Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр


 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯСторінка6/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.7 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ


9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни10.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з порівняльного правознавства (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з порівняльного правознавства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


11.1. Нормативні джерела

 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. – №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 4. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // ВВР. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189.

 5. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // ВВР. – 2002. – № 3. – Ст.27.

 6. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. // ВВР. – 2011 р. – № 13. – №13-14, № 15-16, № 17. – Ст.556.

 7. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. // ВВР. – 2008. – № 50-51. – Ст.384.

 8. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. // ВВР. – 1993. – № 50. – Ст. 472.

 9. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р.// ВВР. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 10. Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій: Закон України від 20.05.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 29. – Ст. 240.

 11. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. // ВВР. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 12. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. // ВВР. – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 13. Про державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22.03.2012 р. // ВВР. – 2013. – № 3. – Ст. 23.

 14. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України // ВВР. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 15. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р.// ВВР. – 2005. – № 48. – Ст.483.

 16. Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації: Закон України // ВВР. – 2015. – № 26. – Ст.220.

 17. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6.07.1995 р. // ВВР. – 1996. – № 33. – Ст. 155.

 18. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.1996 р. // ВВР. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

 19. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // ВВР. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 20. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10.04.2014 р.// ВВР. – 2014. – № 24. – Ст. 883.

 21. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р. в // ВВР. – 1991. – № 47. – Ст.646.

 22. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р.// ВВР. – 1991. – № 47. – Ст. 646.

 23. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. // ВВР. – 2002. – № 36. – Ст. 266.

 24. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р.// ВВР. – 2013. – № 29. – Ст. 337.

 25. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14. 02.92 р. // ВВР. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

 26. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р. // ВВР. – 1999. – ГУ. – 7 вересня.

 27. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. // ВВР. – 2015. – № 23. – Ст. 128.

 28. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.05.2001 р. // ВВР. – 2001. – № 24. – Ст. 128.

 29. Про оренду державного та комунального майна: Закон України 10.04.1992 р. // ВВР. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

 30. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. // Офіційний Вісник України 2007. – № 44. – Ст. 1771.

 31. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

 32. Про охорону прав на промислові знаки: Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. – 1994. – №7. – Ст. 34.

 33. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993 р. // ВВР. – 1993. – № 21. – Ст. 218.

 34. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 07.07.1999 р. // ВВР. – 1999. – № 37. – Ст. 332.

 35. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04. 2001 р. // ВВР. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 36. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. // ВВР. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

 37. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. // ВВР. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

 38. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 р.// ВВР. – 1992. – № 24. – Ст. 350.

 39. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. // ВВР. – 2000. – № 3. – Ст. 238.

 40. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.1998 р. // ВВР. – 1999. – № 5-6. – Ст. 44.

 41. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 р.// ВВР. – 2000. – № 51-52. – Ст. 451.

 42. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. // ВВР. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

 43. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 р. // ВВР. – 1998. – № 13. – Ст. 52.

 44. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р. // ВВР. – 2006. – № 46. – Ст. 456.

 45. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. // ВВР. – 2003. – № 45. – Ст.363.

 46. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. // ВВР. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

 47. Про холдингові компанії: Закон України від15.03.2006 р. // ВВР. – № 34. – Ст. 291.

 48. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 р. // ВВР. – 2013. № 19-20. – Ст.190.

 49. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. // ВВР. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

 50. Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент: постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1258 // Офіційний вісник України. – 2006. - № 20. - Ст. 89.

 51. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: Наказ Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. № 52 в редакції від 19 квітня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 19. - Ст. 801.

 52. Про затвердження Положення про порядок накладання штрафів на суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про електроенергетику: Постанова Кабінету України від 21 липня 1999 р. // УК. – 1999. – 9 вересня.

 53. Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу на укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. - № 15.

 54. Про затвердження Порядку застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства: Наказ Державної податкової адміністрації України від 4 жовтня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 42.

 55. Про затвердження Порядку провадження торгівельною діяльністю та правил торгівельного обслуговування населення: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. // Урядовий кур'єр. – 2006. - № 122.

 56. Про затвердження Правил продажу непродовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.03.2004 р. // Офіційний вісник. – 2004. - № 13.

 57. Про затвердження Правил продажу продовольчих товарів: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 11.07.2003 р. // Офіційний вісник. – 2003. - № 30.

 58. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 29.03.99р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 97-98.

 59. Про затвердження Правил продажу товарів поштою: Затверджено Наказом МЗЕЗ України, Державним комітетом зв'язку України від 17.03.99 р. // Офіційний вісник. – 1999. - № 13.

 60. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Затверджено Наказом МЗЕЗ України від 26.02.2002 р. // Офіційний вісник. – 2002. - № 13.

 61. Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 р. в редакції від 17.08.2002 р. // Урядовий кур'єр. – 1998. - № 129-130.

 62. Про заходи підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // ВВАС України. – 1998. – № 3. – С. 16-19.

 63. Про заходи підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України від 4 березня 1998 р. // УК. – 2000. – 20 вересня.

 64. Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

 65. Про заходи щодо впорядкування розрахунків по договорам, які укладають суб'єкти підприємництва України: Указ Президента України від 04.10.94 р. № 566 // Голос України. - 1994. - № 194.

 66. Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку: постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. № 803 в редакції 13 квітня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 24. - Т.1. - Ст.1161.

 67. Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва: Указ Президента України від 12 травня 2005 р. № 779/2005 // Урядовий кур’єр. - 20.05.2005 р. - № 92.

 68. Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. - № 221.

 69. Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності: Закон України від 08 липня 2011 р. // www.kiev.rada.ua

 70. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в аренду яких не допускається: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. // ВВР. – 1993. - № 11. – Ст. 96.

 71. Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 р. № 135 в редакції від 13 червня 2002 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. - № 5. – С. 12.

 72. Про порядок оценки арендованного недвижимого имущества, включающего неотъемлемые улучшения, осуществленные за время его аренды, во время приватизации: приказ Фонда государственного имущества Украины от 27 февраля 2004 г. // Офіційний вісник України . – 2004. - № 12. – Ст. 773.

 73. Про реєстр концесійних договорів: Постанова КМУ від 18 січня 2000 р. // ОВУ. – 2000. – №3.

 74. Про спрощену систему оподатковування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03 липня 98 р. № 727/98 в редакції від 30 липня 2005 р. // Урядовий кур′єр. – 1988. - № 128.

 75. Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: Постанова Кабінету міністрів України від 22 січня 1996 р. // ДІБП. – 1996. - № 3. – С. 33-37.


11.2. Базова література

 1. Булгакова І.В. Господарське право України. – К.: Прецедент. – 2006. – 346 с.

 2. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. – К.: Наукова думка, 1996.

 3. Вінник О. Пам'ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 1. – С. 3-5.

 4. Господарське право підручник / за ред. О. П. Подцерковного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Х.: Одіссей, 2012. – 640с.

 5. Діковська І. Вплив угод сторін на вибір правових норм, що регулюють міжнародні договірні зобов'язання // Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2012. – №4. – С.201-209.

 6. Іванський Ф. Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія.– Одеса, 2008. – 504с.

 7. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.

 8. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право: Науковий журнал. – 2005. – № 1. – С.10-14.

 9. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 10. Господарське право: пiдручник / В.С.Щербина. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Юрiнком Iнтер, 2009. – 640 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawkneu.org.ua/wp-content/download/GospPravo.pdf

 11. Господарське право: Підручник / О.П. Гетьманець. – у 2 ч. Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. Ч.1. – 368 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawkneu.org.ua/wp-content/download/GospPravo.pdf

 12. Господарське право: Підручник / О.П. Гетьманець. – у 2 ч. Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. Ч.2. – 367 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawkneu.org.ua/wp-content/download/GospPravo.pdf

 13. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С.Васильева, О.П. Подцерковного. – Х.: ООО «Одиссей», 2005. – 464 с.

 14. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. - 912с.


11.3. Допоміжна

 1. Алямкін В. Виконання договору поставки // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 4. – С. 44-47.

 2. Апанасенко К. Правове регулювання оренди основних фондів // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 11. – С. 102-105.

 3. Аузан А., Крючкова П. Административные барьеры в экономике: задачи деблокирования // Вопросы экономики. – 2001. – № 5. – С.73-88.

 4. Ашихміна О. Органи місцевого самоврядування як учасники відносин с у сфері господарювання [Текст] / О. Ашихміна // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №9. – С.76-79.

 5. Бабак О. Застосування штрафів як різновиду спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4. – С. 21-24.

 6. Бакалінська О. Актуальні проблеми захисту ділової репутації суб’єктів господарювання у конкурентному праві України // Підприємництво, господарство та право. – 2008. – № 7. – С.8-12.

 7. Бедринец Н. Д. Франчайзин: мировой опыт и перспективы развития на Украине // Финансы предприятий. – 2001. – № 2. – С. 96.

 8. Біленко М. Правові проблеми виникнення права власності на об'єкт будівництва / М. Біленко // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2015. – №3. – С. 33 - 37.

 9. Борисова В. Установа як особлива організаційно-правова форма непідприємницьких юридичних осіб / В. Борисова // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №4. – С. 51 - 59.

 10. Василенко А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №6. – С.84-87.

 11. Величко О. Л. Договір франчайзингу // Юридичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 75.

 12. Венгринюк. Ю. Пропозиції вдосконалення колізійного права України у сфері договірних зобов'язань [Текст] / Ю. Венгринюк // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.55-62.

 13. Веселкова Е.Е. Некоторые правовые аспекты соглашений по защите инвестиций // Закон и право – 2002. – № 10. – С. 51-53.

 14. Вихров А. Хозяйственное право как учебная дисциплина // Право України. – 2006. – № 12. – С. 34-38.

 15. Вінник О. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище: Монографія. – К., 1998.

 16. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атака, 2004. – 624 с.

 17. Вінник О.М. Правове становище дочірніх підприємств // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – № 1. – С. 3-7.

 18. Вінник О.М. Щодо питання про критерії розмежування адміністративних та господарських договорів // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 2. – С. 71-80.

 19. Віхров О. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції як засоби забезпечення виконання організаційно-господарських зобов’язань // Право України. – 2009. – № 8. – С. 95-99.

 20. Воробель У. Відкликання апеляційної скарги та залишення її без розгляду: проблемні аспекти їх співвідношення / У. Воробель // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 159 - 168.

 21. Герасимчук З. В. Теоретичні основи регіональних ринків банківських послуг / З. В. Герасимчук, О. К. Гоманюк // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 303 - 307

 22. Глібко, С. Правове регулювання операцій банків з іпотечними облігаціями // Вісник Національної академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2014. – №2. – С.111 - 121.

 23. Гнатюк О. Відомчий контроль в АПК: шляхи поліпшення [Текст] / О. Гнатюк // Охорона праці: наук.-вироб. журн. – 2013. – №7. – С. 12-13.

 24. Гордієнко Т. Відносини іноземного інвестування в межах співвідношення міжнародного та внутрідержавного права / Т. Гордієнко // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №1. – С. 261 - 268.

 25. Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор, 2003. – 400 с.

 26. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.; За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2006. – 832 с.

 27. Гринько Т. В. Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств / Т. В. Гринько, О. П. Крупський // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 145 - 154.

 28. Гриняк А. Розподіл ризиків за договорами підряду // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №8. – С.15-19.

 29. Джумагельдієва Г.Д. Правове регулювання цін і ціноутворення. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Донецьк, 2004. – 18 с.

 30. Діковська І. Окремі аспекти тлумачення міжнародних комерційних договорів // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.103-112.

 31. Діковська. І. Окремі аспекти тлумачення міжнародних комерційних договорів / І. Діковська // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.103-112

 32. Добровольська В.В. Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Право України. – 2009. – № 8. – С. 94-98.

 33. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Учебно-методическое пособие. – 3-е изд. – К.: МАУП, 2003. – 108 с.

 34. Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань та їх зміст // Право України. – 1998. – 31. – С. 92-95.

 35. Жирун А. Поняття та значення ризику в господарському договірному праві / А. Жирун // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №11. – С. 59 - 62.

 36. Жорнокуй Ю. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах // Право України. – 2009. - № 10. – С 190-193.

 37. Журик Ю. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Підприємництво, господарство та право. – 2000. – № 4. – С. 17-20.

 38. Замрига А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №6. – С.60 - 65.

 39. Зеліско А. «Підприємницька юридична особа приватного права» як системоутворююче поняття / А. Зеліско // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №4. – С. 97 - 105

 40. Зельдіна О. Нормативно-правове забезпечення господарсько-торговельної діяльності в Україні / О. Зельдіна, К. Хрімлі // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №11. – С. 39 - 42.

 41. Иваниенко В.В. Ценообразование: Учебное пособие. – изд.2-е, перераб. и доп. – Х.: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2003. – 152 с.

 42. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.03.2005 р. «Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з виконанням зобов’язань за договорами підряду» // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 79-80.

 43. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.03.2005 р. «Про практику Верховного суду України у справах зі спорів, пов’язаних з перевезенням вантажів морським транспортом» // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 87 - 90.

 44. Калашнікова О. О. Права та обов'язки сторін договору банківського рахунку. // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні науки. Вип. 67. – К.: Інститут Держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2015. – С. 314 - 326.

 45. Квасницкая О. Процедура государственной регистрации субъектов предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 64-67.

 46. Кибенко Е. Международно-правовые аспекты регулирования иностранных инвестиций в Украине // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 5. – С. 3-10.

 47. Кондратюк О. І. Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №3. – С. 78-82.

 48. Коростей В. Господарська норма права: теорія і практика // Право України. – 2009. - № 3. – С. 102-104.

 49. Коссак В. Правова природа договорів у будівництві / В. Коссак // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №4. – С. 77 - 87.

 50. Коссак В. Проблеми застосуванння Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980р. // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.91-102.

 51. Костусєв О. Інституціональні фактори, що обмежують конкуренцію в Україні // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. – № 3. – С. 4 – 9.

 52. Крутов В., Берлач Ю. Правове забезпечення протидії рейдерству // Право України. – 2009. – № 9. – С. 133-136.

 53. Кудрявцева В. Проект Інвестиційного кодексу України: місце в системі господарського законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 81-84.

 54. Кущаєва, Л. Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права / Л. Кущаєва // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2014. – №11. – С. 69 - 73.

 55. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посібник. - 2-ге вид., випр. і допов. – К.: МАУП, 2003. – 240 С.

 56. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 37.

 57. Мамутов В.К. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності // Право України. – 2009. – № 9. – С. 83-86.

 58. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник. - Київ: Ділова України, 1996. – 352 с.

 59. Марченко В. Інкотермс: диспозитивні правила чи імперативна вимога // Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. – 2013. – №7. – С. 64-66.

 60. Марченко В. Інкотермс: диспозитивні правила чи імперативна вимога [Текст] / В. Марченко // Інтелектуальна власність: наук.-практ. журн. – 2013. – №7. – С. 64-66.

 61. Матвєєв. П. Склад і структура господарсько-правового забезпечення правовідносин щодо інноваційної діяльності // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №7. – С.263-273

 62. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р // Офіційний вісник України. – 2001. – № 14.

 63. Морос С. Антимонопольний комітет України // ЗіБ. – 1995. – 20 вересня.

 64. Опришко Д. Співпраця між підприємствами: особливості законодавства України та Європейського Союзу / Д. Опришко, А. Бартолачеллі // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2015. – №3. – С. 135 - 144.

 65. Опришко Д. Відповідальність учасників договірних об'єднань підприємств за зобов'язаннями об'єднань // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №7. – С. 261 - 266.

 66. Опришко Д. Установчі документи юридичної особи як критерій поділу господарських об'єднань на договірні та статутні об'єднання підприємств // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №3-4. – С.430-434.

 67. Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 87 - 91.

 68. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України. – 2000. – № 5. – С. 45-47.

 69. Підвищення ефективності механізму державного контролю за господарською діяльністю: Монографія (Текст) / Н. Й. Коніщева, В. О. Власов. – Харків; Видавництво «НТМТ», 2016. – 270 с. [Електронний ресурс] / Т. В. Філіпенко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_1_25

 70. Піцикевич В. Ліцензування у сфері паливно-енергетичного комплексу України / В. Піцикевич // Вісник Національної академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2015. – №1. – С. 92 - 99.

 71. Плішка Т. П. Перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції. / Т. П. Плішка // Університетські наукові записки: часопис Хмельницького університету управління та права. – 2015. – №1. – С. 277 - 283.

 72. Подцерковний О.П., Ломакіна О.А. Проблеми визначення методів та форм державного регулювання господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №8. – С. 3 - 6.

 73. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйственного ведения и праву оперативного управления? // Економіка та право. – 2002. – №2. – С. 86-93.

 74. Поєдинок В.В. Інвестиція як правове поняття // Вісник господарського судочинства. – 2009. – № 5. – С. 58-64.

 75. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 234 с.

 76. Позняков С. Поняття і соціальна роль адміністративно-правової регламентації публічних господарських відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №7. – С.35-38.

 77. Попова А.В. Принципи господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник господарського судочинства. – 2010. - № 2. – С. 156-160.

 78. Расюк Е. Проблеми дефініції «фіктивне підприємництво в Україні» // Підприємництво, господарство і право: Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2012. – №9. – С.108-111.

 79. Савченко О. Досудове врегулювання господарських спорів // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №6. – С. 66 - 70.

 80. Сагайдак Ю. Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних право людини. Теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №7. – С. 44 - 48.

 81. Сизоненко В. О. Інституціональні аспекти фінансового регулювання підприємницької діяльності // Фінанси України. – 2012. – №8 (201). – С. 88-97.

 82. Симсон О. Критерии квалификации инвестиционных договоров // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2001. – № 1. – С. 30-33.

 83. Смирнова К. Генезис та еволюція правового регулювання конкуренції в Європейському Союзі // Право України : Юридичний журнал / МінЮст України. – 2013. – №3-4. – С.365-375.

 84. Солодченко С. Змістово-функціональна сутність самоконтролю у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №5. – С. 37 - 41.

 85. Ставицький А. В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі / А. В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – №1. – С. 47 - 58

 86. Стаднік Є. О. Аналіз сучасного стану ринку лізингу в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №6. – С. 60-66.

 87. Стрільчук В., Іванюк Н. Удосконалення законодавства у сфері припинення діяльності суб’єкта господарювання, яке не пов’язане з його банкрутством // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №5. – С. 31 - 36.

 88. Таш'ян Р. Транспортні організаційні договори / Р. Таш'ян // Вісник Національної академії правових наук України : Збірник наукових праць. – 2015. – №1. – С. 82 - 91.

 89. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. – К.: А.С.К., 2007. – 720 с. – (Нормат. док. та комент.).

 90. Терещенко К. Правова природа договору як підстави виникнення господарського зобов'язання / К. Терещенко // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – 2014. – №11. – С. 55 - 58.

 91. Типовій договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затверджений наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2281.

 92. Типовій концесійний договір, затверджений постановою КМУ від 12 квітня 2000 р. // ОВУ. – 2000. – № 15.

 93. Томсинов В.А. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по составлению контрактов. – М. – 1994. – 234 с.

 94. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000. - 224 с. .

 95. Фірсова С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації [Текст] / С. Фірсова, К. Литвин // Маркетинг в Україні. – 2013. – №2. – С. 39-45

 96. Харитонова О. Дослідження проблем корпоративного права. // Право України: Юридичний журнал / МінЮст України. – 2014. – №6. – С. 93 - 101.

 97. Хрімлі О.Г. Державні гарантії як спосіб захисту прав інвесторів // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №2. – С. 60 - 65.

 98. Хрімлі О.Г. Інститут захисту прав інвесторів: поняття й особливості // Право України. – 2016. – №3. – С. 222 - 228.

 99. Чернадчук Т. Деякі аспекти класифікації валютних правовідносин / Т. Чернадчук // Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. – 2015. – №1. – С. 93 - 98.

 100. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. 2-ге вид., виправл. - К.: Кондор, 2004. – 214 с.

 101. Ярош-Дмитренко Л. Ризики зовнішньоекономічної діяльності в процесі реалізації конкурентних переваг підприємств [Текст] / Л. Ярош-Дмитренко // Маркетинг в Україні. – 2013. – №2. – С. 33-38.12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ


Назва ресурсу або організації

Мова
ресурсу


Електронна адреса

Веб-сайти судових установ

Конституційний Суд України

Укр.

http://www.ccu.gov.ua/

Верховний Суд України

Укр.

http://www.scourt.gov.ua/

Вищий господарський суд України

Укр.

http://vgsu.arbitr.gov.ua/

Европейський суд з прав людини

Англ.

http://www.echr.coe.int/echr/

Електронні журнали

Вісник Верховного Суду України

Укр.

http://www.scourt.gov.ua/clients/

Вісник Конституційного Суду України

Укр., рос., англ.

http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog

Вісник господарського судочинства

Укр., рос.http://www.nbuv.gov.ua

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка