Програма навчальної дисципліни історія світової культуриСторінка1/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.22 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) теорії та історії культури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.020101 культурологія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) 6.020101 культурологія

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософського факультету

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесуІсторія світової культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки культурологія, спеціальністю культурологія. - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробники: доцент кафедри теорії та історії культури, к. філос. н. Ліщинська О.І.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Ó__________, 20__

Ó __________, 20__  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Історія світової культури”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів, – 8

Галузь знань

0201 культура

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 4

Напрям

6.020101 культурологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)

Культурологія

1-йСеместр

Загальна кількість годин – 420

1-2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

70 год.Практичні, семінарські

70 год.

год.

Самостійна робота

280 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспитПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: вивчити та проаналізувати історичні закономірності культурно-історичних епох

Завдання: розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи, з’ясувати їх особливості та спільні закономірності розвитку, спрогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні культурологічні поняття історії світової культури, особливості кожної культурно-історичної епохи, їх спільні та відмінні риси, основні здобутки історії культури кожної культурно-історичної епохи.

вміти: аналізувати особливості культурно-історичних епох, проводити компаративний аналіз різних епох, проводити паралелі культурного розвитку окремих історичних епох зі сьогоденням, прогнозувати тенденції подальшого культурного розвитку з урахування історично-культурних закономірностей.  1. Програма навчальної дисципліни (тематика лекційних і семінарських занять)Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Кількість годин

Лекцій

Семінар-ських занять

Самостійної роботи студентів

1. Предмет та завдання курсу «Історія світової культури»

1. Поняття та історична типологія культури

2

2

8


2. Первісна культурно-історична епоха

2. Первісна культурно-історична епоха

2

2

8

3.Стародавній Схід як культурно-історична епоха

3. Старосхідна культурно-історична епоха

2

2

8


4. Історія культури Стародавнього Єгипту

4. Стародавній Єгипет як культурно-історичний феномен

2

2

8


5. Розвиток культури Месопотамії

5. Історична своєрідність культури Месопотамії

2

2

8

6. Особливості культури Східного Середземномор’я

6.Історія культури Східного Середземномор’я

2

2

8


7. Етапи становлення та розвитку культури Стародавнього Ірану

7. Важливі етапи розвитку давньоіранської культури

2

2

8


8. Типові риси історії культури Стародавньої Індії

8. Головні віхи розвитку культури Стародавньої індії

2

2

8


9. Історична своєрідність культури Стародавнього Китаю

9. Культурно-історичний феномен Стародавнього Китаю

2

2

8


10. Формування та особливості культурного розвитку Давньої Америки

10. Історія культури доколумбової Америки

2

2

8


11. Античність як культурно-історична епоха

11. Античність як культурно-історична епоха

2

2

8

12. Історія культури Стародавньої Греції

12. Культура Стародавньої Греції

4

4

16

13. Розвиток культури Стародавнього Риму

13. Історія культури Стародавнього Риму

2

2

8

14.Середньовіччя як культурно-історична епоха

14. Середньовіччя як культурно-історична епоха

2

2

8


15. Історія культури західноєвропейського Середньовіччя

15. Історична своєрідність культури західноєвропейського Середньовіччя

4

4

16


16. Особливості історії культури Візантії

16. Культура Візантії: особливості розвитку та історичне значення

2

2

8


17. Історія середньовічної культури арабського Сходу

17. Арабо-мусульманська культура середньовічного періоду

2

2

8


18. Розвиток середньовічної культури Індії та Далекого сходу

18. Історія середньовічної культури народів Азії та Африки

2

2

8


19. Ренесанс як культурно-історична епоха

19. Культурно-історична епоха Ренесансу

2

2

8


20. Історія культури італійського ренесансу

20. Головні періоди та досягнення культури італійського Ренесансу

4

4

16


21. Головні тенденції історії культури Північного Відродження

21. Особливості історії культури Північного Ренесансу

2

2

8


22. Реформація в культурі Європи

22. Реформація: ідейні витоки, представники, значення

2

2

8


23. Новий час як культурно-історична епоха

23. Новочасна культурно-історична епоха

2

2

8


24. Художні напрями ХVІІ століття

24. Доба бароко та класицизму

2

2

8

25. Особливості розвитку культури доби Просвітництва

25. Історія культури доби Просвітництва

2

2

8


26. Історія культури ХІХ століття

26. Особливості культурного життя у ХІХ столітті

2

2

8


27. Мистецькі напрями ХІХ століття

27. Розвиток художньої культури ХІХ століття

4

4

16

28. Новітня культурно-історична епоха

28. Новітній час як культурно-історична епоха

2

2

8


29. Модернізм як культурний феномен

29. Модернізм в історії світової культури

2

2

8

30. Історія культури доби постмодернізму

30. Постмодернізм в історії світової культури

2

2

8

31. Головні тенденції сучасної культури народів світу

31. Особливості сучасної культури народів світу

2

2

8

Разом:

70

70

280
  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Первісна та старосхідна культурно-історична епохи

Тема 2. Первісна культурно-історична епоха

Тема 3. Стародавній Схід як культурно-історична епоха

Тема 4. Історія культури Стародавнього Єгипту

Тема 5. Розвиток культури Месопотамії

Тема 6. Особливості культури Східного Середземномор’я

Тема 7. Етапи становлення та розвитку культури Стародавнього Ірану

Тема 8. Типові риси історії культури Стародавньої Індії

Тема 9. Історична своєрідність культури Стародавнього Китаю

Тема 10. Формування та особливості культурного розвитку Давньої Америки
Змістовий модуль 2. Антична та середньовічна культурно-історичні епохи

Тема 11. Античність як культурно-історична епоха

Тема 12 . Історія культури Стародавньої Греції

Тема 13. Розвиток культури Стародавнього Риму

Тема 14. Середньовіччя як культурно-історична епоха

Тема 15. Історія культури західноєвропейського Середньовіччя

Тема 16. Особливості історії культури Візантії
Змістовий модуль 3. Ренесанс як культурно-історична епоха.

Тема 19. Ренесанс як культурно-історична епоха

Тема 20 . Історія культури італійського ренесансу

Тема 21. Головні тенденції історії культури Північного Відродження
Змістовий модуль 4. Новочасна та Новітня культурно-історична епоха

Тема 23. Новий час як культурно-історична епоха

Тема 24 . Художні напрями ХVІІ ст.

Тема 25. Особливості розвитку культури доби Просвітництва

Тема 26. Історія культури ХІХ століття

Тема 27. Мистецькі напрями ХІХ століття

Тема 28. Новітня культурно-історична епоха

Тема 29. Модернізм як культурний феномен

Тема 30. Історія культури доби постмодернізму
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ з дисципліни «Історія світової культури»

п/п

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

10-й

Первісна та старосхідна культурно-історична епохи

2

І

17-й

Антична та середньовічна культурно-історичні епохи

3

ІІ

6-й

Ренасанс як культурно-історична епоха

4

ІІ

15-й

Новочасна та Новітня культурно-історична епоха

Каталог: KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> LISHCHYNSKA -> Lishch-kompl
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Ярошенко Тетяна Миколаївна робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Стеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни провідні тенденції сучасної культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни культурологія напряму підготовки 8050201 «Менеджмент організацій»
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни архітектурні пам’ятки львівщини
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни прикладна етика


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка