Програма навчальної дисципліни "Фізичний практикум"


Лабораторні заняття, їх тематика та обсягСторінка3/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
2.2.1. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг
пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор.

заняття


СРС

1

2

3

4

1 семестр

Модуль №1 „Закони механічного руху”

1.1

Техніка безпеки в навчальній лабораторії. Складові частини лабораторної роботи; проведення розрахунків і оформлення результатів обчислень; побудова графіків, апроксимація лінійної залежності методом найменших квадратів.

4

2

1.2

Види похибок вимірювання та їх розрахунок.

2
2

1
1


Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Поняття математичного та фізичного маятників. Період і частота коливань. Вимірювання періоду коливань маятника та розрахунок прискорення вільного падіння g.1.3

Побудова гістограми. Розрахунки похибок прямих та непрямих вимірювань. Апроксимація графіків методом найменших квадратів. Визначення прискорення вільного падіння з графіків. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

1.4

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2
2

1
1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Закони збереження енергії та імпульсу.

1.5

Абсолютно пружний та абсолютно непружний удар двох тіл, закони збереження для них. Експериментальна перевірка закону збереження імпульсу при непружному зіткненні двох куль. Розрахунок коефіцієнта розсіювання енергії. Розрахунок співвідношення мас куль і порівняння результату зі значеннями, отриманими при зважуванні куль. Визначення похибок експерименту та факторів, що на них впливають.

4

2

1.6

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2
2

1
1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

1.7

Експериментальна перевірка законів збереження енергії та імпульсу для пружного удару двох куль, одна з яких скочується з похилої площини відомої висоти. Розрахунки швидкостей куль та коефіцієнта тертя ковзання.

4

2

1.8

Оцінка похибок. Побудова графіків лінійних залежностей та апроксимація методом найменших квадратів. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

1.9

Дослідження згасаючих коливань фізичного маятника. Визначення логарифмічного декремента згасання, коефіцієнта згасання та добротності фізичного маятника. Побудова графіків лінійних залежностей та апроксимація методом найменших квадратів.

4

2

1.10

Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2
2

1
1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

1.11

Дослідження складання двох взаємно перпендикулярних гармонічних коливань на прикладі спостереження фігур Ліссажу. Робота з осцилографом. Визначення кутової частоти коливань методом фігур Ліссажу.

4

2

1.12

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

1.13

Дослідження поширення звукових хвиль у повітрі, визначення швидкості звуку та коефіцієнта адіабатної стисливості повітря. Дослідження розповсюдження звукових хвиль у твердому тілі на прикладі металевих стержнів, визначення пружних констант: модуля Юнга, модуля однобічного розтягу, модуля зсуву.

4

2

1.14

Оцінка похибок експерименту. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2
2

1
1

Стояча хвиля. Вузли і пучності стоячої хвилі, основний тон, обертони. Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

1.15

Експериментальне дослідження стоячих хвиль на гнучкій однорідній струні. Отримання картини стоячих хвиль з різною кількістю пучностей для певних значень сили натягу та частоти коливання струни. Для даної сили натягу струни порівняння виміряних частот для стоячих хвиль з розрахованими.

4

2

1.16

Оцінка похибок. Побудова графіків. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2
2

1
1

Визначення гіроскопа, його види.

1.17

Основне рівняння динаміки твердого тіла, рівняння моментів. Вивчення примусової прецесії гіроскопа під дією сили тяжіння. Визначення кутової швидкості прецесії, моменту сили тяжіння. Оцінка моменту сили тертя. Оцінка похибок експерименту. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

Усього за модулем №1

68

34

Усього за 1 семестр

68

34

2 семестр

Модуль №2 „ Молекулярна фізика. Основи термодинаміки ”

2.1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Поняття абсолютної та відносної вологості повітря. Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Вимірювання відносної вологості повітря за допомогою психрометра.

4

2

2.2

Вимірювання відносної вологості повітря методом точки роси. Порівняння двох методів. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

2.3

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Поверхневі явища на межі рідини та її пари. Сила поверхневого натягу. Коефіцієнт поверхневого натягу, методи його визначення.

4

2

2.4

Хвилі на глибокій воді. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом капілярно-гравітаційних хвиль. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

2.5

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Ідеальний газ. Фізичний зміст сталої Больцмана. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

4

2

2.6

Експериментальне визначення сталої Больцмана за допомогою рівняння Менделєєва-Клапейрона. Побудова графіка лінійної залежності та апроксимація методом найменших квадратів. Порівняння графічного та аналітичного методів отримання значення k.

4

2

2.7

Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

2.8

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Класична модель явищ переносу. Коефіцієнт внутрішнього тертя. Метод Стокса для визначення коефіцієнта внутрішнього тертя рідини за швидкістю рівномірного падіння кульки в цій рідині.

4

2

2.9

Розрахунок динамічної і кінематичної в’язкості. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

2.10

Ламінарна і турбулентна течія рідини або газу. В’язкість. Число Рейнольдса.

2
2

1
1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

2.11

Експериментальне визначення коефіцієнта внутрішнього тертя за допомогою формули Пуайзеля. Середня довжина вільного пробігу молекули в речовині.

4

2

2.12

Оцінка ефективного діаметра молекул повітря. Побудова графіків лінійних залежностей та апроксимація методом найменших квадратів. Оцінка похибок.

4

2

2.13

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Політропні процеси в ідеальних газах.

2.14

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Вимірювання відношення ізобарної та ізохорної теплоємностей повітря методом стоячих звукових хвиль.

4

2

2.15

Оцінка похибок. Порівняння результатів експерименту з табличним значенням, визначення причин розбіжності. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

2.16

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Рівняння теплового балансу та його експериментальна перевірка. Вимірювання теплоємності калориметра.

4

2

2.17

Питома теплота плавлення, розрахунок її з рівняння теплового балансу. Термодинамічна ентропія, розрахунок ентропії для заданого процесу.

4

2

2.18

Оцінка похибок, визначення джерел похибок та шляхів зменшення похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

Усього за модулем №2

72

36

Усього за 2 семестр

72

36

3 семестр

Модуль № 3 „Закони постійного та змінного струму”

3.1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Визначення номіналів реактивних елементів та сталих часу RC- та RL-кіл; вивчення їх диференціюючих та інтегруючих властивостей.

4

2

3.2

Побудова графіків лінійних залежностей та апроксимація методом найменших квадратів.

4

2

3.3

Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2
2

1
1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

3.4

Вивчення резонансних властивостей послідовного коливального контуру.

Вивчення резонансних властивостей паралельного коливального контуру. Визначення величини добротності, коефіцієнта згасань, власної частоти та опору.4

2

3.5

Визначення залежності втрат послідовного та паралельного коливальних контурів за їх амплітудно-частотними характеристиками. Побудова графіків резонансних кривих та визначення добротності з графіків, порівняння з розрахованими значеннями. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

3.6

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Визначення паралельної провідності одиночного паралельного коливального кола за його резонансною кривою. Визначення паралельної провідності одиночного паралельного коливального кола за методом Паулі.

4

2

3.7

Дослідження залежності коефіцієнта зв’язку та ширини полоси пропускання двох коливальних контурів, пов’язаних взаємоіндукцією, залежно від відстані між ними.

Порівняння двох методів. Оцінка похибок.4

2

3.8

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Ефект Холла в металах та напівпровідниках.

3.9

Типи провідності напівпровідників. Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

4

3

3.10

Експериментальне визначення сталої Холла, типу провідності досліджуваного напівпровідника, концентрації та рухливості носіїв струму в напівпровіднику. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

3.11

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Дослідження петлі гістерезису для різних феромагнітних зразків за допомогою осцилографа.

4

2

3.12

Визначення коерцитивної сили та залишкової намагніченості феромагнетиків за петлею гістерезису. Оцінка похибок та визначення факторів, що викликають похибки.

4

2

3.13

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

3.14

Експериментальна перевірка залежності питомої електропровідності від температури для металів, напівпровідників та діелектриків. Визначення температурного коефіцієнту опору металу. Розрахунок ширини забороненої зони напівпровідника. Побудова графіків. Оцінка похибок.

4

2

3.15

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

3.16

Експериментальне отримання та аналіз вольт-амперної та вольт-фарадної характеристик p-n переходу для декількох діодів. Диференціальний опір. Аналітичні та графічні методи визначення диференціального опору.

4

2

3.17

Визначення залежності диференціального опору p-n переходу від прикладеної напруги. Встановлення аналітичного вигляду залежності ємності p-n переходу від прикладеної напруги. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

Усього за модулем № 3

68

36

Усього за 3 семестр

68

36

4 семестр

Модуль № 4 Геометрична та хвильова оптика

4.1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Збиральні та розсіювальні лінзи. Основні поняття геометричної оптики. Побудова зображень в тонких лінзах. Фокусна відстань, коефіцієнт збільшення лінзи.4

2

4.2

Формула тонкої лінзи. Центрування лінз на оптичній лаві. Експериментальне визначення головних фокусних відстаней та коефіцієнтів збільшення різних лінз кількома способами.

Оцінка абсолютної та відносної похибки експерименту.

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.


4

2

4.3

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Ідеальні та реальні оптичні системи. Поняття аберації. Види аберації. Методи усунення аберації.

4

2

4.4

Експериментальне дослідження сферичної та хроматичної аберації. Оцінка похибок експерименту.

Визначення факторів, що спричиняють похибки.

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.


4

2

4.5

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Явище інтерференції світла. Когерентність. Дослідження інтерференції в тонких плівках.4

2

4.6

Кільця Ньютона. Експериментальне визначення радіуса кривизни лінзи допомогою кілець Ньютона. Оцінка похибок експерименту.

4

2

4.7

Експериментальне визначення довжини хвилі світла за допомогою кілець Ньютона. Оцінка похибок експерименту. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Явище дифракції. Види дифракції. Метод зон Френеля.4.8

Юстування оптичної схеми. Визначення розподілу інтенсивності та дифракції монохроматичного паралельного пучка світла (дифракція Фраунгофера) на щілині та на двох щілинах.

4

2

4.9

Дослідження залежності положення дифракційних максимумів та мінімумів від ширини щілини. Побудова графіків. Оцінка похибок експерименту.

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.4

2

4.10

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Явище дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційна решітка.4

2

4.11

Експериментальне отримання дифракційної картини за допомогою дифракційної решітки. Визначення періоду дифракційної решітки. Оцінка похибок.

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.4

2

4.12

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Електромагнітні хвилі. Поляризоване світло. Види поляризації. Методи отримання лінійно поляризованого світла. Закон Брюстера. Визначення кута Брюстера та показника заломлення для діелектричної пластинки та стопи пластин.4

2

4.13

Поляризатори та аналізатори. Закон Малюса. Експериментальна перевірка закону Малюса. Дослідження повороту площини поляризації при відбиванні від чорного дзеркала та стопи пластин. Побудова графіків. Оцінка похибок експерименту.

4

2

4.14

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

2

2


1

1


Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Оптичні та спектральні прилади.4.15

Дослідження спектру випромінювання ртутної лампи за допомогою дифракційної решітки та гоніометра. Визначення довжин хвиль зафіксованих спектральних ліній.

4

2

4.16

Оцінка похибок експерименту. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

4.17

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Явище дисперсії світла. Види дисперсії світла. Фазова та групова швидкості світла.4

2

4.18

Отримання дисперсійного спектру. Визначення залежності показника заломлення скла від довжини хвилі світла. Побудова графіків. Оцінка похибок експерименту.

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.4

2

Усього за модулем № 4

72

36

Усього за 4 семестр

72

36

5 семестр

Модуль № 5 Основи квантової фізики

5.1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Теплове випромінювання. Основні властивості випромінювання абсолютно чорного тіла. Експериментальна перевірка закону Стефана-Больцмана для абсолютно чорного тіла.4

2

5.2

Побудова графіків лінійних залежностей та апроксимація методом найменших квадратів. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

5.3

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Явище зовнішнього фотоефекту та його основні закономірності. Експериментальна перевірка рівняння Ейнштейна. Розрахунок сталої Планка на основі даних експерименту та порівняння з теоретичним значенням.4

2

5.4

Побудова графіків та апроксимація методом найменших квадратів. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

Усього за модулем № 5

16

8

Модуль № 6 Атомна і ядерна фізика

6.1

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Стаціонарні стани електрона в атомі. Дослідження спектра атома водню. Експериментальне визначення сталої Рідберга, тонкої структури енергетичних рівнів та відстані між двома найближчими спектральними лініями.4

2

6.2

Оцінка похибок. Побудова графіків. Порівняння експериментально отриманих значень з теоретичними, з'ясування причин розбіжності. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

6.3

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Вивчення процесу збудження атомів інертного газу електронами.4

2

6.4

Визначення резонансного потенціалу методом Франка–Герца. Оцінка похибок.

4

2

6.5

Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

6.6

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Виникнення α-частинок. Взаємодія α-частинок з речовиною. Експериментальне визначення параметрів руху α-частинок у повітрі.4

2

6.7

Отримання кривої проходження α-частинок через речовину. Визначення середнього значення довжини пробігу та енергії α-частинок. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

6.8

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Радіоактивність. b-розпад. Класифікація і математичні моделі b-випромінювання. Дослідження параметрів енергетичного спектра b-електронів: визначення максимальної енергії та довжини пробігу b-електронів.4

2

6.9

Побудова графіків. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

6.10

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Радіоактивність. Види радіоактивного розпаду. Детектори γ-випромінювання. Отримання лінійних коефіцієнтів послаблення потоку γ-променів у радіоактивній речовині за допомогою сцинтиляційного лічильника.4

2

6.11

Визначення лінійного та масового коефіцієнтів поглинання γ-квантів. Графічне представлення результатів експерименту. Оцінка похибок. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

6.12

Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Стала та період піврозпаду. Визначення періоду піврозпаду радіоактивного елемента.4

2

6.13

Побудова і аналіз графіків. Оцінка похибок. Фактори, що викликають похибки. Теоретичний захист результатів лабораторної роботи.

4

2

Усього за модулем № 6

52

26

Усього за 5 семестр

68

34

Усього за навчальною дисципліною

348

192


2.2.2. Самостійна робота студента її зміст та обсяг

з/п.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(год)


1

2

3

1 семестр

1

Підготовка до лабораторних занять

34

2

Виконання домашнього завдання №1

8

Усього за 1 семестр

42

2 семестр

1

Підготовка до лабораторних занять

36

2

Виконання домашнього завдання №2

8

Усього за 2 семестр

44

3 семестр

1

Підготовка до лабораторних занять

36

Усього за 3 семестр

36

4 семестр

1

Підготовка до лабораторних занять

36

Усього за 4 семестр

36

5 семестр

1

Підготовка до лабораторних занять

34

Усього за 5 семестр

34

Усього за навчальною дисципліною

192


2.2.2.1. Домашні завдання

Домашні завдання (ДЗ) виконуються в першому та другому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу, що викладається у першому, другому семестрі.

Домашнє завдання №1 виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №1 „Поступальний рух. Закони збереження енергії та імпульсу”.

Конкретна мета завдання №1 полягає у вивченні та засвоєнні кінематичних характеристик та законів поступального та обертального руху, зв’язків між ними, застосуванні законів збереження енергії та імпульсі при розв’язанні задач з визначення характеристик поступального та обертального руху. Виконання, оформлення та захист домашнього завдання №1 здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №1, – до 8 годин самостійної роботи.

Домашнє завдання №2 виконується в другому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, і є складовою модулю №2 „ Молекулярна фізика. Основи термодинаміки”.

Конкретна мета домашнього завдання №2 складається у вивченні законів ідеального газу та першого закону термодинаміки та їх застосуванні при моделюванні реальних термодинамічних задач.

Захист домашнього завдання №2 здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №2, – до 8 годин самостійної роботи.
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Сивухин Д. В. Общий курс физики (в 5 томах). / Д.В. Сивухин. — М.: Физматлит, МФТИ, 2002-2005.

3.1.2 Шпак А.П. Теорія та техніка експерименту. Їх застосування у фізичному практикумі. / А.П. Шпак, Г.В. Легкова. – К.: НАУ, 2008. – 60 с.

3.1.3. Механіка. Лабораторний практикум./ Г.В. Легкова, М.І. Пішта, В.Ю. Муравйов, В.В. Мазикін, Д.В. Філін, А.В. Кащук. – К.: НАУ, 2004. – 55 с.

3.1.4. Молекулярна фізика. Термодинаміка. Лабораторний практикум./ С.Л. Парновський, В.Ю. Муравйов, М.І. Пішта. – К.: НАУ, 2006. – 60 с.

3.1.5. Електрика і магнетизм. Лабораторний практикум./ С.Л. Парновський, В.Ю. Муравйов, М.І. Пішта. – К.: НАУ, 2008. – 76 с.

3.1.6. Оптика. Лабораторний практикум./ Г.В. Легкова, В.Ю. Муравйов, М.І. Пішта, Ю. Б. Іванчук. – К.: НАУ, 2006. – 56 с.

3.1.7. Атомна і ядерна фізика. Лабораторний практикум./ А.П. Шпак, Ю.О. Лісунова, М.О. Лісунова. – К.: НАУ, 2009. – 60 с.

3.1.8. Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин. / А.Н. Зайдель. – Л.: Наука, 1985. – 112 с.
Додаткові рекомендовані джерела

3.1.9. Ландау Л. Д. Курс общей физики. / Л. Д. Ландау, А.И. Ахиезер, Е. М. Лифшиц – М.: Наука, 1975.

3.1.10. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. / И.В. Савельев. – М.: Наука, 1986. – 560 с.

3.1.11. Иродов Е.И. Основные законы электромагнетизма. / Е.И. Иродов. – М.: Высш. шк., 1991. – 289 с.

3.1.12. Зильберман Г.Е. Электричество и магнетизм: учеб. пособ. / Г.Е. Зильберман. – 2-е изд. – Долгопрудный: Интеллект, 2008. – 374 с.

3.1.13. Руководство к лабораторным занятиям по физике / под ред. Л.Л. Гольдина. – М.: Наука, 1973. – 687 с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання.


пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1

2

3

4

1.

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт

1.1-1.9; 2.1-2.7; 3.1-3.7; 4.1-4.7; 5.1-5.2; 6.1-6.6

10 прим. з кожної лабораторної роботи та їх електронні версії

2.

Методичні вказівки з виконання домашнього завдання

1.10; 2.8

електронна версія


4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ

СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 Основні терміни, поняття, означення

4.1.1. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті в письмовій формі або з використанням комп’ютерних інформаційних технологій. Ця норма не розповсюджується на дисципліни, викладення навчального матеріалу з яких потребує від студента переважно усних відповідей. Перелік дисциплін з усною (комбінованою) формою семестрового контролю встановлюється окремо за кожним напрямом (спеціальністю) підготовки фахівців з дозволу проректора з навчальної роботи.

4.1.2. Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт, рефератів тощо).

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і виставляється за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

4.1.3. Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань та вмінь і навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

4.1.4. Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

4.1.5. Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

4.1.6. Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

4.1.7. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

4.1.7.1. Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля – виконання та захист індивідуальних завдань, лабораторних робіт, виступи на практичних заняттях тощо.

4.1.7.2. Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

4.1.7.3. Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як середнє арифметичне значення з відповідними ваговими коефіцієнтами оцінок , отриманих на всіх практичних заняттях; середньої оцінки за лабораторний практикум.

4.1.7.4. Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як середнє арифметичне значення з відповідними ваговими коефіцієнтами підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння кожного модуля.

4.1.7.5. Екзаменаційна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання екзаменаційних завдань.

4.1.7.6. Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

4.1.7.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як середнє арифметичне значення з відповідними ваговими коефіцієнтами підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної (залікової – у випадку диференційованого заліку) рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом декількох семестрів, визначається як середньозважена оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок (у даному випадку – за перший, другий, третій, четвертий та п’ятий семестри) у балах з наступним її переведенням у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до додатку до диплому фахівця.

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь


      1. Рейтинговий журнал викладача

Журнал викладача містить оцінки за допуск до лабораторної роботи, за захист лабораторної роботи.

4.2.2.Максимальна сума балів рейтингових оцінок  • Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається в балах за шкалою навчального закладу, максимальна кількість балів – 100.

  • Залікова рейтингова оцінка визначається в балах за шкалою навчального закладу, максимальна кількість балів – 100.

  • Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається в балах за шкалою навчального закладу, максимальна кількість балів – 100.

  • Поточна модульна рейтингова оцінка визначається в балах за шкалою навчального закладу, максимальна кількість балів – 100.

      1. Загальна структура підсумкової семестрової рейтингової оцінки подана на рис. 4.1.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка розраховується за формулою:

,
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка