Програма навчальної дисципліни "Диференціальна психологія"


Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСторінка2/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
1   2   3

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Диференціальна психологія"

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0301 "Соціально-політичні науки"

Напрям підготовки: 6.030102 "Психологія"


Курс – 3 Семестр – 5


Лекції – 17 Екзамен – 5 семестр

Практичні заняття – 34

Самостійна робота – 39

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90/2,5


Індекс РБ-8-6.030102/11-3.1.8
СМЯ НАУ РНП 12.01.11-01-2011

Робоча навчальна програма дисципліни "Диференціальна психологія" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-8-6.030102/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030102 "Психологія", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н8-6.030102/11-3.1.10, затвердженої ректором 11.04.2011, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробила

доцент кафедри авіаційної психології ____________________О.СечейкоРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030102 "Психологія" (спеціальність 7/8.03010201 "Психологія") – кафедри авіаційної психології, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.
Завідувач кафедри _____________________________________О.Петренко

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.


Голова НМРР ______________________________________С.Ягодзінський


УЗГОДЖЕНО


В.о. директора ГМІ

_______________ А. Гудманян


"____"____________2011 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Практичні заняття їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

45

6

77

7

78

10

1111
11

12

1214

20ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна “Диференціальна психологія” є базовою для студентів. що опановують фах психолога. Вона складає теоретичну і практичну основу професійної діяльності психолога. На основі набутих при вивченні дисципліни знань, вмінь і навичок психологи в своїй професійній діяльності зможуть вирішувати питання в контексті індивідуально-особистісного підходу як у практичній роботі, так і наукових дослідженнях.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами-психологами теоретичних концепцій щодо причинно-наслідкової обумовленості індивідуальних відмінностей; та набуття досвіду визначення індивідуальних особливостей людини на різних ієрархічних рівнях1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни є : • розкриття основних аспектів та наукових напрямів вивчення індивідуальних розбіжностей між людьми у психології;

 • засвоєння принципів та концептуальних положень системного підходу до вивчення індивідуальності на сучасному етапі розвитку психології;

 • оволодіння навичками врахування індивідуальних особливостей людини при вирішенні прикладних задач в практичній роботі психолога;

 • .набуття досвіду проведення психодіагностичного дослідження, спрямованої на визначення індивідуальних особливостей людини на різних ієрархічних рівнях індивідуальності.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні школи та підходи до вивчення індивідуальності;

 • концептуальні положення теорії інтегральної індивідуальності;

 • класичні і сучасні, вітчизняні та зарубіжні наукові роботи з проблематики даної галузі;

 • детермінанти індивідуальних відмінностей та особливості взаємозв’язків між ними.

Вміти:

 • володіти методичними прийомами дослідження індивідуальних відмінностей;

 • самостійно підбирати психодіагностичні методики для вирішення поставленої задачі;

 • здійснювати адекватну інтерпретацію отриманих результатів;

 • складати психограму, визначати імовірну проблематику за результатами дослідження та напрями корекційної роботи.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Теоретико-методологічні основи диференціальної психології. Природозумовленні чинники індивідуальних відмінностей " студент повинен:

Знати:


 • предмет вивчення та основні завдання диференціальної психології

 • історію розвитку та становлення диференціальної психології як самостійної науки;

 • основні напрями наукових досліджень за даною проблематикою;

 • основні методи та принципи дослідженя індивідуальних розбіжностей між людьми;

 • механізми взаємодії генотипу й середовища в процесі індивідуального розвитку людини;

 • концептуальні положення системного підходу до вивчення індивідуальності;

 • вплив конституціональних особливостей організму людини на особливості її психічної діяльності.

Вміти:

 • проводити порівняльний аналіз основних наукових підходів до пояснення причин індивідуальних розбіжностей між людьми;

 • грамотно оперувати термінологічними поняттями, що складають основу диференціальної психології;

 • розробити план проведення емпіричного дослідження індивідуальних відмінностей та виходячи з його мети та завдань визначати доцільність застосування різних методів диференціальної психології;

 • за параметрами, що характеризують індивідуальні особливості функціонування нервової системи надавати прогноз щодо особливостей психічної діяльності людини.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 " Формально-динамічні, психологічні та соціально-психологічні прояви індивідуальних відмінностей " студент повинен:Знати:

 • структуру формально-динамічних характеристик індивідуальності та їх вплив на поведінку і діяльність людини;

 • основні закономірності прояву індивідуальних особливостей на змістовому рівні та наукові підходи до вивчення характерологічних проявів індивідуальності;

 • структурні складові соціально-психологічного рівня індивідуальності та особливості впливу особистісних детермінант на поведінку та діяльність людини;

 • прояв стильових особливостей індивідуальності їх структуру, функціональну роль та класифікацію.

Вміти:

 • порівнювати основні підходи та теретичні положення щодо прояву індивідуальних особливостей на психологічному та соціально-психологічному рівнях структури індивідуальності ;

 • визначати особливості взаємодії параметрів індивідуальності , що належать до різних структурних рівнів;

 • проводити психодіагностичне обстеження та на основі його результатів складати психологічний портрет особистості;

 • розробляти рекомендації щодо врахування індивідуальних особливостей особистості в процесі навчання, виховання, та проведення профконсультативної роботи та профвідбору.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

6

5 семестр

Модуль №1 " Теоретико-методологічні основи диференціальної психології. Природозумовленні чинники індивідуальних відмінностей "

1.1

Індивідуальність людини як об’єкт наукового пізнання

10

2

4

4

1.2

Детермінанти індивідуальних відмінностей Системно- структурний підхід до вивчення індивідуальності.

11

2

4

5

1.3

Природозумовленні чинники індивідуальних відмінностей

21

4

9

8

1.4

Модульна контрольна робота №1

3
1

2

Усього за модулем №1

45

8

18

19

Модуль №2 " Формально-динамічні, психологічні та соціально-психологічні прояви індивідуальних відмінностей "

2.1

Формально-динамічні характеристики індивідуальності

13

2

6

5

2.2

Здібності та індивідуальність

8

2

2

4

2.3

Змістовий рівень в структурі індивідуальності

16

4

6

6

2.4

Стиль як інтегральна характеристика індивідуальності

5

1

1

3

2.5

Модульна контрольна робота №2

3
1

2

Усього за модулем №2

45

9

16

20

Усього за навчальною дисципліною

90

17

34

39


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка