Програма навчальної дисципліни фітонцидологія з основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських рослинСкачати 234.43 Kb.
Дата конвертації03.07.2017
Розмір234.43 Kb.
ТипПрограма
Форма № Н - 3.04
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра інтегрованого захисту та карантину рослин
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

захисту рослин, біотехнологій та екології
__________проф.. Доля М.М.

“______”_______________2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІТОНЦИДОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОНЦИДНО-ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

(назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6. 090105 “Захист рослин”

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність “Захист рослин”

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізація Захист рослин

(назва спеціалізації)

факультет захисту рослин

(назва факультету)


Київ – 2016р.

Робоча програма Фітонцидологія з основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських рослин для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки Захист рослин, спеціальністю Захист рослин.
„___” ________, 2016р. − ___ с.

Розробники: Вигера Сергій Михайлович, доцент, канд. с.-г. наукБабич Олександр Анатолієвич, доцент, канд. с.-г. наук

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин


Протокол від. “ ” червня 2016р. №
Завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин
_______________________ ( Бабич А.Г.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2016р.
Схвалено вченою радою факультету Захисту рослин
Протокол від. “____”________________2016 р. № ___
“_____”________________2016р. Голова _______________ (Доля М.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ р.

 __________, 20__ р. 1. Опис навчальної дисципліни


ФІТОНЦИДОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОНЦИДНО-ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Галузь знань

______________________________

(шифр і назва)Напрям підготовки


6. 090105 “Захист рослин”

(шифр і назва)Спеціальність

6. 090105 “Захист рослин”

(шифр і назва) (шифр і назва)Освітньо-кваліфікаційний рівень


бакалавр

(бакалавр, спеціаліст, магістр)
Характеристика навчальної дисципліни


Вид

вибіркова

Загальна кількість годин

118__________

Кількість кредитів ECTS

_________

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота)

(якщо є в робочому навчальному плані)________________________________________

(назва)


Форма контролю

залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки

3

4

Семестр

5

8

Лекційні заняття

15 год.

8 год.

Практичні, семінарські заняття

_______ год.

________год.

Лабораторні заняття

30 год.

8 год.

Самостійна робота

5 год.

________год.

Індивідуальні завдання

50 год.

16год.

Кількість тижневих годин

для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента −4 год.


4 год.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета - Засвоїти навички щодо використання фітонцидно-лікарських рослин та їх фітонцидів в різних напрямах господарського комплексу України (фітонцидний метод захисту рослин та алелопатія, фітодизайн закритого і відкритого типу, медицина та ветеринарія, кормовиробництво, бджільництво, імунітет, харчова, косметична, парфумерна та інші галузі промисловості тощо.

Завдання - формування у студентів системи знань про фітонцидно- лікувальні властивості дерев, чагарників, багаторічних та однорічних трав, вироблення навичок вивчення рослин, які містять леткі і не леткі біологічно активні речовини фітонциди та впливають на шкідливі і корисні організми, засвоєння їх біхімічного складу , введення в культуру дикорослих, вирощування, збирання, зберігання, переробку сировини, використання в різних галузях господарського комплексу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: біохімічний склад фізіологічних з біологічно активними властивостями летких і не летких сполук, їх компонентів та комплексів, що входять до складу вивчаючих рослин та їх фітонцидів;

 • ботанічні та біологічні аспекти широко відомих та перспективних фітонцидно-лікарських рослин;

 • особливості введення в культуру дикорослих, вирощування, збирання, зберігання, переробку та використання фітонцидно-лікарських рослин;

 • стратегія і тактика використання фітонцидного методу в регулюванні в чисельності шкідливих і корисних організмів та одержання якісної та безпечної продукції при різних системах землеробства ряду груп культур, зокрема овочевих, плодово-ягідних, фітонцидно-лікарських, фітодизайнових, квіткових тощо


вміти: обгрунтувати систему знань про фітонциди і фітонцидно-лікувальні

властивості різних груп рослин; • створити передумови для отримання якісної та безпечної фітонцидно-лікарської продукції в асортименті та оптимумі для різних галузей господарського комплексу;

 • оптимізувати використання засобів захисту рослин за рахунок розширення можливостей натурального інтегрованого захисту рослин та особливо його фітонцидного методу. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ПРИРОДНІ ТА КУЛЬТУРНІ ФІТОЦЕНОЗИ З

ФІТОНЦИДНО-ЛІКУВАЛЬНИМИ РОСЛИНАМИ (назва)

Тема лекційного заняття 1. Вступ. Фітонцидологія як наука, предмет і завдання, місце в системах наук. Фітонциди та їх визначення. Класифікація фітонцидно-лікарських рослин:

1/ ботанічні аспекти класифікації; 2/ загальні біологічні та агроекологічні особливості рослин; 3/ структурно-логічна схема фітонцидології.

Становлення фітонцидології. Історія розвитку вчення про фітонциди, перспективи вивчення їх біохімічного складу. Особливості розвитку в Україні та інших країнах. Основні напрямки використання фітонцидності рослин.

2 години


Тема лекційного заняття 2. Фітонцидно-лікарські ресурси природних фітоценозів. Використання ресурсів біоценозів та їх фітоценозів. Особливості заготівлі, зберігання та реалізації фітонцидно-лікарської сировини. Природоохоронні аспекти збору фітонцидно-лікарських рослин.

2 години


Тема лекційного заняття 3. Фітонцидно-лікарськи ресурси культурних фітоценозів. Основні системи землеробства (екстенсивне, інтенсивне, біологічне, біодинамічне, система точного землеробства) для вирощування фітонцидно-лікарських рослин, їх структурно-логічна схема. Розвиток фітонцидно-лікарського рослинництва в Україні та інших країнах світу.

2 годиниЗмістовий модуль 2. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОНЦИДНО-ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ТА ЇХ ФІТОНЦИДІВ (назва)

Тема лекційного заняття 1. Класифікація і характеристика основних біохімічних сполук, що входять до складу фітонцидів. Основні фітонцидно-лікарські рослини, що введені, вводяться і перспективні в Україні. Їх загальна класифікація. Стратегія і тактика вирощування. Видільні функції рослин.

2 годиниТема лекційного заняття 2. Отруйні для людей і тварин фітонцидно-лікарські рослини.Їх домінантні біохімічні сполуки та період активного накопичення. Шляхи запобігання негативного впливу отруйних рослин на людей та корисне біорізноманіття.

2 годиниТема лекційного заняття 3. Напрями використання фітонцидно-лікарських рослин. Фітодизайн відкритого і закритого типу. Особливості вирощування фітонцидно-лікарських рослин при фітодизайні відкритого і закритого типу.

Особливості використання фітонцидно-лікарських рослин в гуманітарній та ветеринарній медицині. Особливості використання фітонцидно-лікарських рослин в харчовій, косметичній та парфюмерній промисловості, кормовиробництві і бджільництві. Особливості збирання, зберігання та використання рослин. Фітонцидний метод захисту рослин від шкідливих організмів.

2 години

Тема лекційного заняття 4. Особливості вирощування фітонцидно-лікарських рослин та використання квіток рослин для отримання продукції бджільництва. Основні показники вирощування поширених та перспективних рослин. Строки цвітіння квіткових рослин.

2 години
Тема лекційного заняття 5. Захист агрофітоценозів фітонцидно-лікарських рослин. Сучасні методи захисту рослин. Фітонцидний метод захисту рослин від шкідливих організмів. Моніторингова система біорізноманіття фітоценозів фітонцидно-лікарських рослин. 2 години
 1. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Природні та культурні фітоценози з фітонцидними рослинами

Тема 1. Вступ. Фітонцидологія як наука, її предмет і завдання
2
4

Тема 2. Фітонцидно-лікарські ресурси природни фітоценозів.
2
4


1
2Тема 3. Фітонцидно-лікарськи ресурси культурних фітоценозів..
2
6


1
2Разом за змістовим модулем 1
6
14


1
2Змістовий модуль 2. Напрями використання фітонцидно-лікарських рослин і їх фітонцидів

Тема 1. Класифікація і характеристика основних біохімічних сполук, що входять до складу фітонцидів.
2
2


1
2Тема 2. Отруйні для людей і тварин фітонцидно-лікарські рослини
2
2


1
2Тема 3. Напрями використання фітонцидно-лікарських рослин
1
4


1
2Тема 4. Особливості вирощування фітонцидно-лікарських рослин за різних систем землеробства.
2
4


1
2Тема 5. Захист агрофітоценозів фітонцидно-лікарських рослин.
2
4


1
2Разом за змістовим модулем 2
9
16
Усього годин

15
30

Курсовий проект (робота) з __________

___________________


(якщо є в робочому плані

-

-

-
-
-

-

-
-

Усього годин

15
30


8
16
5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

7. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вивчення трав’янистих фітонцидно-лікарських рослин та їх фітонцидів

  1. Вивчення однорічних та дворічних фітонцидно-

лікарських рослин та їх фітонцидів.

   1. Блекота чорна, дурман, гірчиця.

   2. Ромашка лікарська, часник городній, нагідки лікарські.

   3. Боби, волошка синя, гісоп лікарський,

   4. Пастернак посівний, ріпа, селера пахуча, цибуля городня.

   5. Коріандр посівний, фенхель звичайний, кмин звичайний.

   6. Кріп запашний, майоран садовий, чорнобривці.

Всього 12 годин.

  1. Вивчення багаторічних фітонцидно-лікарських

рослин та їх фітонцидів.

   1. Алое деревовидне, барвінок малий, валеріана лікарська.

   2. Ехінацея пурпурова, кропива дводомна, пижмо звичайне.

   3. Женьшень звичайний,м’ята перцева, конвалія звичайна.

   4. Подорожник, звіробій звичайний, материнка звичайна.

   5. Солодка гола, хрін звичайний, цикорій дикий,.

   6. Чистотіл звичайний, цмин пісковий,алтея лікарська .

   7. Деревій звичайний, любисток лікарський, меліса лікарська, родіола рожева.

   8. Кропива собача звичайна, чорнокорінь лікарський, амі зубна.

Всього 30 годин


2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
8. Самостійна робота під керівництвом НПП

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вивчення трав’янистих фітонцидно-лікарських рослин та їх фітонцидів

3

2

Вивчення деревних та кущових фітонцидно-лікарських рослин та їх фітонцидів

2
Разом

5


9. Індивідуальні завдання

Самостійно вивчити 2 фітонцидно-лікарські рослини /1-у вказує викладач, 2-гу – вибирає студент/. Студентам для всестороннього вивчення пропонуються наступні види рослин:

Аконіти. Кизил. Живокіст. Кульбаба. Лаванда. Наперстянка. Обліпиха. Оман. Полин. Синяк. Сокирки польові. Фізаліс. Хміль. Шипшина. Журавлини. Кавуни. Калина. Квасоля. Конюшина. Коріандр. Липа. Ліщина. Лобода. Мак. Малина. Морква. Ожина. Абрикос. Агрус. Аїр. Айва. Апельсин. Амі зубна. Глід. Аніс звичайний. Аралія. Багно. Барбарис. Чорниця. Береза. Вишня. Гарбузи. Гвоздика.Змієголовник. Горіх. Гречка. Груша. Дуб. Дурман. Головатень. Капуста. Квасоля. Кукурудза. Перець. Аніс звичайний. Петрушка. Слива. Смородина. Суниці. Кадило. Терен. Туя. Фіалка. Ялина. Ялівець. Беладона. Синюха. Вовчуг. Горицвіт. Левзея. Марена. Вербена. Лавандин. Арніка.

Студент повинен вибрати другу рослину, яка не вказана в списку і не вивчається на лабораторно – практичних занятях.

Форма звіту – реферат.

10. Методи навчання

1. Лекційні

2. Лабораторні

3. Індивідуальні під керівництвом викладача

4. Індивідуальні заняття

11. Форми контролю

1. Здача кожного лабораторного заняття.

2. Здача тестових завдань по кожному модулю

3. Залік12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

НРРейтинг з додаткової роботи R ДР


Рейтинг штрафний R ШТР


Підсумкова атестація

(екзамен


чи залік)

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

0-100

0-100

0-100

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100

Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою

0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР,

КДИС

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;n − кількість змістових модулів;

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

ДР − рейтинг з додаткової роботи;

ШТР − рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР.

n

Рейтинг з додаткової роботиДР додається до НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафнийШТР не перевищує 5 балів і віднімається відНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

 1. Вигера С. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування фітонцидно-лікарських рослин. :К.:Рута, 2009. – на кафедрі – 27. В бібліотеці університету – 40 екземплярів

2. Жарінов В.І. , Остапенко А.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряносмакових рослин. :К.: Вища школа, 1994. – на кафедрі – 30 екземплярів.

Матеріали для проведення лабораторно – практичних занять. 1. Гербарні зразки вивчаючих по темі рослин.

 2. Насіння вивчаючих по темі рослин.

 3. Визначники рослин.

 4. Рослини для приготування препаратів.

14. Рекомендована література

Базова: 1. Вигера С. Фітонцидологія з основами вирощування та застосування

фітонцидно-лікарських рослин. :К.:Рута, 2009. 1. Гродзинський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин. :К.:

Наукова думка , 1973.

 1. Жарінов В.І. , Остапенко А.І. Вирощування лікарських, ефіроолійних, пряносмакових рослин. :К.: Вища школа, 1994.

 2. Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник. :К.: Українська радянська енциклопедія. 1992.

 3. Товстуха Є.С. Фітотерапія. :К.: Здоров’я, 1992.

Допоміжна: 1. Сусидко П.И. , Писаренко В.Н. Защита садовых и овощных культур без применения пестицидов. – М.: Росагропромиздат., 1991.

 1. Токин Б.Н. Целебные яды растений. – М.: Изд-во Ленинградского университета, 1980.

 2. Журнал “Захист рослин”.Щомісячне видання Української академії аграрних наук.

15. Інформаційні ресурси

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 234.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка