Програма навчальної дисципліни "Диференціальна психологія"


Лекційні заняття, їх тематика та обсягСторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4

5семестр

Модуль 1 «Теоретико-методологічні основи диференціальної психології. Природозумовленні чинники індивідуальних відмінностей»


1.1

Предмет вивчення та задачі диференціальної психології. Історія розвитку та методи диференціальної психології

2


1

1.2

Взаємодія спадковості й середовища: психогенетичні дослідження. Механізми взаємодії генотипу й середовища в процесі індивідуального розвитку людини

Структура інтегральної індивідуальності2


1

1.3

Біохімічний та соматичний рівні індивідуальності

2


1

1.4

Нейродинамічний рівень індивідуальності. Міжпівкульна асиметрія та властивості нервової системи як психофізіологічна основа індивідуальних розбіжностей

21


Усього за модулем №1

8

4

Модуль 2 «Формально-динамічні , психологічні та соціально-психологічні прояви індивідуальних відмінностей»

2.1

Психодинамічний рівень індивідуальності . Підходи до вивчення темпераменту. Структура темпераменту. Індивідуальний стиль діяльності.

2

1

2.2

Здібності. Підходи до вивчення природи та умов прояву здібностей. Структура здібностей. Зв'язок здібностей з параметрами нейродинамічного та психодинамічного рівнів.

2


1

2.3

Характер Риси як психологічна категорія.П’ятифакторна модель особистості (FFM). Вплив нейродинамічних параметрів на характерологічні особливості індивідуальності.. Інтраіндивідуальна варіативність рис

2


1

2.4

Особистісні детермінанти розвитку індивідуальності: особливості Я-концепції, мотиваційної та ціннісно-смислової сфер особистості. Сенс життя як смислова орієнтація особистості.

2

1

2.5

Стиль як інтегральна характеристика індивідуальності та механізм реалізації її потенціалу. Сучасні підходи до вивчення стилю людини. Стратегії життя у концепції суб’єктного підходу. Самоактуалізація як стиль життя.

1

1

Усього на 2 модуль

9

5

Усього за навчальною дисципліною

17

92.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг

пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практичні

СРС

1

2

3

4

5 семестр

Модуль 1 «Теоретико-методологічні основи диференціальної психології. Природозумовленні чинники індивідуальних відмінностей»1.1

Предмет вивчення та задачі диференціальної психології. Історія розвитку диференціальної психології. Сучасні підходи до вивчення індивідуальності

2

1

1.2

Методи диференціальної психології. Ідіографічний та номотетичний підходи. Поперечні та повздовжні зрізи Генеалогічний метод. Психогенетичний метод та його різновиди. Апаратні методи вимірювання психофізіологічних характеристик. Психодіагностичний метод. Статистичні методи обробки даних.

2

1

1.3

Характеристика різних підходів щодо детермінант індивідуальних відмінностей. Взаємодія спадковості й середовища: психогенетичні дослідження. Механізми взаємодії генотипу й середовища в процесі індивідуального розвитку людини.

2

2

1.4

Системно - структурний підхід до вивчення індивідуальності. Основні принципи системного підходу. Теорії індивідуальності С.Л. Рубінштейна, Б.Г. Ананьєва, К.К. Платонова. Теорія інтегральної індивідуальності В.С. Мерліна. Сучасні тенденції системного вивчення індивідуальності.

2

2

1.5

Поняття про загальну конституцію людини. Біохімічна індивідуальність. Концептуальні положення Р.Уільямса щодо біохімічного статусу людини. Ендокринний тип. Соматичний рівень. Індивідуальні особливості анатомії і фізіології окремих систем організму. Прикладні аспекти вивчення біохімічного й соматичного рівнів індивідуальності.

2

1

1.6

Функціональна асиметрія півкуль головного мозку. Міжпівкульова організація психічних процесів. Прояви міжпівкульової асиметрії. Індивідуальний профіль асиметрії. Особливості психічної діяльності лівшів та правшів.

2

2

1.7

Концепція властивостей нервової в науковій школі Б.М. Теплова- В.Д.Небиліцина. Структура властивостей нервової системи. Загальні та парціальні властивості нервової системи Зв’язок властивостей нервової системи з біохімічним статусом індивіда. Природа властивостей нервової системи та їх вікова динаміка

2

1

1.8

Характеристика окремих властивостей нервової системи. Сила нервових процесів. Рухливість, лабільність та динамічність нервових процесів. Баланс нервових процесів.

2

2

1.9

Методи діагностики властивостей нервової системи.

1

1

1.10

Модульна контрольна робота №1

1

2

Усього за модуль № 1

18

15

Модуль 2 «Формально-динамічні , психологічні та соціально-психологічні прояви індивідуальних відмінностей»


2.1

Історія розвитку вчення про темперамент. Гуморальні теорії. Науковий підхід В. Вундта до природи темпераменту. Конституціональні теорії. Генетична теорія типів темпераменту К. Конрада. Факторні (психологічні) теорії темпераменту. Уявлення про темперамент Г.- Ю. Айзенка. Психофізіологічний підхід до вивчення темпераменту.

2

2

2.2

Підходи до вивчення темпераменту у науковій школі Б.М.Теплова-В.Д.Небиліцина. Теорія темпераменту. В.М. Русалова. Регуляторна теорія Я.Стреляу. Психологічні прояви властивостей темпераменту. Методи дослідження темпераменту

2

2

2.3

Індивідуальний стиль діяльності. Вплив формально-типологічних характеристик на стильові особливості Шляхи та механізми становлення стилю діяльності. Стилі обробки інформації та пізнавальні стратегії. Стиль діяльності та її продуктивність. Методи дослідження індивідуального стилю діяльності.

2

2

2.4

Загальні та спеціальні здібності. Зв'язок здібностей з параметрами нейродинамічного та психодинамічного рівнів. Зв'язок здібностей із схильністю та спрямованістю особистості. Обдарованість. Талант. Геніальність. Методи дослідження здібностей та обдарованості.

2

2

2.5

Характер, його структура та зв'язок з іншими параметрами індивідуальності. Типології характеру: О.Ф.Лазурського, Е.Фромма, Д.Кейрсі, А.Адлера, О.Ранка, А.Міллера, Г.Хейманса - Р. Ле Сенна, Мак-Вільямса, П.В. Волкова.

2

1

2.6

Факторні теорії особистості Г. Олпорта та Р.Кеттелла. П’ятифакторна модель особистості (FFM). Вплив нейродинамічних параметрів на характерологічні особливості індивідуальності Особливості емоційного та вольового компоненту особистості. Акцентуації характеру. Діагностика характерологічних проявів особистості

2

1

2.7

Вплив Я-концепції особистості на особливості її поведінки.Індивідуальні розбіжності мотиваційної складової особистості. Особливості мотиваційної сфери особистості. Ціннісні орієнтації Спрямованість особистості. Методи діагностики параметрів особистісного рівня індивідуальності

2

2

2.8

Стиль людини в теорії О.В. Лібіна. Вплив рівня само актуалізації на стиль життя . Умови, необхідні для реалізації потенціалу людини.

1

1

2.9

Модульна контрольна робота №2

1

2
Усього за модуль № 2

16

15
Усього за два модуля

34

30


2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг


пор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)


1

2

3

5 семестр

1.

Опрацювання лекційного матеріалу

9

2.

Підготовка до лабораторних занять

26

3.

Підготовка до модульних контрольних робіт

4

Усього за навчальною дисципліною

39


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Ильин Є.П. Психология индивидуальных различий. – С-Пб: Питер, 2004. –701 с.

3.1.2. Ахвердова О.А., Волоскова Н.Н., Белых Т.В. Дифференциальная психология. – С-Пб: Речь, 2004. – 168 с.

3.1.3. Анастази А. Дифференциальная психология. – М. Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО–Пресс, 2001.

3.1.4. Психология индивидуальных различий. Тексты. Под ред. Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982.

3.1.5. Нартова-Бочавер С.К.. Дифференциальная психология. М. «Флинта». 2003.

3.1.6.Палій А.А.Диференціальна психологія. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.
Додаткові рекомендовані джерела

3.1.7.Вяткин Б.А. Лекции по психологии интегральной индивидуальности человека. Пермь, 2000.

3.1.8. Егорова М.С. Психология индивидуальных различий. М., 1997.

3.1.9.Небылицин В.Д. Психофизиологические исследования индивидуальных различий. М., «Наука», 1976.

3.1.10. Голубева Э.А.. Способности и индивидуальнось. М.: Прометей, 1994.

3.1.11. Кондрашихина О.А.Дифференциальная психология. К., Центр учебной литературы, 2009. – 232 с.

3.1.12.В.С.Мерлин. Очерк интегрального исследования индивидуальнос-ти. М., «Педагогика», 1986.

3.1.13.Анастази А. Психологическое тестирование: в 2 т. М.: Педагоника, 1982.

3.1.14.Мерлин В.С. Психология индивидуальности: избранные психологические труды / Под ред. Е.А.Климова. Воронеж, 1996. – 448 с.

3.1.15.Брушлинский А.В. О взаимосвязи природного и социального в психоическом развитии человека // Проблемы генетической психофизиологии. М.: Наука, 1978, с.11-21.

3.1.16.Вяткин Б.А. Лекции по психологии интегральной индивиду-альности человека. Пермь, 2000.

3.1.17.Мельниченко О.Г. Исследования тревожн. в связи с лучностными и биохимическими особенностями / Психофи-зиология. Л., 1979. С.49–53.

3.1.18.Уильямс Р.И. Биохимическая индивидуальность. М., 1960.

3.1.19.Равич-Щербо Л.В, Т.М.Марютина, Е.П.Григоренко «Психоге-нетика». М. «Аспект-Пресс», 1999. 447 с. ВА 592031 (б-ка Вернадского).

3.1.20.Проблемы генетической психофизиологии человека // Под ред. Б.Ф.Ломова, И.В.Равич-Щербо, М., Наука. 1978, 264 с.

3.1.21.Бабышин Э.В. Генетические аспекти темперамента // Психологический журнал. 2003, № 5.

3.1.22.Егорова М.С., Марютина Т.М. Онтогенетика индивидуальности человека //Вопросы психологии, 1990, № 3.

3.1.23.Психогенетические исследования эмоциональности // Вопросы психологии, 1983, № 3.

3.1.24.Шляхта Н.Ф. Исследование влияния генотипа на показатели различных уровней индивидуальности. Пермь, 1991, с.69.

3.1.25.Богданов Н.Н. Постижение индивидуальности (психофизиологические аспекты). М. «Вопросы психологии», 2001. ВА 612119

3.1.26.Поздняков. В.Л. Развитие индивидуальности. Челябинск, 1986.

3.1.27.Русалов В.М. природные предпосылки индивидуального поведения как фактор становления индивидуальности человека. Журнал ВНД. Т. 34, в.3, 1989, с.403-414.

3.1.28.Гинзбург Э.Х. Описание исследования количественных признаков человека. Новосибирск: Наука. 1984.

3.1.29.Климов Е.А.. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. Казань: КГУ, 1969.

3.1.30.Способности и склонности. Комплексные исследования. Под ред. Э.А.Голубевой. М., «Педагогика», 1989.

3.1.31.Дружинин. В.Н Психология общих способностей. М.: Лантерна;. Вита, 1995

3.1.32.Голубева Э.А. Индивидуальные особенности памяти человека. М.: Педагогика, 1980. – 152 с.

3.1.33.Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и свойства нервной системы. М.: Наука, 1970. – 271 с.

3.1.34.Гижва О.Б., Бочарова Т.В. Влияние социальных условий на структуру темперамента // Вопросы психологии, 2000, № 4.

3.1.35.Интегральная индивидуальность человека и ее развитие / Под ред. Б.А.Вяткина. М. ИПРАН, 1999, 327 с. ВА 598348 (б-ка Вернадского) (активност. этнич. разл.)

3.1.36.Маслоу А. Мотивация и личность. СПб: Евразия, 1999. – 478 с.

3.1.37.Мерлин В.С. Психология индивидуальности: избранные психологические труды / Под ред. Е.А.Климова. Воронеж, 1996. – 448 с.

3.1.38. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ, Либідь, 2003, 376 с.
3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1

2

3

4

1.

Плакати

1.2, 1.4; 2.1; 2.3

2 прим.


4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо), лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.
4.2. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь
4.2.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.
Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента5 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кількість

балів


Виконання експрес-контролю

7

Виконання експрес-контролю

7Вичерпне розкриття питання на семінарі

10

Вичерпне розкриття питання на семінарі

10

Виступ з доповіддю за обраною темою

5

Виконання творчого завдання

9

Робота із словником

5

Робота із словником

5

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 16 балів

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 19 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

15

Виконання модульної контрольної роботи №2

15

Усього за модулем №1

42

Усього за модулем №2

46

Семестровий екзамен

12

Усього за 5 семестр

100

4.2.2. Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав за нього позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до табл. 4.2.


Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Вичерпне розкриття питання за планом семінару

Виступ з доповіддю за обраною темою

Виконання експрес-контролю

Словник з диф.

психологіїВиконання творчого завдання

Виконання модульної

контрольної роботи


5

5

6-7

5

8-9

14-15

Відмінно

4

4

5

4

7

11-13

Добре

3

3

4

3

5

9-10

Задовільно

1-2

1-2

1-3

1-2

1-4

1-8

Незадовільно

4.2.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.2.4. Якщо студент успішно (з позитивними за національною шкалою оцінками) виконав передбачені в даному модулі всі види навчальної роботи, то від допускається до модульного контролю з цього модуля.

4.2.5. Модульний контроль здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом модульної контрольної роботи тривалістю до двох академічних годин.4.2.6. Сума поточної та контрольної модульної рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку, яка виражається в балах та за національною шкалою відповідно до табл. 4.3.
Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою


Модуль №1

Модуль №2

Оцінка за національною шкалою

38-42

41-46

Відмінно

32-37

35-40

Добре

25-31

28-34

Задовільно

менше 25

менше 28

Незадовільно

4.2.7. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку (табл. 4.2) та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл. 4.3).4.2.8. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці “Контрольна модульна рейтингова оцінка” відомості модульного контролю робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова модульна рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.9. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

4.2.10. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює тринадцяти (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.2.

4.2.11. Перескладання позитивної підсумкової модульної рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.12. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).


Таблиця 4.4 Таблиця 4.5Відповідність підсумкових семестрових Відповідність екзаменаційної

модульних рейтингових оцінок у балах рейтингової оцінки в балах оцінці

за національною шкалою за національною шкалою

Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою


Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалою79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

4.2.13. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку то від допускається до семестрового контролю з дисципліни, який здійснюється в формі семестрового екзамену.

4.2.14. Семестровий екзамен здійснюється в комісії, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

4.2.15. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 4.5), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

4.2.16. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці “Добре” за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 4.5.

4.2.17. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS
Оцінка

в балах


Оцінка

за національною шкалоюОцінка

за шкалою ECTSОцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язко
им повторним курсом)

4.2.18. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.У протилежних випадках він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

4.2.19. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати письмову заяву на ім’я директора інституту.
4.2.20. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів і без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для “Відмінно” – 11 балів, для “Добре” – 9 балів, для “Задовільно” – 7 балів).

Наприклад, якщо студент має підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку 71 бал, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою, то до 71 бала викладач повинен додати 9 балів. Тоді підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента буде дорівнювати 80 балам, що відповідає оцінці “Добре” за національною шкалою та оцінці “С” за шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.2.21. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках “Екзаменаційна рейтингова оцінка” заліково-екзаменаційної відомості робиться запис “Не з’явився”, а у колонці “Підсумкова семестрова рейтингова оцінка” – “Не атестований”.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

4.2.22. Перескладання позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки з метою її підвищення не дозволяється.

4.2.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.2.24. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

УзгодженоКаталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка