Програма навчальної дисципліни "Кримінальний процес"Сторінка1/2
Дата конвертації16.07.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипПрограма
  1   2
Система менеджменту якості.

Навчальна програма

навчальної дисципліни

"Кримінальний процес"

Шифр

документа

СМЯ НАУ

НП 13.01.03 – 02-2015

Стор. із 22
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Юридичний інститут

Кафедра кримінального права і процесу


ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. проректора з науково-педагогічної роботи

____________ Т. Іванова

"_____"__________2015р.

Система менеджменту якості

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

"Кримінальний процес"

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0304 "Право"

Напрям підготовки: 6.030401 "Правознавство"

Курс – 3 Семестр – 5, 6
Аудиторні заняття – 102 Диференційований залік – 5 семестр

Самостійна робота – 114 Екзамен – 6 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 216/6.0
Курсова робота* – 6 семестр

Індекс Н9-6.030401/12-3.1.19
СМЯ НАУ НП 13.01.03-02-2015

Навчальна програма дисципліни "Кримінальний процес" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ 9-6.030401/12 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030401 "Правознавство", "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 № 81/од.
Навчальну програму розробили:

доцент кафедри кримінального права і процесу ________ Ю. Ланцедова
старший викладач кафедри кримінального

права і процесу ___________________________________ Г. Рибікова
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри кримінального права і процесу, протокол №_____ від "_____"_________ 2015 р.

Завідувач кафедри __________________________________С. Лихова
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.030401 "Правознавство" (спеціальність 7/8.03040101 "Правознавство") – кафедри повітряного та космічного права, протокол №_____ від "_____"___________2015 р.

Завідувач кафедри __________________________________С. Юлдашев
Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради НН Юридичного інституту, протокол №_____ від "_____"___________2015 р.

Голова НМРР __________________________________В. Вишновецький
УЗГОДЖЕНО

Директор НН ЮІ

_______________ І. Сопілко

"____"____________2015 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник №2

ЗМІСТ

стор.

1. Пояснювальна записка .............................................................................. 4

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки

фахівця…………………………………………………………………………... 4

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .................................................. 4

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ............................................... 4

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ................. 4

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ...................... 5

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни ................................... 7

2. Зміст навчальної дисципліни .................................................................... 7

2.1. Модуль №1 «Загальні положення кримінального провадження та досудове слідство»…………………………………………………………………….….... 7

2.2. Модуль №2 «Судове провадження та особливі порядки кримінального провадження»……………………………………………………………….…… 11

2.3. Модуль №3 «Курсова робота»……………………… ……………………. 16

3. Список рекомендованих джерел ………………...................................... 16

4. Форми документів Системи менеджменту якості ………………….... 21


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Кримінальний процес належить до основних, фундаментальних дисциплін, які забезпечують професійну підготовку висококваліфікованих спеціалістів для роботи у сфері боротьби зі злочинністю. Його призначення – надати майбутнім фахівцям необхідні знання про те, як повинно здійснюватися провадження у кримінальних справах.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Кримінальний процес» є надання допомоги студентам у вивченні нового Кримінального процесуального кодексу України, отримання фундаментальних знань у галузях теорії кримінального процесу, надбання навичок і вмінь у застосуванні кримінального процесуального законодавства України.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є глибоке опанування студентами процесуальними механізмами розслідування, обвинувачення і захисту та способами відправлення правосуддя при здійсненні кримінального провадження.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, суду щодо кримінального провадження;

 • загальні положення кримінального процесу;

 • зміст кожної стадії кримінального процесу;

 • основні засади кримінального провадження;

 • основи теорії доказів;

 • систему суб’єктів кримінального провадження, коло їх повноважень,

 • особливості окремих видів проваджень.

Вміти:

 • аналізувати нормативно-правові акти, які регламентують діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, суду зокрема Кримінальний процесуальний кодекс України, закони України «Про судоустрій та статус суддів», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про Службу безпеки України», «Про попереднє ув’язнення» та ін., правильно застосовувати їх положення на практиці;

 • оцінювати певні юридичні ситуації і приймати відповідні рішення;

 • кваліфікувати юридичні ситуації;

 • складати процесуальні документи;

 • надавати кваліфіковані консультації.1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів. Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в шостому семестрі.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 «Загальні положення кримінального провадження та досудове слідство» студент повинен:

Знати:

 • законодавство, відповідно до якого здійснюється кримінально-процесуальна діяльність в Україні;

 • сутність, завдання, стадії та засади кримінального провадження;

 • класифікацію суб’єктів кримінального провадження, їх правовий статус;

 • види та порядок обчислення процесуальних строків;

 • види та склад судових витрат;

 • види та порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

 • загальні положення досудового розслідування;

 • вимоги та порядок проведення слідчих (розшукових) дій;;

 • підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

 • порядок повідомлення про підозру;

 • підстави та процесуальний порядок зупинення досудового розслідування;

 • форми та процесуальний порядок закінчення досудового розслідування;

 • особливості досудового розслідування кримінальних проступків;

 • порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

 • докази, доказування і засоби доказування.

Вміти:

 • аналізувати кримінальне процесуальне законодавство;

 • складати процесуальні документи;

 • оцінювати та розглядати клопотання сторін захисту, потерпілого і його представника про виконання процесуальних дій;

 • роз’яснювати права і обов’язки суб’єктам кримінального провадження;

 • провадити слідчі (розшукові) дії та складати протоколи про проведення окремо кожної слідчої (розшукової) дії;

 • зупиняти та закінчувати досудове розслідування.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Судове провадження та особливі порядки кримінального провадження» студент повинен:

Знати:

 • значення та види підсудності;

 • порядок проведення підготовчого судового засідання;

 • суть, значення, загальний порядок судового розгляду;

 • межі судового розгляду;

 • порядок спрощеного провадження щодо кримінальних проступків;

 • порядок провадження в суді присяжних;

 • завдання та основні риси провадження в суді апеляційної інстанції;

 • суть, значення та особливості провадження в суді касаційної інстанції;

 • процесуальний порядок перегляду судових рішень за нововиявленними обставинами;

 • порядок кримінального провадження на підставі угод;

 • особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення;

 • порядок кримінального провадження щодо окремої категорії осіб;

 • загальні особливості та умови застосування примусових заходів медичного характеру;

 • особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх;

 • загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

 • порядок перегляду судових рішень Верховним судом України.

Вміти:

 • правильно тлумачити й застосовувати норми кримінального процесуального законодавства;

 • обґрунтовувати й відстоювати свою правову позицію;

 • захищати права, свободи і законні інтереси особи, інтереси суспільства та держави під час судового провадження;

 • правильно тлумачити й застосовувати норми кримінального процесуального законодавства;

 • самостійно поповнювати й поглиблювати свої знання;

 • обґрунтовувати й відстоювати свою правову позицію;

 • складати процесуальні документи.

 • складати процесуальні документи.

1.5.3. У результаті виконання курсової роботи (модуль №3) студент повинен:

Знати:

 • чинне кримінальне процесуальне законодавство (вітчизняне і зарубіжне);

 • наукову і навчальну літературу з теми курсової роботи;

 • матеріали судової практики та практику застосування кримінально-процесуального законодавства.Вміти:

 • правильно тлумачити й застосовувати норми кримінального процесуального законодавства;

 • узагальнювати матеріали практики з теми курсової роботи (дані та конкретні приклади з практики діяльності судових та правоохоронних органів);

 • при захисті курсової роботи дати змістовну відповідь на поставлені викладачем запитання з теми курсової роботи.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Скругленный прямоугольник 45

Скругленный прямоугольник 44Скругленный прямоугольник 43

Скругленный прямоугольник 31Скругленный прямоугольник 34Скругленный прямоугольник 33Скругленный прямоугольник 62Скругленный прямоугольник 63


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 «Загальні положення кримінального провадження та досудове слідство»


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка