Програма навчальної дисципліни Економічна і соціальна географія України (назва навчальної дисципліни) напрям 040104 Географія (шифр, назва напряму) спеціальність «Економічна і соціальна географія»Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.52 Mb.
#483
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України


Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

___________________________

“______”_______________20 __ р.

  1. Програма навчальної дисципліни


Економічна і соціальна географія України

(назва навчальної дисципліни)

напрям 6.040104 – Географія ______________________________

(шифр, назва напряму)


спеціальність «Економічна і соціальна географія», «Географія»

(шифр, назва спеціальності)


спеціалізація ____________________________________________

(шифр, назва спеціалізації)

факультет геології, географії, рекреації і туризму

2015 / 2016 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету геології, географії, рекреації і туризму
“_______” __________________ 2015 року, протокол №__

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:


Нємець Л.М. – доктор географічних наук, професор, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Вірченко П.А. – кандидат географічних наук, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Програму схвалено на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

_____________________________________________________________________________

Протокол від “____”________________2015 року № ___
Завідувач кафедри _______________________________
_______________________ (Нємець Л.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Програму погоджено методичною комісією факультету геології, географії, рекреації і туризму

_____________________________________________________________________________

назва факультету, для здобувачів вищої освіти якого викладається навчальна дисципліна
Протокол від “____”________________2015 року № ___
Голова методичної комісії_______________________________
_______________________ (Жемеров О.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Вступ
Програма навчальної дисципліни «Економічна і соціальна географія України» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра.
напряму географія
спеціальності «Економічна і соціальна географія», «Географія»
спеціалізації __________________________________________
Предметом вивчення навчальної дисципліни є територіальна організація суспільства в межах України.
Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Суспільно-географічне положення України. Етно-демографічні процеси в Україні.

2. Проблеми територіальної організації господарства України та її окремих регіонів.

3. Особливості суспільно-географічного районування України.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є

сформувати знання про економіко-географічне положення України, природно-ресурсний потенціал розвитку її господарства і життєдіяльності населення, сучасні проблеми і перспективи народонаселення, розвиток та розміщення провідних галузей господарства та міжгалузевих комплексів, а також її великих регіонів.


1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є

формування практичних навичок дослідження та аналізу стану соціально-економічного розвитку галузей господарства України та її окремих територій, визначення перспектив їх розвитку.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

• знати особливості та вміти давати оцінку економіко-географічного, геополітичного, транспортно-географічного положення України;

• володіти використання;

• вміти аналізувати сучасний стан та регіональні особливості демографічних, розселенських, міграційних та етнічних процесів в Україні, визначати особливості сучасної демографічної ситуації й проблеми демографічного розвитку держави, вміти їх пояснювати;

• знати особливості господарського освоєння території України;

• знати основні риси господарства України: сучасний стан, особливості його галузевої і територіальної структури, закономірності розміщення виробничих сил України та її окремих регіонів;

• вміти аналізувати закономірності розміщення різних галузей господарства України, особливості регіональної диференціації та перебігу економічних і соціальних процесів в Україні;

• вміти аналізувати процеси територіальної диференціації господарства України;

• вміти проводити характеристику окремих територіально-виробничих комплексів, промислових і транспортних вузлів, сільськогосподарських зон, економічних районів, окремих регіонів країни, визначити проблеми та шляхи подальшого розвитку господарства України.

2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показника

Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань (предметна область)

природничі науки

Напрям:


географія
Спеціальність:

«Економічна і соціальна географія», «Географія»
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)

бакалаврНормативна

Рік підготовки

3-й

5-й

Індивідуальне завдання: курсова робота (для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія»)

Семестр

Загальна кількість годин - 108


5-й, 6-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 години в 5 семестрі, 2 години в 6 семестрі

самостійної роботи студента –2 години в 5 семестрі, 3 години в 6 семестрі46 год.

14 год.

Практичні, семінарські

28 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

34 год.

102 год.

Індивідуальні завдання:

24 год.

Вид контролю:

5 семестр –залік,

6 семестр –

іспит


іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 68,5 % / 31,3 %

для заочної форми навчання – 5,5 % / 94,5 %


3. Виклад змісту навчальної дисципліни

Розділ 1. Суспільно-географічне положення України. Етно-демографічні процеси в Україні

Тема 1. Основи соціально-економічної географії України. Україна на економічній та політичній карті світу

Предмет та об’єкт економічної і соціальної географії України. Значення курсу, структура та завдання курсу. Цілі та завдання курсу в системі вищої географічної освіти.

Визначні українські економіко-географи: Павло Чубинський, Степан Рудницький, Костянтин Воблий, Володимир Кубійович, Олексій Діброва та інші. Основні наукові центри соціально-економічної географії України.

Суспільно-географічне положення України. Розміри території, її конфігурація і компактність з точки зору господарського розвитку. Роль і місце України в світовому господарстві. Сучасний державний та адміністративно-територіальний устрій, форма правління.

Галузі промисловості і окремі виробництва, якими Україна виділяється на економічній карті світу. Наукові і технічні напрацювання у високотехнологічних галузях. Наявність досить розвинутого науково-технічного потенціалу і кваліфікованих кадрів. Галузі сільського господарства, які мають світове значення.

Роль транспортної інфраструктури для економіки України і для здійснення транзитних міжнародних перевезень вантажів. Основні міждержавні транспортні магістралі.

Політико-географічне положення України. Господарський потенціал суміжних країн. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Значення досить інтенсивних зовнішньоекономічних зв’язків з багатьма країнами світу. Еколого-географічне положення.

Сучасні політичні партії та територіально-адміністративний устрій країни; економічні райони України, які виділяються на території України; регіони України.Тема 2.
Історико-географічні аспекти формування території України та її господарського освоєння

Походження назви "Україна" та її перші згадки в історичних документах. Українська державна територія та її етнічні землі. Основні етапи формування сучасної державної території України.

Особливості політичного і економічного розвитку Київської Русі в період IX-XV ст. Зміни на політичній та економічній карті України в період XVI-XVIII ст. Історія формування території і розвитку економіки Слобідської України. Особливості історичного і економічного розвитку на період XIX-XX ст. Формування кордонів України в ході Другої світової війни. Сучасна конфігурація кордонів країни. Українська державна територія й етнічні землі
Тема 3. Оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України

Вплив природних умов і ресурсів на територіальну організацію господарства країни. Поняття “ПРП” території. Сутність економічної оцінки ПРП. Значення виявлення компонентної структури ПРП. Рівень забезпеченості господарства України природними ресурсами. Регіональні відмінності в забезпеченні ПРП.

Структура та характеристика окремих компонентів ПРП: мінерально-сировинні ресурси: паливні, рудні, нерудні. Вугільні басейни. Нафтогазоносні області. Залізо- і марганцеворудні басейни. Запаси руд кольорових металів. Нерудна сировина для хімічної, металургійної і будівельної промисловості. Регіони з найбільш високим рівнем забезпеченості мінеральною сировиною Земельні ресурси. Структура землекористування. Природна і економічна оцінка лісових ресурсів і головні райони їх запасів. Потенціал водних ресурсів з економічним потенціалом їх запасів, рівнем забезпеченості мешканців України і господарства, рівнем забезпеченості окремих районів і регіонів. Фауністичні ресурси та їх структура. Природно-рекреаційний потенціал з виділенням регіонів; які мають найбільші можливості для розвитку курортно-лікувальних і оздоровчих комплексів. Географічні проблеми раціонального природокористування.
Тема 4. Етно - демографічні особливості України

Історія заселення окремих територій України. Особливості українського етногенезу. Етнічний склад населення. Етнографічні територіальні відмінності. Українська діаспора в світі. Сучасна демографічна ситуація в Україні. Динаміка росту чисельності населення України; кількість за статистичними показниками. Середня густота та щільність населення по регіонам України. Регіони з найбільшою кількістю населення. Міське та сільське населення України.

Соціальна структура населення. Працересурсний потенціал. Структура та особливості трудових ресурсів України. Рівень забезпеченості трудовими ресурсами макрорегіонів і регіонів України та фактори, які впливають на цей процес. Вікова структура населення країни. Структура зайнятості в матеріальних та нематеріальних сферах та сучасні тенденції її формування. Рівень зайнятості трудових ресурсів в окремих регіонах. Статево-вікова структура населення. Середня тривалість життя. Природний та механічний рух населення України і тенденції, які спостерігаються в сучасних умовах. Рівень освіти в Україні і по окремим регіонам.

Особливості розселення. Кваліфікація міст України за людністю. Міста мільйонери, найкрупніші, великі та їх чисельність населення. Типи міст за місто утворюючими функціями. Формування міських агломерацій. Регіони з найбільш високою концентрацією міського населення.

Розміщення сільського населення по території України. Типи сільських поселень за людністю. Основні типи сільського розселення і фактори, які впливають на них. Міграції, види міграції та сучасні тенденції. Географії еміграції з України і міграції в Україну.
Розділ 2. Проблеми територіальної організації господарств України та її окремих регіонів

Тема 1. Загальна характеристика економіки України

Поняття "економіка України" та його економіко-географічні особливості та структура господарства. Основні форми суспільної організації виробництва. Структура виробничої сфери України. Ведуча роль промисловості. Сучасні тенденції розвитку економіки та спеціалізація. Сучасна динаміка ВВП. Економічні складові національної безпеки України. Промисловість України. Галузі спеціалізації. Особливості структури промисловості України та її аналіз. Питома вага окремих галузей. Динаміка загального обсягу промислової продукції. Принципові риси промислової політики. Природні і економічні чинники розвитку промисловості України. Особливості розміщення її по території країни.


Тема 2. Паливно-енергетичний комплекс України (ПЕК)

Паливна промисловість. Структура запасів палива; структура паливно-енергетичного балансу. Характеристика вугільної промисловості країни; загальні та балансові запаси. Економічна характеристика головних вугільних басейнів. Структура шахтного фонду. Проблеми вугільної промисловості та шляхи їх вирішення.

Характеристика газової промисловості. Загальні та балансові запаси. Економічна характеристика трьох основних районів запасу і видобутку газу. Річний видобуток і потреби держави. Перспективи розвитку галузі.

Характеристика нафтової промисловості. Економічна характеристика головних нафтових районів. Річний видобуток і потреби нафтового господарства. Значення Одеського нафтового терміналу. Головні джерела надходження нафти в Україну. Проблеми і перспективи розвитку галузі. Головні нафтопереробні підприємства України.

Видобуток і використання торфу та сланців. Характеристика уранової промисловості України.Електроенергетика. Класифікації електростанцій України та їх питома вага у виробництві електроенергії. Сумарна потужність енергоустановок і річне виробництво електроенергії в країні. Головні споживачі електроенергії. Високий рівень концентрації виробництва електроенергії.

Теплова енергетика. Географія найкрупніших теплових станцій, атомних, вітрових, геотермальних.

Гідравлічні електростанції. Географія найкрупніших ГЕС, ГАЕС. Значення розпочатої реконструкції ГЕС. Формування ОЕС і ЄЕС. Найбільш потужні ЛЕП. Регіони України, де найбільш розвинута електроенергетична промисловість.

Використання нетрадиційних енергоносіїв. Основні проблеми та перспективи енергетики України.


Тема 3. Територіальна організація металургійного комплексу України

Чорна металургія. Значення чорної металургії в економіці України. Виробнича структура галузі. Типи підприємств. Фактори розвитку та особливості територіальної структури галузі. Річне виробництво сталі в Україні та її місце серед ведучих країн світу за виробництвом чорних металів. Високий експортний потенціал галузі.

Економічна характеристика сировинних ресурсів чорної металургії: руд чорних металів, коксівної бази та інших допоміжних матеріалів. Географія їх видобутку та первинної переробки.

Економіко-географічна характеристика трьох металургійних баз України: Донбас, Придніпров’я, Приазов’я. Підприємства бездоменної металургії. Проблеми і перспективи чорної металургії України.

Кольорова металургія. Значення галузі в економіці України. Структура галузі. Особливості розвитку і розміщення підприємств кольорової металургії.

Географія головних галузей кольорової металургії: ртутної, алюмінієвої, титаномагнієвої, цинкової, феронікелевої; виробництва дорогоцінних та тугоплавких металів, цінних сплавів на базі кольорових металів.

Значення для України виробництва вторинних кольорових металів, основні центри їх виробництва.
Тема 4. Машинобудівний комплекс України

Значення машинобудування для економіки країни. Чинники розвитку галузі. Особливості структури машинобудування України. Питома вага окремих галузей машинобудування. Особливості розміщення машинобудування. Макрорегіони і регіони, де найбільш розвинуте машинобудування.Важке машинобудування. Його структура. Головний принцип розміщення підприємств; їх географія.

Транспортне машинобудування. Принцип розміщення підприємств. Принцип розміщення і географія тепловозо- та електровозобудування, вагонобудування, автомобілебудування, суднобудування. Світове значення авіаційного та ракетно-космічного комплексу України. Їх науково-технічні напрацювання. Головні центри виробництва продуктів. Співробітництво з іншими країнами. Виробництво іншої продукції ВПК.

Сільськогосподарське машинобудування. Його структура. Світове значення окремих видів сільгоспмашин. Принципи розміщення. Географія головних галузей сільгоспмашинобудування.

Складні галузі машинобудування: верстатобудування, приладобудування, електротехнічне та енергетичне. Фактори розвитку і розміщення. Географія найкрупніших центрів виробництва їх продукції.

Хімічне машинобудування. Виробництво обладнання для легкої та харчової промисловості. Виробництво будівельних, шляхових та комунальних машин.

Значення подальшого розвитку новітніх класів машин, складної техніки. Необхідність підвищення питомої ваги високотехнологічних галузей. Підвищення питомої ваги машинобудування в структурі промисловості України.


Тема 5. Хімічний комплекс та лісова і деревообробна промисловість України

Хімічна промисловість. Значення галузі та основні чинники розвитку. Особливості структури. Найважливіші галузі. Сучасні тенденції розвитку. Особливість розміщення по території країни. райони з найбільш високим рівнем концентрації хімічної промисловості.

Неорганічна хімія. Сировинні ресурси та виробництво мінеральних добрив; содове виробництва; сірчанокисла; лакофарбова; анілінофарбова промисловість.

Органічна хімія. Сировинні ресурси та виробництво синтетичних смол і пластмас, хімволокон. Гумотехнічна промисловість, парфумерно-косметичне, хіміко-фармацевтичне, мікробіологічне виробництво. Проблема та перспективи розвитку хімічної промисловості України.

Лісова і деревообробна промисловість.

Структура. Головні лісові райони України. Регіони, які виділяються найбільшою лісистістю. Породний склад. Особливості розміщення деревообробних галузей. Макрорегіони і регіони з найбільш високим рівнем розвитку.

Механічна переробка деревини. Географія лісопильного виробництва; меблева промисловість, виробництво сірників; виробництво будматеріалів з деревини.

Хіміко-механічна переробка деревини; фанерне виробництво і виробництво дерев’яних пластиків.

Хімічна переробка деревини. Географія целюлозно-паперового виробництва; лісохімічне і гідролізне виробництво. Значення максимально глибокої переробки деревини.
Тема 6. Агропромисловий комплекс України (АПК)

Поняття «ПК». Основні сфери АПК; обслуговуючі, основа формування АПК. Значення розвитку АПК як одного з пріоритетних комплексів економіки України. Основні економічні показники функціонування АПК країни.

Особливості розвитку і розміщення. Форми господарювання. Галузі спеціалізації. Земельний фонд республіки і його структура. Розподіл сільгоспугідь за окремими районами, природно – економічними зонами. Розподіл орних земель. Площі зрошувальних і осушених земель і потенціал їх в відповідних регіонах. Головні зрошувальні системи.

Структура сільського господарства України. Рослинництво. Зернове господарство країни як основа всього землеробства. Посівні площі, врожайність, валовий збір зерна. Розподіл площ зернових за природно – економічними зонами і окремими регіонами. Географія головних зернових культур круп’яних технічних культур. Основні їх групи. Особливості вирощування. Географія найважливіших технічних культур України: цукрового буряка, соняшника, льону – довгунця, тютюну, ефіроолійних, хмелю. Географія овочівництва, виноградарства, плодово-ягідних, картоплярства, баштанництва, кормових культур. Тваринництво України. Кормова база і її особливості. Зміна характеру кормової бази з півночі на південь. Географія головних галузей тваринництва: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, конярство, птахівництво, звіроводство; риболовство ставкового, кролівництво, шовківництво.

Територіальна організація сільського господарства України. Аграрно-територіальні комплекси (АТК) як основна форма. Основні елементи територіальної структури. Економіко-географічна характеристика природно-економічних сільськогосподарських зон України. Поліська, лісостепова, степова; азональні зони Криму і Карпат, Південного Берега Криму (ПБК). Територіальна структура кожної зони, природно – економічні особливості; головний напрямок спеціалізації, допоміжні галузі сільського господарства; найбільш характерні галузеві аграрно-промислові комплекси (АПК); перспективи розвитку зони. Особливості розвитку і спеціалізації приміських АТК.

Стратегія розвитку АПК окремих регіонів України з урахуванням завдань, які визначаюся аграрною політикою держави.Переробна промисловість: харчова промисловість та частково легка промисловість України. Значення. Структура та особливості розвитку та розміщення. Географія окремих галузей. Цукрова промисловість як головна галузь харчової промисловості. М’ясна промисловість; молочна; олійна; плодово-овочева; рибна; виноробна; спиртово-горілчана; мукомольно-круп’яна; макаронна; кондитерська; крах мало-паточна; тютюнова; пивоварна та інші.

Виробнича та соціальна інфраструктура АПК.
Тема 7. Транспортний та соціальний комплекси України.

Транспортний комплекс України.

Значення комплексу для функціонування економіки країни і забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків. Основні показники роботи кожного виду транспорту. Його участь у формуванні собівартості виробленої продукції. Структура транспорту; галузі спеціалізації. Особливості розміщення по території країни, питома вага окремих видів транспорту в вантажообігу.

Залізничний транспорт. Техніко-економічні особливості його. Місце у світовій транспортній мережі. Загальна протяжність. Густота. Історія будівництва залізниць на території України. Сучасні види тяги. Основні вантажі, які перевозять залізницями. Найважливіші напрямки вантажопотоків. Особливості сучасного розміщення залізниць по території країни. Географія магістральних залізниць України. Міжнародні залізниці, які проходять через територію країни. Електрифіковані залізниці. Найкрупніші залізничні вузли. Взаємодія залізничного транспорту з іншими видами транспорту. Роль залізничного транспорту в перспективі.

Автомобільний транспорт. Його значення. Техніко-економічні переваги. Загальна протяжність. Регіони найбільш забезпечені автошляхами. Найважливіші автомагістралі. Взаємодія з іншими видами транспорту. Найкрупніші автоцентри. Структура вантажів.

Річковий транспорт. Техніко-економічні переваги водних видів транспорту. Протяжність річкових транспортних шляхів. Використання річок України для зовнішньоекономічних зв’язків. Структура вантажів. Найкрупніші річкові порти.

Морський транспорт. Його значення для міжрайонних перевезень і зовнішньоекономічних зв’язків. Використання паромних переправ. Головні пароплавства. Найкрупніші морські порти. Структура внутрішніх і зовнішніх вантажів.

Формування в приморських зонах морегосподарчих комплексів – Чорноморського і Азовського. Їх територіальна структура. Спеціалізація. Їх функції на рівні міжнародного і міжрайонного розподілу праці. Напрямки використання потенціалу приморських зон.

Авіаційний транспорт. Основні функції. Протяжність авіашляхів України. Основні лінії повітряних шляхів. Найкрупніші авіапорти. Зв’язки з зарубіжними країнами. Перспективи розвитку мережі аеропортів за їх пріоритетністю згідно генеральної схеми.

Трубопровідний транспорт. Його техніко – економічні переваги. Загальна протяжність магістральних трубопроводів.

Газопроводи. Місцеві газопроводи. Трансконтинентальні газопроводи, що проходять через територію України. Протяжність газопроводів.

Нафтопроводи. Їх протяжність. Місцеві нафтопроводи, трансконтинентальні. Продуктопроводи.

Подальше використання створеної в Україні потужної системи магістральних газопроводів для транспортування російського газу в країни Східно – Центральної і Західної Європи.

Значення міжнародних транспортних коридорів (МТК) для розвитку економіки України, в першу чергу, диверсифікації енергоносіїв; подальшої інтеграції країни в світове господарство. Дільниці МТК, які пройдуть через територію України. Роль прикордонних транспортно – складських центрів, прикордонних переходів, прикордонних вільних економічних зон ( ВЕЗ).

Районування транспортного комплексу (наддніпровський, прикарпатський, причорноморський, приазовський райони).Загальні риси зовнішніх зв’язків України: політичні, економічні та науково-технічні зв’язки.

Соціальна інфраструктура. Легка промисловість. Значення. Структура; особливості розвитку та розміщення. Ведучі регіони за виробництвом продукції галузі. Текстильна промисловість як головна галузь легкої промисловості. Її структура. Сировинні ресурси та виробництво бавовняних тканин, вовняних, льняних, шовкових; джутових. Регіони з найбільш високим рівнем розвитку текстильної промисловості. Інші галузі легкої промисловості: трикотажна, швейна, килимова, хутряна, шкірно – взуттєва, галантерейна.

Культурно-освітній комплекс. Соціально-побутовий комплекс. Рекреаційний комплекс. Географія соціального неблагополуччя. Науковий комплекс.

Розділ 3. Особливості суспільно-географічного районування України

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка