Програма навчальної дисципліни навчальна дисципліна для студентів спеціальностіСкачати 136.5 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір136.5 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника


«Затверджую»

Проректор


_______________ _______________________

підпис прізвище, ініціали

«___» ____________ 200 __ р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни
________________ __________________

навчальна дисципліна


для студентів спеціальності
___________6.030500 – «Мова та література (французька)»____________ назва спеціальності
Інститут / Факультет іноземних мов_______________________________
Кафедра французької філології___________________________________Форма
навчання

Курс

Семестри

Загальне навантаження

Кількість годин

Курсова робота

Змістові модулі

Форма підсумкового контролю

Аудиторних годин

Самостійна робота

Кредити ECTS

Годин

Всього

Лекції

Практичні (семінар., лаб.) заняття

Теоретичні

Практичні

Екзамен

Залік

Денна

IV

VIII

2

81

26

18

8

57

-

-

1

-

*

Заочна
Робоча навчальна програма складенa__доц. Біласом А.А._____ ____________________________________________________________________

прізвище, ініціали викладачів
Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри французької______ філології (протокол № 1 від 30 серпня 2011 р.)

Завідувач кафедри ______________________ доц. Яцків Н.Я.

підпис прізвище, ініціали

Затверджено методичною радою (комісією) інституту, факультету іноземних мов

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Голова методичної ради (комісії) ______________________ __доц. Остапович О.Я.підпис прізвище, ініціали
Івано-Франківськ, 2011

1 . СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин, відведених на

лекції

практичні (семінарські), лабораторні заняття

самостійну роботу

Змістовий модуль 1

Комунікація як знакова діяльність


2
8

Мова як засіб спілкування.


2

2

8

Мова, мовлення і мислення


2
8

Комунікація та її типи.

2
8

Комунікація: моделі, форми

2

2

8

Структура й основні елементи комунікації

2

2

8

Теорія комунікативного акту

2
9

Прагматичні та гендерні аспекти комунікації

2

2
Теорія дискурсу

2


Разом за __7___ семестр

18

8

57
2 . ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мета викладання дисципліни

Формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної (в тому числі міжкультурної) комунікації.____________________________________________

Завдання вивчення дисципліни.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати

 • комунікацію як знакову діяльність, її функції та закони_____________

 • структуру й основні елементи комунікації________________________

 • основні поняття теорії комунікативного акту та теорії дискурсу______


вміти

 • використовувати набуті знання у практиці іншомовного спілкування, перекладу_________________________________________________

 • робити науковий аналіз мовленнєвої взаємодії___________________


Мета проведення лекцій.

1. Ознайомлення з основними положеннями теорії мовної комунікації , структурою комунікативного акту.

2. Формування знань про комунікативні стратегії, прагматичні та гендерні аспекти комунікації.

Завдання проведення лекцій.

У результаті проведення лекцій студенти повинні:знати

 • природу комунікації та її співвідношення з мовою і мисленням______

 • типи мовної комунікації______________________________________

 • елементарні складові комунікації______________________________

 • компоненти комунікативного акту______________________________

 • сутність типи дискурсу_______________________________________

вміти

 • використовувати відповідну термінологію_______________________

 • диференціювати мову і мовлення та їх зв'язок з мисленням________

 • ідентифікувати типи і засоби комунікації________________________

 • визначати складові комунікації________________________________


Мета проведення практичних (семінарських, лабораторних) занять.

Формування системи знань і розвиток навичок аналізу різних типів,______ моделей і форм спілкування._________________________________________

Завдання проведення практичних (семінарських), лабораторних занять.

У результаті проведення практичних (семінарських, лабораторних) занять студенти повинні:

знати


 • мову як знакову систему і засіб спілкування та її функції__________

 • моделі та форми комунікації_________________________________

 • поняття контексту, ситуації і зворотного зв’язку у комунікації_______

 • поняття тексту, дискурсу і жанру, експліцитної та імпліцитної______ інформації у дискурсі_______________________________________

вміти

 • аналізувати моделі комунікації_______________________________

 • визначати контекстно-ситуативні аспекти комунікації_____________

 • диференціювати текст і дискурс______________________________

 • виявляти й аналізувати імпліцитний та експліцитний зміст у дискурсі

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.тижня

Перелік питань, які вивчаються на лекції

Використання технічних засобів навчання, методичних посібників

Форми
контролю


лекції
1

1


Комунікація як знакова діяльність.

Природа комунікації. Функції спілкування. Закони комунікації.Мультимедійні засоби навчання. Курс лекцій

Тестування.

Усне опитування2

2


Мова як засіб спілкування.

Мова як знакова система. Історія створення письма. Функції мови.Презентаційні засоби. Курс лекцій

Презентація.

Усне опитування3

3


Мова, мовлення і мислення.

Мова і мовлення. Мовлення і мислення.Проектор. Курс лекцій

Реферат.

Усне опитування4

4


Комунікація та її типи.

Комунікація як діяльність. Типи мовної комунікації.Мультимедійні засоби навчання. Курс лекцій

Усне опитування Тестування.

6

6


Комунікація: моделі, форми.

Моделі комунікації. Форми комунікації.Презентаційні засоби. Курс лекцій

Письмове опиту-вання. Доповідь.

8

8


Структура й основні елементи комунікації.

Елементарні складові комунікації. Засоби комунікації. Код. Канали комунікації. Комунікативний шум. Вербальні і невербальні складові спілкування. Контекст. Ситуація. Зворотній зв’язок.Презентаційні засоби.

Курс лекційУсне опитування. Презентація.

10

10


Теорія комунікативного акту.

Визначення і його сутність. Компоненти акту комунікації стосовно учасників спілкування. Інтенції комунікації. Стратегії комунікації та їх складові.Мультимедійні засоби навчання.

Курс лекційТестування.

Усне опитування12

12


Аспекти комунікації

Прагматичні аспекти комунікації.

Гендерні аспекти комунікації.


Презентаційні засоби.

Курс лекційПисьмове опитування.

Доповідь.14

14


Теорія дискурсу.

Сутність дискурсу. Типи дискурсу. Дискурс, текст, жанри. Експліцитний та імпліцитний зміст у дискурсі.Проектор. Курс лекцій

Реферат.

Усне опитування4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
з/п

Автор (автори)

Назва

Видавництво,
рік


Основна література

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація. – К., 2004. – 472 с.

 2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2001. – 344 с.

 3. Бурбело В.Б. Типологія дискурсів сучасної французької мови. – К.: , 2006. – 250 с.

 4. Загнітко А.П., Домрачева І.Р. Основи мовленнєвої діяльності. – К., 2004. – 65 с.

 5. Кашкин В. Введение в теорию коммуникации. – М., 1998.

 6. Макаров М. Основы теории дискурса. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с.

 7. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – 2-ге вид. – К., 1999. – 308 с.

 8. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики). – К.: 2002. – 392 с.

 9. Сосюр Фердінан (де). Курс загальної лінгвістики. – К.: Основи, 1998. – 324 с.

 10. Adam J.-M. Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes. – P. : Nathan Université, 1999. – 208 p.

 11. Baylon C. La communication. – P., 1995.

 12. Todorov T. Les genres du discours. – P.: Seuil, 1978. – 310 р.


Додаткова література

 1. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. К.: Логос, 2003. – 298 с.

 2. Блумфилд Л. Язык / Пер. с англ. Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат. М.: Прогресс, 1968. 607 с.

 3. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К.: Артек, 1996. – 224 с.

 4. Бурбело В.Б. Аксіологічні параметри дискурсу: розвиток категорії ціннісності у французькій словесності // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2003. – С. 217-221.

 5. Бурбело В.Б. Дискурс проекту як інтегративний тип дискурсу // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип.34-36, 2003. – С.50-54.

 6. Бурбело В.Б. Модель дискурсу в парадигмальному вимірі // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – Вип.37-38, 2004. – С.81-85.

 7. Бурбело В.Б. Семіотичні засади дискурсології // Теоретична та прикладна лінгвістика. – Вип.1. – К.: 2003. – С.38-45.

 8. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / Пер. с нем. под ред. Г.В. Рамишвили. М.: Прогресс, 1984. 397 с.

 9. Дейк Тойн А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

 10. Медведева Л.М. Мовленнєвий акт і контекст // Мовознавство. – 1988. – №2. – С.31-37.

 11. Орбан-Лембрик Л. Соціальна психологія. – К., 2004.

 12. Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. Енциклопедичний словник. – К.: АрТек, 1998. – 336 с.

 13. Adam J.-M. Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue. – P. : Nathan Université, 1992. – 240 р.

 14. Baylon C., Fabre P. Initiation à la linguistique avec des travaux pratiques d’application et leurs corrigés. – P. : Nathan, 1990. – 280 р.

 15. Delacroix H. Le langage et la pensée. – Paris: Librairie Félix Alcan, 1924. – 602 p.

 16. Dictionnaire d’analyse du discours / Sous la dir. De P. Charaudeau et D. Maingueneau. – P. : Editions du Seuil, 2002. – 662 p.

 17. Le français dans le monde. Apprendre les langues étrangères autrement. – P. : EDICEF, 1999, janvier.

 18. Le français dans le monde. Ethique, communication et éducation. – P. : EDICEF, 1999.

 19. Martinet A. Éléments de linguistique générale. – Paris: Armand Colin, 1991. – 223 p.5. САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Семестр

Зміст самостійної роботи

Обсяг (год.)

Форма контролю

Тиждень,

на якому


здійснюється

контроль


7

Підготовка до практичного заняття

«Мова як знакова система. Історія створення письма. Функції мови»6

Усне опитування.

Тестування5

7

Підготовка до практичного заняття «Моделі комунікації. Форми комунікації»

6

Доповідь.

Тестування7

7

Підготовка до практичного заняття «Вербальні і невербальні складові спілкування. Контекст. Ситуація. Зворотній зв’язок»

7

Тестування

9

7

Підготовка до практичного заняття «Експліцитний та імпліцитний зміст у дискурсі»

7

Доповідь.

Тестування11

7

Підготовка реферату

14

Усне опитування

13

7

Підготовка до складання підсумкового модулю

17

Письмове опитування.

Тестування15
Всього
57
Викладач ___________________ _______________Білас А.А._________________

підпис прізвище, ініціали"_____” __________________ 200___ р.
6. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА 20__-20__ Н.Р.
У робочу програму вносяться такі зміни:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміни і доповнення до робочої програми розглянуті і схвалені на засіданні кафедри (протокол № __ від «__» ____________ 200__ р.).

Завідувач кафедрою ___________________ ________________________________

підпис прізвище, ініціали"____” __________________ 200___ р.


Каталог: depart -> andrii.bilas -> resource -> file
depart -> Методичні вказівки до семінарських занять підготовлені з урахуванням вимог Болонської декларації, у відповідності до «Галузевого стандарту вищої освіти»
depart -> Інформаційне суспільство
depart -> Тема. Вступ
depart -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> 1. Опис навчальної дисципліни

Скачати 136.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка