Програма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття


До теми 10. Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століттяСторінка5/6
Дата конвертації03.11.2017
Розмір0.9 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

До теми 10. Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття.

Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського.— Київ, 1995.

Аркуша О., Мудрий М. Русофільство в Галичині в середині ХІХ — на початку ХХ ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1999.— Вип. 34.— С. 231—268.

Грицак Я. «Яких-то князів були столиці в Києві?..»: до конструювання історичної пам’яті галицьких українців у 1830—1930-ті роки // Україна модерна (Львів).— 2001.— Число 6.— С. 77—95.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856—1886).— Київ, 2006.

Драгоманов М. П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; Приміт. Р. С. Міщука, В. С. Шандри.— Київ, 1991.— («Пам’ятки історичної думки України»).

Єкельчик С. Українофіли. Світ українських патріотів другої половини ХІХ століття.— Київ, 2010.

Земський Ю. С. Соціальний проект для України за світоглядними переконаннями українофілів середини ХІХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2011.— № 2.— С. 21—40.

Кіян О. Історіософія Володимира Антоновича // Київська старовина (Київ).— 2006.— № 3, березень–квітень.— С. 61—75.

Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Сост. и ист.-биогр. очерк В. А. Замлинского; Примеч. И. Л. Бутича. 2-е изд.— Киев, 1990.

Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова.— Чернівці, 2000.

Куций І. Українська науково-історична думка Галичини (1830—1894 рр.): рецепція національної історії.— Тернопіль, 2006.

Лисяк-Рудницький І. Карпатська Україна: народ у пошуках своєї ідентичності // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 451—470.

Маґочій П. Р. Історія України / Авторизов. пер. з англ. Е. Гийдела і С. Грачової.— Київ, 2007.— С. 317—330 (Розділ 29. Український національний рух у Наддніпрянській Україні після доби реформ), 349—357 (Розділ 32. Революція 1848 року), 374—391 (Розділ 34. Український національний рух в Австро-Угорщині, 1848—1914 роки).

Маґочій П. Р. Мовне питання як фактор національного руху // Маґочій П. Р. Галичина (історичні есе).— Львів, 1994.— С. 131—155.

Мазепа В. Історіософські ідеї Івана Франка // Київська старовина: Науковий історико-філологічний журнал (Київ).— 2000.— № 1, січень–лютий.— С. 62—72; № 2, березень–квітень.— С. 18—32; № 3, травень–червень.— С. 38—80.

Меджецький В. Селяни у націотворчих процесах Центральної і Східної Європи у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття // Україна модерна (Львів).— 2001.— Число 6.— С. 59—76.

Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2002.— Вип. 37/1.— С. 465—500.

Мудрий М. Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини (проблема зовнішніх моделей) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2003.— Вип. 38.— С. 115—147.

Нахлік Є. К. Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель: У 2 т. / НАН України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Літературознавчі студії». Вип. 11/12.— Київ, 2007.— Т. 1: Життя Пантелеймона Куліша: Наукова біографія; Т. 2: Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша.

Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка.— Львів, 2007.

Пінчук Ю. А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2009.

Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.— Київ, 1991.— Т. 1.— С. XL—LXXIII.

Сарбей В. Г. Микола Зібер у контексті своєї і нинішньої епохи // Український історичний журнал (Київ).— 1995.— № 6.— С. 79—91.

Світленко С. І. Світ модерної України кінця XVIII — початку ХХ століття: Зб. наук. праць.— Дніпропетровськ, 2007.

Середа О. Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861—1867) // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 1999.— Вип. 34.— С. 199—214.

Стеблій Ф. Визначна пам’ятка української політичної думки середини ХІХ століття — «Слово перестороги» Василя Подолинського // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 1994.— Т. CCXXVIII: Праці Історично-філософської секції.— С. 434—487.

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті).— Львів, 2003.

Турій О. «Українська ідея» в Галичині в середині ХІХ століття // Україна модерна (Львів).— 1999.— Число 2—3 (за 1997—1998 рр.).— С. 59—75.

Турій О. Національне і політичне полонофільство серед греко-католицького духовенства Галичини під час революції 1848—1849 років // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 1994.— Т. CCXXVIII: Праці Історично-філософської секції.— С. 183—206.

Янишин Б. М. Українська міська політична еліта в Галичині та народовський рух останньої третини ХІХ ст.: становлення та інституційний розвиток / НАН України. Інститут історії України.— Київ, 2008.
До теми 11. Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття.

Аркуша О. Вибори до Галицького сейму 1901 року: до проблеми політичної модернізації українського суспільства Галичини // Вісник Львівського університету. Серія історична.— 2003.— Вип. 38.— С. 171—218.

Аркуша О. Українське представництво в Галицькому сеймі 1901—1907 років // Записки Наукового товариства імені Шевченка (Львів).— 2006.— Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції.— С. 191—239.

Білокінь О. І. Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906—1917 рр.): Автореф. дис. […] канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна.— Харків, 2001.

Галаган М. З моїх споминів (1880-ті — 1920 р.): Документально-художнє видання / Передмова: Т. Осташко, В. Соловйова.— Київ, 2005.— С. 45—151 (І частина. 80-ті роки до Світової війни).

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ—ХХ ст. 2-е вид.— Київ, 2000.— С. 83—91 (Національний рух на Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття), 91—97 (Між федеративністю і самостійністю: українська політична думка у 1890—1914 роках), 97—101 (Між містом і селом: мобілізаційні здатності українського руху напередодні революції).

Грушевський М. Твори: У 50 т. / Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань.— Львів, 2002.— Т. 1: Серія «Суспільно-політичні твори (1894—1907)»; 2005.— Т. 2: Серія «Суспільно-політичні твори (1907—1914)».

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ — початку ХХ ст.— Чернівці, 1999.— С. 185—292 [Розділ 4. Український національний рух на зламі ХІХ—ХХ ст.], 293—437 [Розділ 5. Українці Буковини в боротьбі за національні права у передвоєнному десятилітті (1905—1914 рр.)].

Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901—1914 роки): Науково-популярне видання.— Київ, 2007.

Жерноклеєв О. С. Українська соціал-демократична партія (1899—1918).— Івано-Франківськ, 1997.— (2-е вид., доп.: Українська соціал-демократія в Галичині: Нарис історії.— Київ, 2000).

Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ—ХХ століть: Соціально-політичний портрет.— Київ, 1993.

Качараба С., Рожик М. Українська еміграція. Еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини у 1890—1914 рр.— Львів, 1995.

Коник О. О. Діяльність селянських депутатів з України в І і ІІ Державних думах: Автореф. дис. […] канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка.— Київ, 1994.

Лисяк-Рудницький І. Український національний рух напередодні Першої світової війни // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 471—481.

Монолатій І. С. Інші свої. Політична участь етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини.— Івано-Франківськ, 2012.

Національне питання в Україні ХХ — початку ХХІ ст.: Історичні нариси / Автор. кол.: О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський та ін.; Керівн. авт. кол. Л. Д. Якубова.— Київ, 2012.— Розділ І: Україна напередодні східноєвропейської «Весни народів».— С. 17—108.Старовойтенко І. Євген Чикаленко: людина на тлі епохи.— Київ, 2009.

Чикаленко Є. Спогади (1861—1907): Документально-художнє видання / Передмова: В. Шевчук.— Київ, 2003.

Чорний Д. По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).— Харків, 2007.

Шкраб’юк П. Ми, українські радикали… (Михайло Павлик і Радикальна партія).— Львів, 2012.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Перекл. з англ. Г. Касьянов.— Київ, 1998.
До теми 12. Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ століття.

Бояновська Е. М. Микола Гоголь: між українським і російським націоналізмом.— Київ, 2013.

Капелер А. Самоучка, жінка, кацапка: Олександра Єфименко та Київська історична школа // Україна модерна (Київ).— 2010.— Число 6 (17).— С. 45—76.

Колесник І. І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей // Український історичний журнал (Київ).— 2002.— № 1.— С. 26—37.

Колесник І. І. Гоголь у культурно-інтелектуальній історії України: міфи та стереотипи (до 200-річчя Миколи Гоголя) // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 2.— С. 135—160.

Лейн В. Ґ. Дати на службі націй: польсько-українська дискусія кінця ХІХ — початку ХХ ст. навколо дати заснування університету у Львові // Україна модерна (Львів).— 1999.— Число 2—3 (за 1997—1998 рр.).— С. 122—131.

Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2-х томах / Відп. ред. Ф. Сисин; Упорядн. Я. Грицак.— Київ, 1994.— Т. 1.— С. 173—191.

Наумов С. О., Посохов С. І. Харківський університет у суспільно-політичному русі другої половини ХІХ — початку ХХ ст. // Український історичний журнал (Київ).— 2005.— № 1.— С. 56—70.

Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського.— Київ, 2011.

Попович М. В. Нарис історії культури України.— Київ, 1999.— С. 290—379 (Культура України першої половини ХІХ ст.), 380—535 (Культура України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.).

Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ — початок ХХ століття).— Дрогобич, 2002.

Толочко А. Киевская Русь и Малороссия в ХІХ веке.— Киев, 2012.

Турій О. Греко-Католицька Церква та українська національна ідентичність у Галичині // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії (Львів).— 2003.— Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / Відп. ред. О. Турій.— С. 67—85.

Фенич В. Конфесійна та національна ідентичність духовенства Мукачівської греко-католицької єпархії 1771—1949 рр. // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії (Львів).— 2003.— Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / Відп. ред. О. Турій.— С. 146—161.

Химка І. Релігія й національність в Україні другої половини XVIII — ХХ століть // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії (Львів).— 2003.— Число 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / Відп. ред. О. Турій.— С. 55—66.

Чуткий А. Микола Павлович Дашкевич (1852—1908).— Київ, 2008.

Ясь О. В. Дослідницький інструментарій та інтелектуальні засади «Истории Малороссии» Миколи Маркевича // Український історичний журнал (Київ).— 2006.— № 1.— С. 27—42.

Ясь О. В. «Свій» серед «чужих», «чужий» серед «своїх». «История Малой России» Д. Бантиша-Каменського у світлі українсько-російського культурного перехрестя (до 220-річчя Дмитра Бантиша-Каменського) // Український історичний журнал (Київ).— 2009.— № 2.— С. 160—194.
До теми 13. Від Малоросії та Галицької Русі до України. (Підсумково-узагальнююче заняття).

Андерсон Б. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Друге, перероблене видання; Перекл. з англ. В. Морозова.— Київ, 2001.

Брюбейкер Р. Переобрамлений націоналізм: Статус нації та національне питання у новій Європі / З англ. пер. О. Рябов.— Львів, 2006.

Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм / Пер. з англ.— Київ, 2003.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом: Історичні есеї.— Київ, 2004.

Єкельчик С. Історія України: становлення сучасної нації / Авториз. пер. з англ. А. Цимбал.— Київ, 2011.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму.— Київ, 1999.

Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження / Авторизов. пер. з англ. П. Грицака; наук. ред. О. Бетлій.— Київ, 2009.

Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; Пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского.— Москва, 2002.Сміт Е. Д. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / Пер. з англ. Р. Фещенко.— Київ, 2004.

Сміт Е. Д. Національна ідентичність / З англ. пер. П. Терещук.— Київ, 1994.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм: Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Перекл. з англ. Г. Касьянов.— Київ, 1998.
4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
4.1. Денна форма навчання

Підсумкове оцінювання знань і вмінь студентів відбувається під час іспиту і складається з рейтингових показників (балів) роботи протягом семестру (максимально 50 балів) та оцінки (балів) на іспиті (максимально 50 балів).


Результат роботи студента протягом семестру (максимально 50 балів) складається з трьох компонентів:

— Результатів роботи під час семінарських занять (35 балів). Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх отримав студент за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, помножений на коефіцієнт 7. Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше як на третині від запланованих у семестрі занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу) заняття студенти можуть відпрацювати у години, передбачені для консультацій (не пізніше двох тижнів після пропущеного заняття або останнього з кількох пропущених занять). Не відпрацьовані у вказаний термін заняття автоматично переводяться у нуль балів і враховуються при підрахунку середнього арифметичного показника балів.

— Проміжного тестування (5 балів).

— Домашньої письмової роботи, що виконується на обрану тему і має творчий характер (10 балів). Обсяг роботи — 10–15 друкованих сторінок. За рішенням викладача, який проводить семінарські заняття, і за згодою студентів академічної групи замість письмової роботи може бути проведений колоквіум (завдання колоквіуму визначає викладач семінарських занять).


Іспит_(максимально_50_балів)'>Іспит (максимально 50 балів) студент складає під час екзаменаційної сесії письмово з наступною співбесідою. До іспиту не допускаються студенти, які протягом семестру отримали 30 і менше балів. Таким студентам виставляється оцінка «незадовільно» й надається можливість повторно скласти іспит. Результат іспиту в рейтингових балах визначається за розгорнутими письмовими відповідями на два питання екзаменаційного білету (30 балів = 15 балів х 2) і виконанням тестового завдання (20 балів).

Таблиця нарахування балів за 100-бальною шкалою

Компонент оцінювання

Максимальна кількість балів

Робота протягом семестру

50

Семінарські заняття

35

Тестування

5

Письмова робота / колоквіум

10

Іспит

50

Письмова відповідь

на питання екзаменаційного білету30 (15 балів х 2)

Тестування

20

Разом___100___4.2._Заочна_форма_навчання'>Разом

100


4.2. Заочна форма навчання

Підсумкове оцінювання знань і вмінь студентів відбувається під час іспиту і складається з рейтингових показників (балів) роботи протягом семестру (максимально 50 балів) та оцінки (балів) на іспиті (максимально 50 балів).


Результат роботи студента протягом семестру (максимально 50 балів) складається з трьох компонентів:

— Відвідування лекційних занять (15 балів). Передбачається, що присутність студента на кожній лекції відзначатиметься двома балами.

— Аудиторної контрольної роботи (20 балів) за результатами лекційної частини курсу.

— Результатів роботи під час семінарських занять (15 балів). Підсумкова кількість балів за роботу студента на семінарських заняттях визначається як середній арифметичний показник балів, що їх отримав студент за шкалою від нуля до п’яти балів на семінарських заняттях, помножений на коефіцієнт 3.


Іспит (максимально 50 балів) студент складає під час екзаменаційної сесії письмово з наступною співбесідою. До іспиту не допускаються студенти, які протягом семестру отримали 30 і менше балів. Таким студентам виставляється оцінка «незадовільно» й надається можливість повторно скласти іспит. Результат іспиту в рейтингових балах визначається за розгорнутими письмовими відповідями на два питання екзаменаційного білету (30 балів = 15 балів х 2) і виконанням тестового завдання (20 балів).
Таблиця нарахування балів за 100-бальною шкалою


Компонент оцінювання

Максимальна кількість балів

Робота протягом семестру

50

Відвідування лекцій

15

Контрольна робота

20

Семінарські заняття

15

Іспит

50

Письмова відповідь

на питання екзаменаційного білету30 (15 балів х 2)

Тестування

20

Разом

100Таблиця співвіднесення рейтингових балів

з національною шкалою оцінювання і шкалою ECTS


Кількість балів

Оцінка за національною шкалою і шкалою ECTS

90—100

«5» (відмінно); «А» (відмінно)

81—89

«4» (добре); «B» (дуже добре)

71—80

«4» (добре); «С» (добре)

61—70

«3» (задовільно); «D» (задовільно)

51—60

«3» (задовільно); «E» (достатньо)

31—50 (за результатами роботи протягом семестру)

Студент допускається до складання іспиту

0—30 (за результатами роботи протягом семестру)

«2» (незадовільно); «FX» (незадовільно)

Сума балів після складання іспиту за талонами № 1, 2

(0—50)


«2» (незадовільно); «FX» (незадовільно)

Сума балів після складання іспиту за талоном «К»

(0—50)


«2» (незадовільно);

«F» (незадовільно, без права повторного складання іспиту)Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка