Програма навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 030102 «Психологія»Сторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Феномен культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.

2

2

Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.

2

3

Культура Київської Русі.

2

4

Культура Галицько-Волинського князівства.

2

5

Основні віхи української культури XIV-XVI ст. Ренесанс в українській культурі.

2

6

Українська культура 17-18 ст.

2

7

Національно-культурне відродження в Україні ХІХ ст.

2

8

Основні культурні направлення 19 ст. Романтизм, реалізм, символізм, імпресіонізм, модерн в художній культурі.

2

9

Постмодерн як широка культурна течія. Розвиток української культури ХХІ століття.

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Практичні заняття не передбачені навчальним планом.

0


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом.

0


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Феномен культури. Основні концепції культури. Український національний характер та його особливості.

2

2

Культура первісного суспільства. Історичні передумови виникнення української культури.

2

3

Культура Київської Русі.

2

4

Культура Галицько-Волинського князівства.

2

5

Основні віхи української культури XIV-XVI ст. Ренесанс в українській культурі.

2

6

Українська культура 17-18 ст.

2

7

Національно-культурне відродження в Україні ХІХ ст.

2

8

Основні культурні направлення 19 ст. Романтизм, реалізм, символізм, імпресіонізм, модерн в художній культурі.

2

9

Постмодерн як широка культурна течія. Розвиток української культури ХХІ століття.

4
Разом

20


9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання на передбачене навчальним планом.
10. Методи навчання

Лекція, дискусія, виконання самостійних завдань, обговорення прочитаної літератури.


11. Методи контролю
Поточне тестування студентів здійснюється:

 • опитуванням студентів на практичних заняттях;

 • тест-контролем знань з кожного змістового модуля;

 • захистом реферату, самостійного завдання.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100

10

10

10

10

10

10

10

10

20


Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2
50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9
5

5

5

5

5

5

5

5

10


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

 • опорні конспекти лекцій;

 • інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД);

 • ілюстративні матеріали;

 • методичні розробки до курсу.


14. Рекомендована література

Базова:
1.Арнольдов А.И.Культурология: наука познания и культура.-М., 1995.

2.Греченко В.А. Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури.-К., 2000.

3.Гуревич П.С. Философия культуры. -М., 1995.

4.Ерасов Б.С.Социальная культурология. В 2 ч. Учебное пособие. – М., 1994.

5.Зимель Г. Философия культуры. -М., 1996.

6.Ионин Л.Г. Социология культуры. Учебное пособие. – М., 1996.

7.Истоия мировой культуры: население Запада. –М., 1998.

8.Історія світової культури: Навч.посібник/кер.Л.Т.Левчук. –К., 1999.

9.Історія української та заубіжної культури/За ред.С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука.-К., 2000.-2е вид.

10.Коган Л.Н. Теория культуры. –Екатеринбург, 1999.

11.Коган М.С. Философия культуры.-СПб., 1996.

12.Культура: теории и проблемы. Учебное пособие. Отв.ред. Т.Ф.Кузнецова. -М., 1995.

13.Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие под ред. В.А.Драча. – М., 1999.

14.Культурология, (сост. и отв. ред. Полищук В.И.). –М.: Гардарика,1998.

15.Культурология, (сост. и отв. ред. Драч).

16.Культурология, (сост. и отв. ред. Левяш И.Я.). –Минск, 1990.

17.Культурология, (сост. и отв. ред. Радугин А.В.).-М.: Центр, 1996.

18.Культурология, (сост. и отв. ред. Розин В.М.). –М.: Высш.школа, 1999.

19.Культурология, (сост. и отв. ред. Сапонов П.Л.). –СПб, 1997.

20.Культурология, (сост. и отв. ред. Соколов В.Л.). – Ростов-на-Дону, 1997.

21.Культурология.ХХ век.Словарь.-СПб., 1997.

22.Культурология. Истоия мировой культуры/Под ред.А.Н.марковой.-М., ЮНИТИ, 1995.

23.Культурология.Учебное пособие. Отв.ред Г.В.Драч.- Ростов-на-Дону, 1995.

24.Культурология. ХХ век. Антология (серия «Лики культуры»). Отв.ред. С.Я.Левит.-М., 1995.

25.Лекції з історії світової і вітчизняної культури.-Львів, 1994.

26.Малая история искусств: Кантор А. М., Кожина Е. Ф., Лившиц Н. А., Зернов В. А., Воронихин Л. Н., Некрасова Е. А. Искусство ХVІІІ в. -М.,1977.

27. Малая история искусств: Полевой В.М. Искуство ХХ века.-М, 1991

28.Малая история искусств: Прусс И. Е. Западноевропейское искусство ХVІІ в.-М., 1974.

29. Малая история искусств: Ривкин М.И. Антично еискусто. -М., 1972.

30.Малая история искусств: Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центрально Европе. –М., 1981.

31.Малая история искусств: Тяжелов В.Н.,Сопоцинский О.И. Искусство средних веков. Византия, Армения и Грузия. Болгария и Сербия. Древняя Русь. Украина и Белорусия. –М., 1975.

32.Межуев В.М. Культура как проблема философии культуры человека и картина мира.-М.,1987.

33.Мифы народов мираТ.1-2.-М., 1980,1982.

34.Морфология культуры. Структура и динамика. Учебное пособие. Отв.ред Г.А. Аванесова.-М., 1994.

35.Немировская Л.З. культурология. Учебное пособие. -М., 1997.

36.Очерки истории мировой культуры. Учебное пособие для вузов. Отв. ред Т.Ф.Кузнецова.-М., 1997.

37.Поздняков З.А. Философия культуры. – М., 1999.

38.Полищук В.И. Мировая и отечественная культура. Учебное пособие. В 2ч. –Екатеринбург, 1993.

39.Полікарпов В.С. Лекції по культурології. –М., 1997.

40.Поліщук Є.П. Історія культури: короткий довідник. –К., 2000.

41.Проблемы философии культуры. –М., 1984.

42.Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. Учебное пособие.-М., 1996.

43.Романов В.Н. Историческое развитие культуры. Проблемы типологии. – М.: Наука, 1991.

44.Скворцова И.И. Теория и история культуры. -М.: ЮНИТИ, 1999.

45.Словарь античности. -М., 1989.

46.Словарь по культурологии. -М., 1997.

47.Теорія та історія світової та вітчизняної культури за ред.Бичко А.: Курс лекцій. –К.: Либідь.1992.

48.Українська культура. Лекції за ред. Дм.Антоновича. –К.:Либідь, 1993.

49.Учебный курс по культурологи. Учебное пособие.- Ростов-на-Дону, 1996.

50.Хачатуян В.М. История мировых цивилизаций.-М.,1996.

51.Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры. Вып.1-2.-Долгопрудный,1994.

52.Чернокозов А.И. История мировой культуры. Многоуровневое учебное пособие. -Ростов-на-Дону, 1997.

53.Энциклопедия (Культурология ХХ век) в 2 т. –СПб.: Университет, 1998.

Допоміжна

1.Абрамсон М.Л. От Данте к Альберти.-М., 1979.

2.Авдеев В.И. История Древнего Востока.-М., 1970.

3.Анисимов С.Ф. Духовные ценности. –М.: Мысль, 1992.

4.Античность как тип культуры. –М., 1998.

5.Антология французского сюрреализма.20-е годы. –М., 1994.

6.Аренд Х. Истоки тоталитаризма. -М., 1996.

7.Асєєв Ю.С.. Архітектура Київської Русі.-К.: Наукова думка, 1989.

8.Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности.-М., 1989.

9.Баткин Л.М. Петрарка на острие собственного пера. –М., 1995.

10.Батракова С.П. Образ мира в живописи ХХ века //Мирово древо. №1.-М., 1992.

11.Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.-М., 1965.

12.Бенеш О. Искусство Северного Возрождения.-М., 1973.

13.Берковский Н.Л. Романтизм в Германии. -Л., 1993.

14.Бессмертный А.Е. Наука Эпохи Возрождения.-М., 1980.

15.Боннар А. Греческая цивилизация.-М., 1992.

16.Боннар А. Культура Древнего Рима.-М., 1995.

17.Брагина Л.М. Итальянский гуманизм, Этические учения XIV-XVв.в.-М., 1977.

18.Брайчевский В.Г. Утверждение христианства на Руси. -К., 1998.

19.Буркхардт Я.Культура Возрождения в Италии. –М., 1996.

20.Бэшем Л.Чудо, которым была Индия. -М., 1977.

21.Васильев П.О. Культура, религия, традиции в Китае. – М., 1972.

22.Вейнберг. Человек в культуре Древнего Востока. -М., 1986.

23.Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции. –М., 1988.

24.Волков А.П. Гуманизм эпохи Возрождения. –М., 1991.

25.Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. –М., 1986.

26.Гуковский М.Я. Итальянское Возрождение. – М., 1990.

27.Гуревич А.Н. Категории средневековой культуры. –М., 1992.

28.Давидович В.Е., Жукова Ю.А. Сущности культуры. -Ростов: РГУ, 1999.

29.Ерасов Б.С. Культура и религия Месопотамии. -М., 1990.

30.Ефимов А.Е. Древний Восток. –М., 1987.

31.Єфремов С.О. Історія українського письменництва.- К., 1995.

32.Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. –СПб., 1995.

33.Зубов В.П. Леонардо да Винчи. -М., 1961.

34.Ісаєвич Л.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури. XVI-XVІІІ.-К., 1996.

35.Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Часть 1-2.-Саратов, 1984, 1988.

36.Кармин А.С. Мифология культуры. -СПб., 1997.

37.Коган М.С. Функции искусства. -М.: Ун-т, 1990.

38.Козловски П. Культура постмодерна. -М., 1997.

39.Корелин М.С. Очерки итальянского Возрождения. -М., 1910.

40.Культура Древнего Египта.-М., 1981.

41.Культура Древней Греции. -М., 1985.

42.Культура і побут населення України.-К., 1993.

43.Культура эпохи Возрождения и реформации. -М., 1981.

44.Культурная деятельность. –М.: Мысль, 1981.

45.Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. -М., 1990.

46.Лазарэв В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. -М., 1956.

47.Лесков А.Г. Титаны Возрождения. -Л., 1976.

48.Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. -М.-СПб., 1998.

49.Лисовский А.П.Эпоха Барокко. –М., 1987.

50.Логвин Г. Украинское искусство. Х-ХVIII вв.-М., 1995.

51.Логвин Г. Українські стародавні мистецькі пам‘ятники. –К., 1988.

52.Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. –М., 1991.

53.Лосев А.Ф. Эстетика Ренессанса.-М., 1978.

54.Лотоцький А. Традиційно-побутова культура народу. –К., 1983.

55.Любимов Л.Ю. Искусство Древнего мира.- М., 1971.

56.Лясковская О.А. Французское просвещение. -М., 1993.

57.Мавродин В.В. Образование древне-русского государства и формирование древнерусской народности. -М., 1991.

58.Маковельский А.О. Авеста. -Баку, 1960.

59.Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. –М., 1993.

60.Матье М. Искусство Древнего Египта. -М., Мысль, 1981.

61.Мириманов В.Б. Европейский авангард и традиционное искусство (проблема конвергенции) //Мировое дерево.№2.-М., 1993.

62.Мицько Г.В. Матеріали до історії Острозької академії.-К., 1990.

63.Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве.-М., 1995.

64.Немилов А.Н. Немецкие гуманисты ХVв.-Л., 1979.

65.Павлюк А.И. Проблеми української культури.-К., 1997.

66.Пащук А.Г. Іван Вишенський – мислитель і борець.1990.

67.Пинский Л. Реализм эпохи Возрождения. –М., 1961.

68.Повесть временных лет.-М., 1990.

69.Попович М.М. Нарис з історії культури України.-К., 1998.

70.Ревякина Н.В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины ХІV - первой половины ХVв.-М., 1977.

71.Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая. –М., 1972.

72.Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. -М., 1997.

73.Рутенбург. В.И. Титаны Возрождения. -Л., 1976.

74.Рыбаков Б.А. История культуры Древней Руси. -М., 1994.

75.Светлов З. У врат молчания. Жизнь Будды. -М., 1990.

76.Скрипник М.О. Теорії боротьби двох культур.-Харків, 1986.

77.Сорокин П.А. Человек, цивилизация, Общество.-М., 1990.

78.Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. –М., 1997.

79.Сочинения итальянских гуманистов (ХV век).-М., 1986.

80.Тейлор Э.Б. Первобытная культура. -М., 1989.

81.Тронько П.Т. Культура – всенародне надбання. -К., 1997.

82.Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. -М., 1993.

83.Удальцова З.В. Византийская культура. -М., 1988.

84.Удальцова З.В. Религия в системе культуры. –М.: Наука, 1989.

85.Удовиченко А.П. Украинский драматический театр. –М., 1986.

86.Украинские народные думы. –М., 1992.

87.Українська культура за роки Радянської влади. – К.: Ун-т, 1997.

88.Українська культура: історія і сучасність.-Львів, 1994.

89.Українська література ХІХ ст. -К.: Наукова думка, 1984.

90.Український драматичний театр.-К.: Наукова думка,1967.

91.Уоллис Б. Египетская религия. Египетская магия.-М., 1996.

92.Федоров Е.В. Имперский Рим в мифах. –Ростов-на-Дону, 1998.

93.Хижняк В.І.Києво-Могилянська академія.-К., 1988.

94.Шор Ю. Очерки теории культуры. -М., 1989.

95.Штафман Е.М. Кризис античной культуры. –М., 1975.

96.Эстетика Ренессанса. Т.1-2.-М., 1981.
15. Інформаційні ресурси


 1. Кафедра культурології філософського факультету

 2. Наукова бібліотека ОНУ

 3. Одеський державний історико-краєзнавчий музей

 4. Одеський державний художній музей

 5. Одеський державний музей західного та східного мистецтва

 6. Одеський державний літературний музей

 7. Одеський державний археологічний музей

 8. Одеський державний театр музичної комедії ім. М.Водяного

 9. Одеський державний український драматичний театр ім. В.Василька

 10. Одеський державний російський театр

 11. Одеська державна філармонія.

 12. http://lib.onu.edu.ua/ - бібліотека ОНУ ім.І.І.Мечникова

 13. http://www.onu.edu.ua/ru/index.html - сайт ОНУ ім.І.І.Мечникова

 14. http://www.ognb.odessa.ua/ - бібліотека ім. М. Горького

 15. http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В.Вернадського

 16. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка

 17. http://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім Г.Сковороди

 18. http://www.inst-ukr.lviv.ua/ - Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича

 19. http://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html -Інст-т української археографiї та джерелознавства ім. М.С.Грушевського

«ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _________________

«____» 2012 р.

Кафедра культурології

П А К Е Т

комплексної контрольної роботи з дисципліни
Історія української культури

(назва дисципліни)


для напряму/спеціальності

60301 «Психологія»

(код, назва)
Схвалено на засіданні кафедри культурології

(назва кафедри)


Протокол №1 від «31» серпня 2012 р.
Завідувач кафедри культурології К. В. Ушакова

(назва кафедри) (підпис) (ПІБ)


Схвалено за засіданні Науково-методичної ради філософського факультету

(факультет/інститут)


Протокол №1 від «31» серпня 2012 р.
Голова Науково-методичної ради філософського факультету

(факультет/інститут)

____________ Петриківська О.С.

(підпис) (ПІБ)


Додаток 2


Додаток 3

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Факультет/Інститут ___________________________________________

назва


КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(варіант №__________)

(номер варіанта)
з дисципліни «Історія української культури»

(назва дисципліни)


студента групи __________________________

(абревіатура групи, номер)


__________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по-батькові)

_______________________ ____________________

(дата написання ККР) (особистий підпис студента)

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Факультет/Інститут ___________________________________________

назва

В І Д О М І С Т Ь №

комплексної контрольної роботи
Навчальна дисципліни «Історія української культури»

семестр 20___ /20___н.р.

Група ___________________

Дата ____________________

Лектор __________________

ККР проводив ____________________ Кафедра культурології
з/п


Прізвище, ім’я, по-батькові студента

№ індиві-дуального

плану


Оцінка останнього семестрового контролю (за національною шкалою)

Оцінка ККР

Підпис викладача

За 100-бальною шкалою

За націо-нальною шкалою
1

2

3

4

5

6

7

Каталог: elb -> metodichki -> lopuga
metodichki -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
metodichki -> Програма навчальної дисципліни естетика
metodichki -> Рефератів до семінарів з курсу «Історія української культури» Теми пропонуються згідно з належністю до
metodichki -> Тема Культурологічна антропологія як наука: предмет, методи, історія становлення
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»
lopuga -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка