Програма навчальної дисципліни основи підприємницької діяльності галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 ПсихологіяСкачати 248.25 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір248.25 Kb.
ТипПрограма
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки 6.030102 Психологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні наукиНормативна

Напрям підготовки

6.030102 ПсихологіяМодулів (у формі контрольної роботи) – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: есе на обрану тематику

Триместр

Загальна кількість годин – 90 год.

11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,5 год.

самостійної роботи студента – 5,2 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

16 год.

2 год.

Лабораторні

год.

Самостійна робота

54 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: модуль


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40/60


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення курсу – формування системи базових знань у сфері підприємництва, розуміння концептуальних завдань функціонування підприємств різних типів в сучасних умовах, набуття вмінь та навичок здійснення підприємницької діяльності.

Завдання вивчення курсу – опанування основних понять і категорій підприємницької діяльності, функцій підприємництва; набуття практичних навичок використання базових інструментів здійснення підприємницької діяльності; формування вмінь творчого пошуку резервів підвищення ефективності системи управління підприємствами.

Предмет: виробничі відносини між різними суб’єктами підприємницької діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: сутність і форми підприємницької діяльності, механізм і витрати при створенні фірми, функції і правила поведінки бізнесмена, принципи і сутність господарських рішень, що приймаються в підприємницькій діяльності, порядок ліцензування певних видів підприємництва та ін.

уміти: обрати вид підприємницької діяльності і обрахувати витрати на створення фірми; підготовити документи і зареєструвати фірму певної організаційно-правової форми; укласти угоду (договір); розробляти заходи щодо прийняття ефективних господарських рішень.
3. Програма навчальної дисципліни

Лекційний курс – 20 год.

Змістовний модуль 1. Сутність та методологічні основи підприємницької діяльності.

Тема 1. Теоретичні аспекти дослідження сутності підприємництва

 1. Суть підприємництва: предмет, методи, функції

 2. Основи виникнення і розвитку підприємництва

 3. Підприємницька ідея та механізм її втілення
 1. Тема 2. Технологія створення підприємства


 1. Джерела створення власного бізнесу

 2. Характеристика суб’єктів підприємницької діяльності

 3. Загальні засади формування системи оподаткування підприємництва

 4. Обмеження підприємництва

 5. Припинення діяльності підприємства

Тема 3. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві

 1. Сутність та основні поняття договірних взаємовідносин

 2. Суть і структура договорів

 3. Особливості окремих видів договорів

Тема 4. Відповідальність у сфері підприємництва

 1. Правові аспекти підприємницької відповідальності

 2. Характеристика окремих видів юридичної у сфері підприємництва

 3. Соціально-етична відповідальність у бізнесі

Тема 5. Підприємницький успіх і культура бізнесу

 1. Психологія та етика підприємництва

 2. Культура підприємницької діяльності.

 3. Етичний кодекс бізнесмена. Імідж. Етикет в бізнесі та його складові.

 4. Особисті характеристики підприємця як основа успіху бізнесу

Змістовний модуль 2. Особливості підприємницької діяльності реального бізнесу.

Тема 6. Застосування комплексу маркетингу у підприємницькій діяльності

 1. Маркетингова діяльність на підприємстві

 2. Товарна політика підприємництва

 3. Цінова політика на підприємстві

 4. Збутова політика комерційного підприємства

 5. Управління комунікативною політикою підприємства

Тема 7. Комерційне підприємництво у сфері роздрібної торгівлі

 1. Сучасні формати роздрібного бізнесу

 2. Розвиток роздрібної торгівлі в Україні

 3. Зарубіжний досвід роздрібної торгівлі

 4. Дрібнороздрібне підприємництво

Тема 8. Основи бізнес-плану у підприємницькій діяльності

 1. Сутність та особливості бізнес-планування

 2. Технологія складання бізнес-плану

 3. Характеристика структури бізнес-плану

Тема 9. Фінансова діяльність підприємства і фінансове обслуговування бізнесу

 1. Фінансове середовище підприємства.

 2. Підприємство та банки. Кредитування підприємницької діяльності.

 3. Основні фінансові документи.

 4. Планування, управління та аналіз фінансового стану. Фінансові показники.

Тема 10. Трудовий колектив та управління персоналом

 1. Поняття трудового колективу та персоналу. Трудове законодавство.

 2. Кадрова служба. Форми найму на роботу.

 3. Підготовка і перепідготовка кадрів.

 4. Нормування праці. Організація оплати праці. Стимулювання праці.

4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

денна форма

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

1

2

3

4

5

7

Змістовий модуль 1. Сутність та методологічні основи підприємницької діяльності

1.

Теоретичні аспекти дослідження сутності підприємництва

8

2

1

5

2.

Технологія створення підприємства

8

2

1

5

3.

Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві

10

2

2

6

4.

Відповідальність у сфері підприємництва

8

2

1

5

5.

Підприємницький успіх і культура бізнесу

8

2

1

5

Змістовний модуль 2. Особливості підприємницької діяльності реального бізнесу

7.

Застосування комплексу маркетингу у підприємницькій діяльності

10

2

2

6

8.

Комерційне підприємництво у сфері роздрібної торгівлі

10

2

2

6

9.

Основи бізнес-плану у підприємницькій діяльності

9

2

2

5

10.

Фінансова діяльність підприємства і фінансове обслуговування бізнесу

10

2

2

6

11.

Трудовий колектив та управління персоналом

9

2

2

5
Всього

90

20

16

54


5. Теми семінарських занять16 год.

Модуль 1. Сутність та методологічні основи підприємницької діяльності

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Сутність підприємництва та технологія створення підприємств

 1. Суть підприємництва: предмет, методи, функції

 2. Основи розвитку підприємництва.

 3. Характеристика суб’єктів підприємницької діяльності

 4. Особливості заснування власної справи. Обмеження та припинення діяльності підприємства

Основні поняття: підприємницька діяльність, підприємництво, суб’єкт підприємницької діяльності, товариство з обмеженою відповідальністю, відкрите акціонерне товариство.

Контрольні питання:

1. Назвіть функції підприємництва?

2. В чому відмінність між поняттями «бізнес» і «підприємництво»?

3. Які є форми припинення діяльності підприємства?


Семінарське заняття 2.

Тема 2. Договірні взаємовідносини в підприємництві.

 1. Сутність договірних взаємовідносин.

 2. Особливості окремих видів договорів

Основні поняття: договірні взаємовідносини, договір, договір поставки товарів, договір купівлі-продажу, договір консигнації, договір франчайзингу, зовнішньоекономічний контракт.

Контрольні питання:

1. Назвіть особливості договору купівлі-продажу?

2. Яка інформація міститься у преамбулі договору?

3. В чому особливості зовнішньоекономічного контракту?


Семінарське заняття 3.

Тема 3. Відповідальність у сфері підприємництва та культура бізнесу.

 1. Правові аспекти підприємницької відповідальності

 2. Характеристика окремих видів юридичної відповідальності у сфері підприємництва

 1. Психологія та етика підприємництва

 2. Культура підприємницької діяльності.

Основні поняття: система оподаткування, підприємницька відповідальність, етика, етикет, імідж, успіх..

Контрольні питання:

1. Назвіть основні положення етичного кодексу бізнесмена?

2. Як формується імідж підприємства?

3. Назвіть особливості етикету бізнесу різних країн?

4. Які основні складові успіху підприємця?
Модуль 2. Особливості підприємницької діяльності реального бізнесу

Семінарське заняття 4.

Тема 4. Застосування комплексу маркетингу у підприємницькій діяльності


 1. Маркетингова діяльність на підприємстві

 2. Товарна та цінова політика підприємництва

 3. Збутова політика комерційного підприємства

 4. Управління комунікативною політикою підприємства

Основні поняття: маркетинг, комплекс маркетингу, товарна політика, цінова політика, комунікативна політика, збутова політика, реклама, товар, логістика.

Контрольні питання:

1. Дайте сучасне визначення поняття маркетинг?

2. Що таке товар з точки зору маркетингу?

3. Назвіть основні етапи збутової політики підприємства?

4. Які види реклами Ви можете назвати?
Семінарське заняття 5.

Тема 5. Комерційне підприємництво у сфері роздрібної торгівлі


 1. Сучасні формати роздрібного бізнесу

 2. Розвиток роздрібної торгівлі в Україні

 3. Зарубіжний досвід роздрібної торгівлі

 4. Дрібнороздрібне підприємництво

Основні поняття: роздрібна торгівля, магазин, універмаг, супермаркет, торговий дім, торговий центр, торговельна мережа.

Контрольні питання:

1. Назвіть новітні формати роздрібної торгівлі?

2. Які тенденції у вітчизняній роздрібній торгівлі переважають?

3. В чому особливості роздрібної торгівлі зарубіжних країн?


Семінарське заняття 6.

Тема 6. Бізнес-план у підприємницькій діяльності та шляхи підвищення її ефективності

 1. Сутність, особливості бізнес-планування та характеристика структури бізнес-плану

 2. Класифікація напрямків розвитку підприємництва

 3. Характеристика основних форм розвитку малого підприємництва

 4. Забезпечення конкурентоспроможності товарів

Основні поняття: бізнес-план, резюме, маркетингова програма, фінансовий план, ризик, конкуренція, конкурентоспроможність, інтенсивне виробництво, екстенсивне виробництво.

Контрольні питання:

1. Які складові бізнес-плану є обов’язковими для їх розробки?

2. Дайте визначення поняття конкурентоспроможність?

3. Тенденції малого бізнесу України?


Семінарське заняття 7.

Тема 7. Фінансова діяльність підприємства і управління персоналом.

 1. Підприємство та банки. Кредитування підприємницької діяльності.

 2. Основні фінансові документи та фінансові показники.

 3. Нормування та організація оплати праці..

Основні поняття: банківське обслуговування, кредит, фінансова звітність, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, норма праці.

Контрольні питання:

1. Які основні умови отримання банківського кредиту для підприємців?

2. Які фінансові показники використовують для аналізу результатів діяльності підприємства?

3. Основні норми праці вітчизняного законодавства?


Семінарське заняття 8.

Тема 8: Застосування основних положень підприємницької діяльності в сучасній економіці.

Написання підсумкової модульної роботи.


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теоретичні аспекти дослідження сутності підприємництва

5

2

Технологія створення підприємства

5

3

Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємництві

6

4

Відповідальність у сфері підприємництва

5

5

Підприємницький успіх і культура бізнесу

5

6

Застосування комплексу маркетингу у підприємницькій діяльності

6

7

Комерційне підприємництво у сфері роздрібної торгівлі

6

8

Основи бізнес-плану у підприємницькій діяльності

5

9

Фінансова діяльність підприємства і фінансове обслуговування бізнесу

6

10

Трудовий колектив та управління персоналом

5
Разом

54

Перелік питань для самостійної роботи:

Змістовий модуль 1. Сутність та методологічні основи підприємницької діяльності

 1. Генезис та сутність підприємництва.

 2. Принципи здійснення, форми та моделі підприємницької діяльності.

 3. Соціально-економічна роль і значення підприємництва у структурі ринкової економіки.

 4. Типи професійної підприємницької діяльності, їхні особливості та сфери реалізації.

 5. Виробнича підприємницька діяльність.

 6. Посередницька підприємницька діяльність.

 7. Підприємництво у фінансовій сфері.

 8. Середовище і передумови активізації підприємництва

 9. Загальна характеристика та особливості малого підприємництва.

 10. Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до категорії малих.

 11. Місце та економічна роль малого бізнесу у структурі ринкової економіки.

 12. Тенденції, особливості та проблеми розвитку малого бізнесу в Україні.

 13. Підприємницька ідея, її джерела та методи пошуку.

 14. Вибір типу та організаційно-правової форми підприємства.

 15. Технологія створення нового підприємства.

 16. Ліцензування підприємницької діяльності

 17. Сутність підприємницького капіталу та його форми.

 18. Порядок формування початкового підприємницького капіталу.

 19. Особливості формування підприємницького капіталу в перехідний до ринкових відносин період.

 20. Обґрунтування ефективних способів формування початкового капіталу.

Змістовий модуль 2. Особливості підприємницької діяльності реального бізнесу

 1. Характеристика інвестиційної діяльності підприємства.

 2. Формування інвестицій і фінансування капіталу.

 3. Інвестиційна привабливість ієрархічно відокремлених суб’єк­тів господарювання.

 4. Організація договірних взаємовідносин у бізнесі.

 5. Формування умов договору підприємцем.

 6. Напрямки і форми співробітництва партнерів

 7. Характеристика та організація підприємницького успіху.

 8. Професійна культура бізнесової діяльності.

 9. Основи підприємницького діловодства.

 10. Складові ділової етики підприємця.

 11. Методичні основи аналітичної оцінки ефективності підприємництва.

 12. Порядок формування та обчислення показників ефективності підприємницької діяльності.

 13. Визначення ефективності створення та діяльності спільних виробничих підприємств.

 14. Методи й форми активізації та вдосконалення підприємництва.

 15. Напрямки підвищення ефективності інноваційно-інвести­ційної діяльності та рівня конкурентоспроможності продукції підприємства.

 16. Оптимізація поточних витрат і розмірів виробничих підприємств.

7. Іспитові питання

 1. Суть підприємництва: предмет, методи, функції

 2. Основи виникнення і розвитку підприємництва

 3. Підприємницька ідея та механізм її втілення

 4. Джерела створення власного бізнесу

 5. Характеристика суб’єктів підприємницької діяльності

 6. Загальні засади формування системи оподаткування підприємництва

 7. Обмеження підприємництва

 8. Припинення діяльності підприємства

 9. Сутність та основні поняття договірних взаємовідносин

 10. Суть і структура договорів

 11. Особливості окремих видів договорів

 12. Правові аспекти підприємницької відповідальності

 13. Характеристика окремих видів юридичної у сфері підприємництва

 14. Соціально-етична відповідальність у бізнесі

 15. Психологія та етика підприємництва

 16. Культура підприємницької діяльності.

 17. Етичний кодекс бізнесмена. Імідж. Етикет в бізнесі та його складові.

 18. Особисті характеристики підприємця як основа успіху бізнесу

 19. Маркетингова діяльність на підприємстві

 20. Товарна політика підприємництва

 21. Цінова політика на підприємстві

 22. Збутова політика комерційного підприємства

 23. Управління комунікативною політикою підприємства

 24. Сучасні формати роздрібного бізнесу

 25. Розвиток роздрібної торгівлі в Україні

 26. Зарубіжний досвід роздрібної торгівлі

 27. Дрібнороздрібне підприємництво

 28. Сутність та особливості бізнес-планування

 29. Технологія складання бізнес-плану

 30. Характеристика структури бізнес-плану

 31. Фінансове середовище підприємства.

 32. Підприємство та банки. Кредитування підприємницької діяльності.

 33. Основні фінансові документи.

 34. Планування, управління та аналіз фінансового стану. Фінансові показники.

 35. Поняття трудового колективу та персоналу. Трудове законодавство.

 36. Кадрова служба. Форми найму на роботу.

 37. Підготовка і перепідготовка кадрів.

 38. Нормування праці. Організація оплати праці. Стимулювання праці.

8. Індивідуальні завдання

Написати реферат на одну із запропонованих нище тем. Вимоги до оформлення довгострокового завдання: тему реферату обирати за останньою цифрою номера залікової книжки, реферат повинен містити титульну сторінку, зміст, вступ, виклад матеріалу, висновки, список використаних джерел, обсяг реферату не повинен перевищувати 15 друкованих сторінок, шрифт - Times New Roman №14; інтервал між рядками 1,5.

Виконану роботу здати викладачеві на першому занятті після тижня самостійної роботи.


 1. Підприємництво в стратегії ринкової трансформації економіки України.

 2. Підприємництво та його роль у формуванні ринкової економіки.

 3. Організаційні структури бізнесу в Україні, їхні переваги та недоліки.

 4. Аналітичне оцінювання стану й тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні.

 5. Місце і роль спільних підприємств у розвитку міжнародного бізнесу.

 6. Державна підтримка малого підприємництва: світовий досвід і Україна.

 7. Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності.

 8. Особливості становлення та розвитку малого підприємництва в Україні.

 9. Пріоритетні напрямки розвитку підприємництва в Україні.

 10. Культура та ділова етика в підприємництві.


Завдання для студентів,

які навчаються за індивідуальним планом

 1. Бути присутнім при здачі кожного теоретичного модуля.

 2. Виконати довгострокове практичне завдання.


9. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Основи підприємницької діяльності» викладачем використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання.


10. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни «Основи менеджменту» викладачем використовуються наступні методи контролю:

а) виконання контрольної роботи;

б) виконання та захист довгострокового завдання;

в) модуль.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (модуль)

Сума

30

100

Т1

лекції
Т10 лекції

Т1Т7

Т11

контрольнаТ11

захист


0,5

0,5

0,5

5

5

5

20

10

5

35

30

30

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.

На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:


 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

зараховано83-90,9

В

добре

76-82,9

С

68-75,9

D

задовільно

61-67,9

Е

21-60,9

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-21

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи менеджменту».13. Рекомендована література

Базова

1. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 280 с.

2. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 780 с.

Допоміжна

1. Господарський Кодекс України. Закон України. № 436 - ІV від 16.01.2003 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

2. Про акціонерні товариства. Закон України № 639-VI від 31.10.2008 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

3. Про господарські товариства. Закон України № 1576-12 від 19.09.1991 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

4. Про державну підтримку малого підприємництва. Закон України № 2063-III від 19.10.2000 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців. Закон України № 755-ІV от 15.05.2003 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

6. Про захист економічної конкуренції. Закон України № 2210-III від 11.01.2001р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

7. Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України № 1775-III від 01.06.2000 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

8. Про інститути спільного інвестування (пайові і корпоративні інвестиційні фонди). Закон України № 2299-3 від 15.03.2001 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

9. Про банки і банківську діяльність. Закон України № 2121-III від 07.12.2000 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

10. Цивільний Кодекс України. Закон України № 435 - IV від 16.01.2003 р. - Режим доступу: www. zakon. rada.qov.ua.

11. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 437 с.

12. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2006. – 160с.

13. Мельник В.М., ГрицаєнкоІ.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К. Кондор, 2003. – 160 с.

14. Лаврененко В.В., Деревянко О.Г., Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005. – 197 с.

15. Підприємництво: крок за кроком. – Донецьк, 2004. – 320 с.16. Цигилик І.І., Криховецька З.М., Паневник Т.М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. К.:ЦУЛ, 2007.- 224 с.

14. Інформаційні ресурси

 1. www.cul.com.ua

 2. www.rada.gov.ua

 3. www.training.net

 4. www.twirpx.com

 5. www.ukrjob.net

 6. www.ukrstat.gov.ua


Каталог: doc
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
doc -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
doc -> Основні вимоги до реферату
doc -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
doc -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
doc -> Правила прийому на навчання до аспірантури Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
doc -> Положення про аспірантуру Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського І загальні положення
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено

Скачати 248.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка