Програма навчальної дисципліни english academic writingСкачати 76.08 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір76.08 Kb.
ТипПрограма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ENGLISH ACADEMIC WRITING

(АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ)
для аспірантів другого року навчання

за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії


Укладач: к. філол. н., доц. Яшенкова О. В.
Затверджено на засіданні Вченої ради

Інституту філології

протокол № 8 від 28.03.2017 року

Голова Вченої ради________________

д.філол.н., проф. Семенюк Г.Ф.

КИЇВ – 2017

ВСТУП
Навчальна дисципліна «English Academic Writing» є складовою освітньо-професійної програми підготовки докторів філософії.

Дана дисципліна належить до циклу обов’язкових навчальних дисциплін. Викладається на 2 курсі аспірантури в обсязі – 90 год. (3 кредити ECTS), зокрема: практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 72 год.Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасна англійська мова як засіб писемної комунікації для академічних цілей.

Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання навчальної дисципліни «English Academic Writing» є формування англомовної комунікативної компетенції як сукупності знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективну писемну комунікацію англійською мовою у науково-дослідній діяльності аспірантів.

Завдання дисципліни – вивчення особливостей функціонування англійської мови у науковій писемній комунікації, засвоєння специфіки англомовного академічного письма через ознайомлення із сучасними оригінальними науковими текстами різних жанрів, виявлення їхніх структурних, змістових, мовно-стилістичних і риторичних рис; удосконалення умінь і навичок продукувати якісні тексти фахового спрямування англійською мовою; оволодіння культурою академічного письма з урахуванням канонів сучасного англомовного академічного дискурсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:


  • основні жанри писемного академічного дискурсу;

  • структурно-композиційні, мовні, комунікативно-риторичні особливості різножанрових текстів англомовного академічного дискурсу;

вміти:

  • ефективно використовувати англійську мову для здобуття і передавання фахової інформації;

  • самостійно працювати зі спеціальною англомовною літературою, критично мислити, аналізувати і синтезувати, оцінювати здобуту інформацію;

  • анотувати та реферувати англомовну і україномовну літературу за фахом англійською мовою;

  • репрезентувати результати власних наукових досліджень англійською мовою у писемній формі, складати план-конспект, готувати слайди презентацій;

  • продукувати і правильно оформлювати різножанрові наукові тексти англійською мовою (тези, статті, анотації, реферати, розділи дисертацій) відповідно до сучасних вимог; демонструвати високу культуру англомовного академічного письма.

Змістовий модуль:

  1. Специфіка англомовного академічного письма і його основні жанри.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Завершується дисципліна – екзаменом.

Засоби діагностики успішності навчання

Засобами перевірки успішності навчання слугують: усне опитування студентів, письмове тестування, творчі індивідуальні завдання.


Мова викладання: англійська.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. «Специфіка англомовного академічного письма і його основні жанри»
Вступ. Сутність курсу «English Academic Writing»: предмет, мета, завдання, структура, вимоги, форми контролю.
Тема 1. Англійська мова у науковому спілкуванні – 15 год.

Роль і особливості функціонування англійської мові у науковому спілкуванні. Академічне письмо як компонент наукового дослідження. Мовно-стильові засоби академічного мовлення. Загальна характеристика жанрів англомовного академічного письма: монографія, дисертація, реферат, наукова стаття, анотація, тези, рецензія. Основні відмінності англомовних наукових текстів від україномовних.


Тема 2. Публікації в англомовних міжнародних академічних журналах – 15 год.

Типи наукових журналів: періодичні, продовжувані; електронні, друковані; галузеві, міждисциплінарні; науково-теоретичні, науково-практичні, науково-методичні. Провідні англомовні філологічні журнали і видання, їхня загальна характеристика: мета, структура, зміст, вимоги до публікацій. Вимоги зарубіжних журналів, що індексуються в міжнародних базах даних, до якості рукописів і основні причини їх відмови.


Тема 3. Анотація як жанр англомовного академічного письма – 15 год.

Визначення анотації. Типи анотацій. Анотації до наукових праць: до підручника, монографії, дисертації, автореферату, наукової статті. Описові та інформативні, короткі та розгорнуті анотації. Ключові слова. Правила написання англомовних анотацій, їхні лексико-граматичні, синтаксичні, стилістичні та дискурсивні особливості.


Тема 4. Наукова стаття як жанр англомовного академічного письма – 15 год.

Стаття як самостійний науковий твір. Сучасні вимоги до змісту, структури і оформлення наукової статті. Принципи побудови наукової статті та специфіка їх реалізації в англомовних публікаціях. Основні етапи підготовки статті до друку.

Структура класичної наукової статті: назва, відомості про автора, анотація і ключові слова, вступ, аналіз останніх наукових публікацій з теми дослідження і теоретичне обґрунтування, постановка проблеми, визначення мети, завдань, актуальності; формулювання дослідницьких питань і гіпотез; метод, результати дослідження і аналіз даних, дискусія; педагогічна, наукова і методична значущість; рекомендації і перспективи подальшого дослідження, висновки, список використаної літератури, додатки.
Тема 5. Візуальна презентація даних у наукових публікаціях і презентаціях – 10 год.

Кількісна обробка інформації та результатів досліджень. Таблиці і графіки як засоби візуалізації наукових досліджень. Типы графіків. Вибір типу візуальної презентації залежно від характеру інформації. Правила оформлення таблиць і графіків. Нумерація, назви і підписи до графіків, таблиць.

Організація слайд-шоу. Структура, зміст, дизайн слайдів. Типові помилки організації слайд-шоу. Оптимальне співвідношення візуальних і вербальних засобів.
Тема 6. Бібліографічний опис джерел – 10 год.

Типи інформаційних джерел і ілюстративного матеріалу. Правила цитування та посилання на використані джерела. Різні стилі оформлення цитат, посилань в тексті статті і списку використаних джерел. Вітчизняний стандарт. Рекомендований перелік міжнародних стилів оформлення публікацій: APA style, Chicago/Turabian style, Harvard style, MLA style, Vancouver style.

Види плагіату у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення.
Тема 7. Академічні контакти і самопрезентація – 10 год.

Короткі і розгорнуті біографічні дані дослідника. Резюме (CV). Заявки, аплікаційні форми на участь у конференціях, семінарах, літніх школах. Короткі і розгорнуті тези доповідей.

Електронне листування з організаторами академічних заходів, рецензентами, редакторами, видавниками. Типи електронних листів: лист-запит, інформаційний лист.

Нові формати наукової комунікації. Використання соціальних мереж для встановлення академічних контактів і обміну науковою інформацією.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Bailey, S. (2011). Academic Writing: A Handbook for International Students (3rd ed.). New York, NY: Routledge. Retrieved from http://cw.routledge.com/textbooks/bailey/

Benson, P. J., & Silver, S. C. (2013). What Editors Want: An Author’s Guide to Scientific Journal Publishing. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. (2016). The Craft of Research (4th ed.)         Chicago, : University, IL of Chicago Press. Retrieved from http://course.sdu.edu.cn/G2S/eWebEditor/uploadfile/20140306165625006.pdf

Burke, J. (2014). Academic Vocabulary List. Retrieved from http://www.englishcompanion.com/pdfDocs/acvocabulary2.pdf

Dyrud, M. A. (2016). Writing for publication. Proceedings of the 2016 IAJC-ISAM International Conference, pp. 1–11. Retrieved from http://cd16.iajc.org/wp-content/uploads/Camera-ready-papers/054-x-16___Writing%20for%20Publication%20_REVISED--Dyrud_.pdf

Englander, K. (2014). Writing and Publishing Science Research Papers in English: A Global Perspective. New York, NY: Springer.

Graff, G., & Birkenstein, C. (2007). They Say/I Say: The Moves that Matter in Persuasive Writing. New York, NY: Norton.

Hartley, J. (2008). Academic Writing and Publishing: A Practical Guide. – New York, NY: Routledge. Retrieved from http://inf.ucv.ro/~mirel/courses/MIAM114/docs/academicwriting.pdf

Lillis, T., & Curry, M. J. (2010). Academic Writing in a Global Context. New York, NY: Routledge. Retrieved from https://www.warner.rochester.edu/files/news/files/curry_book_10.pdf

Lynch, T., & Anderson, K. (2013). Grammar for Academic Writing. Edinburgh, UK: University of Edinburgh. Retrieved from http://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/grammar_for_academic_writing_ism.pdf

McCarthy, M., & O’Dell, F. (2008). Academic Vocabulary in Use. Cambridge, UK: Cambridge University Press.


Norris, C. B. (2016). Academic Writing in English. Helsinki, Finland: University of Helsinki. Retrieved from http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/AcadWrit.pdf

Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.). (2010). Washington, DC: American Psychological Association. Retrieved from http://psikologi.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2014/09/Standart-manual-APA-6th-edition.pdf

Strongman, L. (2013). Academic Writing. Newcastle, U.K.: Cambridge Scholars Publishing. Retrieved from http://www.cambridgescholars.com/download/sample/57675


Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Abstracts and the Writing of Abstracts. Ann Arbor: University of Michigan Press. Retrieved from https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472033355-commentary.pdf


Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). Academic Writing for Graduate Students: Essential Skills and Tasks (3rd ed.). Ann Arbor, MI: University of Michigan.

Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Creating Contexts: Writing Introductions across Genres. Retrieved from https://www.press.umich.edu/elt/compsite/ETRW/9780472034567-commentary.pdf

Swales, J. M., & Feak, C. B. (2011). Navigating Academia: Writing supporting Genres. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Retrieved from https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472034536-commentary.pdf


Swales, J. M., & Feak, C. B. (2009). Telling a Research Story: Writing a Literature Review. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

https://www.press.umich.edu/script/press/elt/compsite/ETRW/9780472034536-commentary.pdf

Turabian, K. L. (2010). A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations (8th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.


Williams, J. M. (2014). Style: Lessons in Clarity and Grace (11th ed.). New York, NY: Pearson.

Yahkhontova, Т. В. (2003). English Academic Writing for Students and Researchers (2nd ed.). Lviv, Ukraine: PAIS. Retrieved from https://mpacademicwriting.wikispaces.com/file/view/yakhontova_t_v_english_academic_writing.pdfhttps://biblioteka.vu.lt/en/news/scholarly-communication/lists-open-access-journals-indexed-web-science-and-scopus

http://eu.wiley.com/WileyCDA/http://journals.sagepub.com/

https://osjournal.org/index.html

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/linksj/opensearch.cgi

https://www.elsevier.com/solutions/scopushttp://www.ijls.net/

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-english-for-academic-purposes/

https://www.publishingcampus.elsevier.com/

http://www.sciencedirect.com/

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 76.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка