Програма навчальної дисципліни безпека життєдіяльності Рівень вищої освіти першийСкачати 278.65 Kb.
Дата конвертації16.07.2017
Розмір278.65 Kb.
ТипПрограма
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

______________С.В. Хананаєв

«____» _______2017р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Безпека життєдіяльності
Рівень вищої освіти перший

Ступінь вищої освіти бакалавр

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

спеціалізація: «Фортепіано, орган», «Оркестрові, струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради», «Музикознавство».


Дніпропетровськ – 2017

Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»

Розробник: Шаповал С.В.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри Соціально-гуманітарних дисциплін


Протокол від “ 25” січня 2017 року № 4
Завідувач кафедри

Соціально-гуманітарних дисциплін _______________ (В.В. Сізов)


Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

Протокол від №

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2017 рік

© Шаповал С.В. 2017 рік
 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»


Нормативна


Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»


Модулів – 1

Спеціалізація (професійне

спрямування):

«Фортепіано, орган»,

«Оркестрові, струнні інструменти», «Оркестрові, духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», « Академічний спів», «Естрадний спів», «Хорове диригування», «Музичне мистецтво естради», «Музикознавство»Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

-
Семестр

Загальна кількість годин - 60

2-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента – 2


Рівень вищої освіти- Перший

Ступінь вищої освіти- Бакалавр
21 год.

-

практичні

-

-

семінарськи

-

-

Самостійна робота

39 год.Індивідуальні завдання: -

Вид контролю:

залік


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 2:1

 1. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

(згідно стандарту вищої освіти України)

Компетентності:

- розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

- здатність до розв’язання проблем

- міжособистісної взаємодії

- застосовувати знання у практичних ситуаціях

- використання інформаційних і комунікаційних технологій

- генерувати нові ідеї (креативність)


Заплановані результати навчання:

 • Застосовувати теоретичні знання та навички в процесі педагогічної діяльності.

 • Виявляти розуміння фінансово-адміністративних принципів організації мистецьких заходів, закладів культури та музичної освіти.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою дисципліни є: дисципліни «Безпека життєдіяльності» полягає у формуванні системи теоретичних і прикладних знань, умінь безпеки життєдіяльності, життя та здоров’я людини в умовах існуючого в країні рівня безпеки, пов’язаного з навколишнім середовищем, довкіллям, побутом, транспортом, виробництвом, соціальними відносинами тощо, рівнем державної системи захисту людини та навичок, забезпечення з правових і організаційних питань, створення безпечних умов життєдіяльності та захисту людини.

Завдання:

- ознайомлення студентів з основними поняттями, визначеннями та термінами безпеки життєдіяльності;

- вивчення людини як елемента системи «людина – життєве середовище »;

- формування у студентів знань про загальні закономірності виникнення і розвиток небезпек та надзвичайних ситуацій;

- ознайомити студентів з класифікацією джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів;

- визначення небезпек життєдіяльності у виробничій сфері та побуті, засобам їх попередження;

- ознайомлення з способами та засобами захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- формування умінь і навичок, необхідних в майбутній практичній діяльності для запобігання небезпекам, надзвичайним ситуаціям, їх ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.


 • У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • державні та відомчі документи про безпеку життєдіяльності;

 • основні теоретичні положення дисципліни;

 • методи досліджень у системі безпеки життєдіяльності;

 • особливості професійної діяльності в галузі музичного мистецтва;

уміти:

 • адекватно оцінювати ступінь безпеки життєдіяльності;

 • використовувати різні методи досліджень у вивченні безпечної ситуації;

 • стимулювати розвиток пізнавальних процесів у процесі життєдіяльності;

 • самостійно та вільно орієнтуватися в засадах музичної безпеку життєдіяльності;

 • здійснювати діагностику з подальшим прогнозуванням та проектуванням ситуації музичної діяльності. 


 1. Програма навчальної дисципліниЗмістовий модуль 1."Теоритичні основи безпеки життєдіяльності. Людина як елемент системи « людина – життєве середовище ». Джерела небезпек життєдіяльності людини. "

ТЕМА 1. Вступ. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

Визначення, предмет й значення безпеки життєдіяльності. Актуальність і завдання. Небезпеки. Ризик. Небезпеки в оточуючому середовищі. Класифікація небезпек та шкідливих факторів. Ступінь ризику. Методологія дослідження ризиків.ТЕМА 2. Фізіологічна надійність людини.

Фізіологічна та психологічна надійність людини. Поняття про аналізатори. Види аналізаторів. Зоровий аналізатор, освітлення та колір. Слуховий аналізатор, вплив шуму на людину.ТЕМА 3. Психологічна надійність людини.

Методи оцінки психологічних особливостей людини. Тестування. Пам'ять, увага, мислення. Ризик та обережність. Сенсомоторні реакції. Воля. Здібності. Коммунікабельність. Компетентність. Характер і темперамент. Емоції . Соромливість.ТЕМА 4. Психофізіологічна діяльність людини.

Складові компоненти діяльності людини. Фізична діяльність людини. Фізіологічні критерії здоров’я. Розумова діяльність людини.ТЕМА 5. Фактори що знижують працездатність людини.

Фактори які знижують працездатність. Алкоголь та наркотики їх вплив на безпеку життєдіяльності. Нікотин. Втома і перевтома. Хворобливий стан. Особливості психофізіологічного стану підлітків, жінок і людей похилого віку.ТЕМА 6. Шляхи підвищення рівня життєдіяльності людини.

Оздоровча фізична культура. Медико – біологічні засоби. Психологічні засоби відновлення працездатності. Професійний відбірі профорієнтація.

ТЕМА 7. Оточуюче середовище і безпека життєдіяльності людини.

Класифікація стихійних лих. Енергія сонця. Атмосферні розряди. Сильні вітра. Грізні сили атмосфери. Повені та їх наслідки. Динамічні явища на поверхні землі і безпека людини. Масові пожежі. Орієнтування на місцевості без компасу та мапи. Живі предвісники стихійних лих.Змістовий модуль 2. " Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності ".

ТЕМА 1. Рятувальні роботи в районах стихійних лих.

Рятувальні та невідкладні роботи при ліквідації наслідків землетрусу. Дії в районі урагану. Рятувальні роботи під час повені. Ліквідація масових пожеж. Азбука виживання під час стихійних лих.


ТЕМА 2. Взаємодія людини з природним середовищем.

Здоров’я і оточуюче середовище. Забруднення та самоочищення атмосфери. Екологічні проблеми. Урбанізація і здоров’я населення.ТЕМА 3. Радіація і життєдіяльність людини.

Природа радіоактивного випромінювання. Вимірювання радіоактивності. Радіація і життя. Гостре ураження людини. Генетичні наслідки опромінення.ТЕМА 4. Технічний фактор. Основи технічної безпеки.

Вимоги безпеки до машин і обладнання на стадіях проектування, виготовлення, експлуатації. Захист людей від шкідливих факторів техніки. Ергономічна оцінка робочого місця.ТЕМА 5. Психологічні і ергономічні аспекти безпеки працюючих з відеоматеріалами.

Особливості праці і характеристика роботи з відеоматеріалами. Основні шкідливі та небезпечні фактори при роботі з відеоматеріалами. Правила охорони праці під час експлуатації електронно – обчислювальних машин. Організація праці оператора.


ТЕМА 6. Антропогенні аварії без зміни екосистеми.
Морські катастрофи і залізничні аварії. Автомобільний транспорт. Безпека дорожнього руху. Безпека у побуті.
ТЕМА 7. Електробезпека населення.

Дія електричного току на організм людини. Рекомендації по електробезпеці за межами приміщень. Енергобезпека під час користування електроенергією в побутових приміщеннях. Правила надання першої допомоги потерпілому від електричного току.ТЕМА 8. Пожежа як антропогенна катастрофа.

Загальні вимоги пожежної безпеки. рекомендації щодо профілактики та дій при виникненні пожеж. Сутність процесу горіння.ТЕМА 9. Контроль за станом безпеки життєдіяльності.

Навчання населення з питань безпеки життєдіяльності. Нормативні документи , їх вимоги щодо забезпечення безпеки населення.
4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

л

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Вступ. Теоритичні основи безпеки життєдіяльності.


3

1


2Тема 2. Фізіологічна надійність людини.

3

1


2Тема 3.Психологічна надійність людини.

3

1


2Тема 4. Психофізіологічна діяльність людини.


3

1


2Тема 5.. Фактори що знижують працездатність людини.


3

1


2Тема 6. Шляхи підвищення рівня життєдіяльності людини.

4

2


2Тема 7. Оточуюче середовище і безпека життєдіяльності людини.


4

2


2


Тема 8.

Рятувальні роботи в районах стихійних лих.4

2


2Тема 9.

Взаємодія людини з природним середовищем.4

2


2Тема 10..

Радіація і життєдіяльність людини.4

1


3Тема11. Технічний фактор. Основи технічної безпеки.

5

1


4Тема 12.

Психологічні і ергономічні аспекти безпеки працюючих з відеоматеріалами.5

1


4Тема 13.

Антропогенні аварії без зміни екосистеми.3

1


2Тема 14.

Електробезпека населення.5

1


4Тема 15.

Пожежа як антропогенна катастрофа.4

2


2Тема 16

Контроль за станом безпеки життєдіяльності.3

1


2Усього годин

60

21


39
 1. Завдання для самостійної роботиз/п


Назва теми

Вид робот

1

Вступ. Теоритичні основи безпеки життєдіяльності.

Реферат

2

Фізіологічна надійність людини.

Доповідь

3

Психологічна надійність людини.

Доповідь

4

Психофізіологічна діяльність людини.

Реферат

5

Фактори що знижують працездатність людини.

Реферат

6

Шляхи підвищення рівня життєдіяльності людини.
7

Оточуюче середовище і безпека життєдіяльності людини.

Реферат

8

Рятувальні роботи в районах стихійних лих.

Доповідь

9

Взаємодія людини з природним середовищем.

Доповідь

10

Радіація і життєдіяльність людини.

Реферат

11

Технічний фактор. Основи технічної безпеки.

Доповідь

12

Психологічні і ергономічні аспекти безпеки працюючих з відеоматеріалами.

Доповідь

13

Антропогенні аварії без зміни екосистеми

Реферат

14

Електробезпека населення.

Доповідь

15

Пожежа як антропогенна катастрофа.

Реферат

16

Контроль за станом безпеки життєдіяльності.

Доповідь
8. Методи контролю
Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні питання, огляд підручників та навчальних посібників, складання тестових завдань, складання конспекту з індивідуального чи практичного заняття, захист індивідуального творчо-наукового завдання.

Поточний контроль – проведення практичних занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Модульний контроль – включає до себе перевірку засвоєння матеріалу вибіркових тем курсу згідно з тематичним планом шляхом виконання самостійних та практичних завдань, проведення рубіжного атестування.

Підсумковий контроль – проводиться з метою оцінки результатів навчання та здійснюється у формі проведення семестрового заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.
9. Схема нарахування балів


Модуль 1

Підсумковий тест (залік)

Сума балівАудиторні заняття (індивідуальна робота,

самостійна робота, к/р тощо)

т.1

т2

т3

т4

т5

т6

т7

т8

т.9

т.10

т.11

т 12

т 13

т 14

т 15

т 16

Проводиться за бажанням студента для підвищення рейтингу

100

5

5

10

5

5

5

15

10

5

5

5

5

5

5

5

550


50
100

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4+

добре

74 – 81

С

4

64 – 73

D

3+

задовільно

60 – 63

Е

3

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

11. Критерії оцінки знань і вмінь:


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов’язати теоретичні та практичні сторони дисципліни (особливо у контексті діяльності правоохоронних органів), вільно відповідає на нестандартні запитання, показує знання монографічного матеріалу з питання, вірно обґрунтовує наукові поняття , володіє навичками виконання практичних завдань, виявляє вміння самостійно узагальнювати матеріал, не допускає при цьому помилки.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

82 – 89

B

74 – 81

С

у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань.
За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

64 – 73

D

60 – 63

E

у випадках, коли студент засвоїв лише основний матеріал, але погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, порушує логіку та послідовність у викладенні програмного матеріалу та має складнощі при виконанні практичних завдань.За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

0 – 34

F

у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, з великими труднощами виконує практичну роботу.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності – Львів « Афіша » 2001р.

2. Пістун І.П., Кельман І.І., Вільковський Є.К. Безпека життєдіяльності – Львів « Афіша » 2007р.

3. « Безпека людини у життєвому середовищі » Дніпропетровськ, НДУ 2004р.

4. Міщенко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград, 1998р.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 № 1098 „Про порядок і класифікації надзвичайних ситуацій”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1432 „Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 „Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2000 № 175 „Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 № 2030 "Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків".
Допоміжна

1. Алтунин А.Т. Формирования гражданской обороны в борьбе со стихийными бедствиями. – М.: Стройиздат, 1978. – 245 с.

2. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, дефективность защиты. – М.: Мысль, 1988. – 198 с.

3. Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою ІПНБ, 2005. – 194 с.

4. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Видавництво „Атіка”, 430 с.

5. Безопасность жизнедеяльности. Учебник / Под. общ. ред. С.В.Белова. – М: Высшая школа, 1999. – 448 с.

6. Беляков В.Д., Дегтярев А.А., Иванников Ю.Г. Качество и эффективность противоэпидемических мероприятиий. – Л.: Медицина, 1981р.

7. Булданов Л.А. Радиоактивные вещества и человек. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 159 с.8. Воробйов О.О., Кардаш В.Е. Медицина надзвичайних ситуацій. Навчальний посібник. – Чернівці: вид-во 2000. – 186 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
https://www.br.com.ua/referats/Bgd/41292.htm

http://www.studfiles.ru/preview/2398208/

http://otipb.at.ua/_ld/36/3670_000759.pdf

http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/zdorov_lyudyny/op_b/lek/lek_1.pdf
Каталог: docs -> 2017 -> bachelor -> 6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ
bachelor -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «історія та культура україни»
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Програма навчальної дисципліни українська мова
bachelor -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» «затверджую»
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Розділ введення у загальну І музичну психологію тема Психологія на сучасному етапі розвитку. Сучасні теорії особистості
6%20СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ%20ДИСЦИПЛІНИ -> Робоча програма навчальної дисципліни історія та культура україни рівень вищої освіти перший

Скачати 278.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка