Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1.

Поняття господарської діяльності
Господарська діяльність як категорійне поняття. Специфіка господарської діяльності. Ознаки господарської діяльності. Види господарської діяльності залежно від мети господарської діяльності: комерційна господарська діяльність, некомерційне господарювання.

Співвідношення понять «підприємницька» та «господарська діяльність». Поняття підприємницької діяльності. Ознаки підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності.

Види підприємницької діяльності: залежно від форми власності (приватне підприємництво, державне, підприємництво, що здійснюється на основі комунальної форми власності), залежно від змісту (виробнича підприємницька діяльність, невиробнича підприємницьку діяльність), залежно від характеру товару (матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво), залежно від кількості працюючих та доходів (мале, середнє, велике підприємництво), залежно від організаційно-правової форми (підприємництво без створення юридичної особи (просте підприємництво), підприємництво зі створенням юридичної особи).

Принципи господарювання та їх зміст.Тема 2.

Господарське право в системі права

Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права. Метод, принципи та інші системо утворюючі елементи господарського права.

Господарське право як навчальна дисципліна. Історія та тенденції розвитку науки господарського права.

Господарсько-правові норми: поняття та види.

Джерела (форми) господарського права. Загальна характеристика Господарського кодексу України. Спори навколо кодифікації господарського законодавства. Історія прийняття ГК України. Визначення дієвості актів господарського законодавства за предметом та суб’єктом; дія актів господарського законодавства в часі. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів. Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства. Акти Конституційного суду та Вищого господарського суду в системі актів тлумачення господарського законодавства.
Тема 3. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку. Методи та форми державного регулювання господарських відносин. Поняття та форми державної господарської діяльності. Державне замовлення та фінансування. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та способи. Спрощена система оподаткування: поняття, правові засади та умови. Мале підприємництво: поняття та правова природа.

Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок. Установчі документи суб’єктів господарювання. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання. Ліцензування господарської діяльності. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.
Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права

Поняття та види суб'єктів господарювання. Поняття та види підприємств, теорія «персоніфікації підприємств» («господарчого органу»). Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств. Суб’єкти корпоративних прав та порядок реалізації їх прав і обов’язків. Акціонерне товариство: поняття та умови діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю: поняття та правова природа. Повне товариство та командитне товариство. Правовий статус господарських об’єднань. Об’єднання фізичних осіб: поняття та види. Холдинги: поняття та правова природа. Торгово-промислові палати. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів. Фондова біржа: поняття та правова природа. Товарна біржа. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.


Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

Поняття правового режиму майна господарських організацій. Види правових режимів майна. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності. Право господарського відання та оперативного управління. Право промислової власності в господарських відносинах. Правова природа промислової власності. Об’єкти права комерційної власності. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.
Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства. Поняття економічної конкуренції. Конкуренція у країнах ЄС. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці. Правове становище та компетенція Антимонопольного комітету України. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.


Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання

Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності. Склад господарського правопорушення. Конфіскація як форма господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції приватноправового характеру. Адміністративно-господарський штраф як форма господарсько-правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.
Тема 8. Господарські зобов’язання: поняття, види та правова природа

Поняття та ознаки господарського зобов’язання. Класифікація господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання: поняття та правова природа. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та правова природа. Принципи виконання господарських зобов’язань. Укладання, зміна та розірвання господарських зобов’язань. Способи забезпечення господарських зобов’язань. Гарантія як особливий засіб забезпечення господарських зобов’язань.

Поняття та ознаки господарського договору. Функції господарського договору. Класифікація господарських договорів. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Зміст господарського договору. Види істотних умов господарського договору. Форма господарського договору. Загальний порядок виконання господарських договорів. Способи забезпечення виконання господарських договорів, передбачені в законі. Господарські акти, що фактично виконують функції забезпечення виконання господарських договорів. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки. Форми відповідальності за порушення господарських договорів.
Тема 9. Окремі види господарської діяльності

Поняття та функції господарсько-торгівельної діяльності. Договір поставки: зміст, форма, права та обов’язки сторін, відповідальність. Контрактація сільськогосподарської продукції та її договірне забезпечення. Порядок прийняття продукції по кількості та якості. Договір енергопостачання. Міна (бартер) в сфері господарювання та його податкові обмеження. Види, особливість укладання та виконання біржових угод. Особливість укладання та виконання угод за державним замовленням та закупівель за державні кошти. Агентські угоди в сфері господарювання. Договір зберігання на товарному складі.

Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст. Форма та порядок укладання (зміни, припинення) договору господарської оренди. Концесійні договори в сфері господарювання. Поняття, види та суб’єкти лізингових операцій.

Поняття капітального будівництва та будівельне законодавство. Способи та стадії капітального будівництва. Правовий статус суб’єктів капітального будівництва. Дозвільні процедури в будівництві. Основні функції та повноваження органів державного будівельного нагляду. Відповідальність за порушення будівельного законодавства. Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок укладання, зміст, права і обов’язки сторін. Порядок зміни умов. Інститути сумісного інвестування та їх використання при фінансуванні будівництва


Тема 10. Грошові зобов’язання господарського характеру

Гроші як об’єкт господарського зобов’язання. Поняття та функції грошового зобов’язання господарського характеру. Система грошових зобов’язань господарського характеру та визначення їх в правових джерелах. Підстави виникнення грошових зобов’язань господарського характеру. Порядок та принципи виконання грошових зобов’язань господарського характеру. Місце та строк виконання грошового зобов’язання господарського характеру. Відповідальність за прострочення виконання грошових зобов’язань господарського характеру. Примусове стягнення грошового боргу в сфері господарювання. Вексель як грошове зобов’язання. Облік векселів. Договір факторингу в сфері господарювання.Тема 11. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання. Види і форми здійснення інвестицій. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій та інновацій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Інвестиційний договір: порядок укладання, основні та додаткові умови. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги. Концесії. Угода про розділ продукції. Правовий статус та особливості діяльності інвестиційних фондів в Україні. Правовий статус та особливості діяльності інвестиційних компаній в Україні. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України. Особливості залучення інвестицій в акції та інші цінні папери.Поняття і принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Джерела регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародне економічне право: поняття та система. Загальна характеристика структури та правил СОТ. Склад і класифікація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність. Характеристика системи митного регулювання в Україні. Методи тарифного регулювання ЗЕД. Сутність та класифікація методів нетарифного регулювання ЗЕД. Ліцензування та квотування експортно-імпортних операцій. Відповідальність за правопорушення в сфері державного регулювання ЗЕД. Види та форми. Поняття та джерела регулювання зовнішньоекономічного контракту. Контрактні застереження. Основні типи колізійних прив’язок. Форма, зміст, облік (реєстрація) і порядок виконання зовнішньоекономічного договору. Базові умови договорів поставки у ЗЕД згідно з правилами Інкотермс. Порядок вирішення спорів між сторонами контрактів у ЗЕД. Міжнародний комерційний арбітраж: підвідомчість та порядок розгляду спорів.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка