Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8Скачати 309.96 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір309.96 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін


 1. ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліціїВ.В. Чернєй

16 грудня 2013 р.
  1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Державне будівництво в Україні
для спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

для студентів 6-го курсу магістратури ННІПП НАВС

Київ - 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Державне будівництво в Україні» для студентів навчально-наукового інституту права та психології НАВС

за спеціальністю «Правознавство»


Розробник: Лазаренко Л.А. - доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС кандидат юридичних наук.


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС

Протокол від від 07 листпада 2013 року № 6

Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 грудня 2013 року № 5

16 грудня 2013 Голова __________________ В.В. Чернєй


Лазаренко Л.А., 2013 рік

 НАВС, 2013 рік


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

Право 0304


Нормативна
Модулів – 2

Спеціальність:

Правознавство

8.03040101


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання - реферат

Семестр:

Загальна кількість годин – 72

12-й

Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24

самостійної роботи студента – 48


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


10 год.

Семінарські:

12 год.

Практичні:

2 год.

Самостійна робота:

48 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю:

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання –30

для заочної форми навчання – 70


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: опанування основними поняттями і положеннями загальної теорії державного будівництва, як галузі державного і соціального управління та підгалузі конституційного процесу в Україні, засвоєння конституційної структури органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вивчення принципів діяльності, функціонування та компетенції цих органів, опанування формами і методами діяльності органів державної влади. Дослідження основ організації їх роботи, зокрема: Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, органів і посадових осіб виконавчої влади, органів судової влади і прокуратури.

Завдання: удосконалення правових знань, вивчення основної термінології навчальної дисципліни, поглиблення досвіду роботи з нормативно-правовими документами, розширення юридичної та загальної ерудиції, оволодіння навичками співробітництва з органами державної влади.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

 • основні поняття і положення теорії державного будівництва,

 • визначення та систему організаційних форм діяльності органів державної влади ,

 • організацію роботи Верховної Ради України,

 • повноваження та організацію роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,

 • повноваження та організацію роботи Рахункової палати,

 • організацію роботи Президента України,

 • повноваження та організацію роботи Ради національної безпеки і оборони України,

 • систему, повноваження та організацію роботи органів і посадових осіб виконавчої влади України,

 • систему, повноваження та організацію роботи органів судової влади і прокуратури,

вміти:

 • використовувати нормативно-правову базу, що стосується державного будівництва в Україні для виконання службових завдань,

 • аналізувати та тлумачити приписи різноманітних нормативно-правових актів з питань державного будівництва в Україні,

 • узагальнювати та синтезувати приписи Українського законодавства присвяченого державному будівництву в Україні з положеннями міжнародно-правових актів.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Загальна характеристика державного будівництва та самоврядування. Організація роботи Верховної Ради України та Президента України.
Тема 1. Поняття та загальна характеристика державного будівництва і самоврядування в Україні.

Поняття державного будівництва та самоврядування в Україні, як галузі державного і соціального управління та, як підгалузі конституційного процесу. Предмет, об’єкти та суб’єкти, методи правового регулювання, система та джерела державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні, як підгалузі конституційного процесу. Взаємозв’язок державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні з іншими галузями та підгалузями права.

Поняття і предмет науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні. Історичний розвиток науки державного будівництва і місцевого самоврядування, її співвідношення з іншими науками. Методологічні основи, система та джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні.

Поняття та система навчальної дисципліни державного будівництва в Україні. Завдання навчальної дисципліни державного будівництва в Україні та її значення для підготовки юристів.

Поняття та система правових, організаційних та організаційно-правових форм діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Поняття та характеристика правових, організаційних та організаційно-правових методів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Тема 2. Організація роботи Верховної Ради України. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організація роботи Рахункової палати.

Правова основа діяльності та правовий статус Верховної Ради України. Порядок формування та організаційна побудова Верховної Ради України. Форми діяльності Верховної Ради України.

Організаційно-правові форми та методи роботи Верховної Ради України. Сесія – головна організаційно-правова форма діяльності Верховної Ради України. Порядок організації і проведення першої, чергових і позачергових сесій Верховної Ради України. Методи діяльності Верховної Ради України. Значення Регламенту Верховної Ради України в організації її роботи.

Порядок утворення комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Організаційно-правові форми діяльності комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. Методи діяльності комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.

Порядок утворення депутатських фракцій та груп Верховної Ради України. Організаційно-правові форми діяльності депутатських фракцій та груп Верховної Ради України. Методи діяльності депутатських фракцій та груп Верховної Ради України. Значення Погоджувальної ради депутатських фракцій.

Правовий статус та гарантії діяльності народних депутатів України. Організація діяльності народних депутатів України.

Організація діяльності Верховної Ради України за спеціальними процедурами. Призначення Апарату Верховної Ради України в організації її роботи.

Правова основа парламентського контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Зміст та мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Призначення на посаду, звільнення з посади та припинення повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Організація діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Значення секретаріату, консультативної ради та представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: права, обов'язки та акти реагування (конституційне подання Уповноваженого, подання Уповноваженого). Підстави для провадження справ та призначення перевірок. Розгляд звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Правова основа парламентського контролю за використанням коштів Державного бюджету України. Принципи та завдання здійснення парламентського контролю за використанням коштів Державного бюджету України.

Правовий статус, функції та повноваження Рахункової палати. Порядок формування, склад і структура Рахункової палати. Значення Голови Рахункової палати, членів Рахункової палати: першого заступника Голови Рахункової палати і заступника Голови Рахункової палати, головних контролерів Рахункової палати та Секретаря Рахункової палати. Склад та повноваження Колегії Рахункової палати.

Організаційно-правові форми та методи діяльності Рахункової палати. Правові акти Рахункової палати – узагальнення та пропозиції. Засідання Колегії Рахункової палати. Правові акти Колегії Рахункової палати – постанови та висновки.

Контроль Верховної Ради України за діяльністю Рахункової палати. Гарантії діяльності Рахункової палати.


Тема 3. Організація роботи Президента України. Роль Адміністрації Президента України в діяльності глави держави. Повноваження та організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

Правова основа діяльності та правовий статус Президента України. Організація та проведення виборів Президента України. Вступ на посаду Президента України.

Функції, компетенція та повноваження Президента України. Значення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб у здійсненні повноважень Президента України.

Організаційно-правові форми та методи роботи Президента України. Взаємодія Президента України з органами законодавчої влади, виконавчої влади, судової влади, органами місцевого самоврядування.

Припинення повноважень Президента України. Підстави і процедури дострокового припинення повноважень Президента України. Повноваження посадової особи, що тимчасово виконує функції Президента України.

Поняття, завдання, повноваження і організація роботи Адміністрації Президента України.

Поняття та правова основа діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

Завдання, функції і компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

Склад і структура Ради національної безпеки і оборони України. Значення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Статус, структура та повноваження Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Організаційно-правові форми та методи діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Засідання – основна організаційно-правова форма діяльності Ради національної безпеки і оборони України. Повноваження Голови Ради національної безпеки і оборони України, окремих членів Ради національної безпеки і оборони України та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Правові акти Ради національної безпеки і оборони України – рішення.


Змістовий модуль 2.

Організація роботи виконавчих та судових вищих органів влади в Україні.

Тема 4. Система, повноваження та організація роботи органів виконавчої влади України.

Правова основа діяльності та правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади в Україні. Процедура формування, склад і структура Кабінету Міністрів України.

Завдання, функції та повноваження Кабінету Міністрів України. Повноваження Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів та міністрів Кабінету Міністрів України.

Організаційно-правові форми та методи роботи Кабінету Міністрів України. Засідання – основна організаційно-правова форма діяльності Кабінету Міністрів України. Значення, структура і повноваження Урядових комітетів та Секретаріату Кабінету Міністрів України в діяльності Кабінету Міністрів України.

Поняття, структура та повноваження центральних органів виконавчої влади в Україні: міністерств, служб, агентств, інспекцій та інших центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Порядок їх утворення, реорганізації та ліквідації.

Поняття, система, структура та повноваження місцевих державних адміністрацій в Україні. Порядок їх утворення та ліквідації.


Тема 5. Система, повноваження та організація роботи судової влади і прокуратури.

Правова основа діяльності та правовий статус органів судової влади і прокуратури в Україні. Принципи і основні засади судочинства в Україні. Завдання прокуратури України.

Порядок формування, склад і структура Конституційного Суду України. Значення Голови Конституційного Суду України, заступників Голови Конституційного Суду України, секретарів колегій суддів, голів постійних комісій та керівника Секретаріату Конституційного Суду України.

Організаційно-правові форми та методи роботи Конституційного Суду України та його структурних підрозділів. Провадження по справах Конституційним Судом України. Конституційне подання та конституційне звернення. Засідання та пленарні засідання – організаційно-правові форми роботи Конституційного Суду України. Правові акти Конституційного Суду України – рішення та висновки.

Порядок формування та система судів загальної юрисдикції в Україні. Склад, структура та організація діяльності місцевих судів, апеляційних судів, Вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України. Значення Пленуму Верховного Суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції в діяльності судової влади в Україні.

Система, структура та організація діяльності органів прокуратури України. Форми та методи діяльності органів прокуратури. Значення Генерального прокурора України в діяльності органів прокуратури.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

усього

у тому числі

лекції

практичні

семінари

Сам.роб.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика державного будівництва та самоврядування. Організація роботи Верховної Ради України та Президента України.

Тема 1. Поняття та загальна характеристика державного будівництва в Україні.

11

2

-

2

7

Тема 2. Організація роботи ВРУ. Організація роботи Уповноваженого ВРУ з прав людини. Організація роботи Рахункової палати.

11

2

-

2

7

Тема 3. Організація роботи Президента Укр. Роль Адміністрації Президента Укр. в діяльності глави держ.

Повноваження та орг. роботи РНБО України.14

2

2

2

8

Разом за змістовим модулем 1

36

6

2

6

22

Змістовий модуль 2.

Організація роботи виконавчих та судових вищих органів влади в Україні.Тема 4. Система, повноваження та орг. роботи органів виконавчої влади Укр.

17

2

-

2

13

Тема 5. Система, повноваження та орг. роботи судової влади і прокуратури.

19

2

-

4

13

Разом за змістовим модулем 2

36

4

-

6

26
    1. Усього годин


72

10

2

12

485. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття та загальна характеристика державного будівництва і самоврядування в Україні.

2

2

Організація роботи Верховної Ради України. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організація роботи Рахункової палати.

2

3

Організація роботи Президента України. Роль Адміністрації Президента України в діяльності глави держави. Повноваження та організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

2

4

Система, повноваження та організація роботи органів виконавчої влади України.

2

5

Система, повноваження та організація роботи судової влади і прокуратури.

4

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Організація роботи Президента України. Роль Адміністрації Президента України в діяльності глави держави. Повноваження та організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

2


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття та загальна характеристика державного будівництва і самоврядування в Україні.

7

2

Організація роботи Верховної Ради України. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організація роботи Рахункової палати.

7

3

Організація роботи Президента України. Роль Адміністрації Президента України в діяльності глави держави. Повноваження та організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

8

4

Система, повноваження та організація роботи органів виконавчої влади України.

13

5

Система, повноваження та організація роботи судової влади і прокуратури.

13
Разом

489. Індивідуальні завдання

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Загальна характеристика державного будівництва та самоврядування. Організація роботи Верховної Ради України та Президента України.
Підготуватися до відповідей на питання:

1. Поняття державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні.

2. Поняття і предмет науки державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні.

3. Поняття та система навчальної дисципліни державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні.

4. Поняття, система та характеристика правових, організаційних та організаційно-правових форм та методів діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Правова основа діяльності та правовий статус Верховної Ради України. Порядок формування Верховної Ради України та її органів.

6. Організаційно-правові форми та методи роботи Верховної Ради України. Регламент Верховної Ради України.

7. Організація діяльності комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.

8. Організація діяльності депутатських фракцій та груп Верховної Ради України. Погоджувальна рада депутатських фракцій.

9. Правовий статус та гарантії діяльності народних депутатів України. Організація діяльності народних депутатів України.

10. Організація діяльності Верховної Ради України за спеціальними процедурами. Апарат Верховної Ради України.

11. Правова основа, зміст та мета парламентського контролю за додержанням конституційних прав та свобод людини і громадянина.

12. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Порядок призначення, звільнення та припинення його повноважень.

13. Організація діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

14. Повноваження та гарантії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

15. Правова основа, принципи та завдання здійснення парламентського контролю за використанням коштів Державного бюджету України.

16. Правовий статус, функції та повноваження Рахункової палати. Порядок формування, склад і структура Рахункової палати.

17. Організаційно-правові форми та методи діяльності Рахункової палати.

18. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Рахункової палати. Гарантії діяльності Рахункової палати.

19. Правова основа діяльності та правовий статус Президента України. Організація та проведення виборів Президента України.

20. Функції, компетенція та повноваження Президента України. Допоміжні органи при Президентові України.

21. Організаційно-правові форми та методи роботи Президента України. Взаємодія Президента України з іншими гілками влади в Україні.

22. Припинення повноважень Президента України. Поняття, повноваження і організація роботи Адміністрації Президента України.

23. Поняття, правова основа, правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

24. Завдання, функції і компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

25. Склад і структура Ради національної безпеки і оборони України. Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

26. Організаційно-правові форми та методи діяльності Ради національної безпеки і оборони України.
Написати реферативні повідомлення (реферати, доповіді) на тему:

1. Взаємозв’язок державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні з іншими галузями та підгалузями права.

2. Історичний розвиток науки державного будівництва та місцевого самоврядування, її співвідношення з іншими правовими науками.

3. Форми та методи діяльності Верховної Ради України.

4. Організація діяльності комітетів і комісій Верховної Ради України.

5. Організація діяльності депутатських фракцій та груп Верховної Ради України.

6. Спеціальні процедури Верховної Ради України.

7. Інститут уповноваженого з прав людини – світовий та вітчизняний правовий досвід.

8. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

9. Правовий статус, склад та повноваження Колегії Рахункової палати.

10. Правові акти Рахункової палати та Колегії Рахункової палати.

11. Значення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб у здійсненні повноважень Президента України.

12. Взаємодія Президента України з органами законодавчої влади, виконавчої влади, судової влади, органами місцевого самоврядування.

13. Значення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України в організації її діяльності.

14. Практика реалізації рішень Ради національної безпеки і оборони України.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Організація роботи виконавчих та судових вищих органів влади в Україні.

Підготуватися до відповідей на питання:
1. Правова основа діяльності та правовий статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади в Україні. Процедура формування Кабінету Міністрів України.

2. Завдання, функції та повноваження Кабінету Міністрів України та його членів.

3. Організаційно-правові форми та методи роботи Кабінету Міністрів України. Засідання – основна організаційно-правова форма діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Структура і повноваження Урядових комітетів та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

5. Поняття, структура та повноваження міністерств, служб, агентств, інспекцій та інших центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в Україні.

6. Поняття, система, структура та повноваження місцевих державних адміністрацій в Україні.

7. Правова основа діяльності та правовий статус органів судової влади і прокуратури України. Засади судочинства та завдання прокуратури України.

8. Порядок формування, склад і структура Конституційного Суду України.

9. Організаційно-правові форми та методи роботи Конституційного Суду України. Засідання та пленарні засідання Конституційного Суду України.

10. Порядок формування та система судів загальної юрисдикції в Україні.

11. Склад, структура та організація діяльності місцевих судів, апеляційних судів, Вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України.

12. Система, структура та організація діяльності органів прокуратури України. Форми та методи діяльності органів прокуратури.


Написати реферативні повідомлення (реферати, доповіді) на тему:
1. Значення Кабінету Міністрів України в організації діяльності органів виконавчої влади.

2. Взаємодія Кабінету Міністрів України з іншими гілками влади в ході виконання його повноважень.

3. Значення, структура і повноваження Урядових комітетів в діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Особливості утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів виконавчої влади в Україні.

5. Принципи і основні засади судочинства в Україні. Завдання прокуратури України.

6. Провадження по справах Конституційним Судом України.

7. Значення Вищої ради юстиції в діяльності судової влади в Україні.

8. Значення Генеральної прокурори України в діяльності органів прокуратури.10. Методи навчання
Бесіда (вступна, поточна й підсумкова бесіди) це метод навчання, за допомогою якого викладач, використовуючи набутий науковий досвід студентів, за допомогою діалогу, приводить їх до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення у них вже наявних знань.

Лекція – це метод навчання, за допомогою якого викладач, у словесній формі за допомогою наочних матеріалів, розкриває студентам сутність наукових понять, явищ і процесів, що логічно пов’язані та об’єднані загальною темою.

Наочні методи навчання передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація – це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, в статиці або динаміці.

Ілюстрація – це метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки тощо).

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних завдань.

Робота з книгою має привчити студентів до самостійної роботи з книгою: читання, переказ, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.


11. Методи контролю

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей. Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями. Конкретна кількість балів за роботу студента під час семінарських занять визначається викладачем. Результати поточного контролю під час проведення семінарських занять заносяться викладачем до журналу обліку відвідування занять студентами.

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного змістового модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів.

12. Розподіл балів, що виставляються студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

100

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ESТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

відмінно

зараховано85-89

добре

75-84

70-74

задовільно

60-69

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
1. Навчально-методичні комплекси для студентів Навчально-наукового інституту права та психології НАВС;

2. Мультимедійні матеріали для тем лекцій з Державного будівництва в Україні.14. Рекомендована література

Базова

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.;

Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №52. – Ст. 490;

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року // Голос України. – 17 лютого 2010 року. – №28;

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року // Голос України. – 27 березня 2007 року. – №53;

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України – 2004. – №36. – Ст. 448;

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №27-28. – Ст. 366;

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №19. – Ст. 134;

Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №3. – Ст. 17;

Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №20. – Ст. 99;

Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №24. – Ст. 137;

Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року // Голос України. – 27 березня 2007 року. – №53;

Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України – 2004. – №36. – Ст. 448;

Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №14. – Ст. 81;

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №46. – Ст. 366;

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 351;

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №35. – Ст. 237;

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року // Голос України. – 13 жовтня 2010 року. – №191;

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року // Голос України. – 9 квітня 2011 року. – № 65;

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20. – Ст. 190;

Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Голос України. – 3 серпня 2010 року. – №142;

Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №25. – Ст. 146;

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №49. – Ст. 272;

Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – Ст. 793;

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 року // Голос України. – 31 липня 2010 року. – №141;

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №40. – Ст. 290;

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175;

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №48. – Ст. 254.;

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170.;

Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від 3 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №33. – Ст. 443;

Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 22 грудня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – №14. – Ст. 168;

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст. 175;

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 2 березня 2000 року // Відомості Верховної Ради України – 2000. – №21. – Ст. 158;

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №29. – Ст. 191;

Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №5. – Ст. 43;

Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №11. – Ст. 69.;
Допоміжна

Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Посібник (у схемах). – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 308 с.;Демиденко В.О. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні (у схемах): Посібник. – К.: КНТ, 2007. – 440 с.;

Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Навч. посібник / За заг. ред. Ю.М. Тодики. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 672 с.;

Журавський В.С., Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2003. – 672 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с.;

Колодій AM., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2007. – 504 с.

15. Інформаційні ресурси
Верховна Рада України – http://zakon.rada.gov.ua/
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини –

http://www.ombudsman.kiev.ua/


Рахункова палата – http://www.ac-rada.gov.ua
Президент України – http://www.president.gov.ua/
Рада національної безпеки і оборони України –

http://www.rainbow.gov.ua/


Кабінет Міністрів України – http://www.kmu.gov.ua/control/
Верховний Суд України – http://www.scourt.gov.ua/
Конституційний Суд України – http://www.ccu.gov.ua/uk/index
Генеральна прокуратура України – http://www.gp.gov.ua/
Міністерство внутрішніх справ – http://mvs.gov.ua/mvs/control
Національна академія внутрішніх справ –

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/index.php


Інтерпол – http://www.interpol.int/
Українське бюро Інтерполу – http://icpo.centrmia.gov.ua/
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401

Скачати 309.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка