Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнемДата конвертації23.03.2017
Розмір1.58 Mb.
#12992
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки

ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ

Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(шифр за ОПП ПП НЗ 2.1.2.8.)

Київ


2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справРОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Кондрюкова Вікторія Вікторівна, доцент кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент
Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС
___.___.2014 року, протокол № ___

Вступ


Програму вивчення навчальної дисципліни «Психологія праці» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 6.030102 «Психологія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система знань щодо психологічних характеристик праці, психологічних феноменів і закономірностей розвитку та функціонування людини, як суб’єкта праці.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, практикум з загальної психології, психофізіологія, експериментальна психологія, психологія здоров’я.

Забезпечувані дисципліни: основи психологічного консультування, основи психотерапії, юридична психологія, психологія девіантної поведінки, профорієнтація та профвідбір, психологічне супроводження професійної діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Методологічні та теоретичні основи психології праці – 84 години;

2. Основні проблеми психології праці 96 годин;1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія праці» є підготовка кваліфікованих спеціалістів, які досконало володіють психологічним інструментарієм щодо виявлення психологічних особливостей суб’єкта праці та зможуть на високому рівні впроваджувати їх для забезпечення ефективності його професійної діяльності. Вивчення даного курсу надає можливість студентам оволодіти системою науково-психологічних знань щодо здійснення психологічного аналізу професійної діяльності, застосування методів психології праці, визначення працездатності людини та причин її динаміки. Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення дисципліни «Психологія праці» сприяють формуванню у студентів професійно важливих якостей особистості психолога.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія праці» є:

- засвоєння студентами знань про особливості трудової діяльності, її структуру та суть;

- отримання студентами навичок застосування психологічного інструментарію з метою виявлення психологічних особливостей суб’єкта праці та здійснення ефективного психологічного супроводження суб’єкта на усіх етапах його професійного життя;

- формування у студентів відповідальності за процес та результат роботи із людьми у сфері професійної діяльності, сприяти усвідомленості засвоєння знань студентів, збільшенню їх пізнавальної активності та самостійності пошуку у галузі психологія праці.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:


знати:

– предмет, об’єкт та методи навчальної дисципліни;

– основні психологічні підходи, на яких ґрунтується вивчення навчальної дисципліни;

– зміст психологічного забезпечення трудової діяльності; • психологічні характеристики різних видів професійної діяльності;

– структурні компоненти ергатичної системи та умови її ефективного функціонування;

– етапи та особливості професійного розвитку суб’єкта праці;

– місце і роль психолога в сучасній організації;

вміти:

– самостійно аналізувати літературу з психології праці;

– визначати сутність психологічних явищ в процесі професійної діяльності;

– здійснювати психологічний аналіз професійної діяльності;

– складати професіограми професій;

– виявляти психологічні особливості суб’єкта праці;

– досліджувати мотиви професійної діяльності;

– застосовувати набуті знання у практичній роботі психолога.

На вивчення навчальної дисципліни «Психологія праці» заплановано 5 кредитів ECTS / 3 змістових модулі / 180 годин.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологічні та теоретичні основи психології праці

Тема 1. Теоретичні основи психології праці

Об’єкт, предмет цілі та основні задачі психології праці. Категорії «діяльність» та «праця» у психології. Загальне поняття про працю та її роль в житті людини. Методологічні та теоретичні аспекти психології праці. Психологія праці як професія і учбова дисципліна. Суміжні області психологічного і міждисциплінарного наукового знання про людину і працю.


Тема 2. Історія та тенденції розвитку психології праці

Історія виникнення і становлення психології праці, як галузі наукового знання. Місце психології у системі наук про людину як суб’єкта діяльності. Тенденції розвитку суспільства, суспільного виробництва та уявлень про суб’єкт праці. Виникнення прикладної психології праці. Сучасний розвиток психології праці в Україні.


Тема 3. Людина і праця: взаємозв’язок

Поняття ергатичної системи "людина — праця — професійне середовище". Трудовий пост і його структура. Предмет, засоби, знаряддя, умови праці як компоненти трудового поста. Поняття умов праці в психології

Методи вивчення впливу праці на суб’єкта праці. Емпіріко-пізнавальні методи: спостереження як діяльність, як методика і метод, види спостереження: запитальні методи (бесіда, інтерв'ю, анкета), метод вивчення документації, метод експертної оцінки, метод аналізу помилок, метод праці, біографічний метод, алгоритмічний метод, метод узагальнення незалежних характеристик. Методи діагностики різних психологічних, психофізіологічних і особистісних характеристик суб'єкта. Метод рекоперукції – метод перетворення робочого простору, органів управління режиму праці і відпочинку, темпу роботи. Планування, нормування і контроль праці трудового колективу. Процедура організації перетворюючих і конструктивних методів в психології праці і правила їх застосування.
Тема 4. Структура суб’єкта праці

Природні властивості індивіда. Суб’єкт праці та його структура. Індивідуально-психологічні властивості суб’єкта праці. Функції психіки у процесі праці. Відчуття і сприймання, пам'ять, мислення, увага, воля у процесі праці. Психомоторні властивості у процесі праці. Особистісні характеристики працівника. Надійність та благонадійність персоналу. Вплив здібностей та таланту на трудову діяльність. Мова і мовлення у процесі праці. Причини девіантних відхилень у поведінці працівника. Акцентуації характеру та їх вплив та трудову поведінку.


Тема 5. Професійна мотивація

Психологічні проблеми мотивації трудової діяльності. Класифікація та структура мотивів. Психологічні проблеми трансформування мотивів у процесі професійної переорієнтації працівників. Методи дослідження професійної мотивації. Категорії мотивації досягнення, очікування успіху, потреба в уникненні неуспіху. Шляхи підвищення професійної мотивації.


Змістовий модуль 2. Основні проблеми психології праці

Тема 6. Психічні стани людини та їх вплив на працю

Поняття, властивості та класифікація психічних станів. Позитивні (професійна зацікавленість, творче натхнення, рішучість) та негативні психічне напруження, стрес, неспокій, тривога, фрустрація, персеверація, ригідність) психічні стани та їх вплив на працю. Основні ознаки психічних станів. Методи діагностики психічних станів працівників. Емоції і почуття у процесі праці.


Тема 7. Працездатність людини та закономірності її динаміки

Суть і фактори працездатності людини. Поняття працездатності та її рушійні сили. Професійна працездатність. Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці. Межа і величина працездатності функціональних одиниць. Функціональні системи в процесі праці. Характеристика функціональних станів організму. Ефект Сєченова як критерій оцінки рівня мобілізації працездатності. Показники і методика оцінки працездатності людини. Показники оцінки працездатності. Методи дослідження працездатності. Методика оцінки показників працездатності. Динаміка працездатності і характеристика її фаз. Типи динаміки працездатності. Типи динаміки працездатності залежно від характеру навантажень. Добова і тижнева динаміка працездатності. Заходи щодо підвищення працездатності працівників.


Тема 8. Психологічне професіографування

Загальні поняття психологічного аналізу трудової діяльності. Професіографія, як засіб психологічного вивчення професії і професійної діяльності людини, принципи і методи психологічної професіографії. Програми і схеми професіографування, способи фіксації професіографічного матеріалу /табличні, описові, графічні, алгоритмічні/. Професіограма професії і її структура. Професійно важливі якості та здібності. Динаміка вимог до професійно важливих якостей суб’єкта. Схема психологічного вивчення професій. Психологічна класифікація професій. Багатозначна багаторівнева психологічна класифікація професій /Е.А. Климов/, її структура і можливості її застосування. Класифікація трудової діяльності за мотиваційними факторами.


Тема 9. Соціально-психологічні проблеми взаємовідносин в трудовому колективі

Вплив комунікацій на трудову діяльність. Типи комунікацій. Соціально-психологічні феномени в групі. Психологія ділового спілкування. Проведення ділових переговорів. Методи забезпечення результативного спілкування. Подолання комунікаційних бар’єрів. Аналіз поведінки партнера та самоаналіз. Створення ефективного трудового колективу. Методи дослідження і способи оптимізації соціально-психологічного клімату в трудовому колективі.


Тема 10. Психологічні питання безпеки праці

Суть і фактори важкості праці. Теоретичне і практичне значення дослідження проблеми важкості праці. Фактори важкості праці. Класифікація робіт за характером впливу окремих факторів та її оцінка. Сучасна концепція важкості праці. Інтегральний критерій важкості праці. Функціональний стан організму працівника як інтегральний критерій важкості праці та методика його визначення. Класи і категорії важкості праці. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці. Вплив важкості праці на працездатність і продуктивність праці. Взаємозв'язок інтенсивності і важкості праці. Показники інтенсивності праці.3. Рекомендована література


Основна (базова) література

 1. Баклицький І.О. Психологія праці: Підручник. 2-ге вид., пер. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с.

 2. Балл Г.О., Бастун М.В., Гордієнко В.І., Красильникова Г.В., Красильников С.Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. посіб. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с.

 3. Баріхашвілі І.І. Психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 208 с.

 4. Бахтицький І.Д. Психологія праці: Підручник для ВНЗ. – К.: Знання, 2008. – 655 с.

 5. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности: Учеб. пособ. для вузов – СПб.: Perse, 2001. – 511 с.

 6. Джуєлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: 2001. – 720 с.

 7. Карпенко Г.В. Психологія праці та вибір професії: Навч.-метод. посібник. – Суми : Університетська книга, 2008. – 168 с.

 8. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учеб. пособие для вузов по спец. "Психология". - М.: МГУ, 1988. - 197 с.

 9. Кожан Т.О. Професійна орієнтація: Навч. посіб. – К., 2009. – 214 с.

 10. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 395 с.

 11. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навч. посіб. для слухачів та студ. ВНЗ. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 532 с.

 12. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. посібник/за ред.. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр ,2004. – 400 с. – Шифр 88.3я73 К68

 13. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 367 с.

 14. Ложкин Г. В. Психология труда / Г.В. Ложкин. – К. : Освита Украины, 2013. – 124 с.

 15. Нагаєв В.М. Конфліктологія: Курс лекцій. – К.: ЦНЛ, 2004. – 198 с. – Шифр 88.5я73 Н15

 16. Психологія праці: навч. посіб. / Г.В. Ложкін, Н.Ю. Воленюк, О.О. Солтик; за заг. ред. Г.В. Ложкіна. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 191 с.

 17. Психологія спілкування: Навчально-методичний комплекс МВС України. НАВСУ. Ін-т управління; Уклад. О.Ф. Юрчук. – Київ, 2002. – 35с. – Шифр Ю9П863

 18. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. – Шифр 88.4я73 063

 19. Рунге В.Ф., Манусевич В.П. Эргономика в дизайне среды: Учеб. пособ. – М.: Архитектура, 2005. – 328 с.

 20. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки. К.: Фірма «ІНКОС», 2005. 366 с.

 21. Толочек В.А. Современная психология труда: Учеб. пособ. СПб.: Питер, 2005. – 479 с.

 22. Харский К.В. Благонадежность и лояльность персонала /К. Харский. СПб.: Питер, 2003. – 496 с.

Додаткова (допоміжна) література

 1. Богіня Д.П. Ефективність праці в ринковій економіці / Д.П. Богіня, А.М. Шевченко // Україна: аспекти праці. – 1996. – № 4. – С. 3-6.

 2. Бороздина Л.В. Новая концепция личности и характера на основе теории деятельности А.Н. Леонтьева / Л.В. Бороздина // Вестник Московского университета. – Серия 14 Психология. – № 2. – 2013. – С. 11-26.

 3. Вимоги до конкурентоспроможного спеціаліста / Т.В. Андрущенко // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 43-47.

 4. Гринева В.Н. Теоретические и методические основы мотивации труда персонала // Управління розвитком: Зб. наук, пр. ХДЕУ. – № 1. – С. 42-60.

 5. Кисельов М.М. Феномен діяльності в реаліях сьогодення /М.М. Кисельов // Філософія. Антропологія. Екологія: Альманах. – Вип. 1. – К.: Стилос, 2000. – С. 45-55.

 6. Китаев-Смык Л.А. Организм и стресс: стресс жизни и стресс смерти: Учебное пособие / Л.А. Китаев-Смык. – М. : Смысл, 2012. – 464 с.

 7. Леонова А.Б., Чернышева О.Н. Психология труда и организационная психология: современное состояние и перспективы развития: Хрестоматия. – М.: Радикс, 1995. – 448 с.

 8. Литвинова Н.М. Профорієнтація як засіб підготовки учнівської молоді до праці // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 3. – С. 200-210.

 9. Логіка людської діяльності в управлінні соціальними системами / О.С. Пономарьов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соц. – 2007. – № 1. – С. 6-14.

 10. Натович Е.А. Патологическая зависимость от азартных игр: психоаналитический подход / Е.А. Натович, А.Ш. Тхостов, Р.Ф. Теперик // Вестник Московского университета. – Серия 14 Психология. – № 2. – 2012. – С. 138-152.

 11. Нікітенко О.Я., Нікітенко Є.М. Студент вищого навчального закладу як суб'єкт ринку праці // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2006. – № 4. – С. 128-132.

 12. Нікольська Л.В. Сучасні моделі профорієнтаційного забезпечення безробітних у діяльності зарубіжних служб зайнятості // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 201-210.

 13. Озерська О.Ю. Підготовка менеджерів японських компаній // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2008. – № 1. – С. 60-65.

 14. Професійний та особистісний розвиток майбутніх фахівців / Г. Дегтярьова, Л. Руденко, М. Федюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – № 1. – С. 203-211.

 15. Семенов И.Н. Учение П.Я. Гальперина об ориентировке как концептуальный базис рефлексивной психологии творческого мышления / И.Н. Семенов // Вестник Московского университета. – Серия 14 Психология. – № 4. – 2012. – С. 83-92.

 16. Семянищева П.А. Психологические ресурсы преодоления стресса в ситуации отраслевых организационных изменений (на контингенте военнослужащих) / П.А. Семянищева // Вестник Московского университета. – Серия 14 Психология. – № 1. – 2013. – С. 123-136.

 17. Шмелева И.А. Проблема взаимодействия человека с окружающей средой: области и аспекты психологического исследования / И.А. Шмелева // Вестник Московского университета. – Серия 14 Психология. – № 3. – 2010. – С. 105-121.

Інформаційні ресурси

 1. Дубина И.Н Эволюция труда: от принуждения к творчеству / И.Н. Дубина // Сборник статей «Философские дескрипты». Выпуск 2., Бийск: Издательство Алтайского государственного университета, 2002. – С.57-68. // http://irbis.asu.ru/mmc/melnik/9.ru.shtml

 2. Боронова Г.X., Прусова Н.В. Психологія праці: Конспект лекцій – http://ua-referat.com/ Психологія_праці_Конспект_лекцій_Боронова

 3. Григор`єва М.В. Психологія праці: Конспект лекцій – http://ua-referat.com/ Психологія_праці_Конспект_лекцій_ Григор`єва

 4. Баклицький І.О. Психологія праці – http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/psihologiya_pratsi_-_baklitskiy_io

 5. Крушельницька Я.В. Психологія праці – http://studentbooks.com.ua/content/view/123/76/4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.5. Засоби діагностики успішності навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, виконання практичних та тестових завдань.

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає виконання студентами завдань для модульного контролю.Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену після закінчення вивчення навчальної дисципліни.
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kppd -> nav progr
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Kppd -> Економічна психологія
Kppd -> Соціальна психологія
Kppd -> Основи біології та генетики людини
Kppd -> Психологія праці
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра психології та педагогіки психологія девіантної поведінки
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка