Програма навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 030102 «Психологія»Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
#48
ТипПрограма
  1   2   3   4
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Кафедра культурології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Хмарський В. М.


___________________________

“______” 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Історія української культури»

напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності 60301 «Психологія»

(назва спеціалізації)

інституту, факультету психології
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2013 – 2016


Історія української культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія», спеціальністю 6.0301 «Психологія». „3” вересня, 2013 р.- __ с.


Розробники: старший викладач Лопуга О. І.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) культурології

філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
Протокол № 2 від “3” вересня 2013 р.
Завідувач кафедрою культурології

_______________________ ( Соболевська О. К.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“3 ” вересня 2013 р.


Схвалено методичною комісією філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова _______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 2 від “3” вересня 2013 р.
“3” вересня 2013 р. Голова _______________ ( Петриківська О. С. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Лопуга О. І., 2013

 ОНУ ім.. І.І. Мечникова, 2013


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 2

Галузь знань

Історія української культури
Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

6.030102 «Психологія»Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

«Психологія»


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1,2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 118

1-й

2,3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 72

самостійної роботи студента – 20


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

8 год.

Практичні, семінарські

18 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

20 год.

3,8 год.

ІНДЗ: 0 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3,6

для заочної форми навчання - 12.МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.


2.1.Місце дисципліни в навчальному процесі.

Дисципліна ”Історія української культури” спирається на знання, що отримані при вивченні дисциплін ”Історія України”, ”Всесвітня історія”, ”Психологія”. Курс відіграє важливу роль у системі всієї гуманітарної підготовки. Знання, що отриманні студентами при вивченні даної дисципліни, можуть бути використані при вивченні таких дисциплін як “Філософія”, “ Етика”, “Естетика”.


2.2.Мета викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни «Історія української культури» – ознайомити студентів з основними історичними етапами української культури та основними складовими культури – мистецтвом, етнографією та матеріальною культурою, науковими знаннями, що дозволяють їм визначити, класифікувати тенденції розвитку української культури, вивчити різні аспекти системного зв’язку всіх складових культури.


2.3.Задачі вивчення дисципліни:

 1. підвищення загальноосвітнього і культурного рівня студентів;

 2. формування широкого гуманістичного світогляду;

 3. розкрити сутність культури як основну форму цілеспрямованої людської діяльності;

 4. показати закономірності історичного розвитку при вивченні основних етапів становлення вітчизняної і зарубіжної культури і її взаємозв‘язок із соціально-економічними, політичними процесами суспільства;

 5. ознайомити з основними досягненнями вітчизняної художньої культури.Студент повинен знати:

 • основні форми і типи культури;

 • основні етапи розвитку української культури, їхні стильові особливості;

 • основні культурно-історичні центри, регіони світу;

 • культурні традиції, свята українського народу, культурні особливості регіонів України;

 • основні досягнення вітчизняного і зарубіжного мистецтва і видатних діячів культури України.


Студент повинен вміти:

 • пояснювати феномен культури, її роль у житті людини;

 • виділяти специфічні риси національних культур;

 • розбиратися в стильових ознаках різних епох;

 • аналізувати тенденції розвитку культури в сучасному українському суспільстві.3. СТРУКТУРА КУРСУ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
3.1. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Всього годин

теми


Назви модулів і тем

Лек-ції

Семі-нари
ЗМІСТОВИЙ модуль I.1

Тема 1.Феноме культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.

2

2

2

Тема 2.Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.

2

2

3

Тема 3. Загальні риси культури Київської Русі.

2

2

4

Тема 4.Культура Галицько – Волинського князівства.

2

2

5

Тема 5. Україна в культурно-політичній системі польсько-литовської держави.

2

2
ЗМІСТОВИЙ модуль ІІ.6

Тема 6. Культура України 17-18 ст.. Специфіка українського варіанта бароко в мистецтві.

2

2

7

Тема 7.Культура України 19 ст.. Романтизм, реалізм, символізм, імпресіонізм в художній культурі.

2

2

8

Тема 8. Культура України 20 ст.. Модернізм як художній стиль та його напрямки. Авангардне мистецтво.

2

2

9

Тема 9. Постмодернізм як художній напрям в культурі к.20-п.21 ст.. Розвиток української культури 21 ст..

2

2

Усього годин

18

18

Каталог: elb -> metodichki -> lopuga
metodichki -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
metodichki -> Програма навчальної дисципліни естетика
metodichki -> Рефератів до семінарів з курсу «Історія української культури» Теми пропонуються згідно з належністю до
metodichki -> Тема Культурологічна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка