Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в україні



Скачати 432.83 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір432.83 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Кафедра кримінального права та кримінології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з наукової роботи

Львівського національного

університету імені Івана Франка

проф. Гладишевський Р. Є.
________________________
«___» _____________ 2017 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

галузь знань: 08 Право.

спеціальність: 081 Право

спеціалізація: кримінальне право та кримінальний процес

факультет: юридичний

Львів – 2017 рік


Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні» для підготовки доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право, 2017 р. – 23 с.

Розробники:

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Бурдін Володимир Миколайович

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Палюх Лідія Михайлівна

Програма затверджена на засіданні кафедри кримінального права і кримінології


Протокол № ___ від ____________

В. о. завідувача кафедри кримінального права і

кримінології
___________________ В. І. Маркін
___________________
Схвалено Вченою радою юридичного факультету
Протокол № ___ від ____________

Голова Вченої ради юридичного факультету


___________________ В. М. Бурдін
___________________

 В. М. Бурдін, 2017 р.

 Л. М. Палюх, 2017 р.
1.Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні”)




Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:


08 Право

Денна та вечірня форми навчання

Заочна форма навчання

Модулів – 1

Спеціальність:

081 Право

Вибіркова

Вибіркова

Блоків змістових модулів – 1

Рік підготовки –2

Рік підготовки –2



Загальна кількість годин – 90

Спеціалізація:

Кримінальне право та кримінальний процес

Семестр – 4

Семестр – 4

Тижневих годин:

аудиторних – 3 (денна та вечірня форма навчання)

самостійної роботи – 2,625(денна та вечірня форма навчання)


Лекції – 32 год.

Лекції -12 год.



Освітньо-кваліфікаційний рівень:

доктор філософії

Практичні – 16 год.

Практичні – 6 год.

Самостійна робота – 42 год.

Самостійна робота – 72 год.

Вид контролю – іспит

Вид контролю – іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить – 1,143 (денна та вечірня форма навчання) та 0,25 (заочна форма навчання).



 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.


Мета навчальної дисципліни “Актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні”) – оволодіння особами, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії, знаннями про актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством України; розвиток у осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, вміння проявляти інноваційність, самостійність, і схильність до розробки нових ідей щодо шляхів вирішення проблем, що охоплюються цією навчальною дисципліною; оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження з проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх.
Завдання вивчення навчальної дисципліни: вивчення законодавства, судової практики у справах про злочини неповнолітніх, наукових положень щодо шляхів вирішення проблемних питань застосування кримінального законодавства, що визначає особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, розвиток вмінь проявляти інноваційність, самостійність, і схильність до розробки нових ідей щодо шляхів вирішення проблем, що охоплюються цією навчальною дисципліною, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань; отримати когнітивні та практичні уміння (здатність застосовувати отримані знання для виконання наукових завдань та розв’язання проблем, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх).
У результаті вивчення цього курсу аспірант повинен

знати:

- теоретичні та практичні проблеми застосування законодавства, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх – обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх, заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до неповнолітніх – їх систему , види, особливості їх застосування до неповнолітніх, особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, від покарання, особливості зняття та погашення судимості в неповнолітніх, судову практику у цій категорії справ, шляхи подолання на практиці колізій, прогалин у законодавстві, що регулює окремі питання, що стосуються кримінальної відповідальності неповнолітніх;

- найбільш передові концептуальні та методологічні знання, наукові концепції, підходи до вирішення проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні.
вміти:


 • критично аналізувати, здійснювати критичну оцінку наукових позицій, ідей, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні;

 • здійснювати критичний аналіз комплексних проблем, що стосуються застосування законодавства, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні, що випливають з неузгодженості між собою положень кримінального, кримінального процесуального законодавства України;

 • розв’язувати проблеми застосування кримінального законодавства України, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год.). Курс складається:

- денна форма навчання з 32 год. лекційних занять, 16 год. практичних занять та 42 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження аспіранта складає 3 год. аудиторних занять та 2,625 год. самостійної роботи;

- заочна форма навчання - з 12 год. лекційних занять, 6 год. практичних занять та 72 год. самостійної роботи.



 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
  2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
  2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
  2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
  2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
  2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
  2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
  2013 -> Локальні релігії

  Скачати 432.83 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка