Програма навчальної дисципліни «Економічна соціологія»


Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСторінка2/4
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2.49 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Економічна соціологія

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»

Напрям підготовки: 6.030101 «Соціологія»
Курс – 3 Семестр – 6
Лекції – 36 Диференційований залік – 6 семестр

Практичні заняття – 36

Самостійна робота – 72

Усього (годин/кредитів ECTS) –144/4


Домашнє завдання – 1 (6 семестр)
Індекс Р8 – 6.030101/12 – 3.1.15

СМЯ НАУ РНП 12.01.08-01-2014

Робоча навчальна програма дисципліни "Економічна соціологія" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-8-6.030101/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030101 "Соціологія" спеціальності 6.030101 «Соціологія», навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н8-6.030101/12-3.1.15, затвердженої ректором 21.10.2013, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Робочу навчальну програму розробила

доцент кафедри соціології ______________________________С. Стоян


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030101 "Соціологія" (спеціальність 7/8.03010101 "Соціологія" (за видами діяльності)) – кафедри соціології, протокол № 5 від 13.11.2013 р.

Завідувач кафедри ___________________________________О. Хомерікі


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Гуманітарного інституту, протокол № ___ від «___» ________ 20 р.

Голова НМРР ___________________________________С. Ягодзінський

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ ...............................................................................................................

1. Пояснювальна записка ...............................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця................................................................. .............................................

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни......................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни...................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг .........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика і обсяг ......................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг............................................

2.2.3.1. Домашнє завдання………………………………………………………..

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел.....................................................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання……........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості ...................................


4

4

44

4

44

5

66

6

77

11

1616

16

16


17

17

1719

23


Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна “Економічна соціологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою курсу є ознайомлення студентів з основними ідеями та підходами в галузі вивчення взаємовпливу економіки та неекономічних складових суспільства, із загальними принципами соціологічного аналізу економічної діяльності й економічної свідомості різних соціальних груп.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

 • розгляд етапів становлення економічної соціології, основних напрямів сучасних досліджень в цій галузі, особливостей формування соціально-економічних відносин;

 • ознайомлення з еволюцією економічних інститутів суспільства, та їх впливом на соціальну стратифікацію;

 • з’ясування особливостей соціологічного підходу до аналізу економічної поведінки, та мотивації цієї поведінки;

 • аналіз ролі соціокультурних факторів у розвитку економіки;

 • розгляд особливостей соціально-економічної поведінки у стабільних та нестабільних суспільствах.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • основні категорії, поняття, терміни економічної соціології;

 • основні соціологічні концепції економіки;

 • специфіку соціокультурної детермінації економічної поведінки;

 • основні методи соціологічного дослідження економічної поведінки.

Вміти:

 • аналізувати соціально-економічну структуру суспільства, емпіричні дані щодо економічної поведінки суб’єктів, розвитку економічних інститутів;

 • вести дискусію щодо переваг та недоліків різних соціально-економічних моделей;

 • проводити дослідження ставлення різних соціальних груп до соціально-економічних перетворень у суспільстві.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 “Основи економічної соціології. Макроекономіка з соціологічної точки зору” студент повинен:

Знати:

 • основні поняття та категорії економічної соціології;

 • характер зв’язків економічної соціології з іншими дисциплінами економічного профілю;

 • основні напрями сучасних досліджень в галузі соціологічного аналізу економічної сфери;

 • характер зв’язків між культурою суспільства та економічною діяльністю;

Вміти:

 • аналізувати факти і явища, які фіксуються в економічному житті, з точки зору їх зв’язку із ширшими соціальними процесами;

 • критично опрацьовувати тексти економічного та соціально-економічного змісту;

 • будувати програму емпіричного дослідження рівня життя населення;

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 “Соціологічний аналіз економічної поведінки” студент повинен:

Знати:

 • основні концепції та характеристики специфіки економічної поведінки, та таких її форм, як підприємництво, інноваційна поведінка;

 • соціологічні підходи до аналізу споживання;

 • соціальні основи тіньової та неформальної економіки;

 • концепції ролі держави в економічному житті.

Вміти:

 • організовувати дослідження різних складових соціально-економічної поведінки;

 • використовувати існуючий теоретичний доробок в галузі економіки та економічної соціології до аналізу поточної соціально-економічної ситуації.1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Скругленный прямоугольник 12Скругленный прямоугольник 13Скругленный прямоугольник 14

Скругленный прямоугольник 3


Скругленный прямоугольник 1Скругленный прямоугольник 2
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Практ. заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

6 семестр

Модуль №1 "Основи економічної соціології. Макроекономіка з соціологічної точки зору"

1.1

Економічна соціологія як наука. Предмет та методи.

8

2

2

4

1.2

Історичний розвиток економіко-соціологічних ідей в ХIХ – XX ст.

8

2

2

4

1.3

Соціальні складові ринкового господарства.

8

2

2

4

1.4

Соціально-економічна структура суспільства. Проблеми стратифікації.

8

2

2

4

1.5.

Економічна культура суспільства.

8

2

2

4

1.6.

Соціологія грошей.

8

2

2

4

1.7.

Соціологічний аналіз проблем власності.

8

2

2

4

1.8.

Господарча організація та людина.

7

2

2

3

1.9.

Рівень та якість життя населення.

6

2

1

3

1.10.

Модульна контрольна робота №1

3

-

1

2

Усього за модулем №1

72

18

18

36

Модуль №2 "Соціологічний аналіз економічної поведінки"

2.1.

Соціально-економічна поведінка як предмет дослідження

7

2

2

3

2.2.

Проблема раціональності економічної поведінки

7

2

2

3

2.3.

Ризик в структурі економічної поведінки

7

2

2

3

2.4.

Соціологія іноваційних процесів

7

2

2

3

2.5.

Соціологічний аналіз підприємництва

7

2

2

3

2.6.

Споживання як соціокультурний феномен

7

2

2

3

2.7.

Явище тіньової економіки

7

2

2

3

2.8.

Домашня та неформальна економіки

7

2

2

3

2.9.

Взаємозв’язок економіки та політики

5

2

1

2

2.10.

Домашнє завдання

8

-

-

8

2.11.

Модульна контрольна робота №2

3

-

1

2

Усього за модулем №2

72

18

18

36

Усього за 6 семестр

144

36

36

72

Усього за навчальною дисципліною

144

36

36

722.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка