Програма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття


До теми 4. Соціальна структура населення й економічний розвиток УкраїниСторінка4/6
Дата конвертації03.11.2017
Розмір0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

До теми 4. Соціальна структура населення й економічний розвиток України.

Балабушевич Т. А. Аграрна історія Галичини другої половини XVIII ст.— Київ, 1993.

Бондар В. В., Присяжнюк Ю. П. Сучасна історіографія пореформеного селянства // Український історичний журнал (Київ).— 2011.— № 2.— С. 180—201.

Герасименко М. П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства.— Київ, 1959.

Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794—1914 / Пер. з англ. Ю. Олійника.— Київ, 1999.

Гуржій І. О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 року).— Київ, 1962.

Довжук І. В. Зовнішня торгівля підросійської України у післяреформений період // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 142—153.

Донік О. М. Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 11.— С. 154—168.

Донік О. М. Промислове підприємництво дворянства в Україні (1861—1900 рр.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2006.— Вип. 12.— С. 103—118.

Донік О. М. Чисельність та етнічно-конфесійний склад купецтва України в ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 5.— С. 71—96.

Жалоба І. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті XVIII — 60-х роках ХІХ ст. (на прикладі шляхів сполучення).— Чернівці, 2004.

Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село в середині ХІХ століття.— Київ, 2007.

Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах / Відп. ред. В. А. Смолій.— Київ, 2006.— Т. 1.— С. 311—354 [Розділ 7. Українські селяни в першій половині ХІХ ст.], 355—412 [Розділ 8. Українське пореформене село], 313—470 [Західноукраїнське селянство у ХІХ — на початку ХХ ст.].Ковальчак Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель.— Київ, 1988.— С. 113— 139 [Розділ V. Розвиток економіки західноукраїнських земель в умовах розкладу феодалізму і зародження капіталістичних відносин (перша половина ХІХ ст.)], 140—189 [Розділ VI. Розвиток капіталістичної економіки західноукраїнських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.].

Коропецький І.-С. Австрія та українське підприємництво в Галичині // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2006.— Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції.— С. 368—396.

Кравець М. М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині ХІХ ст.— Львів, 1964.

Крижановська О. О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20—50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 2.— С. 130—142.

Крижановська О. О. Поміщицькі селяни Правобережної України у 30—50-х роках ХІХ ст. (умови життя, суспільно-політичний світогляд, соціальний темперамент) / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.

Литвин В. М. Історія України: У 3-х томах.— Київ, 2005.— Т. ІІ: Кінець XVIII — початок ХХ ст.— Розділ 2: Соціальна структура українського суспільства; Розділ 6: Модернізація економіки в українських землях; Розділ 7: Модернізаційні процеси в соціальній сфері.

Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII—ХІХ ст.— Харків, 2007.

Молчанов В. Б. Соціально-правове становище сільського населення України у першій половині ХІХ ст. (до 1861 р.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2005.— Вип. 10.— С. 34—50.

Москалюк М. М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2008.— № 2.— С. 75—85.

Пашук В. Заробітчани Правобережної України (друга половина ХІХ ст.).— Львів, 2001.

Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини ХІХ — початку ХХ ст.— Дніпропетровськ, 2008.

Присяжнюк Ю. Ментальність і соціальна поведінка українських селян у пореформений період (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 213—228.

Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Черкаси, 2007.

Реєнт О. П. До проблеми скасування кріпосного права в 1861 р. // Український історичний журнал (Київ).— 2011.— № 1.— С. 34—51.

Решетченко Д. В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 4.— С. 69—82.

Стеблій Ф. І. Боротьба селян Східної Галичини проти феодального гніту в першій половині ХІХ ст.— Київ, 1961.

Чорний Д. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).— Харків, 2007.

Шевченко В. М. Проблема ринкових аграрних відносин в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст. в історіографії // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 5.— С. 188—205.
До теми 5. Етнічний склад населення України. Росіяни на Україні: сфери присутності, політичні позиції, майновий статус, форми громадської активності.

Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Українські проекти в Російській імперії.— Київ, 2004.— [Україна і Росія в історичній ретроспективі / Відп. ред. В. А. Смолій.— Т. 1].— С. 250—350 [Нарис п’ятий. Києво-руська спадщина в історичній думці України початку ХІХ ст. (О. П. Толочко)], 351—411 [Нарис шостий. Українське питання в Російській імперії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) (В. Ф. Верстюк)].

Волошин Ю. В. Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у XVIII ст. (історико-демографічний аспект).— Полтава, 2005.

Гирич І., Радзивілл О. Російська інтеліґенція і суспільство Наддніпрянської України другої половини ХІХ — початку ХХ століть. Володимир Іконников і київське громадсько-культурне життя // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2006.— Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції.— С. 162—190.

Декабристи в Україні: Дослідження й матеріали / Інститут історії України НАН України; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / Г. Д. Смолій (голова проекту).— Київ, 2003—2007.— Т. 3—5.Казьмирчук Г. Д. Декабристи в Україні: досягнення і перспективи вивчення // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2001.— Вип. 3.— С. 7—20.

Казьмирчук Г. Д., Латиш Ю. В. Рух декабристів: дискусійні питання та спроба їх розв’язання (до 180-річчя повстання) // Український історичний журнал (Київ).— 2005.— № 6.— С. 50—65.

Калініченко В. В., Шабельник Г. П. Витоки світогляду та політичної свідомості революційних народників в Україні 70-х рр. ХІХ ст. (соціально-психологічний аспект) // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 2.— С. 38—48.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад / Перекл. з нім. Х. Назаркевич; наук. ред. М. Крикун.— Львів, 2005.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.).— Санкт-Петербург, 2000.

Мордвінцев В. Старообрядницькі громади України другої половини XVIII ст. та ставлення до них влади // Соціум. Альманах соціальної історії (Київ).— 2002.— Вип. 1.— С. 191—202.

Полещук Т. Російська громадська думка та український культурно-національний рух (1863—1876) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1999.— Вип. 34.— С. 215—230.

Полещук Т. Образ України в російській громадській думці другої половини ХІХ ст. (на прикладі наукової і публіцистичної спадщини Олександра Пипіна) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 396—409.

Полещук Т. Історія Росії ХІХ — початку ХХ ст. / Наук. ред. М. Г. Крикун.— Львів, 2008.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті).— Львів, 2003.

Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Пер. з англ. М. Корчинської.— Київ, 2006.

Шмид О. П. Розвиток системи російського землеволодіння на Волині після 1863 р. // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2008.— Вип. 15.— С. 269—274.
До теми 6. Поляки на Україні у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

Аркуша О. Краківський консерватизм та проблема українсько-польських взаємин у Галичині на початку ХХ століття // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2008.— Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції.— С. 282—315.

Аркуша О. Польські націонал-демократи та українське питання в Галичині на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2005.— Вип. 39—40.— С. 149—202.

Бовуа Д. Битва за землю в Україні, 1863—1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Перекл. на укр. З. Борисюк.— Київ, 1998.

Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні 1793—1830 рр. / З франц. перекл. З. Борисюк.— Львів, 2007.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831—1863) / З франц. перекл. З. Борисюк.— Київ, 1996.

Горук А. Національно-культурний рух поляків на Буковині (друга половина ХІХ ст. — 1914 р.).— Чернівці, 2005.

Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. — Київ, 2003.— С. 129—156 (Польсько-українські літературні взаємини: питання культурної перспективи), 157—179 (Грані мітичного: образ України в польському й українському романтизмі).

Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ — першої половини ХХ століття.— Львів, 2006.

Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби: етносоціальний аспект.— Харків, 2011.

Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів.— Львів, 2002.

Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст.— Хмельницький, 2011.

Качараба С. Етнодемографічний розвиток Галичини за умов австрійського панування // Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей.— Львів, 2008.— С. 116—129.

Лісевич І. Т. Польська національна меншина в Наддніпрянській Україні (1864—1917 рр.) // Український історичний журнал (Київ).— 1997.— № 2.— С. 43—55.

Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку ХХ століття (1902—1914).— Львів, 2002.

Мудрий М. «Русини польської нації» (gente Rutheni, natione Poloni) в Галичині ХІХ ст. і поняття «вітчизни» // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа.— Львів, 2006—2007 (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць.— Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).— С. 461—474.

Нахлік Є. Доля — Los — Судьба: Шевченко і польські та російські романтики.— Львів, 2003.

Павлишин О. Польське населення Східної Галичини під владою Західно-Української Народної Республіки // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2005.— Вип. 39—40.— С. 203—252.

Павлюк В. В. Польська аристократія у суспільному житті Правобережної України після поділів Речі Посполитої // Український історичний журнал (Київ).— 2010.— № 3.— С. 154—165.

Середа О. Павлин Свєнціцький у суспільному житті Галичини: до історії польського українофільства // Confraternitas. Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича / Відп. ред. М. Крикун, заст. відп. ред. О. Середа.— Львів, 2006—2007 (= Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць.— Вип. 15 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).— С. 475—486.

Чорновол І. Польсько-українська угода 1890—1894 рр.— Львів, 2000.
До теми 7. Неслов’янське населення України у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій.

Безаров О. Т. Єврейське питання в Російській імперії у 1881—1894 роках: еволюція державної політики.— Чернівці, 2010.

Бикова Т. Б. Політичне та соціально-економічне становище в Криму (від середини XVIII ст. до 1917 р.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2003.— Вип. 6.— С. 13—40.

Ганкевич В. Ю., Шендрикова С. П. Исмаил Гаспринский и возникновение либерально-мусульманского политического движения.— Симферополь, 2008.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886).— Київ, 2006.— С. 335—363 (Розділ 14. Франко та його євреї).

Дашкевич Я. Р. Взаємовідносини між українським та єврейським населенням у Східній Галичині (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) // Український історичний журнал (Київ).— 1990.— № 10.— С. 63—73.

Іващенко О. М., Поліщук Ю. М. Євреї Волині (кінець XVIII — початок ХХ ст.).— Житомир, 1998.

Ісмаїлов М. А. Виникнення німецьких колоній півдня України: кінець XVIII — 30-ті рр. ХІХ ст.: Автореф. дис. […] канд. іст. наук.— Дніпропетровськ, 1993.

Монолатій І. Від контактів до співпраці: соціально-економічне становлення та культурний розвиток німців у Галичині (1772—1940).— Коломия, 2002.— Част. І: Австрійський період — Західно-Українська Народна Республіка (1772—1923).

Морозова А. В. Єврейське населення Лівобережної України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.— Київ, 2009.

Нариси з історії та культури євреїв України / Упорядн. та ред. Л. Фінберг і В. Любченко.— Київ, 2005.— С. 60—96 [Євреї у складі Російської імперії (В. Любченко)], 97—116 [Євреї в імперії Габсбургів (1772—1918 рр.) (І. Монолатій)].

Німецькі колонії в Галичині: Історія — архітектура — культура. Матеріали: доповіді та повідомлення / Впоряд. та заг. ред. Г. Петришин.— Львів, 1996.

Скорейко Г. М. Населення Буковини за урядовими переписами другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: історико-демографічний аналіз: Автореф. дис. […] канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича.— Чернівці, 1998.

Суліменко О. Г. Німці Волині (кінець XVIII — початок ХХ ст.): Автореф. дис. […] канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка.— Київ, 2002.

Тихонов А. К. Єврейські погроми 1881 р. в українських губерніях Російської імперії // Український історичний журнал (Київ).— 2007.— № 5.— С. 65—74.

Щербак Н. О. Єврейське питання у внутрішній політиці царизму наприкінці XVIII — у першій чверті ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2004.— № 6.— С. 16—26.
До теми 8. Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть.

Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття.— Львів, 2007.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства / Репринтне видання; Передм. О. І. Гуржія.— Київ, 1993.

Грабович Г. Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Перекл. з англ. С. Павличко. Друге виправлене й авторизоване видання.— Київ, 1998.

Грицак Я. Руслан, Богдан і Мирон: три приклади конструювання ідентичності серед галицьких русино-українців // Україна модерна (Київ–Львів).— 2003.— Число 8.— С. 25—50.

Дашкевич Я. «Весна народів» 1848 року та її передісторія в Україні // Вісник Львівської комерційної академії. Серія — гуманітарні науки.— 2000.— Вип. 3.— С. 5—13.

Єкельчик С. Українофіли. Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття.— Київ, 2010.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму.— Київ, 1999.

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін.— Київ, 1990.— Т. 1—3.Кирчів Р. Ф. Етнографічно-фольклористична діяльність «Руської трійці» / АН УРСР. Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського.— Київ, 1990.

Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії України / Перекл. з англ. С. Грачової та ін.; Наук. ред. Т. Курила та ін.; Післямова В. Кравченка.— Київ, 2004.

Конисский Г. История Русов / Репринтное воспроизведение издания 1846 года; Отв. ред. В. А. Замлинский.— Киев, 1991.

Кравченко В. «Історія русів» у сучасних інтерпретаціях // Кравченко В. Україна, Імперія, Росія: Вибрані статті з модерної історії та історіографії.— Київ, 2011.— С. 299—318.

Крижановська О. О. Таємні організації в громадсько-політичному житті України (масонський рух у XVIII — на початку ХХ ст.).— Київ, 1998. [= Крижановська О. О. Таємні організації: масонський рух в Україні.— Київ, 2010.— (Сер. «Невідома Україна»)].

Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 173—191.

Лисяк-Рудницький І. Каразин і початки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 203—220.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 306—316 (Розділ 28. Українське національне відродження у Наддніпрянщині до 1860-х років), 342—348 (Розділ 31. Українське національне пробудження в Австрійській імперії до 1848 року).

Маслійчук В. Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України XVII—ХІХ ст.— Харків, 2007.

Райківський І. Я. Концептуальні засади українського національного відродження ХІХ століття // Вісник Прикарпатського університету. Історія (Івано-Франківськ).— 2007.— Вип. ХІІ—ХІІІ.— С. 3—14; 2008.— Вип. XIV.— С. 3—17.

Райківський І. Я. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830—1840-х рр. // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 1.— С. 39—55.

«Русалка Дністрова» [Кн. І]. Репринтне відтворення першодруку 1837 р.; [Кн. ІІ]. Науково-критичне видання / Ред.-упорядн. та автор післямови М. Шалата. Відп. за вип. Ф. Стеблій, Б. Якимович.— Львів, 2007.Сергієнко Г. Я. Кирило-Мефодіївське товариство: утвердження ідеї національного відродження України в слов’янському світі // Український історичний журнал (Київ).— 1996.— № 1.— С. 14—28.

Скринник М. А. Наративні практики української ідентичності: Доба Романтизму.— Львів, 2007.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII — початку ХІХ століть // Україна: наука і культура (Київ).— 1991.— Вип. 25.— С. 159—167.

Ясь О. Ідеалістичні та ірраціональні мотиви в науковій творчості Миколи Костомарова // Україна модерна (Київ–Львів).— 2006.— Число 10.— С. 37—57.

Ясь О. В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 1.— С. 27—42.

Ясь О. В. «Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 2.— С. 160—194.
До теми 9. Інституційний розвиток українського руху в середині та другій половині ХІХ століття.

Аркуша О. Парламентська традиція галицьких українців у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2000.— Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка.— С. 68—91.

Барвінський О. Спомини з мого життя. [Т. 1.] Частини перша та друга / Упорядн. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар, І. Гирич.— Нью-Йорк–Київ, 2004; Т. 2. Частини третя та четверта / Упор. А. Шацька; комент. Б. Янишина; ред. Л. Винар, М. Жулинський.— Нью-Йорк–Київ, 2009 (2010).

Головна Руська Рада (1848—1851): протоколи засідань і книга кореспонденції / За ред. О. Турія, упорядн. У. Кришталович та І. Сварник.— Львів, 2002.Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка (Львів).— 1991.— Т. ССХХІІ: Праці Історико-філософської секції.— С. 71—110.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Чернівці, 1999.— С. 114—184 (Розділ 3. Зародження та перші кроки українського національного руху).

Жерноклеєв О. С. Українська соціал-демократична партія (1899—1918).— Івано-Франківськ, 1997.— (2-е вид., доп.: Українська соціал-демократія в Галичині: Нарис історії.— Київ, 2000).

Журба О. І. Київська археографічна комісія, 1843—1921: Нарис історії і діяльності.— Київ, 1993.

Катренко А. М. Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60—90-ті рр. ХІХ ст.).— Київ, 2003.

Киричук О. Львівський Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Львів, 2001.

Кіян О. Володимир Антонович: історик й організатор «Київської історичної школи».— Київ, 2005.

Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб леґітимації культурної історії України. ХІХ століття // Український історичний журнал (Київ).— 2008.— № 1.— С. 169—193.

Короткий В. Володимир Антонович і Наукове товариство ім. Шевченка // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2008.— Т. CCLVI: Праці Історично-філософської секції.— С. 316—341.

Кугутяк М. Радикальна партія в Східній Галичині // Український історичний журнал (Київ).— 1990.— № 10.— С. 55—63.

Кураєв О. О. Український чинник у системі політичних інтересів Відня та Берліна (1843—1914) // Український історичний журнал (Київ).— Київ, 2006.— № 1.— С. 43—61.

Маґочій П. Р. Культурні організації як засіб національного відродження: Товариство «Общество имени Михаила Качковского» в Галичині // Маґочій П. Р. Галичина (історичні есе).— Львів, 1994.— С. 185—227.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 317—330 (Розділ 29. Український національний рух у Наддніпрянській Україні після доби реформ), 349—357 (Розділ 32. Революція 1848 року), 374—391 (Розділ 34. Український національний рух в Австро-Угорщині, 1848—1914 роки).

Міллер О. Засвоюючи логіку націоналізму: ставлення владних кіл Імперії та громадської думки її столиць до українського національного руху в перші роки царювання Олександра ІІ // Україна модерна (Львів).— 1999.— Число 2—3 (за 1997—1998 рр.).— С. 76—102.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.).— Санкт-Петербург, 2000.

Наумов С. О. Створення Революційної української партії // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 2.— С. 49—59.

Олесницький Є. Сторінки з мого життя / Упор.: М. М. Мудрий, Б. О. Савчик, В. О. Семенів; авт. вступ. ст. О. Г. Аркуша; авт. прим. та комент. М. М. Мудрий.— Львів, 2011.

Орлевич І. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII — 60-і рр. ХІХ ст.).— Львів, 2001.

Расевич В. Виникнення та організаційні основи Української національно-демократичної партії // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1997.— Вип. 32.— С. 119—130.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. До історії громадських рухів на Україні 1860–1870-х р.р.— Харків–Київ, 1930 (репринт: München, 1970).

Седляр О. «Галицько-руська матиця»: завдання, організація, члени товариства (1848—1870) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2012.— Вип. 21.— С. 668—692.

Середа О. Громади ранніх народовців у Східній Галичині (60-і роки ХІХ століття) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2001.— Вип. 9.— С. 378—392.

Сухий О. Товариство імені Михайла Качковського: організаційні засади та напрями діяльності // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Львів).— 2001.— Вип. 9.— С. 393—403.

Хмарський В. М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей.— Одеса, 2002.

Чикаленко Є. Спогади (1861—1907): Документально-художнє видання / Передмова: В. Шевчук.— Київ, 2003.

Чорновол І. 199 депутатів Галицького сейму.— Львів, 2010.

Чорновол І. Українська фракція Галицького крайового сейму. 1861—1901 (Нарис з історії українського парламентаризму).— Львів, 2002.

Янишин Б. М. Політичне товариство «Народна рада»: організаційні заходи та політична програма (1885—1888 рр.) // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. (Київ).— 2003.— Вип. 6.— С. 214—225.

Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка