Програма навчальної дисципліни "Фізичний практикум"


Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСторінка2/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Фізичний практикум»

(за кредитно-модульною системою)
Галузь знань: 0402 "Фізико-математичні науки"

Напрям підготовки: 6.040204 "Прикладна фізика"


Курс – 1, 2, 3 Семестр – 1, 2, 3, 4, 5

Диф. залік – 1–5 семестри
Лабораторні заняття – 348

Самостійна робота – 192

Усього (годин/кредитів ECTS) – 540/15,0

Домашні завдання (1) – 1,2 семестр

Індекс Р14 – 6.040204/12–3.1.9

СМЯ НАУ РНП 07.01.04-01-2014

Робоча навчальна програма дисципліни "Фізичний практикум" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-14-6.040204/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.040204 "Прикладна фізика", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н14-6.040204/12-3.1.9, затвердженої ректором 20.01.2014 р. "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробили:

зав. кафедри теоретичної та

прикладної фізики ________________О. Кузнєцова

асистент кафедри теоретичної та

прикладної фізики _________________Ж.Нетреба

асистент кафедри теоретичної та

прикладної фізики _________________І.Кліщ

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.040204 "Прикладна фізика" (спеціальність 7/8.04020401 "Прикладна фізика (за галузями використання)") – кафедри теоретичної та прикладної фізики, протокол №_____ від "_____"___________2013 р.
Завідувача кафедри _______________________________ О. Кузнєцова

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Аерокосмічного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2013 р.Голова НМРР ______________________________________В.Кравцов


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ………………………………………………………………………………

4

1. Пояснювальна записка………………………………………………………

4

1.1.Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни…………………………………...

4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни………………………................

4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни……………

4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів………………

5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни………………………

7

2. Зміст навчальної дисципліни ………………………………………………

8

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни …………………………………

8

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять…................

10

2.2.1. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг………………………………..

10

2.2.2. Самостійна робота студента її зміст та обсяг…………..............................

18

2.2.2.1. Домашні завдання………………………………………………………

18

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни………………………......

19

3.1. Список рекомендованих джерел…………….………………………………

19

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання………………………

20


4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…

20

4.1. Основні терміни, поняття, означення………………………………………

20

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь…

22

4.2.1. Рейтинговий журнал викладача……………………………………………

22

4.2.2. Максимальна сума балів рейтингових оцінок……………………………

22

4.2.3. Загальна структура підсумкової семестрової рейтингової оцінки ……

22

4.2.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка …………………

23

4.2.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка за кожний модуль…………...

23

4.2.6. Модульний контроль……………………………………………………….

24

4.2.7. Порядок звітності перед деканатами……………………………………

24

4.2.8. Отримання залікової оцінки………………………………………………

24

4.2.9. Виставлення підсумкової семестрової рейтингової оцінки……………

24

4.2.10. Заповнення заліково-екзаменаційної відомості…………………………

25

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………...

26

Додатки……………………………………………………………………………

28


ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дисципліна «Фізичний практикум» є експериментальною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області прикладної фізики.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є набуття знань та вмінь щодо оволодіння методами, методиками та технікою проведення фізичних досліджень, правилами виконання експериментальної роботи.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • проведення класичних фізичних дослідів з перевірки законів фізики;

 • оволодіння принципами дії пристроїв та обладнання, які застосовуються при виконанні лабораторних завдань;

 • оволодіння методами та технікою виконання фізичного експерименту;

 • оволодіння методами обробки результатів експерименту;

 • розвинення експериментальної інтуїції та дослідницьких якостей.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен :

Знати:

 • основні закони та явища фізики;

 • етапи експериментальних досліджень і відкриттів у галузі фізики та сучасні засоби їх відтворення у фізичному практикумі;

 • методи фізичного моделювання явищ;

 • методи обробки результатів експерименту;

 • принципи роботи та загальні характеристики вимірювальних приладів.

Вміти:

 • самостійно працювати з фізичним обладнанням та вимірювальними приладами, досліджувати фізичні явища;

 • будувати графіки, в тому числі за допомогою комп’ютерних програм (Excel), проводити обробку результатів експерименту, здійснювати розрахунки похибок вимірювань;

 • самостійно аналізувати отримані результати, оцінювати вплив різних факторів на результати фізичного експерименту та вміти знаходити оптимальні рішення для його виконання.

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з шести навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Закони механічного руху”, студент повинен:

Знати:

– закони збереження енергії та імпульсу під час руху тіла по похилій площині;

– закони збереження енергії та імпульсу при зіткненні куль;

– основи теорії та техніки експерименту; • фізичні характеристики та закони коливального руху математичного та фізичного маятників;

 • параметри згасаючих коливань;

 • закони коливання струни;

 • розповсюдження звукових хвиль у твердих тілах і повітрі;

 • принципи роботи гіроскопа;

 • принцип суперпозиції гармонічних коливань.

Вміти:

– самостійно виконувати лабораторні роботи цього модуля та обробляти результати експерименту.1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „ Молекулярна фізика. Основи термодинаміки” студент повинен:

Знати:

 • визначення питомої теплоти плавлення льоду та розрахунок зміни його ентропії;

 • метод стоячих хвиль для визначення відношення теплоємностей повітря при постійному тиску і постійному об'ємі ();

 • методи визначення сталої Больцмана k;

 • методи визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини;

 • визначення в’язкості рідини та коефіцієнта внутрішнього тертя методом Стокса;

 • визначення коефіцієнта внутрішнього тертя, середньої довжини вільного пробігу та ефективного діаметра молекул повітря.

Вміти:

– самостійно виконувати лабораторні роботи цього модуля та обробляти результати експериментів.1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 3 „Закони постійного та змінного струму” студент повинен:

Знати:

 • принципи роботи RC- та RL-кіл під час протікання в них змінних струмів;

 • резонансні властивості послідовного та паралельного коливальних контурів;

 • особливості динаміки зв’язаних коливань двох коливальних контурів;

 • застосування ефекту Холла для визначення концентрації і рухомості носіїв струму;

 • методи дослідження намагніченості феромагнетиків;

 • методи дослідження температурної залежності провідності металів і напівпровідників;

 • вигляд вольт-амперної характеристики p-n переходу та їх отримання.

Вміти:

– самостійно виконувати лабораторні роботи цього модуля та обробляти результати експерименту.1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 4 „Геометрична та хвильова оптика” студент повинен:

Знати:

 • методи вимірювання фокусних відстаней лінз;

 • види аберації лiнз та методи їх дослідження;

 • методи одержання лінійно поляризованого світла;

 • явища інтерференції в тонких плівках;

 • принцип роботи дифракційної решітки;

 • методи дослідження дифракції в паралельних променях;

 • метод дослідження спектру ртутної лампи за допомогою гоніометра.

Вміти:

– самостійно виконувати лабораторні роботи цього модуля та обробляти результати експерименту.1.5.5. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 5 „Основи квантової фізики” студент повинен:

Знати:

 • закони випромінювання та поглинання абсолютно чорного тіла;

 • квантовий принцип випромінювання абсолютно чорного тіла;

 • квантову теорію явища зовнішнього фотоефекту.

Вміти:

– самостійно виконувати лабораторні роботи цього модуля та обробляти результати експерименту.1.5.6. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 6 „Атомна і ядерна фізика” студент повинен:

Знати:

 • теорію Бора для атома водню;

 • досліди Франка-Герца з перевірки квантової теорії Бора;

 • принцип квантованості енергії;

 • метод визначення довжини вільного пробігу альфа-частинок;

 • фізичний зміст бета-радіоактивності;

 • методи дослідження космічного випромінювання;

 • принцип роботи сцинтиляційного лічильника.

Вміти:

 • самостійно виконувати лабораторні роботи цього модуля та обробляти результати експерименту.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Знання та вміння, що отримані при вивченні даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

Модульний контроль знань з теоретичного матеріалу проводиться на лекції або на практичному занятті (за рішенням кафедри з урахуванням аудиторних годин дисципліни) з модуля №1 «Закони механічного руху» у 1 семестрі при вивченні дисципліни «Механіка»; з модуля №2 «Молекулярна фізика. Основи термодинаміки» - при вивченні у 2 семестрі дисципліни «Молекулярна фізика»; з модуля №3 «Закони постійного та змінного струму» - при вивченні у 3 семестрі дисципліни «Електрика і магнетизм»; з модуля №4 «Геометрична та хвильова оптика» - при вивченні у 4 семестрі дисципліни «Оптика»; з модуля №5 «Основи квантової фізики» та з модуля №6 «Атомна і ядерна фізика» - при вивченні у 5 семестрі дисципліни «Атомна і ядерна фізика».

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лабора-торні

СРС

1

2

3

4

5

1 семестр

Модуль №1 „Закони механічного руху”

1.1

Основи теорії та техніки експерименту. Обчислення похибок фізичних вимірювань

9

6

3

1.2

Вивчення розподілу випадкових величин на прикладі визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника

12

8

4

1.3

Вивчення законів збереження енергії та імпульсу при зіткненні куль

12

8

4

1.4

Вивчення законів збереження енергії та імпульсу на прикладі руху по похилій площині

12

8

4

1.5

Визначення параметрів загасаючих коливань за допомогою фізичного маятника

12

8

4

1.6

Вивчення суперпозиції гармонічних коливань на прикладі спостереження фігур Ліссажу

12

8

4

1.7

Визначення пружних сталих твердих тіл та газів за швидкістю розповсюдження звуку.

12

8

4

1.8

Вивчення коливань струни

12

8

4

1.9

Вивчення вимушеної прецесії гіроскопа

9

6

3

1.10

Домашнє завдання №1

8

-

8

Усього за модулем №1

110

68

42

Усього за 1 семестр

110

68

42

2 семестр

Модуль №2 „ Молекулярна фізика. Основи термодинаміки”

2.1

Вимірювання відносної вологості повітря

12

8

4

2.2

Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом відриву краплі

12

8

4

2.3

Визначення сталої Больцмана

18

12

6

2.4

Визначення в’язкості рідини та коефіцієнта внутрішнього тертя методом Стокса

15

10

5

2.5

Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя, середньої довжини вільного пробігу та ефективного діаметра молекул повітря

18

12

6

2.6

Визначення відношення теплоємностей повітря при постійному тиску і постійному об’ємі () методом стоячих хвиль

15

10

5


Примітка: проведення модульного контролю з кожного модуля прописано на стор. 7.

2.7

Визначення питомої теплоти плавлення та розрахунок зміни ентропії

18

12

6

2.8

Домашнє завдання №2

8

-

8

Усього за модулем №2

116

72

44

Усього за 2 семестр

116

72

44

3 семестр

Модуль № 3 „Закони постійного та змінного струму”

3.1

Ємність та індуктивність у колі змінного струму

15

10

5

3.2

Вивчення резонансних властивостей коливальних контурів

15

10

5

3.3

Зв’язані коливання двох контурів

15

10

5

3.4

Дослідження властивостей напівпровідників за допомогою ефекту Холла

15

10

5

3.5

Дослідження намагніченості феромагнетиків за допомогою осцилографа

15

10

5

3.6

Дослідження залежності опору металів і напівпровідників від температури

14

8

6

3.7

Дослідження вольт-амперної характеристик p-n переходу

15

10

5

Усього за модулем №3

104

68

36

Усього за 3 семестр

104

68

36

4 семестр

Модуль № 4 Геометрична та хвильова оптика

4.1

Вимірювання фокусних відстаней лінз

12

8

4

4.2

Вивчення аберації лiнз

12

8

4

4.3

Кільця Ньютона

15

10

5

4.4

Дифракція в паралельних променях

15

10

5

4.5

Вивчення дифракційної решітки

12

8

4

4.6

Вивчення поляризованого світла

15

10

5

4.7

Дослідження спектру ртутної лампи за допомогою гоніометра

15

10

5

4.8

Дослідження явища дисперсії світла

12

8

4

Усього за модулем №4

108

72

36

Усього за 4 семестр

108

72

36

5 семестр

Модуль № 5 Основи квантової фізикиВипромінювання абсолютно чорного тіла

12

8

4Закони зовнішнього фотоефекту

12

8

4
Усього за модулем №5

24

16

8


Примітка: проведення модульного контролю з кожного модуля прописано на стор. 7.

Модуль № 6 Атомна і ядерна фізика

6.1

Спектр атома водню

12

8

4

6.2

Дослід Франка-Герца

18

12

6

6.3

Рух α-частинок у повітрі

12

8

4

6.4

Енергетичний спектр b-електронів

12

8

4

6.5

Вивчення явища радіоактивності. Визначення коефіцієнта поглинання гама-променів

12

8

4

6.6

Вивчення явища радіоактивності. Визначення періоду піврозпаду радіоактивного елемента

12

8

4

Усього за модулем №6

78

52

26

Усього за 5 семестр

102

68

34

Усього за навчальною дисципліною

540

348

192Примітка: проведення модульного контролю з кожного модуля прописано на стор. 7.


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка