Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8Скачати 328.77 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір328.77 Kb.
ТипПрограмаМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліціїВ.В. Чернєй

____._______.20__РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Конституційна реформа в Україні
для спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

для студентів 5-го курсу магістратури ННІПП НАВС

Київ - 2013 рік

Робоча програма «Конституційна реформа в Україні» для студентів навчально-наукового інституту права та психології НАВС

за спеціальністю “Правознавство”
Розробники програми: Букач В.В. – доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; Олійник А.Ю. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
Протокол від 07 листопада 2013 року № 6
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС
_______________________ Н.І. Мозоль

Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 грудня 2013 року № 5
16 грудня 2013 року Голова _______________ Чернєй В.В.

 Букач В.В., Олійник А.Ю., 2013рік

 НАВС, 2013 р.

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів 2

Галузь знань

“Право” (0304)


Нормативна


Модулів – 2

Спеціальність:

Правознавство (8.030401)
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

не передбачено
Семестр

Загальна кількість годин - 72

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 36


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Магістр»16 год.

Семінарські

18 год.

Практичні

2 год.

Самостійна робота

36 год.

Індивідуальні завдання

0 год.

Вид контролю:

іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50/50


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “ Конституційна реформа в Україні ” є надання знань, умінь, здатностей:

а)науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання з провідної галузі національного права України, її норм та інститутів, реформування органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права;

б)загальноосвітня: вивчення історичних передумов конституційного процесу в Україні та впливу конституційного права України на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні;

в)виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Завдання вивчення дисципліни, що полягає, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також досконале вивчення Конституції України, конституційних законів та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі конституційного права України.

Вивчення дисципліни “Конституційна реформа в Україні” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника , при якому він повинен:

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни «Конституційна реформа в Україні» студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з конституційної реформи в Україні:Загальнокультурні компетенції.

- здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

- володіння основними конституційно-правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

в практичній юридичній діяльності:


  • використовувати знання з конституційного права України в юридичній практиці;

  • відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

  • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

в організаційно-управлінській діяльності:

  • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

  • використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен знати:- поняття, предмет і методи конституції України;

- систему функцій Конституції України;

- проблеми основ конституційного ладу України;

- проблеми конституційних прав, свобод і обов‘язків людини і громадянина в Україні;

- проблеми органів виконавчої влади в Україні;

- проблеми органів судової влади в Україні;

- проблеми основних форм безпосереднього народовладдя в Україні;

- проблеми парламентаризму в Україні;

- проблеми конституційно-правового статусу Президента України;

- проблеми територіального устрою України;

- проблеми місцевого самоврядування в Україні.
вміти : здійснювати аналіз Конституції України та конституційного законодавства;

- характеризувати конституційно-правові інститути;

- застосовувати одержані знання на практиці.

- відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

- в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

- використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

- обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.


  1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Основні положення теорії конституціоналізму. Поняття, ознаки та основні етапи конституційної реформи в Україні
Тема 1. Основні положення теорії конституціоналізму. Поняття, ознаки та основні етапи конституційної реформи в Україні

Конституційне право України провідна галузь національного права України. Основні положення теорії конституціоналізму. Поняття конституції та її сутність. Предмет та функції конституції. Види конституцій. Риси та юридичні властивості конституції. Порядок розробки та прийняття Конституції. Місце конституції в системі національного законодавства. Iсторiя конституційного розвитку України. Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції України 1996 року. Внесення змін до Конституції України.

Поняття та ознаки конституційної реформи в Україні. Головні напрямки конституційної реформи в Україні. Етапи конституційної реформи в Україні.
Тема 2. Конституцiйно-правові засади гуманітарної реформи в Україні
Основи правового статусу людини i громадянина як загальний конституцiйно-правовий інститут. Основні принципи правового статусу людини i громадянина та їх конституційне закріплення. Громадянство України: поняття та ознаки та принципи. Поняття, природа та риси конституційних прав, свобод, законних інтересів та обов’язків людини i громадянина. Класифiкацiя конституційних прав i свобод людини i громадянина.

Поняття правового статусу іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус біженців в Україні. Правовий статус закордонних українців.

Гарантії захисту та практичного здійснення прав та свобод людини i громадянина.

Поняття та ознаки гуманітарної реформи в Україні. Головні напрямки гуманітарної реформи в Україні.


Тема 3. Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення
Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право i виборча система. Особливість виборчої системи України. Реформування виборчої системи України. Конституцiйнi принципи виборчого права України. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії, законодавче регулювання стадій виборчого процесу. Поняття та соціальна функція референдуму. Види референдумів. Предмет референдуму. Призначення та проведення референдумів. Органiзацiя та проведення всеукраїнського і місцевого референдумів. Правові наслідки всеукраїнського і місцевого референдумів. Принцип вільних виборів та можливість його обмеження.

Поняття, ознаки та напрямки удосконалення виборчого та референдарного права в Україні.


Тема 4. Конституцiйно-правовий статус Верховної Ради України та головні напрямки парламентської реформи в Україні
Поняття та ознаки парламентської реформи в Україні. Головні напрямки парламентської реформи. Верховна Рада – парламент України. Поняття та ознаки парламенту. Види парламентів. Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Строки повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Статус народного депутата України. Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Комітети i комiсiї Верховної Ради України: склад, порядок формування, функції та повноваження. Посадові особи Верховної Ради. Поняття та стадії законодавчого процесу. Особливості проходження конституційних законів. Прийняття законопроекту. Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України. Спецiальнi парламентські процедури. Депутатські групи i фракції у Верховній Раді України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції та повноваження.

Змістовий модуль 2. Основні напрями реформування органів державної влади та місцевого самоврядування
Тема 5. Правовий статус Президента України в світлі конституційної реформи
Місце i роль Президента України в механізмі державної влади. Удосконалення законодавства виборів Президента України. Компетенція Президента України та її реформування. Строк повноважень Президента України. Підстави i порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Апарат Президента України. Акти Президента України. Конституцiйно-правовi основи взаємовідносин Президента України із законодавчою, виконавчою та судовою гілками державної влади. Удосконалення конституційно-правового статусу Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.
Тема 6. Конституційні засади судово-правової реформи в Україні
Поняття, ознаки та принципи судово-правової реформи в Україні. Сутність та головні положення судово-правової реформи. Головні напрямки судово-правової реформи.

Конституцiйнi принципи та засади правосуддя. Система судових органів. Статус суддів в Україні та його вдосконалення. Призначення на посаду та звільнення з посади судді. Вища рада юстиції: склад та повноваження.

Конституційні принципи діяльності прокуратури України. Система та компетенція органів прокуратури. Удосконалення законодавства щодо реформування органів прокуратури України.

Конституційна юрисдикція. Місце Конституційного Суду України у механiзмi державної влади. Склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України. Процедура розгляду справ Конституційним Судом. Вдосконалення конституційно-правового статусу Конституційного Суду УкраїниТема 7. Конституцiйнi засади муніципальної реформи
Поняття, ознаки та система місцевого самоврядування. Iсторiя становлення місцевого самоврядування в Україні. Територіальна, матеріальна, правова i фінансова основи місцевого самоврядування. Сфера компетенції місцевого самоврядування. Акти місцевого самоврядування. Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою. Органи i посадові особи місцевого самоврядування. Місце рад як представницьких органів муніципальної влади в системі місцевого самоврядування. Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють спiльнi інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Поняття, ознаки та принципи муніципальної реформи. Головні напрямки муніципальної реформи.Тема 8. Реформування республіканських органів Автономної Республіки Крим

Проблеми конституційного статусу Автономної Республіки Крим. Проблеми реформування представницьких органів. Реформування виконавчої влади АРК.


4. Структура навчальної дисципліни


№ з/п

Назва тем

Всього годин

З них:

Всього годин з викладачем

з них

Самостійна робота

з них


Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

 

Змістовний модуль 1

Основні положення теорії конституціоналізму. Поняття, ознаки та основні етапи конституційної реформи в Україні

36

20

8

10

2

0

16

1.

Тема 1. Основні положення теорії конституціоналізму. Основні етапи конституційної реформи в Україні.

10

4

2

2

 
6

2.

Тема 2. Конституційно-правові засади гуманітарної реформи в Україні.

6

4

2

2

 
2

 3.

Тема 3. Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення.

10

6

2

2

2
4

4.

Тема 4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та її органів.

10

6

2

2

 

2

4
Змістовний модуль 2

Основні напрями реформування органів державної влади та місцевого самоврядування

36

16

8

8

0

0

20

5

Тема 5. Правовий статус Президента України в світлі конституційної реформи.

8

4

2

2

 
4

6

Тема 6. Конституційні засади судово-правової реформи в Україні.

8

4

2

2

 
4

9

Тема 7. Конституційні засади муніципальної реформи.

10

4

2

2

 
6

10

Тема 8. Реформування республіканських органів Автономної Республіки Крим.

10

4

2

2

 
6

11

Модульний контроль

 

 

 

 

  

ВСЬОГО ПО ДИСЦИПЛІНІ:

72

36

16

18

2

0

36

 

Підсумковий контроль:

екзамен  1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Основні положення теорії конституціоналізму. Основні етапи конституційної реформи в Україні.

2

2

Конституційно-правові засади гуманітарної реформи в Україні.

2

3

Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення.

4

4

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та її органів.

2

5

Правовий статус Президента України в світлі конституційної реформи.

2

6

Конституційні засади судово-правової реформи в Україні.

2

7

Конституційні засади муніципальної реформи.

2

8

Реформування республіканських органів Автономної Республіки Крим.

2
Разом

18

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 3. Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення.


2
Разом

27. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Основні положення теорії конституціоналізму. Основні етапи конституційної реформи в Україні.

6

2

Конституційно-правові засади гуманітарної реформи в Україні.

4

3

Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення.

4

4

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та її органів.

4

5

Правовий статус Президента України в світлі конституційної реформи.

4

6

Конституційні засади судово-правової реформи в Україні.

4

7

Конституційні засади муніципальної реформи.

6

8

Реформування республіканських органів Автономної Республіки Крим.

4

Разом

368. Індивідуальні завдання

Тема 1. Основні положення теорії конституціоналізму. Основні етапи конституційної реформи в Україні.

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Конституцiйно-правовi норми та їх специфiка.

2. Поняття, суб`єкти та специфiка конституцiйно-правових вiдносин.

3. Конституція УНР 1918 р., як джерело українського конституціоналізму.

4. Структура конституцiї.

5. Цiлi i задачi Конституції України.

6. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України.
Письмово проаналізуйте:

Правову позицію Конституційного Суду України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш м’якого покарання.


Підготувати реферати:

1. Виникнення та розвиток конституції як основа теорії конституціоналізму.

2. Риси та юридичнi властивостi конституцiї.

3. Загальна характеристика Конституції Української РСР 1978 р.


Питання для самоконтролю:

1.Специфіка конституційно-правових норм

2.Які основні етапи світового конституціоналізму?

3. Які ви знаєте основні етапи українського конституціоналізму?


Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Конституціоналізм, джерела конституційного права, конституційно-правові відносини.

Тема 2. Конституцiйно-правові засади гуманітарної реформи в Україні
Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Закріплення у Конституції України гарантій прав і свобод людини і громадянина.

2. Забезпечення прав і свобод іноземців та біженців в Україні.

3. Міжнародні механізми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.


Письмово проаналізуйте:

1.Правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару);

2. Рішення КСУ від 4 березня 2004 року № 5-рп у справі про доступність і безоплатність освіти;

3. Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп у справі про утворення політичних партій в Україні.


Підготувати реферати:

1. Конституційні громадянські права.

2. Роль Уповноваженого Верховної Ради України у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Питання для самоконтролю:

1.Основні завдання гуманітарної реформи в Україні.

2.Які ви знаєте гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина?
Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

політичні, економічні, правові гарантії прав людини, права і свободи людини, конституційні обов’язки прав людини.
Тема 3. Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення
Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1.Народний суверенiтет i його спiввiдношення з нацiональним i державним суверенiтетом.

2.Конституцiйне закрiплення принципу народного суверенiтету та форми здiйснення народовладдя.

3. Принципи вільних виборів.

4. Стадії виборчого процесу.
Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі про здійснення влади народом.Підготувати реферати:

1. Організація та проведення всеукраїнського та місцевого референдуму.

2. Виборча система України та зарубіжний досвід.
Питання для самоконтролю:

1.Які ви знаєте основні форми народовладдя?

2.Особливості виборчої системи України.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

суверенітет, виборче право, принципи виборчого права, всеукраїнський та місцевий референдум
Тема 4. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України та її органів.

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Конституційне реформування парламенту України.

2. Конституційне закріплення повноважень парламенту України.

3. Функції Верховної Ради України.


Письмово проаналізуйте:

1.Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп у справі повноважності Верховної Ради.

2. Рішення КСУ від 13 травня 1997 року № 1-зп у справі щодо несумісності депутатського мандата.

3. Рішення КСУ від 27 жовтня 1999 року № 9-рп у справі про депутатську недоторканність.

4. Рішення КСУ від 1 квітня 2008 року №4-рп у справі про Регламент Верховної Ради.
Підготувати реферати:

1. Стадії законодавчого процесу.

2. Спеціальні парламентські процедури.

3. Особливості проходження конституційних законів.


Питання для самоконтролю:

1.Які ви знаєте стадії законодавчого процесу?

2. Які повноваження комітетів Верховної Ради України?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Функції парламенту, парламентаризм, законодавчий процес, моно камерні та бікамерні парламенти

Змістовний модуль 2
Тема 5. Правовий статус Президента України в світлі конституційної реформи.
Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Взаємовідносини Президента України з виконавчою владою.

2. Контрольні повноваження Президента України.

3. Роль Президента як гаранта забезпечення реалізації Конституції України.

4.Підстави та порядок порушення конституційної процедури імпічменту Президента України.
Письмово проаналізуйте:

1.Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп у справі щодо недоторканності та імпічменту.


Підготувати реферати:

1. Організація роботи Адміністрації Президента України.

2. Роль Президента України у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Питання для самоконтролю:

1.Роль та місце Президента України в системі органів державної влади.

2.Функції Президента України?

3.Яка роль глави держави у взаємовідносинах з державними органами влади?Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Промульгація, вето Президента, інститут президентства
Тема 6. Конституційні засади судово-правової реформи в Україні.
Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Органи судової влади в Україні.

2. Конституцiйнi принципи правосуддя.

2. Конституцiйна юрисдикцiя.
Письмово проаналізуйте:

1.Рішення КСУ від 11 грудня 2003 року № 20-рп у справі про Касаційний суд.

2. Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року № 19-рп у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу.
Підготувати реферати:

1.Система органів прокуратури України.

2.Вищі спеціалізовані суди.

3.Верховний Суд України. Склад та повноваження.

4.Компетенція Конституційного Суду України.
Питання для самоконтролю:

1.Охарактеризуйте принципи судової влади.

2. Повноваження Конституційного Суду України.
Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

судоустрій, судочинство, апеляція, касація, принципи правосуддя.
Тема 7. Конституційні засади муніципальної реформи.
Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Роль місцевого самоврядування у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Причини за яких необхідне реформування місцевого самоврядування в Україні.

3. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні.

4. Проблеми реформування територіальної громади.
Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ від 18 червня 2002 року № 12-рп у справі про об”єднання територіальних громад.


Підготувати реферати:

1. Особливості повноважень районних і обласних рад.

2. Необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

3. Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування у світлі здійснення Конституційної реформи місцевого самоврядування.


Питання для самоконтролю:

1.Поняття та система місцевого самоврядування в Україні.

2.Особливості повноважень районних та обласних рад.

3. Повноваження органів самоорганізації населення.


Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Принципи самоврядування, органи самоорганізації населення, гарантії місцевого самоврядування.
Тема 8. Реформування республіканських органів Автономної Республіки Крим.
Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Взаємовідносини Ради Міністрів АРК з Верховною Радою АРК та КМУ.

2. Конституційні повноваження Ради Міністрів АРК.

3. Конституційні повноваження Верховної Ради АРК.


Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ від 16 січня 2003 року №1-рп у справі про Конституцію АРК.


Підготувати реферати:

1. Процедура прийняття актів Верховною Радою АРК.

2. Повноваження Голови Верховної Ради АРК
Питання для самоконтролю:

1.Який склад та повноваження Верховної Ради України?

2.Які особливості конституційно-правового статусу міста-героя Київ та міста-героя Севастополь?
Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Автономія, парламентаризм, представництво Президента України в АРК.
9. Методи навчання
Бесіда передбачає використання попереднього досвіду сту­дентів з конституційного права України знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтво­рення вже наявних (вступна, поточна й підсумко­ва бесіди).

Лекція — це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, ло­гічно пов´язаних, об´єднаних загальною темою.

Роботи з книгою. Навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читан­ня, переказу, виписування, складання плану, рецензування, кон­спектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація — метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки та ін.).

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних завдань.

10. Методи контролю

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни . Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Протягом семестру студент має виконати та захистити курсову роботу. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий іспит.

12. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


20

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

T8

10

10

10

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни, мультимедійні матеріали14. Рекомендована література

Базова

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Парлам. вид-во, 1997. – 98 с.

2. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).

3. Наук.-практичний коментар/ В.Б. Авер′янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Х.; К.: Право, Ін Юре, 2003. – 808 с. – К-2 [34С(С2)/К65].

4. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник/ Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – К-2 [34С(С2)/К65].

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. – 2010. – № 2487-VI.

6. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)

7. Про вибори Президента України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291 із зманами внесеними Законом України від 21 серпня 2009 р. (в редакції від 19 овтня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 36-37. – Ст. 511.

8. Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році": Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. – 2002. – № 1394.

9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529. (Остання редакція 24.02.2011 р.).

10. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VI від 09.03.2010, ВВР, 2010, N 16-17, ст.134}. Офіційне тлумачення до Регламенту див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2010 від 06.04.2010 р. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 21, ст.223.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. – 2010. – № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. – № 1245.

12. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 06.12.2012 р. -№ № 5475-VI
Основна доктринальні джерела:

1. Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2010 року) / КНУТШ, Юридичний факультет ; [ ред. кол.: Гриценко І.С. та ін.]. – Київ: [Б.в.].

2. Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

3. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. — 2-ге вид., переробл. та доопрац. — К.: Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність»: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. — 429 с.: табл.

4. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

5. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

6. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / А.Ю. Олійник. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

7. Олійник А.Ю. Місцеве самоврядування в механізмі забезпеченні конституційних свобод та недоторканості людини і громадянина в Україні / А.Ю. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 4. – С. 73-83.

8. Орзих М. Современный конституционализм: цель и средства конституционной реформы в Украине // Юридический весник. – О., 2001. – № 3.

9. Орзих М.Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: Монография / М. Орзих, А. Крусли. – К.: издательство “Алерта”, 2006. – 290 с.

10. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія.-К.: Юридична фірма « Салком», Хрінком Інтер, 2005. – 560с.

11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2004.

12. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бровченко; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

13. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.


14. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

15.Конституційне право зарубіжних країн : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. Є. Шевченко, В. К. Антошкіна, О. А. Кирпичов, Ю. М. Фролов. — Донецьк : Юго-Восток, 2013. — 341 с.

16. Єловських, Уляна Олексіївна. Конституційне право України : навч.-метод. посіб. для студ. усіх спец. ун-ту ден. форм навч. / У. О. Єловських; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. ”Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка”. — Луганськ : ДЗ ”ЛНУ ім. Т. Шевченка”, 2013. — 182 с.

17. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.
Додаткові джерела:

1. Орзіх М. Започаткування сучасного етапу конституційної реформи в Україні // Юридический вестник. – О., 2003. – № 2. – С. 68-79.

2. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панейко. – Мюнхен, 1963. – 249 с.

3. Тодика О. Конституційна реформа в Україні в аспекті народовладдя і розвитку правової системи // Вісник Академії правових наук. – 2004. – № 1. – С. 27-38.

4. Фишко Є. Адміністративно-територіальна реформа: проблеми фіксальної децентралізації // Засідання Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України та громад. Науково-практичний семінар “Реформування місцевого самоврядування в контексті конституційної реформи” м. Бердянськ, 23-24 червня 2005 р. Збірник матеріалів / За ред. В.В. Кравченка та М.В. Пітника. – К.: Атика, 2005. – 192 с.

5.Бідняжевська А. Ю. Конституційне право на недоторканність житла людини і громадянина та його забезпечення правоохоронними органами в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / А. Ю. Бідняжевська; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 20 с.

6. Баран, Світлана Олександрівна. Конституційне право людини і громадянина на відшкодування шкоди та його забезпечення в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Баран Світлана Олександрівна; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — К., 2013.- 20 с.

7. Москальчук, Катерина Миколаївна. Конституційне право громадян України до служби в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Москальчук Катерина Миколаївна; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Одес. юрид. акад.”. — О., 2013. — 20 с.

8. Захист прав людини – європейський вимір України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю УАФТП, м. Севастополь, 6-9 черв. 2013 р. / Укр. асоц. фахівців труд. права, Харк. екон.-прав. ун-т, Севастоп. ін-т банк. справи Укр. акад. банк. справи НБУ; за ред. В. С. Венедіктова. — Севастополь : Укр. асоц. фахівців труд. права, Севастоп. ін-т банк. справи Укр. акад. банк. справи НБУ, 2013. — 311 с.

Інтернет-ресурси:

1. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» rada.qov.ua

2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» rada.qov.ua

3. Закон України “Про прокуратуру”// rada.qov.ua

4. Закон України "Про Конституційний Суд України» // rada.qov.ua

5. Закон України "Про місцеві державні адміністрації» // rada.qov.ua

6. Закон України “Про державний кордон”// rada.qov.ua

7. Закон України «Про столицю місто-герой Київ» rada.qov.ua

8. Закон України “Про Автономну республіку Крим” // rada.qov.ua

9. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // rada.qov.ua10. Конституційна Асамблея // cau.in.ua

11. Указ Президента України №328/2012 «Про Конституційну Асамблею»// rada.qov.ua
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401

Скачати 328.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка