Програма навчальної дисципліни І семестр І. Пролегомени права І держави тема «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука І навчальна дисциплінаСторінка1/13
Дата конвертації24.01.2017
Розмір1.66 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Матеріали для студентів
2016-2017 навчальний рік
Загальнотеоретична юриспруденція

Спеціальність 081 «Право»

Спеціалізація (освітня програма)

«Кримінальна юстиція»

(I курс)
К.ю.н., доцент Сидоренко О.М.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


І СЕМЕСТР

І. ПРОЛЕГОМЕНИ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

Тема 1. «Загальнотеоретична юриспруденція» як наука і навчальна дисципліна

Поняття і класифікація наук. Юриспруденція у системі гуманітарного знання. Система юриспруденції. Предмет і об’єкт теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Методологія пізнання держави і права. Понятійно-категоріальний апарат юриспруденції. Загальнотеоретична юриспруденція у системі юриспруденції та її співвідношення із іншими юридичними науками.Тема 2. Виникнення держави і права та основні теорії їх походження

Основні теорії походження права. Соціальні норми в додержавному суспільстві. Способи формування та шляхи становлення права. Історична типологія права. Основні теорії походження держави. Закономірності походження держави. Чіфдом. Різноманітність шляхів формування держави.Тема 3. Поняття, властивості та принципи сучасного права

Право в умовах постмодерну. Поняття і основні властивості права. Дуалізм права. Універсальні принципи права. Загальні принципи права: фундаментальні та похідні. Принципи верховенства права і верховенства закону. Поняття та види соціального регулювання. Співвідношення правового регулювання з іншими видами соціального регулювання. Право і мораль. Право і звичай. Право і релігія. Право і корпоративні норми.Тема 4. Праворозуміння

Праворозуміння в категоріальному апараті юриспруденції. Концепція природно-правового розуміння. Позитивістський підхід до розуміння права. Соціологічна концепція праворозуміння. Інтегративне праворозуміння. Плюралізм сучасних концепцій праворозуміння.Тема 5. Співвідношення права і держави

Етатистський і ліберальний підходи до проблеми співвідношення права і держави. Взаємовплив права і держави. Зв'язаність держави правом. Правова держава та верховенство права.Тема 6 Державна влада

Принципи формування державної влади. Базові ресурси влади. Властивості державної влади: легальність, легітимність, законність. Інституціалізація державної влади. Механізм держави і поділ влади. Особливості законодавчої, судової та виконавчої влади. Становлення контрольної влади. Державна влада і державна служба. Духовні засади державної влади.ІІ. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА

Тема 7. Правові норми

Поняття та ознаки правової норми. Структура правової норми: гіпотеза, диспозиція санкція. Способи викладення правових норм у позитивному праві. Нормативи і нормативні правові приписи. Класифікація правових норм.Тема 8. Джерела права

Багатоаспектність поняття «джерело права». Джерело і форма права. Поняття та ознаки джерела права. Класифікація джерел права. Священні книги. Правовий звичай. Судовий прецедент. Правова доктрина. Принципи права. Нормативно-правовий договір. Нормативно-правовий акт.Тема 9. Система права і система законодавства

Система права. Інституалізація права. Правовий режим. Предмет, метод і мета правового регулювання. Правові спільноти (підсистеми). Публічне і приватне право. Матеріальне та процесуальне право. Галузі права. Підгалузі права. Інститути та субінститути права. Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів.Тема 10. Суб’єкт права: поняття і юридичні властивості

Поняття і види суб’єктів права. Індивідуальні і колективні суб’єкти права. Людина (фізична особа) як суб’єкт права: правосуб’єктність і правовий статус. Праводієздатність юридичної особи. Держава як суб’єкт права.Тема 11. Правові відносини: поняття, структура, передумови

Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин. Система правовідносин. Склад правовідносин. Суб'єкти правовідносин. Об'єкти правовідносин. Суб'єктивне право і юридичний обов'язок як зміст правовідносин. Юридичний факт і фактичний склад.Тема 12. Правосвідомість і правова культура

Поняття і складові правосвідомості. Правова культура суспільства та правова культура особистості. Поняття та шляхи правової соціалізації. Структура правової культури особистості. Рівні правової культури. Діяльнісний аспект правової культури. Поняття і засоби правового виховання. Моделі правового вихованняТема 13. Поняття і механізм дії права

Статика і динаміка права. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Поняття дії права. Дія права і правовий простір. Дія права і правова система. Правовий вплив і правове регулювання. Механізм правового регулювання. Механізм дії права. Правозастосовча діяльність в механізмі дії права. Правове мислення і дія права.Тема 14. Правоутворення і правотворчість

Соціальний процес формування права (правоутворення). Поняття та види правотворчості (нормотворчості). Законотворчість і підзаконна нормотворчість. Фактори, що впливають на процеси правоутворення і правотворчості. Принципи правотворчої діяльності. Правотворчі помилки: поняття і усунення.Тема 15. Юридичний процес

Поняття і зміст юридичного процесу. Ознаки юридичного процесу. Основні засади юридичного процесу. Стадії юридичного процесу. Види юридичного процесу та юридичних процедур по предметній ознаці. Різновиди юридичного процесу за функціональними ознаками.Тема 16. Принципи і способи дії правових норм

Дія і юридична сила правових норм. Предметна дія правової норми. Темпоральні параметри дії правових норм. Межі дії правових норм у часі. Способи темпоральної дії правових норм. Просторові характеристики дії правової норми.Тема 17. Здійснення права

Поняття і типи здійснення права. Співвідношення реалізації і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права. Форми реалізації права. Поняття та ознаки застосування права. Ідеологія застосування права. Процес застосування права: поняття і стадії. Акти застосування права: поняття і види. Типове і нетипове застосування праваТема 18. Тлумачення права

Поняття тлумачення права. Тлумачення правових норм. Тлумачення договорів та індивідуальних актів. Теорія тлумачення права. Статика і динаміка інтерпретаційної діяльності. Види тлумачення. Юридична герменевтика як мистецтво тлумачення права. Інтерпретаційні акти.Тема 19. Правова поведінка

Правова поведінка, її ознаки та види. Правомірна поведінка і законослухняна поведінка. Типологія правомірної поведінки. Правопорушення, його ознаки та види. Юридичний склад правопорушення. Зловживання суб'єктивним правом. Об'єктивно протиправна поведінка. Причини правопорушень.ІІ. СЕМЕСТР

Тема 20. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види

Поняття, підстави і ознаки юридичної відповідальності. Цілі та функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Стадії юридичної відповідальності.Тема 21. Правозаконність і правовий порядок

Поняття і підстави правової законності. Законність і правозаконність: співвідношення категорій. Поняття, зміст і функції правозаконності. Вимоги та принципи правозаконності. Підтримання і забезпечення (охорона) правозаконності. Правовий порядок поняття і структура правового порядку. Правовий порядок і громадський порядок. Правовий порядок і законність. Формування та забезпечення правового порядкуТема 22. Правова система і правова сім’я

Правова система як загальнотеоретична категорія. Компоненти правової системи. Національна, інтегративна та міжнародна правова система. Основи типології правових систем. Поняття правового стилю. Основні типи правових систем сучасного світу.ІІІ. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Тема 24. Поняття і атрибути держави

Атрибути держави. Сучасна і досучасна держава. Поняття держави. Сильна і слабка держава. Основні засади організації і діяльності держави. Мінімальна і максимальна держава. Держава і громадянське суспільство. Суверенітет держави. Типологія держави.Тема 24. Форма держави (6 год.)

Поняття форми держави. Моністична, сегментарна та плюралістична держава. Поняття та види форм правління. Поняття та види форми політико-територіального устрою. Поняття та види форм державного режиму.Тема 25. Функції держави

Поняття та ознаки функцій держави. Класифікація функцій держави. Функції держави, державна політика і державні послуги. Глобалізація і функції сучасної держави. Форми та методи здійснення функцій держави.Тема 26. Держава і громадянське суспільство

Становлення концепції громадянського суспільства. Поняття і структура сучасного громадянського суспільства. Співвідношення і взаємодія громадянського суспільства і держави. Держава і соціальне партнерство.Тема 27. Демократична, соціальна і правова держава

Поняття і принципи демократії. Демократична держава: поняття та ознаки. Правова держава: становлення ідеї, засади та ознаки. Принцип верховенства права та концепція правової держави. Соціальна держава: становлення ідеї, основні ознаки та функції. Співвідношення демократичної, правової і соціальної держави.

Каталог: Programy -> 2016
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ методологія криміналістики тема Методологічні й наукознавчі засади криміналістики
2016 -> Програма навчальної дисципліни Розділ Загальні положення адміністративного права. Тема Предмет, метод та джерела адміністративного права. Принципи та функції адміністративного права
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема №1 Кримінально-виконавче право як наука, галузь права, навчальна дисципліна
2016 -> Програма бакалавра «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма «Кримінальна юстиція»
2016 -> Програма навчальної дисципліни з темами лекцій
2016 -> Програма навчальної дисципліни Тема Корупція як суспільно небезпечне явище
2016 -> Програма «Цивільна та господарська юстиція»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка