Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс СеместрСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.7 Mb.
#471
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Теми рефератів:


 1. Поняття господарського права. Співвідношення господарського з іншими галузями права.

 2. Предмет, метод, принципи правового регулювання господарського права.

 3. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

 4. Підприємництво: поняття, ознаки, класифікація. Сутність підприємництва в економічній теорії.

 5. Господарська некомерційна діяльність як предмет регулювання господарського права: поняття, суб’єкти, значення.

 6. Система господарського законодавства. Проблеми розвитку і вдосконалення господарського законодавства.

 7. Поняття, заходи державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.

 8. Способи та форми підтримки малого підприємництва.

 9. Поняття та складові легалізації (легітимації) суб’єктів господарювання

 10. Загальна характеристика державної реєстрації, поняття, цілі та принципи.

 11. Поняття, види патентування і види діяльності, що підлягають патентуванню.

 12. Дозвільна система у сфері господарювання

 13. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.

 14. Поняття підприємства як самостійного суб’єкта господарювання та його види.

 15. Правовий статус фізичної особи-підприємця.

 16. Господарські об’єднання – поняття, види, специфіка.

 17. Холдингові компанії та дочірні підприємства

 18. Кредитні спілки та інші фінансові установи у сфері господарювання.

 19. Загальна характеристика та функції торгівельно-промислових палат.

 20. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.

 21. Право господарського відання та оперативного управління.

 22. Правовий режим та види цінних паперів у господарській діяльності.

 23. Поняття та види господарських зобов’язань.

 24. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

 25. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції.

 26. Поняття недобросовісної конкуренції.

 27. Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності

 28. Історія виникнення та поняття неплатоспроможності та банкрутства.

 29. Основні суб’єкти та стадії провадження у справі про банкрутство.

 30. Поняття та функції юридичної служби на підприємстві.8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • доповіді, реферати;

 • самостійна робота;

 • індивідуальні та групові консультації.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота, колоквіум.Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку та семестрового іспиту.

На залік та іспит виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Господарське право».


Питання до екзамену 1. Поняття та ознаки господарської діяльності.

 2. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 3. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 4. Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень.

 5. Метод правового регулювання господарської діяльності.

 6. Джерела господарського права: поняття, види та система.

 7. Господарсько-правові норми: структура, види.

 8. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

 9. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

 10. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

 11. Поняття та форми державної господарської діяльності; державне замовлення та фінансування.

 12. Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.

 13. Сутність та складові поняття легалізації господарської діяльності.

 14. Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.

 15. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.

 16. Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання.

 17. Порядок ліцензування.

 18. Поняття та види суб’єктів господарського права.

 19. Поняття та види підприємств, теорія «персоніфікації підприємств» («господарчого органу»).

 20. Установчі документи суб'єктів господарювання.

 21. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.

 22. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.

 23. Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.

 24. Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.

 25. Правовий статус командитного та повного товариств.

 26. Правовий статус господарських об'єднань.

 27. Холдинги: поняття та правова природа.

 28. Правовий статус банків.

 29. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.

 30. Правовий статус біржових організацій.

 31. Фондова біржа: поняття та правове регулювання.

 32. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.

 33. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.

 34. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.

 35. Право господарського відання та оперативного управління.

 36. Право промислової власності в господарських відносинах.

 37. Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій.

 38. Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.

 39. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.

 40. Принципи виконання господарських зобов’язань.

 41. Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його договірного забезпечення.

 42. Поняття та правові засади роздрібної торгівлі.

 43. Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.

 44. Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.

 45. Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її договірного забезпечення.

 46. Господарсько-правові умови здійснення капітального будівництва.

 47. Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.

 48. Види, особливість укладання та виконання біржових угод.

 49. Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.

 50. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.

 51. Договір контрактації.

 52. Договір енергопостачання.

 53. Правове регулювання договору фінансового лізингу.

 54. Співвідношення договору господарської оренди та договору загально-цивільного найму.

 55. Договір концесії.

 56. Правове регулювання комерційної концесії.

 57. Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.

 58. Правове регулювання особливих режимів господарювання.

 59. Правовий режим інноваційної діяльності.

 60. Пільги та гарантії іноземних інвесторів.

 61. Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.

 62. Договір страхування у сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок виконання.

 63. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

 64. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.

 65. Підстави визнання господарських договорів недійсними.

 66. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.

 67. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.

 68. Форми господарсько-правової відповідальності.

 69. Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав.

 70. Штрафні санкції в сфері господарювання.

 71. Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.

 72. Конфіскація та адміністративно-господарський штраф як форми господарсько-правової відповідальності.

 73. Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.

 74. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.

 75. Поняття та ознаки комерційного розрахунку.

 76. Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.

 77. Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації. Правові способи приватизації.

 78. Об’єкти та суб’єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.

 79. Порядок оренди державного та комунального майна.

 80. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.

 81. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.

 82. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.

 83. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.

 84. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.

 85. Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.

 86. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та порядок їх застосування.

 87. Поняття та види цін, порядок їх встановлення.

 88. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.

 89. Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.

 90. Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ.

 91. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).

 92. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.

 93. Форми безготівкових розрахунків.

 94. Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.

 95. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

 96. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.

 97. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно ІНКОТЕРМС: поняття та групи.

 98. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.

 99. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 100. Поняття та функції юридичної служби на підприємстві.

 101. Обрання способу захисту порушеного права (інтересу) юридичною службою підприємства.

 102. Поняття рейдерства. Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.

 103. Завдання юридичної служби при проведенні перевірок суб’єктів господарювання.


Питання до заліку 1. Поняття та ознаки господарської діяльності.

 2. Поняття господарського права. Співвідношення господарського з іншими галузями права.

 3. Предмет, метод, принципи правового регулювання господарського права.

 4. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин.

 5. Підприємництво: поняття, ознаки, класифікація. Сутність підприємництва в економічній теорії.

 6. Господарська некомерційна діяльність як предмет регулювання господарського права: поняття, суб’єкти, значення.

 7. Наука господарського права.

 8. Поняття і загальна характеристика джерел господарського права.

 9. Система господарського законодавства. Проблеми розвитку і вдосконалення господарського законодавства.

 10. Загальна характеристика Господарського кодексу України. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

 11. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

 12. Поняття та принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

 13. Поняття, заходи державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.

 14. Правила і підстави проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

 15. Способи та форми підтримки малого підприємництва.

 16. Поняття та складові легалізації (легітимації) суб’єктів господарювання.

 17. Загальна характеристика державної реєстрації, поняття, цілі та принципи.

 18. Установчі документи юридичних осіб.

 19. Порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб.

 20. Підстави та порядок припинення діяльності юридичних осіб.

 21. Підстави та порядок припинення фізичних осіб-підприємців.

 22. Поняття, строки та порядок видачі ліцензії.

 23. Підстави відмови у видачі ліцензії.

 24. Поняття, види патентування і види діяльності, що підлягають патентуванню.

 25. Дозвільна система у сфері господарювання.

 26. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.

 27. Поняття підприємства як самостійного суб’єкта господарювання та його види.

 28. Правовий статус фізичної особи-підприємця.

 29. Відособлені підрозділи суб’єктів господарювання, поняття, повноваження.

 30. Правовий статус державних комерційних підприємств.

 31. Правовий статус казенних підприємств.

 32. Правовий статус, види та порядок утворення акціонерного товариства.

 33. Правовий статус та порядок утворення товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

 34. Господарські об’єднання – поняття, види, специфіка.

 35. Холдингові компанії та дочірні підприємства.

 36. Кредитні спілки та інші фінансові установи у сфері господарювання.

 37. Загальна характеристика та функції торгівельно-промислових палат.

 38. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст.

 39. Право господарського відання та оперативного управління.

 40. Правовий режим та види цінних паперів у господарській діяльності.

 41. Поняття та види господарських зобов’язань.

 42. Підстави виникнення та припинення господарських зобов’язань.

 43. Забезпечення виконання господарських зобов’язань.

 44. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.

 45. Склад господарського правопорушення.

 46. Загальна характеристика форм господарсько-правової відповідальності.

 47. Стягнення збитків як основна форма господарсько-правової відповідальності.

 48. Штрафні санкції в сфері господарювання: поняття та особливості у порівнянні з загально цивільною неустойкою.

 49. Оперативно-господарські санкції, їх види та порядок застосування.

 50. Поняття та порядок застосування адміністративно-господарських санкцій.

 51. Загальна характеристика законодавства про захист економічної конкуренції.

 52. Поняття та ознаки монопольного (домінуючого) положення на ринку.

 53. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції: види санкцій та порядок їх застосування.

 54. Поняття недобросовісної конкуренції.

 55. Загальна характеристика видів недобросовісної конкуренції.

 56. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці.

 57. Види санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та порядок їх застосування.

 58. Принципи комерційного розрахунку та власного комерційного ризику у господарській діяльності.

 59. Історія виникнення та поняття неплатоспроможності та банкрутства.

 60. Основні суб’єкти та стадії провадження у справі про банкрутство.

 61. Поняття та функції юридичної служби на підприємстві.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка