Програма навчальної дисципліни "Інформаційний менеджмент"


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСкачати 342.36 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.11.2017
Розмір342.36 Kb.
ТипПрограма
1   2

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Інформаційний менеджмент»


Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність: 051 «Економіка»


Спеціалізація: «Економічна кібернетика»
Курс – 5 Семестр – 2


Лекції – 17

Практичні заняття – 34

Самостійна робота – 69

Усього (годин/кредитів ECTS) – 120/4


Домашнє завдання – 2 семестр

Екзамен – 2 семестр

Індекс РМ-6-051/16-2.1.4


СМЯ НАУ РНП 11.01.02-01-2016

Робочу навчальну програму дисципліни «Інформаційний менеджмент» розроблено на основі робочого навчального плану № РМ-6-051/16 підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціалізацією «Економічна кібернетика», навчальної програми цієї дисципліни, індекс НМ-6-051/16-3.13, затвердженої в.о.ректора «___» __________ 2016р., та відповідних нормативних документів.

Робочу навчальну програму розробили:
професор кафедри економічної кібернетики _________ Т. Олешко
доцент кафедри економічної кібернетики ____________Т. Кузнєцова

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціалізацією «Економічна кібернетика» – кафедри економічної кібернетики, протокол №_____ від «_____»___________2016 р.

Завідувач кафедри ________________________________Т. Олешко


Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту, протокол №_____ від «_____»___________2016 р.


Голова НМРР __________________________________ О.С. Борисенко


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікВрахований примірник


ЗМІСТ
стор.

1. Вступ ................................................................................................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Домашнє завдання……………………………………………………………

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання ………………………..

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..


4

4

46

6

66

7

8


1. ВСТУП
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Інформаційний менеджмент» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 1
пор.Назва теми


Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Практ.

заняття


СРС

1

2

3

4

5

6

2 семестр

Модуль 1 «Інформаційний менеджмент»

1.1

Сутність, цілі, завдання та особливості інформаційного менеджменту.

Інформаційні потреби та інформаційне забезпечення об’єктів управління підпри-ємством.

Міжнародні стандарти і методології уп-равління інформаційною діяльністю.


14

2

2

2


8

1.2

Управління інформаційними ресурсами: концепції, технології, інструментальні за-соби.

Інформаційні системи як базова компо-нента інформаційного менеджменту.

Архітектура інформаційної системи під-приємства.


13

2

2

2


7

Продовження табл. 1


1.3

Стратегічне планування інформаційних систем.

14

2

2

2


8

1.4

Сервісно-орієнтований підхід до органі-зації діяльності служби інформаційних систем підприємства.

Організаційна структура служби інформа-ційних систем.

13

2

2

2


7

1.5

Управління службою інформаційних систем.

Управління взаємодією служби. інформаційних систем із користувачами інформаційних ресурсів і технологій. Засоби автоматизації управління службою інформаційних систем.14

2

2

2


8

1.6

Управління інформаційною безпекою підприємства.

13

2

2

2


7

1.7

Економічна ефективність інформаційного менеджменту.

14

2

2

2


8

1.8

Синергетичний підхід в інформаційному менеджменті.

14

2

2

2

17

1.9

Домашнє завдання

8

-

-

8

1.10

Модульна контрольна робота №1

3

1

1

1

Усього за модулем 1

120

17

34

69

Усього за 2 семестр

120

17

34

69

Усього за навчальною дисципліною

120

17

34

69


Домашнє завдання

Домашнє завдання (ДЗ) виконується у другому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення набутих знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу дисципліни у основних сферах управлінського консультування.

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №1 «Інформаційний менеджмент».

Мета ДЗ конкретизується відповідно теми та задач дипломної роботи, об’єкту і предмету дослідження, а також бази переддипломної практики.

Виконання, оформлення та захист ДЗ здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання домашнього завдання №1, – до 8 годин самостійної роботи.


3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Васюхин О. В. Информационный менеджмент [Текст]: Учебное пособие / О. В. Васюхин, А. В. Варзунов. – Санкт-Петербур, 2010. –119 с.

3.1.2. Жежнич П. І. Технології інформаційного менеджменту [Текст]: Навчальний посібник / П. І. Жежнич. – Львів: Львівська політехніка, 2010. – 260 с.

3.1.3. Інформаційний менеджмент [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступа: World Wide Web. – URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/13966.

3.1.4. Інформаційний менеджмент [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: World Wide Web. – URL: http://stringer.in.ua/?p=308.

3.1.5. Карпенко О. О. Аналітико-синтетична обробка документної інформації [Текст] / О. О. Карпенко. – Харків, 2010. – 139 с.

3.1.6. Інформаційні системи менеджменту [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Режим доступу: World Wide Web. – URL: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=42504&pg=2

Додаткові рекомендовані джерела

3.1.7. Кушнаренко Н. Н. Документоведение [Текст] : Учебник / Наталия Николаевна Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – К. : Знання, 2009. – 459 с. – (Высшее образование XXI века).

3.1.8. Кригер В. Информационный менеджмент [Текст] / В. Кригер. –Владивосток, 2014. – 176 с.

3.1.9. Федулова Л. І. Менеджмент організацій [Текст] / Л. І. Федулова. – Львів, 2012. – 196 с.

3.1.10. Маскон М. А Основы менеджмента [Текст] / Ф. Хедоури. М. А Маскон . — М. : Дело, 1997. – 212 с.

3.1.11. Ларина М. В. [Текст] / Применение методологии информационного менеджмента в документационном обеспечении управления / М. В Ларина // Автоматизация делопроизводства и электронный документооборот в органах власти. – 2014. – С.12–18.

3.1.12. Костров А. В. Основы информационного менеджмента [Текст] : Учебное пособие / А. В. Костров. – М. : Финансы и статистика, 2011. – 243 с.

3.1.13. Костров А. В. Введение в информационный менеджмент [Текст] / А. В. Костров. – М. : Свет, 2012. – 276 с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН

пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Методичні рекомендації з виконання практичних робіт

1.1-1.8

електронна версія

2.

Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання

1.9

електронна версія

3.

Комплект тестів для проведення модульної контрольної роботи

1.10

електронна версія


4. РЕЙТИНГОВА ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМА

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

2 семестр

Модуль №1

Мах

кількість балівВид навчальної роботи

Мах

кількість балівАктивна робота під час лекцій (1 бал*8)

8

(сумарна)

Виконання завдань на практичних заняттях (8 балів*2)

16 (сумарна)

Виконання індивідуальних завдань (4 бали*2)

8

(сумарна)Виконання експрес-завдань (7 балів*2)

14

(сумарна)Виконання та захист домашнього завдання

12

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 35 балів

Виконання модульної контрольної роботи №1

30

Усього за модулем №1


88

Семестровий екзамен

12

Усього за 2 семестр

100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.
Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

у балах оцінкам за національною шкалою

Рейтингова оцінка в балах


Оцінка

за національною шкалоюАктивна робота під час лекцій

Виконання завдань на практичних заняттях

Виконання індивідуальних завдань

Виконання

експрес-завданьВиконання

та захист

домашнього завдання


Виконання

модульної

контрольної

роботи


8

15-16

8

13-14

11-12

27-30

Відмінно

6-7

12-14

6-7

11-12

9-10

23-26

Добре

5

10-11

5

9-10

7-8

18-22

Задовільно

менше 5

менше 10

менше 5

менше 9

менше 7

менше 18

Незадовільно

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю.


Таблиця 4.3

Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою

Модуль №1

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно

66-78

Добре

53-65

Задовільно

менше 53

Незадовільно


4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка дорівнює підсумковій семестровій модульній рейтинговій оцінці, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.


Таблиця 4.4
Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінкам за національною шкалою
Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах оцінці

за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою
Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

НезадовільноНезадовільно
(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома.(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки


(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного


(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено
Каталог: bitstream -> NAU -> 25929
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету

Скачати 342.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка