Програма навчальної дисципліни культурні рослини напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботанікаСкачати 193.73 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір193.73 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


КУЛЬТУРНІ РОСЛИНИ

напряму підготовки 0704 – БІОЛОГІЯ

для спеціальності 7.070406 – БОТАНІКА

Розробник: Прокопів А.І., кандидат біологічних наук, доцент 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

0401 – Природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 1

Напрям

6.040102 – Біологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


5-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 84

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

cпеціаліст
42 год.
Практичні, семінарські

год.Лабораторні

год.Самостійна робота

42 год.ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1/1


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Ознайомити студентів з історією виникнення культурних рослин, з основними центрами різноманіття і походження культурних рослин, первинними та вторинними генетичними центрами, генетичними закономірностями еволюції культурних рослин, їх походженням, класифікацією, особливостями біології та вирощування основних груп культурних рослин, їхнім господарським значенням і використанням, історією і поширенням основних культур.

Завдання: Синтезувати знання з систематики і номенклатури рослин у прикладному аспекті, проаналізувати центри виникнення культурних рослин, закономірності їх походження та розповсюдження, охарактеризувати основні їх групи та особливості культивування та географічного поширення, а також розширити знання про фіторізноманіття світової флори.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історію виникнення культурних рослин та основні центри походження, класифікацію культурних рослин, їх практичну цінність, особливості культивування та біології розвитку, морфологічні та господарські властивості, а також поширення на земній кулі.

вміти: ідентифікувати види культурної флори, застосовувати отримані знання на практиці та діагностуванні рослинної сировини. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Закономірності походження та еволюції культурних рослин.

Тема 1. Вступ. Історія виникнення культурних рослин.

Тема 2. Центри походження культурних рослин.Тема 3. Класифікація культурних рослин.

Тема 4. Прийоми вирощування культурних рослин.

Змістовий модуль 2. Основні групи культурних рослин.

Тема 5. Крохмалоносні рослини.

Тема 6. Білоквмісні рослини.

Тема 7. Цукромісткі рослини.

Тема 8. Олійні рослини.

Тема 9. Волокнисті рослини.

Тема 10. Плодово-ягідні рослини помірних широт.

Тема 11. Кормові рослини.

Тема 12. Наркотичні та стимулюючі рослини.

Тема 13. Культури деревних порід.

Тема 14. Поширення культурних рослин у світі.

Тема 15. Рільництво в Україні.

Тема 16. Наукові основи інтродукції та акліматизації рослин.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Закономірності походження та еволюції культурних рослин.

Тема 1. Вступ. Історія виникнення культурних рослин.

4

2


2Тема 2. Центри походження культурних рослин.

4

2


2Тема 3. Класифікація культурних рослин.

4

2


2Тема 4. Прийоми вирощування культурних рослин.

4

2


2Разом – зм. модуль1

16

8


8Змістовий модуль 2. Основні групи культурних рослин.

Тема 5. Крохмалоносні рослини.

12

6


6Тема 6. Білоквмісні рослини.

4

2


2Тема 7. Цукромісткі рослини.

4

2


2Тема 8. Олійні рослини.

4

2


2Тема 9. Волокнисті рослини.

4

2


2Тема 10. Плодово-ягідні рослини помірних широт.

4

2


2Тема 11. Кормові рослини.

4

2


2Тема 12. Наркотичні та стимулюючі рослини.

4

2


2Тема 13. Культури деревних порід.

8

4


4Тема 14. Поширення культурних рослин у світі.

4

2


2Тема 15. Рільництво в Україні.

4

2


2Тема 16. Наукові основи інтродукції та акліматизації рослин.

12

6


6Разом – зм. модуль 2

68

34


34


Усього годин

84

42


42

5. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Питома вага культурних рослин у флорі покритонасінних, їх господарське значення

2

2

Зв'язок історії вирощування рослин з матеріальною історією людства

2

3

Особливості номенклатури і класифікації культурних рослин

2

4

Традиційні та інтенсивні технології вирощування культурних рослин

2

5

Харчове, кормове і технічне використання зернових і хлібних злаків

3

6

Особливості складу запасних речовин та їх локалізації в крохмалоносних рослинах

3

7

Особливості номенклатури і класифікації культурних рослин

2

8

Кормове і агрикультурне значення бобових. Найважливіші світові культури: квасоля, соя, горох, чечевиця, боби, люпин, нут

2

9

Історична зміна джерел цукру в раціоні людини. Локалізація углеводов у рослині.

2

10

Локалізація жирів у рослинах. Роль рослинних олій у харчовому раціоні людини. Використання олій в техніці та медицині. Особливості олій харчових і технічних культур та їх оцінка.

2

11

Локалізація волокон у рослинах. Методи технічної оцінки волокна. Особливості обробки рослинної сировини.

2

12

Роль овочів в раціоні в історично сформованих системах харчування. Сортове різноманіття як результат спеціалізованої селекції.

2

13

Баштанові культури, їх значення у харчуванні людини.

2

14

Специфічні плодові культури різних частин земної кулі

2

15

Використання наркотичних і стимулюючих рослин у повсякденному вжитку і в медицині

2

16

Захист рослин. Бактеріальні та вірусні захворювання. Методи боротьби з шкідниками і хворобами.

10
Разом

42 1. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


Самостійна та індивідуальна робота: робота в бібліотеці та в інтернеті; написання рефератів.


 1. Методи контролю


Змістовий модуль 1. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 15 балів;

Змістовий модуль 2. Розподіл балів за формами оцінювання:

 • тести із теоретично (80%) і практично (20%) орієнтованими завданнями – 35 балів;


 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Тема 1 – Тема 4

Тема 5 – Тема 16

15

35


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. Методичне забезпечення


1. Підручники та їх електронні форми.

2. Навчальні посібники та конспекти лекцій.

3. Фотографії зображень культурних рослин та окремих їх частин.

 1. Рекомендована література


Базова:

 1. Вехов В.Н. Культурные растения СССР. – М.: Мысль, 1978. – 336с.

 2. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи - Л.: Колос, 1971. - 715 с.

 3. Купцов А.И. Введение в географию культурных растений – М.: Наука, 1975. – 295 с.

 4. Культурные растения (принципы устройства єкспозиций) - М.: Наука, 1981. - 238 с.

 5. Лебедева Г.Ф. Пособие по растениеводству для почвоведов. Зерновые и зерновые бобовые культуры. М.: Изд-во МГУ. 1981. Ч. 1. 121 с., 1982, Ч. 2. 137 с.

 6. Бахтеев Ф.Х. Очерки по истории и географии важнейших культурных растений - М.: Учпедгиз, 1960. - 321 с.

 7. Глуздаков С.И. География культурных растений - М.: Учпедгиз, 1960. - 114 с.

 8. International code of nomenclature for cultivated plants. Quarterjack, Publishing Wimborne, UK. 1995. 175 p.

Допоміжна: 1. Синская Е.И. Историческая география культурной флоры - Л.: Колос, 1969. - 448 с.

 2. Комаров В.Л. Происхождение культурных растений - Избр. соч., М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. - т.12, 1086 с.

 3. Полуденный Л.В., Сотник В.Ф., Хлапцев Е.Е. Єфирномасличные и лекарственные растения - М.: Колос, 1979. - 330 с.

 4. Вульф Е.В., Малеева О.Ф. Мировые ресурсы полезных растений. Л.: Наука. 1969. 563 с.

 5. Международный кодекс номенклатуры культурных растений. 1969. Л.: Наука. 1974. 31 с.

 6. Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. Л.: Наука, 1987. - 440 с.

 7. Жизнь растений / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. М.: Просвещение. Т. 5-6, 1980-1982.

 8. Сааков С.Г. Оранжерейные и комнатные растения и уход за ними. Л.: Наука, 1983. - 621 с.

11. Інформаційні ресурси

  1. Програма з курсу «Культурні рослини».

  2. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка,

  3. Бібліотека кафедри ботаніки,

  4. Бібліотека Ботанічного саду,

  5. Бібліотека Природознавчого музею НАН України,

  6. Наукова бібліотека ім. Ю.Стефаника НАН УкраїниКаталог: botany -> UserFiles -> image -> programi
programi -> Програма навчальної дисципліни ресурси культурних рослин напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка
programi -> Програма навчальної дисципліни мікологія. Альгологія напряму підготовки 040102 біологія
programi -> Програма навчальної дисципліни ботаніка. Анатомія І морфологія вищих рослин напряму підготовки 040102 біологія
programi -> Програма навчальної дисципліни філогенія дводольних напряму підготовки 040102 біологія
programi -> Програма навчальної дисципліни бріологія напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності
programi -> Програма навчальної дисципліни бріологія з основами бріоіндикації напряму підготовки 040102 біологія для спеціальності

Скачати 193.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка