Програма навчальної дисципліни Еволюційна психологія напрям 030102 психологіяСкачати 208.53 Kb.
Дата конвертації01.02.2017
Розмір208.53 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра прикладної психології

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

___________________________

“______”_______________20 __ р.

Програма навчальної дисципліниЕволюційна психологія

напрям __________________6.030102 психологія _____________

(шифр, назва напряму)
факультет _________________ психології ____________________

2015 / 2016 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету психології
“_______” __________________ 2015 року, протокол №_____

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: к.психол.н., доц., доц. каф. прикладної психології

Луценко Олена Львівна

Програму схвалено на засіданні кафедри прикладної психології


Протокол від “____”________________2015 року № ___
Завідувач кафедри прикладної психології
_______________________ (Кряж І.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Програму погоджено методичною комісію факультету психології
Протокол від “____”________________2016 року № ___
Голова методичної комісії факультету психології
_______________________ (Гімаєва Ю.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)
Вступ
Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.030102 психологія.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є

еволюційні (філогенетичні) адаптаційні механізми, які лежать в основі сучасних психічних явищ та поведінки людей.


Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Теоретичні положення і методи еволюційної психології

2. Еволюційні закономірності когнітивних та особистісних властивостей психіки.

3. Еволюційні механізми соціальної поведінки людей.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з новим напрямком сучасної світової психології – еволюційною психологією.


1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є

1) Ознайомлення з історією та теоретичними принципами еволюційної психології; 2) Ознайомлення та оволодіння методологією еволюційної психології; 3) розуміння принципів взаємодії культурного та біологічного впливів на психіку та поведінку людини; 4) підведення філогенетичної основи здобутих на інших психологічних дисциплінах знань студентів, зокрема, у галузях соціальної психології, психології особистості, вікової та медичної психології, психофізіології, когнітивної психології.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти мають досягти таких результатів навчання:
знати: принципи формування психіки в період основної еволюції людини (Плейстоцен); понятійний апарат еволюційної психології; методологію, основні відкриття, механізми, адаптації, передбачення в межах даної парадигми.
вміти: застосовувати методи та принципи еволюційної психології для дослідження адаптаційного значення сучасних феноменів психіки та поведінки людей; орієнтуватися в літературних та електронних джерелах за тематикою еволюційної психології; володіти ігровим підходом, поширеним в межах еволюційної психології; формулювати власні еволюційно-психологічні інтерпретації у формі есе; розробляти плани досліджень.

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показника

Галузь знань (предметна область), напрям, спеціальність, рівень вищої освіти / освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3 д/в, 3 з/в

Галузь знань (предметна область):

030102 - психологія

(шифр і назва)


Нормативна


Галузь знань (предметна область)

0301-соціально-політичні науки

(шифр і назва)

Напрям:

6.030102 психологія

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень)бакалавр


Рік підготовки:

6-й

6-й

Індивідуальне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 90 д/в, 90 з/в

11-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 5,5


12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

66 год.

82 год.

Індивідуальні завдання

- год.


Вид контролю:

залік

залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 1:3

для заочної форми навчання – 1:10


3. Виклад змісту навчальної дисципліни
Розділ 1. Теоретичні положення і методи еволюційної психології.

Тема 1. Вступ. Основні положення сучасної еволюційної теорії. Історія та методологія еволюційної психології. Еволюційно-психологічні відкриття: у віковій психології – кризи, вікові психологічні новоутворення тощо. Порушення харчової поведінки. Материнська поведінка. Батьківсько-дитячі конфлікти.

Тема 2. Психологія статі та гендерна психологія, гомосексуалізм з погляду еволюційної психології.

Розділ 2. Еволюційні закономірності когнітивних та особистісних властивостей психіки.

Тема 3. Еволюційне походження та особливості когнітивної сфери людей.

Тема 4. Відомі типології особистості з позиції еволюційної психології. Психічні розлади. Суїцидальна поведінка.
Розділ 3. Еволюційні механізми соціальної поведінки людей.

Тема 5. Асоціальна та антисоціальна поведінка людей, клептоманія, агресія, булінг з позиції еволюційної психології.

Тема 6. Політична поведінка індивідуумів та груп. Лідерство. Альтруїзм, конформізм в парадигмі еволюційної психології.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви розділів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ 1. Теоретичні положення і методи еволюційної психології

Тема 1. Вступ. Основні положення сучасної еволюційної теорії. Історія та методологія еволюційної психології. Еволюційно-психологічні відкриття.

15

2

211

14,5

0,5
1
13

Тема 2. Психологія статі та гендерна психологія, гомосексуалізм з погляду еволюційної психології.

15

2

211

14,5

0,5
1
13

Разом за розділом 1

30

4

422

29

1
2
26

Розділ 2. Еволюційні закономірності когнітивних та особистісних властивостей психіки

Тема 3. Еволюційне походження та особливості когнітивної сфери людей

15

2

211

16,5

0,5
0,5
14

Тема 4. Відомі типології особистості з позиції еволюційної психології. Психічні розлади. Суїцидальна поведінка.

15

2

211

16,5

0,5
0,5
14

Разом за розділом 2

30

4

422

30

1
1
28

Розділ 3. Еволюційні механізми соціальної поведінки людей

Тема 5. Асоціальна та антисоціальна поведінка людей, клептоманія, агресія, булінг з позиції еволюційної психології.


18

2

211

16,5

1
0,5
14

Тема 6. Політична поведінка індивідуумів та груп. Лідерство. Альтруїзм, конформізм в парадигмі еволюційної психології.


18

2

211

16,5

1
0,5
14

Разом за розділом 3


54

4

422

31

2
1
28

Усього годин


90

12

1266

90

4
4
825. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин,


д/в

Кількість

годин, з/в1

Проходження тесту еволюційної адаптованості. Тест очікуваної тривалості життя. Аналіз та обговорення.

2

-

2

Тест жіночої адаптивності у відносинах з протилежною статтю. Аналіз та обговорення. Д/З – вдома прочитати роботу А.Протопопова «Любов як її розуміє абсолютний зануда».

2

-

3

Обговорення роботи А.Протопопова. Лектор готує питання. Психологічна гра «Dictator’s Game». Д/З – знайти та прочитати біографії видатних людей – гомосексуалістов (як жінок, так і чоловіків).

2

-

4

Написання есе за темою гомосексуалізму – власна думка з цього приводу, чи дозволити шлюби та усиновлення дітей. Тест примативності. Обговорення теорії примативності та його результатів. Д/З – читати роботу Геодакяна «Еволюційна теорія статі».

2

-

5

Обговорення теорії Геодакяна за заданими питаннями. Тест рангового потенціалу. Аналіз та обговорення.

2

-

6

Психологічна гра «Ultumatum Game».

2

2
Разом

12

4


6. Самостійна робота

з/п


Форми самостійної роботи

Кількість

годин, д/вКількість

годин, з/вФорма контролю

1

Підготовка до лекцій та практичних робіт за літературними джерелами.

22

25

Зворотний зв’язок під час лекцій (поточний контроль)

2

Перегляди фільмів BBC «Планета людей» та «Перший серед рівних». Складання анотацій до фільмів.

22

25

Письмовий звіт

3

Підготовка до підсумкового семестрового контролю (за допомогою питань до підсумкового контролю та літератури)

22

32

Залік
Разом

66

82
7. Індивідуальні завдання

(не передбачені)


8. Методи навчання

1) Лекції спрямовані на викладення складного та об’ємного матеріалу в адаптованій для студента формі – тобто, матеріал подається структуровано для кращого сприйняття, з ілюстрацією прикладами з дослідницького досвіду викладача, з додатковими поясненнями спірних питань, з порівнянням різних підходів, ознайомленням з різнобічною термінологією. Наприкінці лекції викладач дає відповіді на питання студентів.

2) Практичні заняття, де проводиться індивідуальна або групова робота, включають ознайомлення з планом практичної роботи та проведення роботи, що передбачає проходження та аналіз тестів, написання есе, групові дискусії.

3) Самостійна робота включає підготовку до лекцій та практичних занять за різними інформаційними джерелами, перегляд та анотування фільмів. Для з/в додатково надається завдання написати реферат на одну з тем з еволюційної психології: «Питання психофізіології та психології здоров’я з позиції еволюційної психології»; «Еволюційне походження моралі та культури». Обсяг реферату – 10 стр. Титул, вступ, основна частина (декілька пунктів), висновки.

4) Індивідуальні консультації проводяться у визначений час і допомагають реалізувати індивідуальний підхід до навчання, тобто можуть допомогти студенту краще зрозуміти те, що він не пойняв на аудиторному занятті, підтримати зацікавленість студентів питаннями, що не входять до стандартної програми навчання.

9. Методи контролю

До методів контролю засвоєння курсу психодіагностики відноситься поточний та підсумковий контроль.Поточним шляхом оцінюється робота на лекціях та практичних заняттях, підсумковий контроль передбачає надання письмових відповідей на 2 питання до заліку (45 хв.) та написання плану власного еволюційно-психологічного дослідження: тема, гіпотези, вибірка, методи дослідження, як проводити, як обробляти результати (45 хв.).

Критерії оцінювання роботи протягом лекцій: уважне прослуховування, конспектування, питання до викладача та відповіді на питання викладача – 2 бали, пасивна присутність – 1 бал, відсутність на занятті або порушення дисципліни – 0 балів.

Критерії оцінювання роботи на практичних заняттях: підготовленість до дискусій, активна участь у вправах, творчій підхід та ретельність під час написання есе тощо – 2 бали. Неповна підготовленість до практичних занять – 1 бал. Відсутність підготовленості – 0 балів.

Підсумковий контроль проводиться у вигляді письмових відповідей на два питання (по 10 балів за кожне, тобто 20 балів максимум) та написання плану власного еволюційно-психологічного дослідження – 30 балів. Критерій оцінювання підсумкового контролю – коректні та повні відповіді на питання і коректна та творча розробка плану дослідження.
10. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Разом

Підсумковий контроль (залік)

Сума

Розділ 1

Розділ 2

Розділ 3

50

50

100

Т1

Т2

Т4

Т5

Т5

Т6 + С/Р

4

4

4

4

4

4+26

min 0, max 8

min 0, max 8

min 0, max 34

Т1, Т2 ... Т6 – теми розділів
Форми контролю навчальних здобутків студентів
По-перше, контроль за засвоєнням кожної теми проводиться за допомогою начислення від 0 до 2-х балів за активну роботу на лекції. Якщо студент відсутній на лекції, або заважає роботі, він отримує 0 балів. Якщо він пасивно присутній на лекції – він отримує 1 бал. Якщо він активно працює на лекції, він отримує 2 бали. Таким чином, для д/в: 6 лекцій х 2 бали = 12 балів максимально. Розрахунок балів для з/в: 4 ауд. занять по 2 бали=8 балів.

По-друге, контроль за засвоєнням кожної теми проводиться за допомогою моніторингу підготовленості та участі у практичних роботах. 2 бали – відмінно, 1 бал – задовільно, 0 балів – незадовільно, 12 год. практ. занять – 12 балів.

До останньої теми додаються бали за складені анотації документальних наукових фільмів – 26 балів.

Таким чином, для д/в: 12 год. лекцій х 2 бали + 12 год. пр.зан. х 2 бали = 24 бали + 26 балів С/Р =50 балів максимум.

Розрахунок балів для з/в: для з/в додатково надається написання реферату за вищевказаними темами – 16 балів. Тобто для з/в 4 год. лек.+4 год. практ. = 8 балів + 26 балів анотації фільмів + 16 балів реферат = 50 балів.
Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів
Для зарахування кожного модуля студент повинен набрати хоча б половину від максимально можливої оцінки: для першого модуля – 4 бали, для другого модуля – 4 бала і для третього модуля – 17 балів.

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо він набере третину від максимальної суми балів за семестр, тобто 25 балів.

Семестровий контроль проводиться у вигляді відповідей, за правильне виконання яких нараховується по 10 балів. За написання плану експерименту нараховується максимум 30 балів, тобто 50 балів загалом.
Питання для самопідготовки і семестрового контролю
1. Основні положення сучасної еволюційної теорії.

2. Історія та методологія еволюційної психології.

3. Еволюційно-психологічні відкриття у віковій психології: кризи, вікові психологічні новоутворення тощо.

4. Порушення харчової поведінки.

5. Материнська поведінка.

6. Батьківсько-дитячі конфлікти.

7. Закономірності статевої поведінки, шлюб, ревнощі, зради.

8. Гомосексуалізм з погляду еволюційної психології.

9. Еволюційне походження та особливості когнітивної сфери людей.

10. Відомі типології особистості з позиції еволюційної психології.

11. Психічні розлади.

12. Суїцидальна поведінка.

13. Асоціальна та антисоціальна поведінка людей.

14. Клептоманія (за А. Протопоповим).

15. Агресія та булінг з позиції еволюційної психології.

16. Психофізіологічні еволюційні закономірності (Стаття О.Л. Луценко)

17. Складнощі підтримки здорового способу життя з позиції еволюційної психології.

18. Політична поведінка індивідуумів та груп. Лідерство. Альтруїзм, конформізм в парадигмі еволюційної психології.

19. Еволюційне походження моралі.

20. Походження культури.Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

не зараховано

11. Рекомендоване методичне забезпечення
1. Сайт Лабораторії психодіагностики: http://psydilab.kharkov.ua
Базова література


 1. Бутовская М. Л. Тайны пола. Мужчина и женщина в зеркале эволюции. - Фрязино: Век 2, 2004.

 2. Докинз Р. Эгоистичный ген. – М.: Мир, 1993. – 318 с.

 3. Луценко Е.Л. Взгляд на неэффективный политический выбор с позиции эволюционной психологии // Вісник Харк. нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна. Серія: Психологія. – 2007. - №771. - С. 163-166.

 4. Луценко Е. Л. Потенциал эволюционного подхода в рамках психофизиологической науки / Е. Л. Луценко // Вестник психофизиологии. – 2014. – № 1. – С. 8-12.

 5. Луценко Е.Л., Утевская О. М. Эволюционно-психологическое направление: способ выйти за пределы «замкнутых кругов» психологии // Вісник Харк. нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна. Серія: Психологія. – 2008. - № 793. – С. 251-262.

 6. ПалмерД., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo sapiens. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003.

 7. Протопопов А. Инстинкты человека: (попытка описания и классификации) / А. Протопопов, А. Вязовский. – Якутск: Компания «Дани АлмаС», 2011. – 144 с.

 8. Утевская О. М., Луценко Е. Л. Эволюционная психология в вопросах пола и гендера//Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. Частина 1. – Херсон, 2008 р. – С. 389-396.


Допоміжна література

 1. Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы: Беседы о человеке в компании птиц и зверей. – М.: Педагогика-Пресс, 1994.

 2. Дэннет Д.С. Виды психики: на пути к пониманию сознания. Пер. с англ. Под ред. Л. Б. Макеевой. – М.: Идея-Пресс, 2004.

 3. Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума. – СПб.: Амфора, 2005.

 4. Лоренц К. Агрессия. – М.: Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994.

 5. Моррис Д. Людской зверинец. – Спб.: Амфора. ТИД Амфора, 2004. – 287.

 6. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). – СПб.: Алетейя, 2007.

 7. Юнкер Т., Хоссфельд У. Открытие эволюции: Революционная теория и ее история. – СПб.: Узд-во С.-Петерб. ун-та, 2007.

 8. A tutorial on evolutionary psychology by Edward Hagen of UCSB. – http:// www.anth.ucsb.edu/faculty/hagen/EP_FAQ.html

 9. Adang O. Crowds, riots and the police: an observational study of collective violence // Paper presented on the Congress of the International Society for Human Ethology. - 28th July, 1992.

 10. Barkow J., Cosmides L., Tooby J. The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Direction of Culture. – New York: Oxford University Press, 1992.

 11. Buss D. The evolution of desire: Strategies of Human mating. - New York: Basic Books, 1994.

 12. Cardwell L.K. Biopolitics: science, ethics and public policy // Yale Rev. - 1964. - V.54. – N. 1. - P. 1-16.

 13. Godfrey-Smith P. Three kinds of Adaptationism / in book Adaptationism and Optimality (eds. S.H.Orzack and E.Sober). – Cambridge University Press. – 2001. – P. 335-357.

 14. Hamilton, W.D. The genetical evolution of social behavior. // Journal of Theoretical Biolog. – 1964. – Vol. 7. – P. 1-52.

 15. Marks I.M., Nesse R.M. Fear and fitness: an evolutionary analysis of anxiety disorders // Ethology & Sociobiology – 1994. - Vol. 15, P. 247–261.

 16. Maynard Smith, J. Evolution and the Theory of Games. - Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1982.

 17. Nesse R.M. Evolutionary biology: a basic science for psychiatry // World Psychiatry. – 2002. – February 1. - P. 7-9.

 18. Pinker S. How the mind works. – N.Y.: W.W. Norton, 1997.

 19. Rossano M.J. Evolutionary psychology: the science of human behaviour and evolution. – Southeastern Louisiana University: John Wiley&Sons, Inc. – 2003.

 20. Rozin P. The selection of food by rats, humans and other animals. In: Rosen-Blatt J., Hinde R. A., Beer C., Shaw Е. (eds.). Advances in the study of behavior, 6th edn. - New York: Academic, 1976.

 21. Schmitt D.P., Pilcher J.J. Evaluating evidence of psychological adaptation // American Psychological Society. – Vol.15. – Num.10. – 2004. – P. 643-649.

 22. Somit A. Biopolitics // British J. Polit. Sci. - 1972. - V.2. - P. 209-238.

 23. Stevens A., Price J. Evolutionary psychiatry: a new beginning. - London: Routledge, 1996.

 24. Thorson T. Biopolitics. - N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1970.

 25. Trivers, R.L. The evolution of reciprocal altruism. // Quarterly Review of Biology. – 1971. – Vol. 46. P. 35-57.

 26. Williams, G. C. Adaptation and Natural Selection: A Critique of some Current Evolutionary Thought. - Princeton, N.J.: Princeton University Press. – 1966.

 27. Wright R. The Moral Animal: Evolutionary Psychology and Everyday Life. – London, 1994.

Інформаційні ресурси

 1. Міжнародний науковий журнал «Evolutionary Psychology».

 2. Репозитарій Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

 3. http://psydilab.univer.kharkov.ua (Сайт Лабораторії психодіагностики ф-ту психології ХНУ ім. В.Н. Каразіна)Каталог: resources -> ucheba
resources -> Теми рефератів (доповідей) з основ екології
resources -> Міжнародне ціноутворення
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
resources -> Рефератів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя
resources -> Рівненський інститут слов’янознавства київського славістичного університету
ucheba -> Ситуаційне та стильове лідерство. Типи лідерства

Скачати 208.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка