Програма навчальної дисципліни актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх в україніСкачати 432.83 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір432.83 Kb.
#31156
ТипПрограма
1   2   3


Заочна форма навчання


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

Л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх

Тема 1. Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх

10

2

1

---

---

15

Разом за модуль 1

10

2

1

---

---

15

Змістовий модуль 2. Заходи кримінально-правового впливу на неповнолітніх

Тема 2. Актуальні проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу до неповнолітніх

54

2

1

---

---

15

Разом - зм. модуль 2

54

2

1

---

---

15

Змістовий модуль 3. Проблеми звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування

Тема 3. Проблеми звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

17

2

1

---

---

10

Тема 4. Проблеми, що стосуються особливостей звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

31

2

1

---

---

10

Разом - зм. модуль 4

48

4

2

---

---

20

Змістовий модуль 4. Особливості припинення судимості у неповнолітніх

Тема 5. Особливості припинення судимості у осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці

18

4

2

---

---

25

Разомзм. модуль 5

18

4

2

---

---

25

Усього годин:

90

12

6


---

---

72 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин (денна та вечірня форми навчання)Кількість

годин (заочна форма навчання)1

Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх

2

1

2

Актуальні проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу до неповнолітніх

6

1

3

Проблеми звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

2

1

4

Проблеми, що стосуються особливостей звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

4

1

5

Особливості припинення судимості у осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці

2

2
Разом

16

6


Завдання для самостійної роботи


з/п


Назва теми та завдання

Кількість

Годин (денна та вечірня форма)Кількість

Годин (заочна

форма)


1

Обумовленість особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх

Завдання для самостійної роботи: 1. Визначте норми Загальної частини КК України, крім розділу ХV, де визначено особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

 2. Проаналізуйте кримінальне законодавство кількох країн, що належать до романо-германської правової системи, щодо визначення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

 3. Визначте, чи відповідає кримінальне законодавство України, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, міжнародним стандартам у цій сфері.

5

15

2

Актуальні проблеми застосування заходів кримінально-правового впливу до неповнолітніх

Завдання для самостійної роботи: 1. Які з примусових заходів виховного характеру є строковими, на який строк вони застосовуються; застосування якого (яких) з них, крім КК України, визначено в інших нормативно-правових актах.

 2. Опрацюйте міжнародно-правові акти, що визначають стандарти поводження з неповнолітніми у сфері кримінального судочинства, виділити положення, що стосуються визначення заходів, які державам найбільш доцільно застосовувати до неповнолітніх, які вчинили злочини.

 3. Порівняйте особливості застосування окремих видів покарань, що визначені у ст. 98 КК України, до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, та їх застосування до повнолітніх осіб.

20

15

3

Проблеми звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

Завдання для самостійної роботи: 1. Який сучасний стан дослідження в науці кримінального права України проблеми звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності?

 2. На основі аналізу законодавства та наукової літератури визначте шляхи вдосконалення правового регулювання та правозастосовної практики звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.

5

10

4

Проблеми, що стосуються особливостей звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

Завдання для самостійної роботи: 1. Вивчіть сучасний стан дослідження в науці кримінального права проблем звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

 2. На основі аналізу матеріалів судової практики проведіть узагальнення судової практики за останні п’ять років щодо застосування судами норм про звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

7

10

5

Особливості припинення судимості у осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці

Завдання для самостійної роботи: 1. Вивчіть сучасний стан дослідження в науці кримінального права проблем припинення судомості у неповнолітніх.

 2. На основі аналізу матеріалів судової практики проведіть узагальнення судової практики за останні п’ять років щодо застосування судами норм про дострокове зняття судимості особам, які вчинили злочини в неповнолітньому віці.

5

25
Разом

42

72


Індивідуальні завдання

Підготувати реферат на таку тему (на вибір здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії): 1. Система примусових заходів виховного характеру за чинним законодавством України та перспективи її вдосконалення.

 2. Особливості застосування до неповнолітніх примусового заходу виховного характеру у виді направлення у спеціальну навчально-виховну установу.

 3. Особливості системи покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх та перспективи її розвитку.

 4. Особливості застосування до неповнолітніх покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 5. Зміст та особливості застосування до неповнолітніх покарань у виді громадських робіт та виправних робіт.

 6. Зміст та особливості застосування до неповнолітніх покарань, пов’язаних з ізоляцією.

 7. Особливості призначення неповнолітнім покарання.

 8. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

 9. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності з застосуванням примусових заходів виховного характеру.

 10. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання.

 11. Звільнення неповнолітніх від покарання з застосуванням примусових заходів виховного характеру.

 12. Звільнення неповнолітніх від відбування покарання з випробуванням.

 13. Особливості звільнення неповнолітніх від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

 14. Особливості умовно-дострокового звільнення неповнолітніх від відбування покарання.

 15. Особливості припинення судимості у неповнолітніх.


6. Методи навчання

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані на:

- формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії інтересу до наукової, пізнавальної діяльності й відповідальності за навчальну працю;

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й пошукового характеру);

- а також розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття; методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю аспірантів, інтерактивні методики, в тому числі методики групової роботи, дискусії, кейс-метод 1. Розподіл балів, що присвоюються аспірантам

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії до розв’язання наукових проблем, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування здобувачів вищої освіти, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту.

Форма проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою.
Схема нарахування балів, які отримують здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (за-лік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

50

100

Т1


Т2

Т3

Т4

Т6

5

15

10

10

10Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка

ЄКТС


Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

А

90–100

5

відмінно

В

81–89

4

дуже добре

С

71–80

добре

D

61–70

3

задовільно

Е

51–60

достатньо

90-100 балів (відмінно) - виставляється особі, яка дала повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики; у повній мірі оволоділа науковими знаннями про актуальні проблеми кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством України; вміє проявляти інноваційність, самостійність, і схильність до розробки нових ідей щодо проблем, що охоплюються цією навчальною дисципліною.

81-89 балів (дуже добре) - виставляється особі, яка дала не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що стосуються наукових положень щодо шляхів вирішення проблемних питань застосування кримінального законодавства про особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

71-80 балів (добре) - виставляється особі, яка дала повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення, тобто знала нормативно-правовий акт та судову практику, існуючі в науці положення щодо тих чи інших проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх, але не знала найновіших шляхів вирішення проблемних питань, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні.

61-70 балів (задовільно) - виставляється особі, яка не дала вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) - виставляється особі, яка не дала вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань.0-50 балів (незадовільно) - виставляється особі, яка виявила значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустила принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайома з основною юридичною літературою з навчальної дисципліни.


 1. Рекомендована література


Базова:

 1. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін – К.: Атіка, 2004.

 2. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб пособие / Э.Б. Мельникова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Дело, 2001.

 3. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування / Л.М. Палюх. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010.

 4. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції. Науково-практичний посібник / За загальною редакцією члена-кореспондента Академії правових наук, доктора юридичних наук, професора В.С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н.В. Сібільової. – Серія «Юридичний Радник». – Х.: Страйд, 2006.

 5. Ювенальна юстиція: навчальний посібник / Кол. авторів: Гусєв А.І., Костова Ю.Б., Крестовська Н.М., Семікоп Т.Є., Терещенко І.Г., Шмеріга В.І.; За заг. ред. Крестовської Н.М. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006.


Допоміжна:

 1. Арькова В.И. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к несовершеннолетним: Учебное пособие / В.И. Арькова.- Иркутск: Иркутский гос. у-т им. А.А. Жданова, 1978.

 2. Березовська Н.Л. Покарання, пов'язані з виправно-трудовим впливом, що застосовуються до неповнолітніх [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Березовська Наталя Леонідівна ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2010.

 3. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] : монографія / Ю.В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. –  296 с.

 4. Бойцов А.И. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности [Текст] // Вопросы уголовной ответственности и наказания: [межвуз. научн. сборн.] / А.И. Бойцов, Н.М. Кропачев. – Красноярск : Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1986. – С. 103-119.

 5. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве [Текст] : науч. издан. / Я.М. Брайнин. – М. : Госюриздат, 1963. – 275 с.

 6. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском воздасте [Текст] / Л.И. Божович. – СПб. : Питер, 2008. – 400 с.

 7. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2004. – 240 с.

 8. Бурдін В. Правова природа примусових заходів виховного характеру за Кримінальним кодексом України / В.М. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.-2000.- №2.

 9. Бурдін В. Неповнолітня особа як суб'єкт злочину: окремі історичні аспекти / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2000.- № 35.

 10. Бурдін В.М. Окремі питання суб'єкта злочину в кримінальному праві / В.М. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2003.- Випуск 38.

 11. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2004.

 12. Бурдін В. Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації
  віку особи / В.М. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2002.- Випуск 37.

 13. Бурдін В. Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні / В. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.-2001.- №36.

 14. Бурдін В. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання, що застосовується до неповнолітніх злочинців / В. Бурдін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р.- Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.

 15. Бурдін В. Особливості умовно-дострокового звільнення від покарання неповнолітніх / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.- 2001.- № 4.

 16. Бурдін В. Особливості умовного незастосування покарання до неповнолітніх злочинців / В. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.- 2001.-№ 2.

 17. Вечерова Є. М. Некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні (кримінологічні засади) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вечерова Євгенія Миколаївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2010.

 18. Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2000.- 20 с.

 19. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа. Учебное пособие / Под ред. Л.М. Карнозовой. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2001.

 20. Григор'єва М.Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з її дійовим каяттям: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007.

 21. Голубева Л.М. Формирование правосознания несовершеннолетних [Текст] / Л.М. Голубева. – Ф. : Мектеп, 1986. – 88 с.

 22. Гончар Т.О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2005.

 23. Гребеньков Г.В. Соціально – психологічні та кримінологічні аспекти впливу примусових заходів виховного характеру на формування правової свідомості неповнолітніх: монографія / Г. В. Гребеньков. - Донецьк: ДЮІ, 2008.- 187 с.

 24. Дащенко О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Дащенко; Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя, 2009.

 25. Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за кримінальним кодексом України [Текст] / О.В. Дащенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - № 4. – С. 77- 80.

 26. Долгова А.И. Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних [Текст] : монография / А.И. Долгова. – М. : Юридическая литература, 1981. – 159 с.

 27. Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности [Текст] : монография / В.С. Егоров. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т, 2002. – 279 с.

 28. Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы и пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.

 29. Ємець Ю.І. Вчинення злочину неповнолітніми як обставина, що пом'якшує покарання: психолого-юридична сутність: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 19.00.06 / Ємець Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2010.

 30. Єремій Г.О. Примусові заходи виховного характеру як одна із форм реалізації кримінально-правового впливу на неповнолітнього [Текст] // Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: тези допов. всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 27 березня 2008 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. - С. 133-135.

 31. Єремій Г.О. Примусові заходи виховного характеру: спірні питання правової природи [Текст] / Г.О. Єремій // Право і суспільство. – 2009. - № 4. – С. 107-111.

 32. Єремій Г. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: проблеми реформування законодавства [Текст] / Г. Єремій // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: [матер. міжнар. наук.-практ. конф.] / Г. Єремій. (Миколаїв, 27-28 листопада 2009 р). – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 353-354.

 33. Єремій Г.О. Альтернатива кримінальній відповідальності неповнолітніх // Захист прав людини на сучасному етапі [Текст] : збірн. тез міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Київ, 7 грудня 2007 р.) / [за заг. ред. Д.М. Киценка]. – К. : Видавництво НАУ, 2007. – Ч. 2. – С. 41-45.

 34. Єремій Г.О. Гуманізація інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: шляхи реформування [Текст] // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: [матер. кругл. столу] / Г.О. Єремій. (Одеса, 18 лютого 2011 року). – Одеса : Міжн. гуманіт. ун-т, 2011. – С. 29-33.

 35. Єремій Г.О. Гуманізація кримінальної відповідальності неповнолітніх: соціально-психологічний аспект [Текст] / Г.О. Єремій // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. - № 1. – С. 155-160.

 36. Єремій Г.О. Ґенеза звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] / Г.О. Єремій // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск: збірн. наук. праць. – К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. - С. 458-461.

 37. Єремій Г.О. Міжнародно-правові чинники, що зумовлюють привілейований статус неповнолітнього у кримінальному законодавстві [Текст] / Г.О. Єремій // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 2. – С. 135-139.

 38. Єремій Г.О. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.- практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 266-269.

 39. Єремій Г.О. Перспективи розвитку інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 15-16 травня 2009 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Т. 1. - С. 194-198.

 40. Єремій Г.О. Підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності за ст. 97 КК України: шляхи реформування законодавства [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 14-15 травня 2010 р.). В 2-х томах / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Т. 1. - С. 193-197.

 41. Єремій Г.О. Право неповнолітніх на звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: збірн. тез допов. за матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Суми, 21-22 грудня 2007 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 152-154.

 42. Єремій Г.О. Соціальна обумовленість звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] / Г.О. Єремій // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 12. – С. 144-147.

 43. Єремій Г.О. Щодо поширення передумов звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] // Реформування сучасної правової системи: збірн. тез міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Донецьк, 10-11 квітня 2009 р.) / [упор. Сошников А.О., Козопас Н.М., Кобець О.А., Скиба А.Г.]. – Донецьк : Друк-Інфо, 2009. – С. 20-21.

 44. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія / О.О. Житний. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.

 45. Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників / Від. Ред. О.Я. Свєтлов.- К.: Наукова думка, 1974.

 46. Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания / С.И. Зельдов.-М.: Юрд. лит., 1982.

 47. Игошев К.Е. Правонарушения и ответственность несовершеннолетнего / К.Е. Игошев.- Свердловск: Средне-Уральское книжное изд-во, 1973.

 48. Канцір В. Судовий угляд (розсуд) – один з елементів правозастосовної діяльності суду / В. Канцір // Право України. – 1999. - №11. – С. 126-127.

 49. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности [Текст] : монография / С. Г. Келина. – М. : Наука, 1974. – 232 с.

 50. Клименко І. Деякі проблемні питання застосування примусових заходів виховного характеру / І. Клименко // Наукові записки: серія «Право». – Випуск 6. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2005. – С. 286-291.

 51. Ковітіді О. Окремі проблеми кримінально-правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх [Текст] / О. Ковітіді // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 3. – С. 96 – 104.

 52. Ковітіді О.Ф. Звільнення від кримінальної відповідальності за нормами Загальної частини КК України [Текст]: навч. посіб. / О. Ф. Ковітіді. – Сімферополь : ВД "Квадранал", 2005. – 224 с.

 53. Ковітіді О.Ф. Класифікація видів звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / О.Ф. Ковітіді // Держава і право. – 2004. – Вип. 23. – С. 433–439.

 54. Козак О. Критерії оцінки механізму правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності як основні ознаки його ефективності [Текст] / О. Козак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 5. – С. 123-126.

 55. Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні [Текст] : монографія / О.С. Козак, [за ред. О.М. Бандурки]. – Київ : Освіта України, 2009. – 204 с.

 56. Козак О.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: Автореф. дис…канд. юрид. наук /Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2008.

 57. Келина С.Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера / С.Г. Келина // Государство и право. – 2007. - № 6. – С. 51-58.

 58. Клевцов А.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.08 - «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А.О. Клевцов – Дніпр. держ. ун-т внутр. справ – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

 59. Клевцов А.О. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення [Текст] / А.О. Клевцов // Вісник Запорізького юридичного інституту : наук. - практ. збірн. – 2005. - № 1. – С. 168-179.

 60. Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2003.

 61. Кравець Є. Як готуються майбутні правопорушники / Є. Кравець // Право України. - 1995. - №5-6. – С. 50-51, 61.

 62. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру/ О. Кравченко // Право України. – 1999. - № 10. – С. 29-30.

 63. Красота О.І. Правове регулювання діяльності спеціальних закладів (шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Україні: Автореф. дис… канд.. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний університет внутрішніх справ. – Одеса, 2009

 64. Кідіна Н. Законодавство країн Європи про кримінальну відповідальність неповнолітніх / Н. Кідіна // Право України. – 2000. - №2.- С. 97-100.

 65. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. - К., 2010.

 66. Крестовська Н.М. Ювенальна юстиція як засіб попередження злочинності неповнолітніх: світовий досвід / Н.М. Крестовська // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2002 р. м. Запоріжжя. – С. 250-254.

 67. Кривоносов А.Н. Исторический опыт борьбы с беспризорностью / А.Н. Кривоносов // Государство и право. – 2003. - № 7. – С. 92-98.

 68. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. / В.П. Кутішенко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с.

 69. Левченко А. Психологічні особливості підліткового віку [Текст] / А. Левченко // Психолог. – 2003. - № 42 (90). – С. 9-16.

 70. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика / Т.А. Лесниевски-Костарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство НОРМА, 2000.

 71. Магомедов А.А. Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности / А.А. Магомедов. – Саратов: Саратов. выс. школа МВД РФ, 1994.

 72. Мандриченко Ж.В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007.

 73. Матюшенко М., Шость Н. Про застосування судами примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх / М. Матюшенко, Н. Шость // Радянське право.-1988.- № 4.

 74. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии: Учеб пособие / Э.Б. Мельникова. – 2-е изд., испр., доп. – М.: Дело, 2001.

 75. Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность / Э.Б. Мельникова. – М.: Наука, 1990. – 120 с.

 76. Моисеенко Я.В., Попов А.Н. Некоторые аспекты применения принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним / Я.В. Моисеенко, А.Н. Попов // Попов А.Н. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних: Монография. Книга І. – Красноярск, 2002. – С. 155-157.

 77. Мороз В. Школи соціальної реабілітації: сучасне становище та перспективи / В. Мороз // Право України.-1999.- № 3.

 78. Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру / А.А. Музика. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1997.

 79. Назимко Є. Покарання неповнолітніх: змістовні складові міжнародних та єврпейських стандартів його застосування / Є. Назимко // Юридичний вісник України. – 2016. - №25 (1042). – С. 12 – 13.

 80. Некрасов Ю.Б. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением мер воспитательного характера (уголовно-процессуальные вопросы): Автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Академия МВД СССР . – М., 1991.

 81. Николюк В., Кальницкий В. Спорные вопросы освобождения от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 228 УК РФ / В. Николюк, В. Кальницкий // Уголовное право. - 1999. - №2. - С. 68.

 82. Палюх Л.М. З історії становлення та розвитку інституту застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх у кримінальному судочинстві України / Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. Збірник. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 2. – 2005. - С. 118-127.

 83. Палюх Л. Щодо питання про модель інститутів вікової неосудності, обмеженої вікової осудності у кримінальному законодавстві України / Л. Палюх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 47. - С.202-211.

 84. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування: навчальний посібник / Л.М. Палюх. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.

 85. Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці [Текст] / С.В. Сахнюк, А.О. Клевцов // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - № 4. - С. 84-88.

 86. Сичук О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки [Текст] / О. Сичук // Вісник прокуратури. – 2010. - № 4 (106). – С. 92-97.

 87. Сокира Л. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Л. Сокира // Вісник прокуратури. – 2002. - № 1(13). – С. 57 – 59.

 88. Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности [Текст] : монография / О.Д. Ситковская. – М. : Издательство НОРМА, 1998. – 285 с.

 89. Сахнюк С.В. Теоретичні та практичні аспекти пом’якшення покарання за кримінальним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / С.В. Сахнюк. – Націон. акад. внутр. справ України. – К., 2001. – 19 с.

 90. Северин О.О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов'язаних з позбавленням волі [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Северин Оксана Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

 91. Скрябин М.А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним / М.А. Скрябін.- Казань: Изд-во Казанского у-та, 1988.

 92. Хруслова Л. Застосування кримінального законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Л. Хруслова // Вісник прокуратури. – 2007. - № 6. – С. 52 – 58.

 93. Хряпінський П.В. Дійове каяття як обставина звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / П.В. Хряпінський // Держава та регіони. Серія: Право. – 2001. – № 2. – С. 86-93.

 94. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : навч. посіб. / П.В. Хряпінський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 192 с.

 95. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : монографія / П.В. Хряпінський. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 448 с.

 96. Хряпінський П.В. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування [Текст] / П.В. Хряпінський // Вісник Академії правових наук України. – 2007. - № 4 (51). – С. 220-230.

 97. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції. Науково-практичний посібник / За загальною редакцією члена-кореспондента Академії правових наук, доктора юридичних наук, професора В.С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н.В. Сібільової. – Серія «Юридичний Радник». – Х.: Страйд, 2006.

 98. Ювенальна юстиція: навчальний посібник / Кол. авторів: Гусєв А.І., Костова Ю.Б., Крестовська Н.М., Семікоп Т.Є., Терещенко І.Г., Шмеріга В.І.; За заг. ред. Крестовської Н.М. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006.

 99. Ювенальна юстиція: міжнародний досвід та перспективи України [Текст]: навч. посіб. / [упоряд. Т.Ф. Баєва, О.В. Рохов]. – Хмельницький : Хмельницька районна асоціація «Світанок», 2008. – 92 с.

 100. Юзікова Н.С. Система кримінальних покарань для неповнолітніх (теоретико-правове дослідження) [Текст] / Н.С. Юзікова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск: збірн. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 535-540.

 101. Ягунов Д., Рибак О. Співвідношення між інститутом звільнення від відбування покарання з випробуванням та інститутом пробації / Д. Ягунов, О. Рибак // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. пр. Випуск 37. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 96–103.

 102. Якубов А.Е. Юридическая природа освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением принудительннх мер воспитательного характера / А.Е. Якубов // Вестник Московского у-та. Серия 12. Право.-1971.- №1.

 103. Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: Автореф. дис… канд.. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2004.

 104. Яцун О.С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яцун Олександр Сергійович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л., 2009.


Інформаційні ресурси:


 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua

 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України - www.reyestr.court.gov.ua/Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії

Скачати 432.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка