, викладає непослідовно, неповно і без розуміння суті. На додаткові запитання викладача з базових питань курсу студент здебільшого не дає правильної відповіді. Розуміння основних понять немає.Методичне забезпечення: підручники, опорні конспекти лекцій, ілюстративний матеріал (карти).

Рекомендована література

 1. "...То була неволя": Спогади та листи остарбайтерів / НАН України; Інститут історії України; Меморіальний комплекс "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років" / В. Смолій (голов. ред.); Т. Пастушенко (упоряд.); М. Шевченко (упоряд.). - К., 2006. - 544 с.

 2. "Прошу вас мене не забувати": усні Історії українських остарбайтерів / Гол.ред. Г. Грінченко; упоряд. І. Ястреб; Т. Пастушенко. - Л., 2009. - С. 31-32.: Наукова думка, 2011. - Кн. 1. - 733 с.; Кн.2. - 942 с.

 3. “Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944 — 1948 рр. - Львів: Піраміда, 2010. - 594 с.

 4. «Особые папки» Сталіна і Молотова про національно–визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944–1948 рр.: Збірник документів. – Львів:Піраміда, 2010. – 594 с.

 5. 32. Трофимович В.Українські військові формування у німецьких мундирах 1939–1942 рр. – Львів: ДУЛП, 1994. – 51 с.

 6. 50–річчя ОУН 1929–1979. – Торонто, 1979. – 64 с.

 7. CiesielkiS., HryciukI., SrebrakowskiA. MasowedeportacjeludnosciwZwiazkuRadzieckim. – Torun, 2004.

 8. Айкель М. "Через брак людей..." Німецька політика набору робочої сили та примусової депортації робітників із окупованих областей України 1941-1944 рр. / М. Айкель // Український історичний журнал (далі УІЖ). - 2005. - № 6. -С. 139-160.

 9. Андріїв Е. Протидія Української греко-католицької церкви трудовим депортаціям із Галичини / Е. Андріїв // УІЖ. - 2004. - № 5. - С. 62 -78.

 10. Андрухів І. Станіславщина: Двадцять буремних літ (1939 — 1959): Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І. Андрухів, А. Француз. - Рівне; Івано-Франківськ, 2001. - 335с.

 11. Антибольшевицький Бльок Народів: збірка документів і статей. 1956–1966 р. – Б. м., 1979. – Т. 2. – 463 с.

 12. Антибольшевицький Бльок Народів: збірка документів. 1941–1956. – Б. м., 1956. – 357 с.

 13. Антонюк Н. Українське культурне життя в "Генеральній губернії"'
  (1939 - 1944 рр.) / Н. Антонюк. - Львів, 1997. - 232 с.

 14. Антосяк А. Освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии // Военно–исторический журнал . – 1989. – № 9. – С. 51–60.

 15. Бабій Л. Група вояків дивізії «Галичина» на вишколі й фронті у дивізії «Вікінг» 1944 року // Вісті Комбатанта. – 1994. – Ч. 5–6. – С. 111–116.

 16. Баган О. Націоналізм і націоналістичний рух: Історія та ідеї. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 182 с.

 17. Багряний І. На новий шлях (наша боротьба). - 1946. - Ч.1.

 18. Багряний І. Публіцистика. – К., 1996. – 854с.

 19. Бандера С. Перспективи Української революції. – К.: Інститут національного державознавства, 1999. – 626 с.

 20. Бандера С. Перспективи української революції. - Мюнхен, 1948

 21. Бандера С. Слово до українських націоналістів-революціонерів за кордоном. Б.м.в., 1948

 22. Баран В., Токарський В. Україна: Західні землі. 1939–1941 рр. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2009. – 448 с.

 23. Бегма В. Злочини німців і народна боротьба на Ровенщині / В. Бегма. - Київ; Харків: Українське державне видавництво, 1945. - 36 с.

 24. Безсмертя. Книга пам’яті України. – 1941–1945. – К., 2000. – 994 с.

 25. Білас І. Репресивно–каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно–політичний та історико–правовий аналіз. – К.: Либідь; Військо України, 1994. –Кн. 1. – 436 с.; Кн. 2.– 436 с.

 26. Боляновський А. Дивізія «Галичина». Історія. – Львів, 2000. – 528 с.

 27. Боляновський А. Українські військові формування в Збройних Силах Німеччини (1939–1945). – Львів, 2003. – 686 с.

 28. Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських
  загарбників у роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. — К.: Наукова думка, 1984. - 239 с.

 29. Боротьба трудящих Львівщини проти німецько-фашистських загарбників (1941-1944). Збірник документів і матеріалів / Упорядники Т. Смоляр; А. Ярошенко. —Львів, 1949. — 263 с.

 30. Брицький П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945) / П.Брицький. - Чернівці, 1995. -114 с.

 31. Бугай М. Депортація населення з України (30–50-ті рр.) // УІЖ. – 1990.–№ 10.

 32. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. Львів: Поклик сумління, 1993.-165 с.

 33. Бутко С. Реакція ОУН на голод 1932–1933 рр. в Україні: уроки для сучасності // Сторінки воєнної історії України. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 218–229.

 34. В боротьбі за Українську державу. Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни / Ред. М. Марунчак. - Львів: "Меморіал", 1992.-1303 с.

 35. В боротьбі за українську державу: спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни. Львів, 1992.

 36. В боротьбі за Українську державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни. – Львів: Меморіал, 1992. – 1303 с.

 37. Величківський М. Сумні часи німецької окупації у 1941-1944 роках / М. Величківський // Визвольний шлях. - 1965. - № 2-6. - С. 54-71.

 38. Верига В. Дорогами Другої світової війни. Легенди про участь українців у Варшавському повстанні 1944 р. та Українську Дивізію «Галичина». – Торонто: Новий шлях, 1980. – 259 с.

 39. Верига В. Слідами батьків: нарис історії 30-го полку Дивізії «Галичина» – 1-ї дивізії Української Нацональної армії. – Львів: Братство колишніх вояків 1-ї УД УНА, 2002. – 248 с.

 40. Вєдєнєєв Д. Загадка Ріка Ярого // Пам’ять століть. – 2001. - № 6. – С. 149–150.

 41. Вєдєнєєв Д. Одиссея Василия Кука. Военно-политический портрет последнего командующего УПА. - К., 2007.- 208 с.

 42. Вєдєнєєв Д., Биструхін Г. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920 — 1945) — К., 2006. - 408 с.

 43. Винниченко І. Україна в 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання /

 44. Висоцький Р. Спогади дивізійника. – Чікаго, 1994. – 146 с.

 45. Воз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною. – К.: Наукова думка, 1989. – 448 с.

 46. Воз’єднання українського народу в єдиній Українській радянській державі 1939–1949 рр.: Збірник документів і матеріалів. – К.: Держполітвидав УРСР, 1949. – 212 с.

 47. Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації (1941 — 1944 рр.) / Ю. Волошин. - Полтава, 1999. - С. 54-62.

 48. Воропай О. В дорозі на Захід. – Лондон, 1970.

 49. Вронська Т. В умовах війни: життя та побут населення міст України (1943 - 1945 рр.) / Т. Вронська. - К., 1995. - 83 с.

 50. Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. – М. 1991.

 51. Вятрович В. Основні принципи зовнішньої політики ОУН // Український визвольний рух. - Львів, 2004. - Збірн. 3. - С. 16 — 29.

 52. Г. Грінченко // Україна модерна. - 2007. - Ч. 11. - С. 111-126.

 53. Гайке В. Українська дивізія «Галичина». Історія формування і бойових дій у 1943–1945 рр. – Торонто: Накладом братства колишніх вояків 1-ї УД УНА, 1970. – 277 с.

 54. Галамай С. Боротьба за визволення України 1929–1989. – Торонто; Нью–Йорк, 1991. – 344 с.

 55. Галій М. Організований голод в Україні 1932–1933 рр. – Чикаго; Нью–Йорк, 1968.

 56. Гальчак С. На узбіччі суспільства: Доля українських "остарбайтерів"(Поділля, 1942-2007 рр.)/С. Гальчак. - Вінниця, 2009. - 768 с.

 57. Гальчак С. Східні робітники з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам / С. Гальчак. - Вінниця: Книга-Вега ВАТ Віноблдрукарня, 2003. - 344 с.

 58. Гетьманчук М. Між Москвою і Варшавою. Українське питання в радянсько–польських відносинах міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.). – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 432 с.

 59. Голод 1932–1933 рр. в Україні: причини та наслідки. – К., 2008.

 60. Голод 1932–1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.

 61. Голодомор – геноцид українського народу // Пам’ять століть. – 2003. - № 3.

 62. Гордієнко З. З волинських і поліських рейдів. Торонто, 1959.

 63. Горланов О., Рогинский А. Об арестах в западных областях Белоруссии и Украины в 1939–1941 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан. – М., 1997.

 64. Граціозі А. Голод в СРСР 1931–1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація // УІЖ. – 2005. – № 3. – С. 120–131.

 65. Гриневич В. Зміни радянської зовнішньої політики, «визвольні походи» Червоної армії 1939–1940 рр. в оцінках населення УРСР // Сторінки воєнної історії України. – К., 2005. – Вип. 9 . – Ч. 1. – С. 312–332.

 66. Гриневич В. Україна на початковому етапі Другої світової війни // Політична історія Україна ХХ століття: У 6 т. – К.: Генеза, 2003. – Т. 4. – С. 63–128.

 67. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

 68. Грицюк Г. Втрати населення на Волині у 1941–1944 рр. // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Тyrsa, 2001. – Т. 5.– С. 249–270.

 69. Грінченко Г. Усні свідчення колишніх остарбайтерів: спроба аналізу /

 70. Гунчак Т. У мундирах ворога. – К.: Час України, 1993. – 206 с.

 71. Даниленко А. Ліквідація Польської держави та встановлення радянського режиму в Західній Україні // УІЖ. – 2006. – № 3. – С. 111–125.

 72. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні: 20-30 роки. – К., 1991. – 344 с.

 73. Данилюк М. (Блакитний). Повстанський записник. К: Вид-во ім. О. Теліги, 1993. - 192 с.

 74. Дашкевич Я. Як нищили незнищенне // Дзвін.- 1991.- № 8

 75. Депортации польских граждан из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1940 году. – Варшава; Москва, 2003.

 76. Депортації. Західні землі України (кінець 1930-х – початок 1950-х рр.): документи, матеріали, спогади. – Львів: ІУ, 1996. – Т. 1. – 750 с.

 77. Дзьобак В. Тарас Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.). - К.: Інститут історії України НАН України, 2002. - 260 с.

 78. Довгополий Я. Українці на примусових роботах в Третьому рейху / Я. Довгополий // Всесвіт. - 2001. - № 3-4. - С. 127-129.

 79. Другая война 1939–1945. – М.: РГГУ, 1996. – 490 с.

 80. Дружини українських націоналістів в 1941-1942 роках (б.м.в.) : наша книгозбірня, 1953. - 127 с.

 81. Дубик М. Використання праці примусових робітників з України / М. Дубик // УІЖ. - 2004. - В. 8. - Ч. 1. - С. 47-52.

 82. Євген Коновалець і його доба. Мюнхен,1974.

 83. Жила В. Парашутна бригада Української Національної Армії (спомин про спроби її формування) // Вісті Комбатанта. – 1994. – Ч. 4. – С. 62–69.

 84. Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-фашистськими загарбниками (1941 - 1944 рр.): Збірник документів / Відп. ред. П. Степанов. - Житомир: "Радянська Житомирщина", 1948. - 220 с.

 85. Життя і діяльність Степана Бандери: Документи і матеріали. - Тернопіль, 2008. - 448 с.

 86. Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський / Під ред. Я. Грицак; О. Романів. - Львів: Видавництво НТШ у Львові, 1991. - С. 264.

 87. Забродець О. Волинські остарбайтери (1941 -1945 рр.) / О. Забродець // Волинь у Другій світовій війні: 36. наук, та публіцист, статей, присвяч. 60-річчю визволення Волин. обл.. від фашист, загарбників / Гол. ред. М. Кучерепа. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин.держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. -С. 107- 126.

 88. Західна Україна під більшовиками. 1939-1941 рр. Нью-Йорк, 1984.

 89. Звірства німців на Львівщині: Збірник статей і документів. - Львів, 1945.-С. 40-56.

 90. Зелений З. Українське козацтво у вирі Другої світової війни. – Торонто: Накладом братства вояків 1-ї УД УНА, 1965. – 208 с.

 91. Зімон Г. Чи був голодомор 1932–1933 рр. інструментом «ліквідації» українського націоналізму // УІЖ. – 2005. - № 2. – С. 118–131.

 92. Ивницкий Н. Голод 1932–1933 годов: кто виноват // Судьбы российского крестьянства. – М., 1996.

   1. І. Винниченко. - К., 1994. - 324 с.

 93. Івасюта М. Становище селянства західних областей Української
  РСР під час тимчасової німецько-фашистської окупації і його боротьба з загарбниками та їх наймитами (червень 1941 - жовтень 1944 року) / М.Івасюта // 3 історії Західноукраїнських земель. - К.: В-во АН УРСР, 1960. - С. 168-186.

 94. Ільницький Р. Думки про українську визвольну політику. – Гадяч: Гадяч, 2007. – 516 с.

 95. Історія Української РСР у восьми томах, десяти книгах. Українська
  РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941- 1945) / Ред кол. В. Клоков, М. Дятленко та ін - Т.7 - К.: Вид-во АН УРСР, 1977. - 536 с.

 96. Кальба М. Нахтігаль (Курінь ОУН) – у світлі фактів і документів. – Денвер, 1984. – 150 с.

 97. Каменецький І. Україна в тоталітарних схемах нацизму / І. Каменецький // Український історик. - 1972. - Ч. 3/4. - С. 117.

 98. Камінський А. «Пролог» у холодній війні проти Москви. Продовження визвольної боротьби із-за кордону. – Гадяч: Гадяч, 2009. – 190 с.

 99. Камінський А. Динаміка визвольної боротьби. – Б. м.: Сучасність, 1973. – 236 с.

 100. Камінський А. Край, еміграція і міжнародні закуліси . – Манчестер; Мюнхен; Нью–Йорк: Сучасність, 1982. – 262 с.

 101. Камінський А. На новому етапі. – Мюнхен: Пролог, 1965. – 278 с.

 102. Каркоць–Вовк М. Від Вороніжа до Українського Легіону Самооборони. – Міннеаполіс, 1984. – 429 с.

 103. Карпус З. Втрати населення в Західній Україні у 1939–1941 рр. // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Тyrsa, 2001. – Т. 5. – С. 139–149.

 104. Касьянов Г. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз // УІЖ. – 2004. - № 1. – С. 29 -42.

 105. Касьянов Г. Український націоналізм: проблема наукового переосмислення // УІЖ. - 1998. - №2. - с. 39 -54.

 106. Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы. – М.: Демократия, 1999. – 608 с.

 107. Катынь. Пленники необъявленной войны. Документы и материалы. – М.: Демократия, 1999. – 608 с.

 108. Квітковський Д. Боротьба за українську ідею. – Детройт; Нью–Йорк; Торонто, 1993. – 600 с.

 109. Кентій А. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1942. - К., 2005. - 332 с..

 110. Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів (1939 -1941 рр. - К.: Ін-т історії України НАНУ,1998. - 201 с.

 111. Кентій А. Нариси історії Організації українських націоналістів в 1941-1942 рр. К.,1998.

 112. Кентій А. Українська повстанська армія в 1942-1943 рр. К.,1999.

 113. Киричук Ю. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні та держави Заходу // Республіканець. – 1993. - № 6. – С. 43–45.

 114. Киричук Ю. Нариси з історії українського національного-визвольного руху 40-50-х років ХХ століття. Львів, 2000.

 115. Киричук Ю. Український визвольний рух 40–50 років ХХ століття: ідеологія і практика. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.

 116. Киричук Ю. Український національний рух 40-50 років ХХ століття: ідеологія та практика. - Львів: Добра справа, 2003. - 464 с.

 117. Клименко І. Остарбайтери: Історія у спогадах. 1943 р. /1. Клименко // Культура і життя: Українська щотижнева газета. - К., 2005. - № 194. - С. 10.

 118. Климишин Н. У поході до волі. Спомини. 2-е вид. – Детройт: Українська книгарня, 1984. – 429 с.

 119. Книш З. Б’є дванадцята. Спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько–московської війни 1941. – Торонто: Срібна сурма. – 384 с.

 120. Книш З. На порозі невідомого (спогади з 1945 р.). – Торонто: Срібна сурма. – 382 с.

 121. Книш З. Перед походом на Схід. Спогади й матеріали про діяння Організації Українських націоналістів у 1939–1941 рр. – Торонто: Срібна сурма, 1958. Ч. 1. – 188 с.; Ч. 2. – 191 с.

 122. Ковалюк В. Західна Україна на початку Другої світової війни // УІЖ. – 1991. – № 9. – С. 30–41.

 123. Ковалюк В. Західна Україна на початку Другої світової війни // УІЖ.-1992.-№9-10.

 124. Ковалюк В. Культурологічні та духовні аспекти “радянизації” Західної України (вересень 1939-червень 1941) // УІЖ- 1993.-№ 2-3.

 125. Ковалюк В. Нові архівні документи про Народні Збори Західної України (жовтень 1939) // Архіви України. – 1991. - № 5–6. – С. 88–91.

 126. Коваль М. Борьба населения Украины против фашистского рабства / М. Коваль. - К.: Наукова думка, 1979. -133 с.

 127. Коваль М. Довкола радянсько–польської війни. – К.: Інститут історії АН УРСР, 1991. – 76 с.

 128. Коваль М. Історія пам'ятає! (Кривавий шлях фашистів на Україні) / М. Коваль. - К.: Вид-во політичної літератури, 1965. — 113 с.

 129. Коваль М. ОУН-УПА: між третім рейхом і сталінським тоталітаризмом //УІЖ.-1994.-№2-3.

 130. Коваль М. Правда безнадійних змагань ОУН: урок історії // Політика і час.- 1997.- № 9,10.

 131. Коваль М. Трагедія і подвиг народу у війні 1941-1945 рр. / М. Коваль // Сторінки історії України: XX століття. - К., 1992. - С. 120-147.

 132. Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 - 1945рр.): Спроба сучасного концептуального бачення / М. Коваль. - К.: Альтернатива, 1999. - 336 с.

 133. Коваль М. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії / М. Коваль. - К., 1995. - 194 с.

 134. Колективізація і голод на Україні. 1929–1933. Збірник документів і матеріалів. – К., 1992.

 135. Колісник Р. Українська дивізія і Військова Управа «Галичина». Німецька політика стосовно українського національного війська 1941–1945. – Торонто: Вид-воНТШ в Канаді, 1990 . –168 с.

 136. Командири великого голоду. Поїздки В. Молотова та Л. Кагановича на Україну та на Північний Кавказ. 1932–1933. – К., 2001.

 137. Кондратюк К. Втрати населення Західної України у 1941–1944 рр. // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Тyrsa, 2001. – Т. 5. – С. 150–163.

 138. Кондратюк К. Політичні, соціально–економічні та духовні аспекти радянізації західних областей України у 1939–1941 роках // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали міжнародної науковї конференції. 23–24 вересня 1999 р. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 21–30.

 139. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. – К.: Либідь, 1993. – 384 с.

 140. Корчак–Городиський О. Замість вигадок. Українська проблематика в західних політико–дипломатичних джерелах. Документи, рецензії, спогади. – Івано–Франківськ, 1994. – 200 с.

 141. Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж; Нью–Йорк; Львів: НТШ, 1993 – 660 с.

 142. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик. -Париж; Нью-Йорк; Львів, 1990. - 660 с.

 143. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні у документах. В 4-х тт. - Львів, 1998 - 2000.

 144. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Львів, 1993.

 145. Кравченко А. Українські невільники Третього райху (минуле і сучасність): публіцистична хроніка / А. Кравченко, С. Батурин. - Львів: Кальварія, 2005.-268 с.

 146. Кричевський Р. ОУН в Україні – ОУНз і ЗЧ ОУН. Львів: Меморіал, 1991. - 116 с.

 147. Кричевький Р. ОУН в Україні, ОУН за кордоном і ЗЧ ОУН: Причинок до історії українського націоналістичного руху. – Нью–Йорк; Торонто, 1962. – 116 с.

 148. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії 1939-1941. Історія Українського Центрального Комітету / В. Кубійович. - Чикаго: Вид-во Миколи Денисюка, 1975. - 664 с.

 149. Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії. 1939-1941. Чикаго, 1975.

 150. Куделя М. Крізь бурі лихоліть: Спогади. – Міннеаполіс: Стир, 1999. – 117 с.

 151. Кук В. Степан Бандера (1909-1959). Івано-Франківськ, 1991.

 152. Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. – К.: Наукова думка, 1995. – Т.1: 1939–1953.

 153. Кульчицький С. Возз’єднання Західної України з УРСР: проблема легітимності // Київська старовина. – 1999. - № 6. – С. 80–96.

 154. Кульчицький С. Голодомор 1932–1933 рр.як геноцид: труднощі усвідомлення. – К.: Наш час, 2008. – 424 с.

 155. Кульчицький С. Демографічні втрати України в ХХ ст. // Дзеркало тижня. – 2004. – 2 жовтня.

 156. Кульчицький С. Коли і як відбулося воз’єднання Західної України з УРСР // УІЖ. – 2009. – № 5. – С. 121–139.

 157. Кульчицький С. Лінія Керзона в історичній долі українського народу // Наука і суспільство. – 1991. – № 11. – С. 6–13.

 158. Кучерепа М. Національна політика Другої Речі Посполитої щодо українців (1919–1939) // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Tyrsa, 1998. – Т. 1–2. – С. 11–28.

 159. Кушнір М. Край і еміграція. – Нью–Йорк: Організація Оборони Чотирьох Свобод України, 1966. – 47 с.

 160. Лапан Т. Діяльність українських громадських організацій на захист становища депортованих українських робітників у III Райху / Т. Лапан // Етнічна культура українців. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. - С. 91-100.

 161. Лапан Т. Німецька наглядовокаральна система та іноземні робітники під час Другої світової війни у III Райху / Т. Лапан // Проблеми та перспективи викладання політології у вищій школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 9-10 листопада 2004 р. - Ч. 1. - Львів, 2004.-С. 56-63.

 162. Лапан Т. Особливості спогадів жителів західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині / Т. Лапан // Сторінки воєнної історії України: 36.наук, статей. - Вип. 12. - 2009. - С. 73-84.

 163. Лапан Т. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду /

 164. Лебедь М. Українська повстанська армія (УПА). Львів, 1993.

 165. Ленартович О. Український національно- визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни. - Луцьк: ВНУ ім. Л. Українки, 2011. - 412 с.

 166. Листи з фашистської каторги: Збірник листів радянських громадян, які були вигнані на каторжні роботи до фашистської Німеччини /За ред. Ф. Шевченка.- К., 1947. -158 с.

 167. Листівки партійного підпілля і партизанських загонів України у роки Великої Вітчизняної війни / Упор. П. Денисенко; В. Лукін; М. Москаленко. - К.: Вид-во політичної літератури України, 1969. - 339 с.

 168. Литвин М., Луцький О., Науменко К. Західні землі України. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. – 152 с.

 169. Литвин М., Науменко К. Сталін і Західна Україна. 1939–1941 рр. – К.: ПП Брехуненко, 2010. – 80 с.

 170. Лівицький М. ДЦ УНР в екзилі між 1920 і 1940 роками. – Мюнхен; Філадельфія, 1984. – 72 с.

 171. Літопис нескореної України: документи, матеріали, спогади: У 2-х кн. – Львів: Просвіта, 1993. – Кн. 1. – 800 с.; Кн. 2. – 810 с.

 172. Літопис УПА: У 46 т. - Торонто, 1978-1995.

 173. Луцький О. Львів під радянською окупацією. 1939–1941 рр. // Український визвольний рух. – 2006. – № 7. – С. 89–119.

 174. Львівщина у Великій Вітчизняній війні (1941-1945): Збірник документів і матеріалів. -Львів: "Каменяр", 1968. —408 с.

 175. Макар В. Бойові друзі: Спомини. - Торонто : Гомін України, 1980. - Т.1. - 415 с.

 176. Макарчук В. Державно–правовий статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939–1945 рр.): Історико–правове дослідження. – К.: Атіка, 2007. – 368 с.

 177. Макарчук С. Втрати населення Галичини в роки Другої світової війни (1939–1945) // Вісник Львівського університету: серія Історична. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2000. – Вип. 35–36. – С. 321–343.

 178. Макарчук С. Втрати населення на Волині у 1941–1947 рр. // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Тyrsa, 2001. – Т. 5. – С. 291–307.

 179. Макарчук С. Міжнаціональний антагонізм в суспільстві Західної України в переддень вересня 1939 року // 1939 рік в історичній долі України і українців. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 6–20.

 180. Макарчук С. Національні здобутки і утрати поляків та українців за наслідками депортації в 1944–1947 рр. // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2009. – Вип. 1. – С. 104–113.

 181. Макарчук С. Нищення населення на Волині в часи війни 1941–1945 // Вісник Львівського університету: Серія Історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 361–382.

 182. Макарчук С. Розміщення та побутове влаштування переселенців з Польщі в Україні у 1944–1947 рр. // Збірник праць кафедри української преси ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 176–200.

 183. Макарчук С. Цивільне населення Волині і Галичини у розрахунках і діях різних військово–політичних структур років Другої світової війни // Волинь і Холмщина. 1938–1947: польсько–українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність). – Львів: ІУ, 2003. – Вип. 10. – С. 225–260.

 184. Марочко В. «Торгсин»: золота ціна життя українських селян у роки голодомору (1932–1933) // УІЖ. – 2003.

 185. Марочко В. Визнання Голодомору 1932–1933 рр. в Україні геноцидом: історичний факт самоутвердження та морального зміцнення нації // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – К., 2007. – Вип. 16. – Ч. 1. – С. 270–276.

 186. Марунчак М. Система німецьких концтаборів і політика винищування в Україні / М. Марунчак. — Вінніпег — Канада, 1963. - 165 с.

 187. Марунчак М. Українські політичні в'язні в нацистських концентраційних таборах / М. Марунчак. - Вінніпег: Світова ліга українських політичних в'язнів, 1996. - 364 с.

 188. Международная комиссия для исследования голода на Украине 1932–1933 годов. Итоговый отчет. – К., 1992.

 189. Международный кризис 1939 года в трактовках российских ы польских историков. – М.: АспектПресс, 2009. – 480 с.

 190. Мейс Дж. Політичні причини Голодомору в Україні (1932–1933) // УІЖ. – 1995. – № 1. – С. 34–48.

 191. Мерль Ш. Голод 1932–1933 годов – геноцид украинцев для осуществления политики русификации? // Отечественная история. – 1995. - № 1.

 192. Митрополит Андрей Шептицький. Життя і діяльність. Документи і матеріали. 1899-1944. Церква і суспільне питання. Послання. - Львів, 1999. -Т. ІІ. -Кн.2.- 568 с.

 193. Мірчук П. В німецьких силах смерті: Спомин побуту в німецьких тюрмах і концлагерах 1941 - 1945 / П. Мірчук. - Нью-Йорк - Лондон, 1957. -167 с.

 194. Мірчук П. В німецьких силах смерті: Спомин побуту в німецьких тюрмах і концлагерах 1941 - 1945. - Нью-Йорк / П. Мірчук. - Лондон, 1957. -С. 107.

 195. Мірчук П. Нарис історії ОУН. - .Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Українське видавництво, . - 1968. - Т.1. - 639 с.

 196. Мірчук П. Революційний змаг за УССД: хто такі «бандерівці», «мельниківці», «двійкарі». – Нью–Йорк; Торонто; Лондон: Союз українських політв’язнів, 1987. – 235 с.

 197. Мірчук П. Степан Бандера – символ революційної безкомпромісовости. – Нью–Йорк: ОЧСУ, 1961. – 159 с.

 198. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942-1952. Львів, 1991.

 199. Мудрик–Мечник С. ОУН в Україні і за кордном під проводом С. Бандери. – Львів, 1997.

 200. Мудрик–Мечник С. Закордонні частини Організації українських націоналістів. – Львів, 1995.

 201. Муковський І., Лисенко О. Звитяга і жертовність: українці на фронтах Другої світової війни. – К.: Книга пам’яті України, 1996. – 568 с.

 202. На зов Києва: український націоналізм у ІІ світовій війні: Зб. статей, спогадів і документів.-К.,1993.

 203. Надольська В.Червнева 1940 р. депортація і доля євреїв західних областей України // Друга світова війна і доля народів України. Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Зовнішторвидав, 2007. – С. 313–321.

 204. Назарук О. Зі Львова до Варшави: утеча перед совітами в пам’ятних днях 2–13 жовтня 1939 року. – Львів, 1995. – 96 с.

 205. Наріжний С.Українська еміграція. – Львів; Кент; Острог, 2000 р. – Ч. 1: Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – 367 с.

 206. Національно-визвольна боротьба 20-50-х років ХХ ст. в Україні. - К.- Львів, 1993.

 207. Небелюк М. Під чужими прапорами. – Париж; Ліон: Перша українська друкарня Франції, 1955. – 192 с.

 208. Невигадане. Усні історії остарбайтерів / Упоряд. Г. Грінченко.—Харків, 2004.— 236 с.

 209. Недужко Ю. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі (друга половина 40-х – 50-ті роки ХХ ст.). – Луцьк, 2007. – 90 с.

 210. Нич В. Провокатори УВО–ОУН. Друге звернення до українського народу в справі роздору. – Нью–Йорк, 1956. – 47 с.

 211. Ніколаєць Ю. Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими загарбниками / Ю. Ніколаєць. - К.: ТОВ "Міжнародна фінансова агенція", 1998. - 36 с.

 212. Німецькі окупанти на Полтавщині (1941-1943 рр.): 36. док. / Гол.ред. О.Приходченко. - Полтава: Зоря Полтавщини, 1947. — С. 5.

 213. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник документів і матеріалів / Упоряд.: Т. Бутич (керівник); А. Батюк; П. Костриба та ін. - К.: Політвидав України, 1963. - 488 с.

 214. Новиченко Л. Гітлерівська кріпаччина. (Про "німецькуземельну реформу" на тимчасово окупованій Україні) / Л. Новиченко. - Саратов, 1942. -52 с.

 215. Нюрнбергский процесе над главньїми немецкими воєнними преступниками: Сборник материалов / Под ред. Р. Руденко. - М.: Юридическая литература, 1965 - 845 с.

 216. Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894–1944): на вшанування його пам’яті. – Торонто, 2006. – 306с.

 217. Окороков А. Антисоветские воинские формирования в годы Второй мировой войны. – М.:Военный университет, 2000. – 174 с.

 218. Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Історичні нариси. - К., 2005.

 219. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов. – М.: АО «Книга и бизнесс», 1995. – Т. 1.

 220. Осокина Е. Жертвы голода 1933 года: Сколько их? // История СССР. – 1991. – № 5.

 221. Остарбайтери. Спогади жителів Рівненщини, вивезених
  гітлерівцями на каторжні роботи до Німеччини / О. Царик. - Рівне: "Азалія",
  1996.-118 с.

 222. ОУН в світлі постанов Великих зборів, конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955. Б.м.в., 1955

 223. ОУН: минуле і майбуття. К., 1993.

 224. П. Панченко; Р. Вишневський. - К.: Пошуково-видавниче агенство "Книга пам'яті України",2000. - 994 с.

 225. Панченко О. Микола Лебедь. Життя, діяльність, державно–правові погляди. – Полтава: Кобеляки, 2001. – 217 с.

 226. Панченко О. Мирослав Прокоп. Нарис політичного портрету. – Гадяч: Гадяч, 2002. – 219 с.

 227. Паньківський К. Роки німецької окупації (1941-1944) / К. Паньківський. - Нью-Йорк: Життя і мислі, 1965. -480 с.

 228. Паньківський К. Від держави до комітету. – Нью–Йорк; Торонто, 1957. – 160 с.

 229. Паньківський К. Роки німецької окупації (1941-1944). Нью-Йорк; Торонто, 1965.

 230. Паньківський К. Роки німецької окупації 1941–1944. – Нью–Йорк; Париж; Сідней; Торонто: НТШ, 1983. – 306 с.

 231. Парсаданова В. Депортация населения Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. – 1989. – № 2. – С. 17–36.

 232. Парсаданова В. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. – 1989. - № 2. – С. 17–56.

 233. Пастушенко Т. Використання праці українських примусових робітників у Третьому рейху / Т. Пастушенко // Архіви окупації. 1941-1944 / Упоряд. Н. Маковська. - К., 2006. - С. 854-859.

 234. Пастушенко Т. Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942-1953)/Т. Пастушенко. -К., 2009. -282 с.

 235. Патриляк І. Військова діяльність ОУН (б) у 1940-1942 рр. - Ін-т історії України, 1993.-598 с.

 236. Патриляк І. Встань і борись! Слухай і вір : “Українське націоналістичне підпілля та повстанський рух. 1939 — 1960 рр.) : Монографія. - Львів : Часопис, 2012. - 592 с.

 237. Патриляк І. Легіони українських націоналістів (1941–1942): історія виникнення та діяльності. – К.: Знання, 1999. – 43 с.

 238. Патриляк І., Боровик В. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. – 2010. – 590 с.

 239. Патриляк І., Боровик М. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду. - Ніжин, 2010. - 590 с.

 240. Пацула Й. Волинь - мій біль, моя надія. Штрихи до історії краю / Й. Пацула. - Рівне: Азалія, 2005. - 224 с.

 241. Пеленський Є. Третій Рейх і Україна / Є. Пеленський // Визвольний
  шлях.- 1964. -№ 2.- С. 152-165.

 242. Першина Т. Фашистський геноцид на У крайнє 1941-1944 гг. / Т. Першина. - К.: Наукова думка, 1985.- 170 с.

 243. Письма-послання митрополита Андрея Шептицького з часів німецької окупації. - Йорктон, 1969. - Ч. 2. - 454 с.

 244. Побігущий–Рен Є. Мозаїка моїх спогадів. – Мюнхен; Лондон: Накладом автора й об’єднання бувших вояків–українців у Великій Британії, 1982. – 239 с.

 245. Політична історія України ХХ століття.-К., 2003.- Т.4.

 246. Полян П. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине / П. Полян. -М., 2002. -896 с.

 247. Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН у 1929 — 1939 роках. - Львів, 2010.- 368 с.

 248. Потильчак О. Трудові ресурси радянських військовополонених та "остарбайтерів" з України у нацистській військовій економіці в роки Другої світової війни / О. Потильчак. - К., 1998. - 49 с.

 249. Преступные цели - преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941-1944)/ Т. Заставенко. -М.: "Экономика", 1985.-325 с.

 250. Прокоп М. Україна і українська політика Москви. Третє вид. – Б. м.: Сучасність, 1981. – Ч. 1. – 176 с.

 251. Прокоп М. Українські самостійницькі політичні сили в Другій світовій війні // Сучасність.- 1985.- № 10.

 252. Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 рр.: Документи ГДА СБУ. – К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2009. – 1311 с.

 253. Радянські органи державної безпеки у1939–1941 рр.; Документи ГДА СБУ. – К.: Вид.дім «Києво–Могилянська академія», 2009. – 1311 с.

 254. Ребет Л. Світла і тіні ОУН. – Мюнхен, 1964. – 150 с.

 255. Рекотов П. Органи управління на окупованій території України (1941-1944)/П. Рекотов// УІЖ. -1997. -№3.- С. 90-101.

 256. Рибак А. Українська держава в планах ОУН (1939-1950-ті роки). - Острог, 2007. - 224 с.

 257. Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. 1941-1945: Док. і матеріали / О. Мартинов; О. Литовченко; В. Мандрик; О. Масний та ін. - Львів, 1989. - 224 с.

 258. Родня. Полиция и партизаны, 1941–1944. На примере Украины / Авт.-сост.: А. Гогун, И. Дерейко, А. Кентий. – К.: Украинский издательский союз, 2011. – 576 с.

 259. Роман Шухевич. Постать на тлі доби воюючої України. - Тернопіль, 2005. - 332 с.

 260. Романюк М. Українське село в роки німецької окупації / М. Романюк // Сторінки воєнної історії України: 36. наук.ст. - К., 2002. - Вип. 6. -С. 201 -203.

 261. Рудницький Я. ДЦ УНР в Екзилі між 1941 і 1991/2 роками. – 3-тє вид. – Оттава, 1995. – 96 с.

 262. Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка 1940-1980-х рр. - К : Вид. Дім “КМ Academia, 1999. - 324.

 263. Руцький М. Голгофа. - Рівне : Світанкова Зоря, 1996. - 284 с.

 264. Санников Г. Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине. - М., 2002. - 512 с.

 265. Сергійчук В. Український здвиг. Волинь. 1939 -1955. - К., 2005. - 839 с.

 266. Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944 — 1953 роках. Нові документи і матеріали. - К., 1998. - 941 с.

 267. Сергійчук В. Зміна кордонів УРСР у 1939–1941 рр. // 1939 рік в історичній долі України і українців. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 147–151.

 268. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: невідомі документи і матеріали. - К : Дніпро, 1996. - 494 с.

 269. Сергійчук В. Правда про «золотий вересень» 1939-го. – К.: Українська Видавнича спілка, 1999. – 128 с.

 270. Сидоренко О. Гонимі злим вітром. Розповіді про полтавчан-в'язнів нацистських концтаборів / О. Сидоренко. - Полтава: АСМ1, 2003. - 124 с.

 271. Сливка Ю. Україна в Другій світовій війні: національно–політичний та міжнародно–правовий аспекти // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2005. – Вип. 13. – С. 36–37.

 272. Смірнова В. Заручники неволі. Люди і долі / В. Смірнова // Український історичний журнал. - 2005. - В. 9. -Ч. 2. -С. 301-311.

 273. Соловей Д. Голгота України. – Дрогобич: Відродження, 1993. – 288 с.

 274. Соловей Д. Сказати правду. Три праці про голодомор 1932–1933 рр. – К.; Полтава, 2005. – 299 с.

 275. Соловйова Т. Робітники зі Сходу в роки Другої світової війни: свідчення очевидців / Т. Соловйова // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. - 2005. - № 7. - С. І5-17.

 276. Сталин и Каганович. Переписки. 1931–1936 гг. – М., 2001.

 277. Сталинские депортации 1928–1953 (Документы). – М.: Материк, 2005. – 904 с.

 278. Стародубець Г. Українське повстанське запілля (друга пол. 1943 — поч. 1946 років). - Тернопіль, 2006. - 527 с.

 279. Стахів Є. Крізь тюрми, підпілля й кордони. Повість мого життя. – К.: Рада, 1995. – 318 с.

 280. Стахів Є. Крізь тюрми, підпілля й кордони. Повість мого життя. – К.: Рада, 1995.

 281. Стефанюк Г. Політика нацистської окупаційної влади щодо східногалицького соціуму у 1941-1944 рр. / Г. Стефанюк // Сторінки воєнної історії України: 36. наук. ст. - 2009. - Вип. 12. - С. 169-177.

 282. Стецько Я. 30 червня 1941 р. - Торонто, 1967.

 283. Стецько Я. Українська визвольна концепція. Твори. - Мюнхен. Видання ОУН, 1987. – Т.1. - 528 с.

 284. Стрільчук Л. Еміграція з України в роки Другої світової війни та після її закінчення: політичний, національний та релігійний аспекти // Друга світова війна і доля народів України: Матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Зовнішторвидав, 2007. – С. 211–216.

 285. Супруненко Н. Украйна в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941 - 1945 гг.) / Н. Супруненко. - К., 1956. - 455 с.

 286. Сурмач О. Священики Станіславської єпархії в роки німецької окупації / О. Сурмач // Краєзнавець. - Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 62-63.

 287. Сурмач О. Митрополит А. Шептицький у роки німецької окупації / О. Сурмач // Історія релігій в Україні. - Львів, 1997. - С. 188.

 288. Суховерський М. Мої спогади / М. Суховерський. - К.: Смолоскип, 1997. -318 с.

  1. Т. Лапан // Сторінки воєнної історії: 36. наук.ст. - Вип. 8.-2008.-С. 68-79.

 289. Тарнавський Т. Спроби налагодження і використання окупаційною владою місцевої промисловості та впровадження приватної ініціативи в Донбасі (1941 - 1943) / І. Тарнавський // Сторінки воєнної історії України: Зб.наук. статей. - Вип. 6. - 2002. - С. 283-287.

 290. Токарський В. Під чотирма прапорами. 2-е вид. – Мюнхен: Накладом автора, 1983. – 227 с.

 291. Тронько П. Навічно в пам'яті народній: з історії боротьби молодої України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної Війни / П. Тронько. -К.: Молодь, 1995. - 157 с.

 292. Трофимович В. Акт 30 червня 1941 року у працях і спогадах учасників визвольних змагань // Республіканець.-1993.-№ 5, 10.

 293. Трофимович В. Деякі аспекти взаємин ОУН і УПА з радянською владою в 40-ві — 50-ті рр. ХХ століття// Галичина. - Івано-Франківськ, 2008. - № 14. - С.319- 329.

 294. Трофимович В. До питання про рух опору у львівських вузах у 40-50-ті рр. // Республіканець.-1994.-№3.

 295. Трофимович В. Етно–демографічні зміни у Східній Галичині та Волині в роки Другої світової війни // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Tyrsa, 2006. – Т. 10. – с. 245–268.

 296. Трофимович В. Етно–демографічні зміни у Східній Галичині та Волині в роки німецько-радянської війни // Наукові записки НаУОА: Історичні науки. – Острог, 2006. – Вип. 6. – С.267–282.

 297. Трофимович В. Масові репресії в Західній Україні в 1939–1941рр. // Наукові записки НаУОА: серія «Право». – Вип. 6. – С. 91–102.

 298. Трофимович В. Національні збройні формування на території України в період Другої світової війни // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 187–193.

 299. Трофимович В. ОУН — невід'ємна частина української історії// Наукові записки НаУОА: історичні науки. - Острог, 2011. - Вип. 16. - С. 8 -18.

 300. Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни. - Львів, 1995. - 101 с.

 301. Трофимович В., Усач А. Військові відділи націоналістів // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної конференції. – К. 2011. – С. 599–607.

 302. Трофимович Л. Підготовка «визвольного походу» Червоної армії на західноукраїнські землі у вересні 1939 року // Військово–науковий вісник академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів: АСВ, 2011. – Вип. 15. – С. 56–72.

 303. Трофимович Л. Реакція населення західноукраїнських земель і УРСР на зовнішньополітичні акції Німеччини і Радянського Союзу у вересні 1939 року // Історичні студії Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк: ВНУ ім. Л. Українки, 2011. – Вип. 5. – С. 61–67.

 304. Трофимович Л. Українська проблема в зовнішній політиці СРСР восени 1939 року // Наукові записки НаУОА: Історичні науки. – Острог, НаУОА, 2011. – Вип. 17. – С. 337–350.

 305. Трощинський В. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально–політичне явище. – К.: Інтел, 1994. – 258 с.

 306. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. - К.,1993.

 307. У лавах дружинників: спогади учасників / Матеріали зібрав й упорядкував М. Кальба. – Денвер, 1982. – 160 с.

 308. УГВР в світлі постанов Великого Збору та інших документів з діяльності 1944-1951. - Мюнхен,1956.

 309. Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси у 2-х кн. - К.

 310. Україна у Другій світовій війні у документах: Збірник німецьких матеріалів (1942-1943)/ Упор. В. Косик. - Львів, 1999. -Т.З - 382 с.

 311. Україна-Польща: Історична спадщина і суспільна свідомість. К.,1993

 312. Українська повстанська армія. Історія нескорених. - Львів: ЦДВР, 2007. -352 с.

 313. Хмельковський Л. 136 призвідців голодомору. – Львів: Свічадо, 2009. – 136 с.

 314. Хрущев Н. Время. Люди. Власть (Воспоминания: в 4-х кн.). – М.: ИИК «Московские новости», 1999. – Кн. 1. – 846 с.

 315. Чарторийський М. Між молотом і ковадлом. Причинки до історії УПА: Спомини. 1942 -1945 рр. - Нью-Йорк: Говерля, 1973. - 304 с.

 316. Чоповський М. Голгофа західної України: Злочинна діяльність окупаційних режимів проти населення західноукраїнських земель та його боротьба за волю та незалежність 1920-1953рр. / М. Чоповський. - Львів: Місіонер, 1996. - 140 с.

 317. Чубарьян А. Канун трагедии: Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 – июнь 1941 гг. – М.: Наука, 2008. – 476 с.

 318. Шандрук П. Це було так! (Про мою розмову з генералом Власовим, про Український національний комітет та про 1 Українську Дивізію) // Розбудова держави: академічний журнал. – Клівленд, 1954. – Ч. 3. – С. 2–47.

 319. Шанковський П. Історія українського війська. Збройні сили сучасної доби за роки 1914-1953. - К.,1953.

 320. Шаповал Ю. Доля як історія. - К. Генеза , 2006. - 448 с.

 321. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років. Сторінки ненаписаної історії. К.: Наукова думка, 1993. - 351 с.

 322. Шаповал Ю. УПА: сторінки історії. - К., 2007. - 91 с.

 323. Шаповал Ю. Уроки двох депортацій // Дзеркало тижня. – 2004. – 4 вересня.

 324. Швагуляк М. З історії українсько–польських відносин напередодні та під час польсько–німецької війни 1939 р. // Україна–Польща: Історична спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 143–173.

 325. Швагуляк М. Позиція та участь українців у німецько–польській війні 1939 р. // Україна–Польща: важкі питання. – Варшава: Tyrsa, 1999. – Т. 4. – С. 33–58.

 326. Шмігель М. Український легіон Романа Сушка. Напад зі Словаччини на Польщу // Український визвольний рух. – Львів, 2007. – Зб. ІІ. – С. 81–94.

 327. Шульга 3. Українське селянство не буде у фашистській неволі / 3. Шульга. - Уфа: Вид-во АН УРСР, 1942. - 36 с.

 328. Шумук Д. За східним обрієм.-Спомини. - Париж : Смолоскип, 1974. - 447 с.

 329. Щетніков В. Одеса під час фашистської окупації 16 жовтня 1941 -10 квітня 1944 рр. / В. Щетніков // Архіви окупації 1941-1945 / Упор. Н. Маковська. - К., 2006. - С. 823 — 833.

 330. Ювілей наймасштабнішої катастрофи України. Голокост 1932–1933 // Вісник НТШ. – 2002. – Ч. 28. С. 14–17.

 331. Ящук В. Заручники другої світової: Остарбайтери / В. Ящук // Чумацький шлях: Науково-популярний журнал. - К., 2005. - № 6. - С. 19-20.


Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка