Програма навчальної дисципліни "Числові методи"Сторінка2/4
Дата конвертації06.11.2017
Розмір0.79 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор АКІ Проректор з науково педагогічної роботи

______________ В.Шмаров _______________ А.Полухін«____»_____________ 2014 р. «____»_____________ 2014 р.Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Числові методи»

(за кредитно-модульною системою)Галузь знань: 0402 "Фізико-математичні науки"

Напрям підготовки: 6.040204 "Прикладна фізика"

Курс –3 Семестр – 5


Лекції –34 Диференційований залік – 5 семестр

Практичні заняття – 34

Самостійна робота – 76

Усього (годин/кредитів ECTS) – 144/4


Курсова робота – 5 семестр

Індекс Р14–6.040204/12–3.1.4


СМЯ НАУ РНП 07.01.04-02-2014
Робоча навчальна програма дисципліни "«Числові методи» розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-4-6.040204 / 12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.040204 "Прикладна фізика", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н14-6.040204 / 12–3.1.4, затвердженої ректором 25.11.2014р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.
Робочу навчальну програму розробила

Доцент кафедри

прикладної фізики ____________________________________ Л. Шмельова
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.040204 " Прикладна фізика " (спеціальність 7/8.04020401 "Прикладна фізика(за галузями використання)" – кафедри теоретичної та прикладної фізики, протокол №_____ від "_____"___________2014 р.
Завідувач кафедри__________________________________О.Кузнєцова
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Аерокосмічного інституту, протокол №__ від "__"_______2014 р.

Голова НМРP ______________________________________ В. Кравцов

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №2

ЗМІСТ

стор.


Вступ ......................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни………………………………...

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Курсова робота……...............................................................................

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

45

6

77

7

88

9

1010

10

11


11

11

1317ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна «Числові методи» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з прикладної фізики і є базовою для вивчення всіх дисциплін, у яких використовується комп’ютерне моделювання фізичних процесів.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є: ознайомлення з методами обчислювальної математики, практикою застосування обчислювальних методів до задач з фізики та основами наукового програмування.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

використання мов прикладних пакетів наукових обчислень;

оволодіння принципами, методами та алгоритмами наближеного аналізу і синтезу математичних моделей;

застосовування отриманих знань при розв’язуванні тестових задач.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • методи чисельного аналізу функцій (інтерполяція та апроксимація, сплайн-інтерполяція, чисельне диференціювання та інтегрування, методи оптимізації);

 • методи чисельного аналізу рівнянь з однією невідомою;

 • методи чисельного аналізу систем лінійних та нелінійних рівнянь;

 • методи чисельного аналізу диференціальних та інтегральних рівнянь;

 • методи чисельного моделювання випадкових процесів..

Вміти:

 • інтерполювати та апроксимувати функції різними методами;

 • чисельно інтегрувати за допомогою простих квадратур;

 • розв’язувати нелінійні рівняння стандартними методами хорд, дотичних, простої ітерації;

 • розв’язувати системи нелінійнійних рівнянь;

 • розв’язувати задачу Коші для диференціальних рівнянь;

 • продукувати послідовності квазівипадкових чисел;

мати уявлення про методи побудови розв’язків інтегральних рівнянь.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля. Окремим другим модулем є курсова робота, яка виконується в п’ятому семестрі.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Методи чисельного моделювання для алгебраїчних систем» студент повинен:

Знати:

 • методи чисельного аналізу функцій (інтерполяція та апроксимація, сплайн-інтерполяція, чисельне диференціювання та інтегрування, методи оптимізації);

 • методи чисельного аналізу рівнянь з однією невідомою, систем;

 • методи чисельного аналізу систем лінійних та нелінійних рівнянь;

 • методи чисельного аналізу диференціальних та інтегральних рівнянь;

Вміти:

 • інтерполювати та апроксимувати функції різними методами;

 • чисельно інтегрувати за допомогою простих квадратур;

 • вміти розв’язувати нелінійні рівняння стандартними методами хорд, дотичних, простої ітерації;

 • розв’язувати системи нелінійних рівнянь;

 • розв’язувати задачу Коші для диференціальних рівнянь;

 • продукувати послідовності квазівипадкових чисел;

 • використовувати методи побудови розв’язків інтегральних рівнянь.1.5.2. У результаті виконання курсової роботи (модуль №2) студент повинен:

 • Знати:

 • особливості використання методів чисельного моделювання їх недоліки та переваги;

 • теоретичні основи та методи побудови чисельних алгоритмів;

 • мову програмування, як основу для реалізації алгоритмів розв’язку математичних та фізичних задач.

Вміти

 • самостійно обирати метод чисельного моделювання для конкретної задачі, будувати алгоритми;

 • самостійно писати і удосконалювати програми використовуючи методи чисельного моделювання.

 • аналізувати отримані числові результати, оцінювати можливі похибки в результаті використання методу.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Практичні

СРС

1

2

3

4

5

6

5 семестр

Модуль №1 "Методи чисельного моделювання для алгебраїчних систем"

1.1

Оцінка похибки чисельного розв’язку

7

2

2

3

1.2

Інтерполяція.

12

4

4

4

1.3

Алгебраїчні та трансцендентні рівняння

12

4

4

4

1.4

Методи лінійної алгебри

16

4

6

6

1.5

Методи чисельного диференціювання

7

2

2

3

1.6

Методи чисельного інтегрування

12

4

4

4

1.7

Розв’язок звичайних диференціальних рівнянь

15

4

6

5

1.8

Розв’язок рівнянь з частинними похідними

13

4

4

5

1.9

Методи розв’язку інтегральних рівнянь

10

4

2

4

1.10

Модульна контрольна робота №1

4

2
2

Усього за модулем №1

108

34

34

40

Модуль №2 «Курсова робота»

3.1 Курсова робота

36


36

Усього за модулем №2

36


36

Усього за навчальною дисципліною

144

34

34

76
2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка