Програма навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 030102 «Психологія»Сторінка2/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
#48
ТипПрограма
1   2   3   4


3.2. Програма курсу.
ЗМІСТОВИЙ модуль I.

Тема1.Феномен культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.

Поняття культури та її сутність. Етимологія терміну «культура». Культура як спосіб буття людини і людства, вища форма існування суспільства. Природа і культура. Структура культури. Функції культури. Культурна статика та культурна динаміка. Культурні універсалії. Культура як система цінностей. Форми культури. Типи культури. Традиції, новації та норми в культурі. Культура і цивілізація. Основні принципи класифікації культурної еволюції. Основні культурологічні школи. Культурологічні теорії (Л.Уайт, О.Шпенглер, А.Тойнбі, М.Бердяєв, П.Сорокін, Й,Хейзинга, З.Фрейд, К.Юнг). Культурологічні теорії в українській суспільній думці(В.Антонович, М. Драгоманов, М. Грушевський, Леся Українка, І.Мірчук, Є.Маланюк, В.Липинський, Д. Донцов, М.Хвильовий). Місце мистецтва і науки в культурі. Міф в контексті культури. Українська культура як цілісна система. ЇЇ роль у формуванні національної свідомості, духовному відродженні, консолідації українського народу.


Тема 2.Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.

Періодизація первісного суспільства. Збиральництво та полювання. Патріархат та матріархат. Виникнення мистецтва. Культурні пам‘ятки пізнього палеоліту. Образотворче мистецтво: печерні настінні розписи, гравюра на кістках, скульптурні зображення, музичні інструменти. Неолітична революція. Зміни в суспільному і духовному житті. Перехід від привласницького господарства до виробничого. Землеробство і скотарство. Культивація злаків. Приручення тварин. Осілий спосіб життя. Формування рас, етносів. Культура неолітичної ери. Неолітичні символи. Кераміка як характерна ознака неоліту. Культ поховання. Мегаліти. Міфологія. Різновиди як тематика міфів. Розвиток мови, основ раціональних знань.

Феномен української національної культури. Проблема етногенезу українців. Мовні та психологічні особливості українців. Українська ментальність. Етнографічні групи українців. Етнічний склад населення України. Проблема періодизації історії української культури.

Передслов’янське населення України і його культура. Перші сліди перебування людини на території України. Старокам’яна доба (палеоліт). Лізинська культура. Новокам’яна доба (неоліт). Трипільська культура. Особливості трипільського мистецтва. Вік міді (ІІІ тис. до н.е.) та бронзи (ІІ тис. до н.е.). доіндоєвропейці та індоєвропейці на території України. Патріархат, культ Сонця. Розвинена флективна мова як найважливіший елемент індоєвропейської культури ІІ тис. до н.е. на території України. Кіммерійці як продовжувачі трипільської культури.

Скіфська доба на території України. Скіфське мистецтво. Звіриний стиль. Сармати. Грецькі колонії на території України. Уклад життя в стародавніх грецьких містах-полісах Північного Причорномор’я: звичаї, господарство, архітектура, політичний устрій та громадянський лад. Україна та «велике переселення народів» у ІІ-V ст. до н.е. Роль зарубинецької та черняхівської культур. Мистецтво антської доби. Давньослов’янська міфологія в Україні. Слов’янський фольклор як джерело дослідження міфології. Проблеми генези та ототожнення пантеону богів. Міфомодель світу і людини в язичеській релігії стародавніх слов’ян.
Тема 3. Культура Київської Русі.

Київська Русь і становлення української культури. Проблема генезису східнослов’янських племен. «Повість временних літ» про східнослов’янські племена. Побут і звичаї східних слов’ян. Язичницькі вірування східних слов’ян. Полянська земля. Київ. Історія етноніму «Русь». Соціально-економічні та історичні умови формування Київської Русі. «Руська правда» як зведення законів. Розвиток міст, торгівлі, ремесла, землеробства як умови формування давньоруської культури.

Прийняття християнства. Християнізація як рушій нового культурного прогресу. Взаємозв’язок давньоруської культури з культурою Візантії та культурами інших народів. Розвиток писемності на Русі. Церковнослов’янська мова. Давньоруська література: оригінальна та перекладна. Особливість літописів. Житійна література. «Слово про закон і благодать...» Іларіона. Розвиток і поширення освіти. Ярослав Мудрий та його вклад в культу. Розвиток філософської думки. Поняття про «софійне». Архітектурні пам’ятники Київської Русі. Семіотика давньоруського храму. Живопис, ювелірна справа, книжна мініатюра. Візантійська техніка мозаїк та фресок. Іконопис. Театральне мистецтво.

Народне світосприйняття, його відображення в пам’ятках народної мудрості – обрядова поезія, прислів’я, заговори, народні пісні, легенди, билинний епос. Гуманістичні ідеали як основний зміст усної народної творчості. Історичне значення культури Київської Русі. Монголо-татарська навала та її наслідки для культурного розвитку Русі.


Тема 4. Культура Галицько-Волинського князівства.

Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині в 12-13 століттях. Данило Галицький та його культурно-просвітницька діяльність. Основні осередки соціального і культурного життя: Володимир, Галич, Холм і Львів. Розвиток архітектури та живопису. Поява білокамінної архітектури. Художні ремесла. Освіта та наука. Розвиток літератури. Оригінальна та перекладна література, літописання, героїчний епос, «духовні повісті». Історичні пісні. Розвиток писемності, книгописна майстерня Володимира Васильковича. Культурні та політичні зв’язки Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі.Тема 5. Основні віхи української культури XIV-XVI ст. Ренесанс в українській культурі.

Процес формування українського етносу в умовах польсько-литовського поневолення. Політико-державний і суспільний лад. Умови розвитку національно-культурного і релігійного життя. Церква і духовенство. Берестейська унія та її роль в культурі. Ренесанс та його риси, образ нової людини епохи. Впливи контрреформаційних та кальвіністських течій. Ренесансні впливи в Україні. Роль братств. Виникнення друкарства. І.Федоров та його роль к культурі. Освіта і наука. «Сім вільних наук». Ю.Дрогобич, П.Русин, С.Оріховський. Острозька академія. Зв’язки з західноєвропейською наукою.

Відгуки епохи ренесансу і гуманізму в Україні. Усна народна творчість. Перекладна та літописна література. Полемічна література. Х.Філарет, С.Зизанін, І.Вишенський. Розвиток поезії. П.Беринда, К.Сакович, М.Смотрицький. Архітектура і образотворче мистецтво. Художні осередки: жовківська, чернігівська, новгород-сіверська малярські школи. Дерев’яна архітектура: волинська, галицька, гуцульська, буковинська школи. Ансамбль площі Ринок. Розвиток готичної та романської архітектури на Україні. Ознаки ренесансного стилю в архітектурі. Музика.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Тема 6. Українська культура XVII-XVIII cт.

Соціально-економічні передумови розвитку духовної культури в Україні в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. Визвольна війна 1648-1654 р.р. та поширення демократичних тенденцій в українській культурі.

Культура козацької держави (1648-1781 р.р.). Запорізька Січ. Історичні особливості її культури. Школа в Запорізькій Січі. Релігійні вірування запорізьких козаків. Музична культура і театральне мистецтво. Кобзарство. Самобутні риси культури Запорізької Січі.

Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування. Просвітницька діяльність братств і братських шкіл. Києво-Могилянська академія, її загальнослов’янське значення. Видатні вчені та діячі Києво-Могилянської академії. Розвиток філософії: І.Гізель, Ф.Прокопович, Г.Сковорода, Я. Козельський.

Розвиток усної народної творчості (думи), національно-визвольні мотиви в козацьких думах, моральні настанови у циклі побутових дум. Віршова сатира, історична драма, інтермедія, вертепна драма. Особливості розвитку архітектури і образотворчого мистецтва.

Бароко та його особливості. Образ нової людини епохи. Мистецтво українського бароко та його своєрідність. Козацьке бароко. Розвиток барокової архітектури. Видатні архітектори Й.Шедель, Ф.Б.Растреллі, І.Мічурін, Б.Меретин, С.Ковнір, І.Григорович-Барський та інші їх шедеври в Україні. Специфіка національного варіанта бароко в літературі, театрі і музиці. Еволюція образотворчого мистецтва. Монументальний стінопис. Портретний живопис в жанрі парсуна. Іконопис (Ф.Селькович, М.Петрахнович, І.Руткович, Й,Кодзелевич). Різьблені іконостаси. Київська граверна школа О.Тарасевича. Внесок гетьмана І.Мазепи в розбудову української культури. Рококо як стиль в мистецтві.

Ліквідація Гетьманщини і Запорізької Січі. Григорій Сковорода, його філософське вчення. Формування української літературної мови в кінці ХVІІІ- на початку ХІХ ст.
Тема 7. Національно-культурне відродження в Україні ХІХ ст.

Генезис українського відродження. Дворянський (1789-1840 р.р.) та народницький (1840-1880 р.р.) періоди відродження. Модерністичне відродження (1890-1914 р.р.).

Перші відродженецькі видання в східноукраїнських землях. «Історія русів». Літературне відродження. І.Котляревський («Енеїда»). Романтизм як напрям в культурі. Український романтизм - важливий чинник національного відродження. Роль Харківського університету у відродженецькому процесі.

Початки галицького відродження. Проблеми мови. Творчість Маркіяна Шашкевича. «Руська трійця», «Русалка Дністровая».

Народницький період відродження. Київські романтики і Кирило-Мефодіївське братство. Романтизм як світовідчуття і як напрямок у мистецтві. Розвиток реалізму. Критичний реалізм. Тарас Шевченко як ідеолог і провідник відродження. І.Костомаров : «Книга буття українського народу». Розвиток національної самосвідомості українців у 50-60-х р.р. Громади. Валуєвський указ. Видавничий рух. Київська громада і діяльність М. Драгоманова в 70-80-х р.р. Ємський указ 1876 р. та його наслідки.

Українська філософія другої половини ХІХ ст.: С.Гогоцький, П.Юркевич, В.Лесевич. Філософія мови О.Потебні.

Народницький період на західноукраїнських землях. Культурне зростання Галичини в 40-80-х р.р.

Модерністський період українського відродження. Виникнення підпільних і політичних організацій. Роль І.Франка в національно-культурному русі. Шкільництво і освіта в другій половині ХІХ ст.. Наукове товариство ім.. Т.Г.Шевченка, його видавнича діяльність. М.Грушевський і його роль у розвитку української національної культури.

Українська музична культура у другій половині ХІХ ст.. М.Лисенко. Образотворче мистецтво та живопис. Архітектура і пошуки національного стилю: неукраїнський стиль, необароко, класицизм, модерн, еклектика, ампір. Класицизм як напрям в культурі. Модерн як напрям в мистецтві. Імпресіонізм. Український професійний театр. Розвиток українського живопису.

Тема 8. Українська культура ХХ ст. Модернізм - культурний феномен ХХ століття.

Культура як умова відродження нації в українській естетичній традиції кінця ХІХ- початку ХХ ст. Розвиток освіти та науки. Львівське Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ) його роль та завдання в галузі культури. Розвиток живопису. Українські художники-авангардисти В.Єрмілов, Д.Бурлюк, О.Богомазов. Розвиток театру. Корифеї українського театру: М.Кропивницький, М.Старицький, М.Заньковецька, І.Карпенко-Карий, М.Садовський. Роль Лесі Українки в культурі України. Розвиток музики. Соломія Крушельницька, А.Нежданова. Український неоромантизм. Розвиток живопису. Авангардиський живопис (О.Мурашко, О.Новаківський, Ф.Кричевський). Взаємовідносини особистості і світу в українському експресіонізмі. Український авангард 1900-1910-х рр. Екзистенційні проблеми у художній традиції зламу століть. Розвиток архітектури. Стиль модерн. Конструктивізм. Реалізм як напрямок художньої культури. Література, філософська думка. М.Грушевський. Розвиток освіти та науки. Перша світова війна – поворотний етап в історії українського народу. Революція в Росії і спалах національно-політичного відродження в Україні. Центральна Рада від 22.01.1918 р. та проголошення самостійності Української Народної Республіки. Культурний рух періоду Центральної Ради. Формування української національної школи.

Гетьманат. Створення української вищої школи. Українська Академія наук. Д.Багалій, А.Кримський, В.Вернадський, М.Туган-Барановський.

Видавнича справа. Преса. театр. Автокефалія Української православної церкви.

Суперечливість культурного процесу в Україні на початку 20-х р.р. Принципи культурної політики радянської влади. Оборонні позиції представників української культури. Українізація та її значення для культурного процесу. Микола Зеров і Микола Хвильовий. Боротьба О. Шумського проти русифікаторства.

Літературні процеси в Україні. Пожвавлення літературного життя в період українізації. Літературні об’єднання «Плуг», «Гарт», «Вапліте», «Молодняк» та ін.

Театральне мистецтво і музична культура. Театр «Березіль». Діяльність музичного товариства ім.Леонтовича. Творчість українських композиторів: Л.Ревуцького, Б.Лятошинського, В.Косенка, М.Вериковського, Г.Хоткевича, К.Богуславського та ін. Створення українського кіномистецтва, творчість О.Довженка. Архітектура і образотворче мистецтво. Особливості українського авангарду. Мистецька «школа Бойчука».

Образотворче мистецтво та музика Західної України.

Репресивні акції сталінізму та їх трагічний вплив на розвиток української національної культури 20-50-х р.р.

Український культурний процес в еміграції. Українська культура 50-70-х р.р.

Національно-культурне відродження в Україні в середині 80-х- на початку 90-х р.р. та його особливості. Проголошення незалежності України (24.08.1991р.) та його значення у формуванні національної самосвідомості українців та розвитку духовної культури. Суперечливий характер культурного процесу в сучасних умовах. Демократизація як чинник національно-духовного відродження. Сучасні здобутки української культури. Українські культурні традиції та сучасність.

Сучасна освіта та проблеми її реформування. Здобутки та проблеми української науки.

Сучасна проза, поезія, драматургія. Повернення творів «заборонених» письменників.

Українське кіномистецтво. Телебачення. Театр. Українська класична та популярна музика. Спорт.

Сучасне релігійне життя України. Проблема міжконфесійних конфліктів.

Основне завдання сучасної української культури – духовна консолідація українського народу.Тема 9. Постмодерн як широка культурна течія. Розвиток української культури ХХІ століття.
Постмодерн філософської думки. Умберто Еко та його твір «Ім’я рози». Концептуалізм як течія сучасного мистецтва. Творчість Е. Воргола, Е.Булатова, І.Кабакова, І.Комара та О.Меламіда. Естетика концептуального мистецтва Д. Пригова, Б.Орлова, І.Чуйкова. Постконцептуалізм.

Нонконформізм як течія постмодернізму. Людина в контексті постмодерністського світобачення. Література постмодернізму та її жанри. Живопис постмодернізму.

Феномен гри та її значення в житті людства. Текст і гра як феномени культури постмодерну. Маргарет Мід і Йоган Гейзінга. Антропоморфність в мистецтві постмодерну.

Основні принципи постмодерністської естетики. Постмодерністська скульптура і архітектура. Соц-арт – один із напрямків постмодернізму. В.Комар і О.Меламід засновники соц-арту. Постсоц-арт. Гіперреалізм як напрям постмодернізму. Його основні принципи. Фотореалізм- як сюжетний живопис. Гіперреалізм у музиці театрі, скульптурі. Концептуалізм і соц-арт: спільне й особливе.Особливості українського постмодернізму. Постмодерністські риси української літератури, Ю.Андрухович, В.Неборак, О.Ірванець. Постмодернізм в українському живописі, художники постмодернізму – А.Савадов, О.Гнилицький, Г. Сенченко, Г.Анченко, О.Харченко, Г.Король, О.Голосій. Художні групи «Паризька комуна», «Вольова грань національного постмодернізму», «Одеської школи» - О.Ройтбут, В. Рябченко, С.Ликов та ін.. Модель культури нового тисячоліття.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Генеза української культури

Тема1.Феномен культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.
2

2

-

-

2

8

2

-

-

-

-

Тема 2.Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.
2

2

-

-

2

8

2

-

-

-

-

Тема 3. Культура Київської Русі.
2

2

-

-

2

7

-

-

-

-

1

Тема 4. Культура Галицько-Волинського князівства.
2

2

-

-

2

7

-

-

-

-

1

Тема 5. Основні віхи української культури XIV-XVI ст. Ренесанс в українській культурі.
2

2

-

-

2

8

2

Разом за змістовим модулем 1
10

10

-

-

10

38

6


2

Змістовий модуль 2. Самобутній розвиток української культури

Тема 6. Українська культура XVII-XVIII cт.
2

22
2

Тема 7. Національно-культурне відродження в Україні ХІХ ст.
2

22
2

Тема 8. Українська культура ХХ ст. Модернізм - культурний феномен ХХ століття.
2

22
2


1

Тема 9. Постмодерн як широка культурна течія. Розвиток української культури ХХІ століття.
2

2421

Разом за змістовим модулем 2
8

810
6

22

Усього годин

18

1820
12

24

Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин


Каталог: elb -> metodichki -> lopuga
metodichki -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
metodichki -> Програма навчальної дисципліни естетика
metodichki -> Рефератів до семінарів з курсу «Історія української культури» Теми пропонуються згідно з належністю до
metodichki -> Тема Культурологічна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка