Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнемДата конвертації09.11.2017
Розмір1.53 Mb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки

ЗООПСИХОЛОГІЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(Шифр за ОПП ПНФ 1.2.6.)

Київ


2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справРОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Лук’яненко Ірина Анатоліївна, доцент кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат біологічних наук, доцент
Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС
___.___.2014 року, протокол № ___Вступ


Програма навчальної дисципліни «Зоопсихологія та порівняльна психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Психологія».

Предметом навчальної дисципліни «Зоопсихологія та порівняльна психологія» є психіка тварин. Вона вивчає походження й розвиток психічних процесів у тварин в онтогенезі та філогенезі, а також передумови та передісторію появи свідомості у людини.

Основним завданням дисципліни є вивчення загальних закономірностей, на підставі яких виникла й розвинулась людська свідомість, а також виявлення якісної різниці між людською психікою та психікою тварин.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: "Загальна психологія", "Основи біології та генетики людини", "Анатомія та еволюція нервової системи".

Забезпечувані дисципліни: "Психофізіологія", «Психогенетика».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Модуль 1. Інстинкт та научіння як біологічна основа поведінки

Модуль 2. Еволюція психіки та походження свідомості людини

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою дисципліни “Зоопсихологія та порівняльна психологія ” є:

- формування у студентів наукового світогляду та переконань, які б сприяли системному підходу в діяльності щодо аналізу психічних процесів, явищ та індивідуально-психічних властивостей людини; • формування у студентів розуміння механізмів розвитку психіки та поведінкових реакцій у тварин, на основі яких в процесі еволюції з’являється людська свідомість.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Зоопсихологія та порівняльна психологія ” є:

- засвоєння студентами основних етапів еволюції психіки;

- отримання студентами навичок застосування знань біологічних основ поведінки для об’єктивного аналізу психічних явищ у людини;

- формування студентами наукового світогляду.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:


 • основні форми поведінки тварин;

 • особливості поведінки тварин різних рівнів організації;

 • основні властивості психічної діяльності тварин;

 • походження свідомості людини.

вміти:

- порівнювати, аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки щодо пояснення різних форм поведінки тварин (шлюбні церемонії, батьківську поведінку, домінування, ігрову поведінку, наслідування);

- формулювати та обґрунтовувати висновки, оперувати поняттями та застосовувати закономірності і теорії при поясненні явищ поведінки тварин;

- застосовувати природничо-науковий підхід, що базується на порівняльному аналізі, під час вирішування проблем та пошуку нестандартних рішень в своїй фаховій діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни “Зоопсихологія та порівняльна психологія ” відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Інстинкт та научіння як біологічна основа поведінки

Тема 1. Історія розвитку зоопсихології, етології та порівняльної психології

Предмет та завдання зоопсихології, порівняльної психології та етології. Виникнення та історія розвитку наукової зоопсихології та порівняльної психології. Праці Р.Реомюра, Г.Бюффона, Ж.-Б.Ламарка, Ф.Кюв′є. Роботи етологів сучасності лауреатів Нобелевської премії – К.Лоренца, Н.Тінбергена та К.фон Фріша. Роботи видатних вітчизняних зоопсихологів Г.М.Чайченко, О.Т.Губко, Д.Г.Елькін, Л.І.Уланова, В.П.Протопопов.


Тема 2. Інстинкт та научіння як біологічна основа поведінки

Поняття інстинкту. Порівняльна характеристика інстинктивної та набутої поведінки. Релізери. „Психогідравлічна модель” інстинктивної поведінки Конрада Лоренца. Комплекси фіксованих дій, їх риси. Структура інстинктивної поведінки: пошукова та завершальна фази, їх особливості. Методи дослідження поведінкових реакцій. Навчання. Загальна характеристика основних видів навчання. Методи дослідження навчання. Класичний умовний рефлекс за І.П.Павловим. Основні принципи інструментальної поведінки. ″Закон ефекту″ Торндайка. Оперантна поведінка або навчання. Реактивна поведінка. Інсайт. Асоціативне навчання. Перцептивне навчання. Латентне навчання. Імітаційне навчання, облігатне та факультативне. Імпринтинг.Тема 3. Основні форми поведінки тварин

Репродуктивна поведінка та шлюбні церемонії. Статевий диморфізм. Батьківська поведінка. Піклування про потомство. Територіальна поведінка. Домінування та ієрархія, їх типи. Типи високорангових особин: ватажок-домінант, ватажок-лідер, ватажок-сторож та ватажок-керівник. Ігрова поведінка. Дослідницька поведінка. Агресивна поведінка та її механізми. Природа агресії. Угрупування тварин. Типи скупчень (агрегації) тварин. Популяції тварин, регуляція їх щільності. Міграції тварин.


Змістовий модуль 2. Еволюція психіки та походження свідомості людини

Тема 4. Еволюція психіки

Еволюція психіки. Стадії розвитку психіки та особливості способу життя тварин. Елементарна сенсорна психіка. Зміст відображення та структура діяльності тварин. Перцептивна психіка. Інтелектуальна стадія розвитку психіки. Стадія свідомості.


Тема 5. Інтелектуальна поведінка тварин та мова

Елементарна розумова діяльність тварин. Психічні образи у тварин. Абстракція й узагальнення у тварин. Проблема інтелекту тварин. „Мистецькі” здібності тварин. „Мова” тварин.


Тема 6. Походження свідомості людини

Проблема вивчення походження свідомості. Відмінності між психікою людини та вищих антропоїдів (понгідів) за змістом відображення та структурою діяльності. Основні погляди на психологічну сутність антропогенезу. Експериментальні докази наявності у вищих антропоїдів передумов, необхідних для розвитку свідомості в антропогенезі. Передумови появи нового засобу засвоєння досвіду у вищих антропоїдів.3. Рекомендована література

Основна (базова) література

 1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Биология", "Психология", "Психофизиология"/ А.С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2009. - 320с.

 2. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии: учебник. – 4-е изд. – М.: Российское психологическое общество, 2010. – 464с.

 3. Гічан І.С. Порівняльна психологія. Зоопсихологія. Конспект лекцій. – К.: НАУ, 2003. – 73с.

 4. Губко О.Т. Основи зоопсихології. Навчальний посібник / За ред. С.І.Болтівця. – К.: Світогляд, 2006. – 190с. – (шифр бібліотеки Ю9).

 5. Основы зоопсихологии: учебное пособие / Фабри К.Э. – М.: учебно-метод. колектор „Психология”, 2001. - 464 с.

 6. Поведінка і психіка тварин: Навчальний посібник / Г.М.Чайченко.- К.: Видавничо-поліграфічний центр ″Київський університет″, 2000.-200с.

 7. Резникова Ж.И. Интеллект и язык. Животные и человек в зеркале экспериментов.- М.: Наука, 2000.

 8. Резникова Ж.И. Интеллект и язык животных и человека. Введение в когнитивную этологию. – М.: Наука, 2004.

 9. Туриніна О.Л., Сердюк Л.З. Порівняльна психологія: навчальний посібник. – К.: МАУП, 2005. – 228с.

 10. Филиппова Г.Г.Зоопсихология и сравнительная психология: учебное пособие / Филиппова Г.Г.- М.: Издательский центр ″Академия″, 2004.-544с.

 11. Хейс Ники. Принципы сравнительной психологии / пер. с англ. – М: Когито-центр, 2006. – 304 с.

 12. Зоопсихологія з основами етології. – Мирослав Шевців, Мирослава Філоненко. – К: Центр учбової літератури, 2013. – 242с.

Додаткова (допоміжна) література

 1. Лавик-Гудолл Дж. Ван. Шимпанзе в природе: поведение.- М.: ″Мир″, 1992.

 2. Лоренц К. Кольцо царя Соломона.- М.: ″Знание″, 1970.

 3. Лоренц К. Год серого гуся.- М.: ″Мир″, 1984.

 4. Лоренц К. Человек находит друга.- Новосибирск: ″Наука″, 1991.

 5. Лоренц К. Агрессия (так называемое ″зло″). Библиотека современной психологии.- М.: ″Прогресс″, 1994.

 6. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала.- М.: издательство ″Республика″, 1998.

 7. Марков А.В. Эволюция человека. Книга 1: Обезьяны, кости и гены. – М: Астрель, 2011. – 464с.

 8. Марков А.В. Эволюция человека. Книга 2: Обезьяны, нейроны и душа. – М: Астрель, 2012. – 512с.

 9. Рамачандран В.С. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми / пер. с англ. / под научной редакцией канд. Психол. Наук К.Шипковой. – М: Карьера Пресс, 2012. – 422с.

 10. Роуз С. Устройство памяти. От молекул к сознанию.- М.: ″Мир″, 1995.

 11. Тинберген Н. Осы, птицы, люди.- М.: ″Мир″, 1970.

 12. Тинберген Н. Поведение животных.- М.: ″Мир″, 1978.

 13. Фосси Д. Гориллы в тумане.- М.: ″Прогресс″, 1990.

Інформаційні ресурси

1. http://cozap.com.ua/text/5212/index-1.html

2. http://www.twirpx.com/file/341096/

3. http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/4000_zoops.pdf4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.5. Засоби діагностики успішності навчання.

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів, що здійснюється в межах семестру наприкінці планового вивчення дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання студентами практичних завдань за тематикою навчальної дисципліни.Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.


Каталог: files -> Kafedri -> Kppd -> nav progr
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Kppd -> Основи біології та генетики людини
Kppd -> Психологія праці
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра психології та педагогіки психологія девіантної поведінки
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка