Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія


Засоби розповсюдження соціального міфу на сучасному етапі: Телебачення; Друковані ЗМІ; Комікси; ІнтернетСторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.76 Mb.
#57
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Засоби розповсюдження соціального міфу на сучасному етапі: Телебачення; Друковані ЗМІ; Комікси; Інтернет.Теми реферативних доповідей


 1. Міфологія – вчення про міфи.

 2. Міф в античній культурі.

 3. Міф як явище первісної культури.

 4. Ф. В. Й. Шеллінг. “Вступ до філософії міфології”.

 5. Алегоричні тлумачення міфу.

 6. Дослідження міфу в романтизмі.

 7. Раціоналістична теорія міфу.

 8. Міфологічна школа у фольклористиці.

 9. Натурміфологія як галузь міфологічних досліджень.

 10. Соціологічний напрям у міфології.

 11. Філософія міфу А. Ф. Лосєва.

 12. Архитипічний аналіз міфу К.-Г. Юнга.

 13. Міф у філософії постструктуралізму.

 14. “Первісні форми релігійного життя” в дослідженнях Е. Дюркгайма.

 15. Анімістична теорія релігії Е. Тайлора.

 16. Дж. Фрезер про магію, релігію та науку.

 17. Магія та релігія в міфологічній свідомості.

 18. Священне, святе, сакральне в релігії та міфології.

 19. Міфологізм релігійної свідомості.

 20. Роль міфу в світових релігіях (або на вибір у християнстві, буддизмі чи ісламі).

 21. Взаємозв’язок ідеології та міфології у Стародавній Греції.

 22. Критика ідеології у творчості А. Шопенгауера.

 23. “Воля до влади” як основа соціальної міфології у Ф. Ніцше.

 24. Архетипний аналіз соціального міфу.

 25. Політичний міф в ідеологічній системі.

 26. Імідж політика як складова політичного міфу.

 27. Казка: міф у літературному оформленні.

 28. Символіка образотворчого мистецтва.

 29. Символіка храму в міфологічній системі.

 30. Музика та поезія в міфі.

 31. Міфологія сучасного мистецтва.

 32. Міф у мистецтві та мистецтво в міфі.

 33. Міфи та мистецтво первісної культури.

 34. Міф як сакральне.

 35. Б. Маліновський про особливості функціонування первісних міфів.

 36. Міфологічні конструкції в культурі первісних народів.

 37. Міф як феномен первісної культури.

 38. Архаїчні міфи як первісна наука.

 39. М. Еліаде про аспекти міфу.

 40. Космогонічні міфи.

 41. Есхатологічні міфи.

 42. Міф як форма свідомості.

 43. Світове дерево як центр світу для міфологічної свідомості.

 44. Аксіологічність міфологічної свідомості.

 45. Міфологічний час як час першотворення.

 46. Міфологічна картина світу первісної людини.

 47. Слово та міф у концепції О. О. Потебні.

 48. Філософія символічних форм Е. Кассірера.

 49. Дослідження символів В. Тернером.

 50. Символізм в житті первісної спільноти.

 51. Символи в житті сучасної людини.

 52. Символ в історії культури.

 53. Основні символи східної та західної культури: порівняльний аналіз.

 54. Дослідження символу в постмодернізмі.

 55. Архетипи як прасимволи.

 56. Календарні ритуали.

 57. Ініціаційні ритуали.

 58. Жертвоприношення як особливий вид ритуальності.

 59. Е. Дюркгайм про основні обрядові дійства.

 60. Ритуальність професійної діяльності.

 61. Ритуали в житті сучасної людини.

 62. Сакральність ритуальної діяльності.

 63. Олімпійські боги, титани та гіганти.

 64. Грецька міфологія в міфологічній системі Середземномор’я.

 65. Жертвоприношення в Стародавній Греції.

 66. Символи грецької міфології.

 67. Храм як елемент давньогрецької обрядовості.

 68. Містерії як феномен грецької міфології.

 69. Головні давньогрецькі святкування.

 70. Обряди Давньої Греції.

 71. Плюралізм римської міфології.

 72. Список римських божеств у Indigitamenta (давніх книгах понтифіків).

 73. Еллінізація римської міфології.

 74. Основні культи в Стародавньому Римі.

 75. Культ Кібели в Стародавньому Римі.

 76. “Сивіллині книги” в міфології Риму.

 77. Формалізм ритуальної діяльності давніх римлян.

 78. Ворожіння як елемент давньоримської міфології.

 79. Римська міфологічна система та забобони.

 80. Міф про Вічне місто як зразок космогонії.

 81. Основні християнізовані символи середземноморської культури.

 82. Язичницькі вірування в календарних святах.

 83. Неперервність язичницької традиції у християнських святах.

 84. Карнавали та маскаради як складові міфологічного світогляду європейської людини.

 85. Відьомство як магічний феномен середньовічної культури.

 86. Чаклунство в світському та церковному законодавстві.

 87. “Молот відьом” – доленосна книга середньовіччя.

 88. Рицарський турнір як ініціаційний ритуал.

 89. Рицарські ордени: історія та міфи.

 90. Релігійні вірування давніх британців.

 91. Друїдизм як феномен кельтської міфології.

 92. Пережитки кельтської язичності.

 93. “Старша Едда” та “Молодша Едда” як джерела зі скандинавської міфології.

 94. Войовничі божества германо-скандинавської міфологічної системи.

 95. “Рагнарьок” – взірець своєрідності скандинавської есхатології

 96. Германо-скандинавська міфологія в героїчному епосі.

 97. Міфологічні уявлення українців про людину.

 98. Космогонічні українські народні погляди та вірування.

 99. Флора та фауна в українській міфології.

 100. Уособлення днів тижня в міфології українців.

 101. Астральні міфи українців.

 102. Основні символи української міфології.

 103. Демонологія українців.

 104. Календарна міфологія стародавніх слов’ян.

 105. Українські міфологічні уявлення про людей з надприродними властивостями.

 106. Національні визвольні рухи та міфологія.

 107. “Міф повернення до джерел” як приклад соціального міфу.

 108. “Міф про благородне походження” в ідеології націоналізму.

 109. Культурний герой в соціальній міфології Нового часу.

 110. “Міф про супермена” в сучасній соціальній міфології.

 111. Міфологізація особистостей у мас-медіа.

 112. Реклама як засіб розповсюдження соціального міфу.

 113. Глянцевий журнал як елемент міфологізації в сучасному суспільстві.

 114. Теорія мас як основа сучасної соціальної міфології.

 115. Міф та сучасна масова культура.

 116. Особливості сучасної міфотворчості.


Опрацювання першоджерел

 1. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнограф. Нарис: В 2т. –К.,1991.

 2. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994.

 3. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 2000.

 4. Лосев А. Ф. Діалектика мифа //Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Республіка, 1991.

 5. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – Вінніпег, 1965р.

 6. Младшая Эдда. – М., 1970.

 7. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 2003.

 8. Потебня А. А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989.

 9. Старшая Эдда. Древнеирландские песни о богах и героях. – М.-Л.,1963.

 10. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: ИПЛ, 1989.

 11. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М.: ИПЛ, 1986.

 12. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Инвест-ППП, 1996.10. Методи контролю

Навчальна дисципліна “Міфологія” оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 4 модулів (по 2 в кожному семестрі).

1 модуль проводиться на 10 тижні І семестру

2 модуль – 18 тиждень І семестру

3 модуль – 9 тиждень ІІ семестру

4 модуль – 17 тиждень ІІ семестру.


Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, іспит (лише для студентів філософського факультету).11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Усна відповідь – 5 балів

Реферативна доповідь -6 балів

Доповнення – 3 бали

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) – 5 балів /одна в семестр/
Модульний контроль:

Контрольна робота, колоквіум або тестові завдання – 2 змістових модулі протягом семестру.


За кожен змістовий модуль – 10 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку – до 50 балів, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен із змістових модулів та сумарний бал поточного контролю. Загальна оцінка за курс визначається за формулою: 50 балів за поточний контроль (визначається як середнє арифметичне підсумкових оцінок за І і ІІ семестр) + 50 балів за іспит (з яких 20 балів – тестові завдання, 30 балів – усне опитування). Для студентів факультету культури і мистецтв, для яких запланована форма контролю – залік – підсумкова оцінка виводиться засобом сумування балів за І і ІІ семестр.


Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за підсумковий контроль менше, ніж 24 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни “Міфологія”
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо12. Методичне забезпечення

1. Дарморіз О. В. Комплексна програма з курсу “Міфологія” для студентів філософського факультету (спеціальність “культурологія”) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 21 с.13. Рекомендована література

Базова:

 1. Барт Р. Мифологии. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.

 2. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. – М.: Наука, 1987.

 3. Гуревич П. С. Социальная мифология. – М.: Прогресс, 1983.

 4. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Республіка, 1991.

 5. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб.: Искусство – СПБ, 2000.

 6. Лосев А. Ф. Миф – число – сущность. – М.: Мысль, 1994.

 7. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976.

 8. Пивоев В. М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. – Петрозаводск: Карелия, 1991.

 9. Потебня А. А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989.

 10. Стеблин-Каменский М. И. Миф. – Л., 1976.

 11. Шеллинг Ф. В. Й. Введение в философию мифологии // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2-х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1993-1998.

 12. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Инвест-ППП, 1996.

 13. Мифологии древнего мира. – М., 1977.

 14. Мифы народов мира. Энциклопедия. – М., 1982.


Допоміжна

 1. Батай Ж. Гегель, смерть и жертвоприношение // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил,1994.

 2. Галаганова С. Учение Э. Винера о мифе как средстве массовой коммуникации //

 3. Додельцев Р. Ф. Концепция культуры З. Фрейда. – М.: Знание, 1989.

 4. Елсуков А. Н. Познание и миф. – Минск, 1984.

 5. Касірер Е. Людський світ простору та час // Філософська та соціологічна думка. – 1991. - №5.

 6. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М.: Юрист, 1998.

 7. Кассирер Э. Философия символических форм. Введение и постановка проблемы // Культурология ХХ век. Антология. – М. : Юрист, 1995.

 8. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.: Педагогика-Пресс, 1994.

 9. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994.

 10. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К.: Основи, 2000.

 11. Лосев А. Ф. Вещь и имя // Лосев А. Ф. Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. – СПб.: Алетейя, 1997.

 12. Лосев А. Ф. Вещь и имя // Лосев А. Ф. Личность и абсолют. – М.: мысль, 1999.

 13. Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Бытие – имя – космос. _ М.: Мысль, 1993.

 14. Лосев А.Ф. Абсолютная диалектика – абсолютная мифология // Лосев А. Ф. миф – число – сущность. – М.: Мысль, 1994.

 15. Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.

 16. Ранк О. Миф о рождении героя. – М.-К.: Рефл-бук, Ваклер, 1997.

 17. Савельева М. Ю. Мифическое основание культуры постмодерна // Интеллект, воображение, интуиция: размышления о горизонтах сознания. Международные чтения по истории, теории и философии культуры. - № 11. – СПб.: ФКИЦ «Эйдос», 2001.

 18. Свасьян К. А. Проблема символа в современной философии. – Ереван.: Изд-во АН АрмССР, 1980.

 19. Стеблин-Каменский М. И. Миф. – Л., 1976.

 20. Тавризян Г. М. Наука и миф в морфологии культуры О. Шпенглера // Вопросы философии. – 1984. - №8.

 21. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: ИПЛ, 1989.

 22. Топоров В.Н. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: «Прогресс» - «Культура», 1995.

 23. Усов Д. В. Магічні уявлення і тоталітарна свідомість // Франція та Україна: Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. – Дніпропетровськ, 1998.

 24. Усов Д. В. Масовість як фактор тоталітарної міфологізації суспільної свідомості // Там само .- 2000.

 25. Усов Д. В. Міфологізація свідомості в сучасному суспільстві // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К.: Знання, 1998.

 26. Усов Д. В. Сучасна міфологія в системі масової комунікації // Філософія, культура, життя. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – Вип.. 11.

 27. Усов Д. В. технология создания мифа в современном массовом сознании // Символ, миф, обряд: Материалы междунар. науч. конф. – К., 2000.

 28. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М.: ИПЛ, 1986.

 29. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Основной инстинкт. – М.: Олимп, 1997.

 30. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Там же.

 31. Фрейд З. Тотем и табу. - М.: Олимп; ООО «Изд-во АСТ - ЛТД», 1998.

 32. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. – М.: Лабиринт, 1995.

 33. Хюбнер К. Истина мифа. – М.: Республика, 1996.

 34. Юнг К. Г. Душа и миф. – М.-К.: Рефл-бук, Ваклер, 1996.

 35. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

 36. Голосовкер Я. Сказания о титанах. – М., 1957.

 37. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. – М., 1986.

 38. Лосев А. Источники античного символизма и мифологии. – М., 1930.

 39. Мифологии древнего мира. – М., 1977.

 40. Мифы народов мира. Энциклопедия. – М., 1982.

 41. Уотс Алан. Миф и ритуал в христианстве. – К., 2003


Модульні питання для контрольної роботи:

Модуль №1.

 1. Міфологія як галузь філософського знання.

 2. Основні принципи дослідження міфів.

 3. Міф в історії культури.

 4. Проблема міфу у психоаналізі.

 5. Семіотичне дослідження міфу Е. Кассірера.

 6. Міф у структуралістських дослідженнях.

 7. Феноменологічний аналіз міфу у А.Ф.Лосєва. (Праця "Діалектика міфу")

 8. Алегоричні тлумачення міфу.

 9. Дослідження міфу в романтизмі.

 10. Раціоналістична теорія міфу.

 11. Міфологічна школа у фольклористиці.

 12. Натурміфологія як галузь міфологічних досліджень.

 13. Соціологічний напрям у міфології.

 14. Філософія міфу А. Ф. Лосєва.

 15. Архитипічний аналіз міфу К.-Г. Юнга.

 16. Міф у філософії постструктуралізму.

 17. Міфологія та релігія як форми свідомості.

 18. Міфологія та релігія в первісній культурі.

 19. Міфологія та релігія в сучасності.

 20. Міфологізм основних соціальних позицій сучасної людини

 21. Соціальний міф в структурі культури.

 22. Авторський міф.

 23. Міф як основа мистецтва.

 24. Міф та література.

 25. Міф та музичне мистецтво.

 26. Міф та пластичні мистецтва.

 27. Міфологічність народного мистецтва.

 28. Первісні релігійні вірування як елементи міфологічної свідомості.Модуль № 2

 1. Міф як феномен первісної культури.

 2. Особливості побудови міфологічних сюжетів. Персонажі міфу.

 3. Основні міфологічні моделі.

 4. Функції міфу в первісній культурі.

 5. Основні характеристики міфологічної свідомості.

 6. Простір як форма міфологічного світосприйняття.

 7. Світове дерево як космологічна модель первісної міфології.

 8. Час як форма міфологічної свідомості.

 9. Ритуальність міфологічної свідомості.

 10. Основні види первісних ритуалів.

 11. Священнодійство та жертвоприношення як основні складові ритуалу.

 12. Ритуали в житті сучасної людини.

 13. Основні теорії міфу.

 14. Основні форми міфологічного освоєння світу.

 15. Символ як основний елемент міфологічної свідомості.

 16. Класифікація символів у К.Г.Юнга.

 17. Ритуал як найдавніша форма духовної активності.

 18. Сакральність ритуалів міфологічної свідомості.

 19. Традиція та новація в ґенезі міфологічного мислення.

 20. Функції традиції як засобу соціальної регуляції.

 21. Слово як форма міфологічного освоєння світу. Міфічне ім’я.

 22. Ритуал, обряд, традиція.

 23. Аксіологічність міфологічної свідомості.

 24. Міфологічний час як час першотворення.

 25. Міфологічна картина світу первісної людини.

 26. Слово як форма міфологічної свідомості.

 27. Міфологічне ім’я.

 28. Ритуали в житті сучасної людини.Модуль № 3

 1. Уявлення кельтської міфології.

 2. Основні обряди та ритуали кельтів.

 3. Головні божества германо-скандинавської міфології.

 4. Нижча міфологія германо-скандинавських народів.

 5. Космологія та есхатологія германо-скандинавської міфологічної системи.

 6. Антична міфологія як основа європейської науки та культури

 7. Архаїчні міфологічні уявлення стародавніх греків.

 8. Антропоморфізація божеству грецькій міфології. Олімпійський пантеон богів.

 9. Ритуальність грецької міфології.

 10. Культ героїв у Стародавній Греції.

 11. Уявлення про душу у стародавніх греків.

 12. Пантеон богів давньоримської міфології. Капітолійська трійця.

 13. Ритуалізм давніх римлян як специфічна характеристика римської міфології.

 14. Особливості розвитку римської міфології.

 15. Соціальний характер міфології Стародавнього Риму. “Римський міф”.

 16. . Християнство та язичницькі вірування.

 17. Магія в середньовічній Європі.

 18. Зародження соціальної міфології.

 19. Карнавали та маскаради як складові міфологічного світогляду європейської людини.

 20. Рицарський турнір як ініціаційний ритуал.Модуль № 4

 1. Основні джерела з української міфології.

 2. Основні поняття східно-слов’янської міфології.

 3. “Вища міфологія” давніх українців.

 4. Обряди та жертвоприношення давніх слов’ян.

 5. Слов’янські божества. Пантеон Володимира Великого.

 6. Сімейна обрядовість українців.

 7. “Двоєвір’я” українців: синтез язичництва та християнства.

 8. “Міф про героя” як основа соціальної міфології.

 9. Вплив дохристиянських уявлень українців на формування національної культури.

 10. Основні символи української міфології.

 11. “Міф про героя” як основа соціальної міфології Нового часу.

 12. Нація як суб’єкт міфотворчості.

 13. Авторський міф на прикладі міфологізації української національної свідомості.

 14. Основні соціально оформлені ідеологічні обряди та ритуали.


 15. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка