Програма навчальної дисципліни історія світової культуриСторінка3/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.22 Mb.
#44
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
  1. Теми семінарських занять
1. Поняття та історична типологія культури

2

2. Первісна культурно-історична епоха

2

3. Старосхідна культурно-історична епоха

2

4. Стародавній Єгипет як культурно-історичний феномен

2

5. Історична своєрідність культури Месопотамії

2

6.Історія культури Східного Середземномор’я

2

7. Важливі етапи розвитку давньоіранської культури

2

8. Головні віхи розвитку культури Стародавньої індії

2

9. Культурно-історичний феномен Стародавнього Китаю

2

10. Історія культури доколумбової Америки

2

11. Античність як культурно-історична епоха

2

12. Культура Стародавньої Греції

4

13. Історія культури Стародавнього Риму

2

14. Середньовіччя як культурно-історична епоха

2

15. Історична своєрідність культури західноєвропейського Середньовіччя

4

16. Культура Візантії: особливості розвитку та історичне значення

2

17. Арабо-мусульманська культура середньовічного періоду

2

18. Історія середньовічної культури народів Азії та Африки

2

19. Культурно-історична епоха Ренесансу

2

20. Головні періоди та досягнення культури італійського Ренесансу

4

21. Особливості історії культури Північного Ренесансу

2

22. Реформація: ідейні витоки, представники, значення

2

23. Новочасна культурно-історична епоха

2

24. Доба бароко та класицизму

2

25. Історія культури доби Просвітництва

2

26. Особливості культурного життя у ХІХ столітті

2

27. Розвиток художньої культури ХІХ століття

4

28. Новітній час як культурно-історична епоха

2

29. Модернізм в історії світової культури

2

30. Постмодернізм в історії світової культури

2

31. Особливості сучасної культури народів світу

2

Усього

70


8. Самостійна робота


1. Поняття та історична типологія культури

8

2. Первісна культурно-історична епоха

8

3. Старосхідна культурно-історична епоха

8

4. Стародавній Єгипет як культурно-історичний феномен

8

5. Історична своєрідність культури Месопотамії

8

6.Історія культури Східного Середземномор’я

8

7. Важливі етапи розвитку давньоіранської культури

8

8. Головні віхи розвитку культури Стародавньої індії

8

9. Культурно-історичний феномен Стародавнього Китаю

8

10. Історія культури доколумбової Америки

8

11. Античність як культурно-історична епоха

8

12. Культура Стародавньої Греції

16

13. Історія культури Стародавнього Риму

8

14. Середньовіччя як культурно-історична епоха

8

15. Історична своєрідність культури західноєвропейського Середньовіччя

16

16. Культура Візантії: особливості розвитку та історичне значення

8

17. Арабо-мусульманська культура середньовічного періоду

8

18. Історія середньовічної культури народів Азії та Африки

8

19. Культурно-історична епоха Ренесансу

8

20. Головні періоди та досягнення культури італійського Ренесансу

16

21. Особливості історії культури Північного Ренесансу

8

22. Реформація: ідейні витоки, представники, значення

8

23. Новочасна культурно-історична епоха

8

24. Доба бароко та класицизму

8

25. Історія культури доби Просвітництва

8

26. Особливості культурного життя у ХІХ столітті

8

27. Розвиток художньої культури ХІХ століття

16

28. Новітній час як культурно-історична епоха

8

29. Модернізм в історії світової культури

8

30. Постмодернізм в історії світової культури

8

31. Особливості сучасної культури народів світу

8

Усього

280


Тематика і завдання для самостійної роботи
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ІСТОРИЧНА ТИПОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

1. Культура як ціннісний феномен. Поняття світової культури.

2. Історична типологія культури та її критерії.

3. Проблема періодизації культури. Поняття культурно-історичної епохи.

4. Завдання курсу „Історія світової культури”.
Тематика наукових есе:

Культура як система духовних цінностей.

Взаємозв’язок традиції і новації в культурі.

Феномен світової культури.

Формаційний підхід до типології культури.

Цивілізаційний підхід до історичної типології культури.

Концепція історії культури П. Куусі.

Технологічна концепція типології культури ( Арон, Тоффлер).

Пасіонарний підхід до вивчення історії культури Л. Гумільова.

Есхатологічний підхід до вивчення історії культури.


Питання для самостійної роботи:

1. У чому полягає актуальність вивчення історії світової культури?

2. Яка відмінність між основними типами дефініцій культури (описовими, історичними, нормативними, психологічними, структурними, генетичними)?

3. Виділити структурні елементи культури.

4. У чому полягає аксіологічний підхід до культури?

5. Пояснити поняття „духовна цілісність світової культури”.

6. Як ви розумієте вислів: „Смисл культури у боротьбі вічності з часом”?

7. У чому особливість діахронного і синхронного підходів до типології культури?

8. Які є підходи до періодизації культури?

9. Які вам відомі концепції історії культури?


Список літератури:

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. (кабінет мистецтвознавства, далі к.м.)

Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997. (к.м.)

Петров М. Язык, знак, культура. – М., 1991. (к.м.)

Розанов В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992. (к.м.)

Романов В. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. – М., 1991. (к.м.)

Основы исторической типологии культуры. – М., 1991.Мамонтов С. Основы культурологи. – М., 2001.

Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995.

Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990.

Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. – М., 1993.

Кууси П. Этот человеческий мир. – М., 1988.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.

Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1992.
ТЕМА 2. ПЕРВІСНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕПОХА

1.Історично-археологічна періодизація первісної культури. Поняття археологічної культури.

2.Особливості первісної культурно-історичної епохи.

3.Проблема антропосоціогенезу.

4.Культурогенез: матеріальна культура, мова, мистецтво, релігійні вірування.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Проблема расогенезу.

Виникнення мови. Теорії глотогенезу.

Характеристика мовних сімей людства.

„Венери палеоліту” – символ родючості, народження нового.

„Сікстинські капели палеоліту” (Альтаміра, Ляско).

Обряд ініціації та його роль у первісній культурі.

Світове дерево як символ єдності світу.

Мегаліти як таємничі пам’ятки первісної культури.

Атлантида: гіпотези існування протоцивілізації.


Питання для самостійної роботи:

1. Поясніть поняття первісний синкретизм, однорідність та сапієнтність.

2. Які ви знаєте теорії походження людини?

3. У чому полягає питання критеріїв людини?

4. Яка головна соціальна інновація відбулася у пізньому палеоліті?

5. Поясніть думку Дмітрієвої про парадокс первісного мистецтва, у якому ставлення до людини тваринне, а ставлення до звіра людяне.

6. У чому полягає анімалізм первісного мистецтва?

7. Як первісні вірування вплинули на розвиток культури?

8. Які ви знаєте теорії глотогенезу?

9. У чому суть неолітичної революції?

10. Які існують припущення про призначення мегалітів?
Список літератури:

Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989. (к.м.)

Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М., 1986. (к.м.)

Ранние формы искусства. Сборник статей / Сост. С. Неклюдов. – М., 1972. (к.м.)Алексеев В. Становление человечества. – М., 1984. (к.м.)

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

Першиц А., Монгайт А., Алексеев В. История первобытного общества. – М., 1982.

Чмихов М. Давня культура. – К., 1994.

Грант В. Эволюционный процесс. – М., 1991.

Токарев С. Ранние формы религии. – М., 1990.

Головин Б. Введение в языкознание. – М., 1988.

Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988.

Кууси П. Этот человеческий мир. – М., 1988.

Малина Я., Малинова Р. Великие загадки Земли. – М., 1993.
ТЕМА 3. СТАРОСХІДНА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА ЕПОХА

1.Стародавній Схід як культурологічне поняття.

2.Концепції історії культури Стародавнього Сходу. Періодизація старосхідних культур.

3.Особливості Стародавнього Сходу як культурно-історичної епохи.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

„Захід є Захід, Схід є Схід, не зустрітись їм ніколи”.

Старосхідні цивілізації – не згаслі світи, а частина сучасної культури.

Традиційність і життєздатність культури Стародавнього Сходу.

Екологічна свідомість як культурна домінанта Стародавнього Сходу.

Феномен „східного типу мислення”.

Формаційний та цивілізаційний підходи до історії культури Стародавнього Сходу.
Питання для самостійної роботи:

1. Розкрийте зміст поняття „річкові цивілізації”.

2. Які аргументи використовують прихильники географічного детермінізму у вивченні культури Стародавнього Сходу?

3. У чому виявляється традиційність старосхідної культури?

4. Яке ставлення до природи у „людини Сходу” і „людини Заходу”?

5. Який основний чинник є визначальним у формаційному підході до осмислення культури Стародавнього Сходу?

6. У чому специфіка цивілізаційної концепції орієнтології?

7. Що означає синкретизм старосхідного світогляду?

8. Яка роль релігійного чинника в культурному бутті Стародавнього Сходу?

9. Порівняйте характерні риси східної і західної ментальності.


Список літератури:

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Кер. авт. колективу Л. Левчук. – К., 1997. (к.м.)Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. – К., 2002.

Древние цивилизации. – М., 1989.

Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Далеко-східний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон / За ред. Н. Миропольської, Е. Бєлкіної, Л. Масол та ін. – К., 2003.

Конрад Н. Запад и Восток. – М., 1972.

Уманцев Ф. Искусство Древнего мира.К., 1996.

Хэнкок Г. Следы богов: В поисках истоков древних цивилизаций. – М., 1997.

Вайнтруб И. Священные лики цивилизаций. – К., 2001.
ТЕМА 4. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН

1. Джерельна база єгиптології. Головні віхи історії Стародавнього Єгипту.

2. Періодизація та особливості історії культури Стародавнього Єгипту.

3. Давньоєгипетська релігія та міфологія.

4. Наукові знання, розвиток техніки та архітектурне будівництво.

5. Писемність, література та образотворче мистецтво у Стародавньому Єгипті.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Ж. Ф. Шампольйон – „батько єгиптології”.

Гробниця Тутанхамона – „відкриття ХХ століття”.

Феномен єгипетських пірамід.

Таємниця сфінкса.

Особливості давньоєгипетського пантеону.

Культ мертвих і його місце в культурі Стародавнього Єгипту.

Скульптурний портрет Нефертіті.

Хатшепсут – жінка-фараон.

Давньоєгипетська медицина і мистецтво муміфікації.


Питання для самостійної роботи:

1. Які основні джерела історії культури Стародавнього Єгипту?

2. Хто такий Ж. Ф. Шампольйон?

3. Як ви розумієте слова Г. Картера після відкриття гробниці Тутанхамона: „Насправді тридцять три століття – це всього лише вчора і завтра”?

4. Що було основою економічного життя і важливим стимулом культурного поступу Стародавнього Єгипту?

5. Як ви розумієте поняття „сакралізація деспота”?

6. Особливості давньоєгипетських зооморфних культів.

7. Які існують наукові пояснення феномену пірамід?

8. Яке історичне значення міфу про суд Осіріса над померлими?

9. Яку релігійну реформу здійснив Аменхотеп ІV?


Список літератури:

Искусство Древнего Египта. – М., 1972. (к.м.)Матье М. Искусство Древнего Египта. – М., 1970. (к.м.)

Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. – К., 2002.

Целлар К. Архитектура страны фараонов. – М., 1990.

Египетская „Книга мертвых” // Наука и религия. – 1990. – № 1-12.Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. – М.,1996.

Богословский Е. Древнеегипетские мастера. – М.,1983.

Бьювел Р., Джилберт Э. Секреты пирамид. – М.,1996.

Жак К. Нефертити и Эхнатон. – М., 1999.

Картер Г. Гробница Тутанхамона. – М., 1959.

Кондратов А. Загадка сфинкса. – М., 1972.

Косидовский З. Когда солнце было богом. – М., 1991.

Котрелл Л. Во времена фараонов. – М.,1982.
ТЕМА 5. ІСТОРИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ КУЛЬТУРИ МЕСОПОТАМІЇ

1. Джерельна база вивчення культури Межиріччя. Короткі відомості з історії Шумеру, Аккаду, Вавилону.

2. Періодизація та характерні риси історії культури Месопотамії.

3. Релігійно-міфологічні уявлення.

4. Писемність, наукові знання, освіта та література в Межиріччі.

5. Архітектура та образотворче мистецтво.


Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Клинопис – древнє письмо Месопотамії.

Релігійно-міфологічний світогляд жителів долини Тигру та Євфрату.

Месопотамія – батьківщина бібліотечної та архівної справи.

Кодекс законів царя Хаммурапі.

Епос про Гільгамеша – вавилонська художня перлина.

Зіккурат як культова споруда Давнього Межиріччя.

Вавилонська вежа: легенди та історія.

Висячі сади Семираміди – друге чудо світу.

Астрологія і її значення в культурі Месопотамії.


Питання для самостійної роботи:

1. Про що шумери говорили: „У неї входять із заплющеними очима, а виходять з розплющеними очима”?

2. Які Ви знаєте найдавніші бібліотеки світу?

3. Які астральні культи виникли в Межиріччі?

4. Порівняйте уявлення про потойбічне життя єгиптян і мешканців Месопотамії.

5. Яку роль відігравав бог Мардук у пантеоні Вавилонії?

6. Що являв собою зіккурат?

7. На підставі чого деякі дослідники ототожнюють зіккурат Етеменанкі з біблійною Вавилонською вежею?

8. Порівняйте єгипетський і вавилонський канон образотворчого мистецтва.
Список літератури:

Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. Сб. статей. – М., 1991. (к.м.)Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. – К., 2002.

На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. – К., 1991.Дандамаев М. Вавилонские писцы. – М., 1983.

Клочков И. Духовная культура Вавилонии. Человек, судьба, время. – М., 1983.

Крамер С. История начинается в Шумере. – М., 1991.

Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. – М., 1990.

Белявский В. Вавилон легендарный и Вавилон исторический. – М., 1971.

Замаровський В. Спочатку був Шумер. – К., 1983.

Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня: легенды и история. – М., 1991.

Кьера Э. Они писали на глине. Рассказывают вавилонские таблички. – М., 1984.

Вайнтруб И. Священные лики цивилизаций. – К., 2001.
ТЕМА 6. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. Джерельна база, періодизація та особливості культури Східного Середземномор’я.

2. Культурні здобутки стародавньої Сирії та Фінікії.

3. Староєврейська культура та її всесвітньо-історичне значення.

4. Старий завіт – священна книга іудеїв. Бібліологія.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Алфавіт – найвидатніше досягнення фінікійців.

Карфаген – фінікійська колонія.

Таємниця фінікійського пурпуру.

Соломон – цар староєврейської держави.

Рух єврейських пророків.

Кумранські рукописи – давня редакція Біблії.

Релігійно-етичні закони Мойсея.

Єрусалим – духовна столиця іудеїв, християн, мусульман.
Питання для самостійної роботи:

1. У чому полягає еклектичність сирійсько-фінікійської культури?

2. Яким головним „мистецтвом” володіли фінікійці?

3. Назвіть найбільше досягнення культури Фінікії.

4. Яка етимологія слова „абетка”?

5. Яке „Нове місто” заснували фінікійці?

6. Які заходи царя Соломона сприяли зміцненню староєврейської держави?

7. Що сприяло етнічному самозбереженню євреїв?

8. Чи був іудаїзм першою спробою запровадити монотеїзм?

9. Як вплинула староєврейська література в її біблійному переказі на світову художню творчість?


Список літератури:

Біблія.


Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. – К., 2002.

Борзова Е. История мировой культуры. – СПб., 2002.

На ріках вавілонських. З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини. – К., 1991.Циркин Ю. Карфаген и его культура. – М., 1986.

Финикийская мифология. – СПб., 1999.Грант М. История древнего Израиля. – М., 1998.

Рижский М. Библейские пророки и библейские пророчества. – М., 1987.

Шифман И. Ветхий завет и его мир. – М., 1987.

Вайнтруб И. Священные лики цивилизаций. – К., 2001.
ТЕМА 7. ВАЖЛИВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДАВНЬОІРАНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

1. Джерела та головні віхи історії Стародавнього Ірану.

2. Характерні риси культурного розвитку стародавнього Еламу, Мідії, Персії.

3. Релігійно-міфологічні уявлення давніх іранців. Зороастризм.

4. Давньоіранське мистецтво.
Т е м а т и к а н а у к о в и х е с е:

Самобутня культура Еламу.

„Країна аріїв”: загадки походження іранців та інших індоєвропейських народів.

Феномен зороастризму.

„Авеста” – священна книга зороастризму.

Торевтика – мистецтво Стародавнього Ірану.

„Імперський ахеменідський стиль” Стародавнього Ірану.

Таємниця Персеполя, столиці ахеменідського Ірану.


Питання для самостійної роботи:

1. Чи можна вважати твори давньогрецьких авторів неупередженим джерелом історії Персії?

2. У чому виявляється самобутній характер релігії еламців?

3. Що ви знаєте про еламську гліптику?

4. Які реформи запровадив у перській імперії Дарій І?

5. Хто поклав край світовому пануванню держави Ахеменідів?

6. Поясніть вислів історика про падіння Перської імперії: „Схід, який втратив свою таємничість…,тепер втратив і своє значення”.

7. Чому зороастризм ще називають авестизмом, вогнепоклонством?

8. Як ви розумієте вислів: „Зороастризму притаманний яскраво виражений дуалізм, який не має аналогів у світових релігіях”?
Список літератури:

Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. Сборник статей. – М., 1991. (к.м.)Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. – К., 2002.

Бойс М. Зороастрийцы: верования и обычаи. – М., 1993.

Боровкова Л. Запад Центральной Азии во ІІ в. до н.э. – VІІ в. н.э. – М., 1989.

Грантовский Э. Иран и иранцы до Ахеменидов. – М., 1998.

Дандамаев М., Луконин В. Культура и экономика древнего Ирана. – М., 1982.

Уилбер Д. Персеполь. – М., 1977.

Хинц В. Государство Элам. – М., 1977.

Погребова Н. Иран и Закавказье в раннем железном веке. – М., 1977.

Каталог: KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> LISHCHYNSKA -> Lishch-kompl
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Ярошенко Тетяна Миколаївна робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Стеценко Валерій Іванович кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни провідні тенденції сучасної культури
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Сінькевич Ольга Борисівна кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету робоча програма
KURSY%20-%20NMK%20-%20CULT -> Програма навчальної дисципліни культурологія напряму підготовки 8050201 «Менеджмент організацій»
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни архітектурні пам’ятки львівщини
Lishch-kompl -> Програма навчальної дисципліни прикладна етика


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка