Програма навчальної дисципліни комп’ютерна графіка галузь знань 18 Виробництво та технологііСкачати 37.42 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.07.2022
Розмір37.42 Kb.
#92979
ТипПрограма
  1   2
ПРОГРАМА Комп’ютерна графіка 184 Гірництво

Міністерство освіти і науки України
Павлоградський коледж
Державного вищого навчального закладу
"Національний гірничий університет"

Циклова комісія гірничих технологічних дисциплін
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Комп’ютерна графіка

галузь знань __ 18 Виробництво та технологіі ____________


(шифр і назва)
спеціальність _ 184 Гірництво ________________________
(шифр і назва спеціальності)
Підземна розробка корисних копалин ___________

відділення ___ гірниче _____________________________­


(назва відділення)

Павлоград – 2017


Робоча програма "Комп’ютерна графіка" для студентів зі спеціальності 184 "Гірництво"
„____” ____________ 2017 року - 8 с.
Розробник: ______________________, викладач гірничих дисциплін
Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії гірничих технологічних дисциплін

Протокол від “____”________________2017 року № ___


Голова циклової комісії гірничих технологічних дисциплін


_______________________


(підпис)
“_____”___________________ 2017 року

Схвалено методичною радою Павлоградського коледжу Державного ВНЗ «НГУ»


Протокол від “____”________________2017 року № ___

“_____”________________2017 року __________________


(підпис)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань
18 Виробництво та технології
(шифр і назва)

Вибіркова

Модулів (тем) – 1

Спеціальність:
184 Гірництво


Підземна розробка корисних копалин
(шифр і назва)

Рік підготовки

Змістових модулів (тем) – 7

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ________
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 1,16
8 год.

Семінарські

2 год.

Практичні

28 год.

Самостійна робота

22 год.

Індивідуальні завдання:

- год. -

Вид контролю:

диф.залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):
для денної форми навчання – 63,3% / 36,7%Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань
18 Виробництво та технології
(шифр і назва)

Вибіркова

Модулів (тем) – 1

Спеціальність:
184 Гірництво


Підземна розробка корисних копалин
(шифр і назва)

Рік підготовки

Змістових модулів (тем) – 7

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ________
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних –
самостійної роботи студента –
2 год.

0 год.

Практичні, семінарські

2 год.

6 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

50 год.

Індивідуальні завдання:

- год. -

Вид контролю:

диф.залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):
для заочної форми навчання - 16,7% / 83,3%.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: вивчення необхідних положень з теорії зображення та побудови гірничих технологічних креслень. Розвинути у студента логічне та просторове інженерне мислення, розширити його геометричний та графічний кругозір, навчити правильно читати та виконувати креслення. Дисципліна розвиває просторове уявлення, прищеплює конструкторські навички, допомагає творити нове.


Завдання:

 • опанувати новітні комп’ютерні технології для виконання гірничих креслень;

 • навчити студентів свідомо читати креслення, розробляти гірничу графічну документацію для складання технологічних схем, схем електропостачання тощо;

 • розвинути технічне мислення, пізнавальну активність та просторову уяву студентів;

 • дати найважливіші правила виконання креслень, передбачених державними стандартами СКД;

 • сформулювати у студентів елементи інженерно-технічних знань, які дозволять їм зрозуміти основний напрям та зміст технічного прогресу, пов’язаного з механізацією, автоматизацією та комп’ютеризацією виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен


знати:

 • елементи теорії відображення просторових предметів на площину;

 • правила отримання зображень та вирішення метричних та позиційних задач;

 • правила виконання ескізів і робочих креслень;

 • правила ведення технічної документації з дотриманням державних стандартів СКД (ДСТУ і ГОСТів);

 • графічну систему «AutoCAD»

вміти:

 • складати технологічні схеми проведення гірничих виробок (4.ПФ.С.08.ПР.О.130);

 • складати технологічні схеми ремонту, відновлення, погашення гірничих виробок (2.ПФ.Д.04.ПР.0.61)

 • читати креслення, схеми з метою розрахунку, конструювання, монтажу і експлуатації механізмів, електричного обладнання, що використовується в господарствах;

 • розв’язувати творчі задачі з елементами конструювання (мати добру просторову уяву та вміти технічно мислити);

 • використовувати для виконання графічних робіт комп’ютерну систему «Автокад».


Скачати 37.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка