Програма навчальної дисципліни "Основи та фундаменти транспортних споруд"


Система менеджменту якості РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАСторінка2/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.6 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

" Основи та фундаменти транспортних споруд"

(за кредитно-модульною системою)

Галузь знань: 0601 "Будівництво та архітектура"

Напрям підготовки: 6.060101 " Будівництво "

Курс – 4 Семестр – 8
Лекції – 36 Екзамен – 8семестр

Практичні заняття – 24

Самостійна робота – 48

Усього (годин/кредитів ECTS) – 108/3


Домашнє завдання (1) – 8 семестр

РГР(1) – 8 семестр

Індекс Р5-6.060101-2/11-4.6
СМЯ НАУ РНП 10.01.01-01-2011

Робоча навчальна програма дисципліни "Основи та фундаменти транспортних споруд" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-5-6.060101-2/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.060101 "Будівництво", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н5-6.060101-2/11-4.6, затвердженої ректором «___» ____ 2011 р., "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробили

професор кафедри реконструкції

аеропортів та автошляхів_____________________________ В.Першаков

асистент кафедри реконструкції

аеропортів та автошляхів_____________________________ О.Сєрова

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.060101 "Будівництво " (спеціальність 7/8.06010105 "Автомобільні дороги та аеродроми") – кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, протокол № 12 від 01. 03. 2011 р.

Завідувач кафедри _________________________________А.Бєлятинський

Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради інституту аеропортів, протокол №10 від 16. 03. 2011р.


Голова НМРР _____________________________________А.Бєлятинський


УЗГОДЖЕНО


Директор ІАП
_______________ О.Чемакіна


"____"____________2011 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник
ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг.....................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Домашнє завдання……..............................................................................

2.2.3.2 Розрахунково-графічна робота...............................................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

56

8

88

10

1011

12

1212

13

13


15

16

1617

22Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Знання і навики, які формує дисципліна, необхідні фахівцям щодо визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів, що складають геологічний розріз будівельного майданчику; аналізу і прогнозу поведінки основи під споруду під час її будівництва або експлуатації; вибору оптимального типу фундаменту в будь яких умовах та його всебічного розрахунку, конструювання та улаштування; технічної експлуатації споруд; штучного зміцнення основи чи існуючого фундаменту; розуміння методів проектування основ та фундаментів транспортних споруд.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Основною метою дисципліни “Основи та фундаменти транспортних споруд”, яка відноситься до основних фахових дисциплін для інженера-будівельника, полягає у формуванні у майбутніх будівельників та експлуатаційників автомобільних доріг та аеродромів глибоких і всебічних знань щодо ґрунтів як основи, матеріалів та конструкцій споруд; методів визначення фізико-механічних властивостей основ та їх штучного поліпшення; ефективних конструкцій та прогресивних методів проектування, зведення й реконструкції фундаментів під будівлі та споруди.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Дана дисципліна складається з двох взаємопов’язаних частин, визначаючих її назву. Перша частина — проектування основ та фундаментів мілкого закладання — вивчає загальні принципи розрахунку та конструювання основ та фундаментів мілкого закладання. Її основним завданням є якісна та кількісна оцінка впливу зовнішніх дій на ґрунтову основу під спорудами. Вона розглядає механічні властивості, напружений стан, деформації, умови міцності ґрунтів при їх навантаженні, питання тиску ґрунтів на огорожі та характер спільної роботи основи та споруди. Перша частина, спираючись на суміжні дисципліни, служить теоретичною та практичною основою для проектування огорож, аеродромних і шляхових покрить, а також фундаментобудування транспортних споруд. Друга частина — проектування основ та пальових фундаментів — є також важливої у інженерній практиці частини дисципліни. Вона разом з попередньою призначена сформувати повну область інженерного світогляду майбутніх вишукувачів, проектувальників, будівельників і експлуатаційників транспортних споруд. Мова йде про розрахунки та улаштування пальових фундаментів та фундаментів глибокого закладання, штучних основ та будівництво на структурно-нестійких ґрунтах; перспективні напрями розвитку методів розрахунку основ та фундаментів; загальні методи рішення інженерних та наукових задач на ПЕОМ в середовищі сучасних систем автоматизованого проектування.1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

класифікацію, природу міцності та деформативності ґрунтів, основні закономірності їх поведінки під навантаженнями; принципи спільної роботи основ та фундаментів; сучасні методи інженерних розрахунків і оптимальну область їх практичного застосування; види штучних основ, типи та конструкції фундаментів, характер їх роботи, особливості влаштування, основні переваги, недоліки та оптимальну область використання; розрахунки граничного опору основ; фундаментів глибокого закладання; принципи будівництва на структурно-нестійких ґрунтах; основні методики дослідження у галузі фундаментобудування; шляхи підвищення ефективності конструкцій фундаментів, використання наявних засобів і нових будівельних матеріалів, перспективних напрямів розвитку методів розрахунку основ та фундаментів загальні методи рішення інженерних та наукових задач на ПЕОМ в середовищі сучасних систем автоматизованого проектування.Вміти:

визначати механічні характеристики ґрунтів і напруження, виникаючі у товщі основ; розрахувати деформацію основ та тиск ґрунтів на огорожі, аналізувати інженерно-геологічні умови будівництва з метою вибору оптимального способу фундаментобудування; вибирати необхідний метод підсилення фундаментів та укріплення основ при вирішенні питань з реконструкції споруд; грамотно проектувати основи та фундаменти, використовуючи сучасні методи розрахунку за чинними нормами, і оформлювати комплексну технічну документацію; володіти основами роботи з сучасними інформаційними системами автоматизованого проектування; самостійно розбиратись у питаннях, не охоплюваних даною програмою, та у тих, що з’являються у нормах в міру розвитку їх вмісту.1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з 2 навчальних модулів.1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „Проектування основ та фундаментів мілкого закладання” студент повинен:

Знати:

 • загальні принципи проектування фундаментів мілкого закладання;

 • розподіл напружень в масиві ґрунту;

 • характер деформації основ та розвиток нерівномірних осідань споруд;

 • принципи сумісної роботи основи і споруди;

 • загальні принципи проектування основ та фундаментів за граничними станами;

 • класифікацію фундаментів мілкого закладання;

— методи розрахунків фундаментів мілкого закладання;

 • принципи вибору глибини закладання фундаменту;

 • алгоритми розрахунку осідання фундаментів;

 • принципи проектування гнучких фундаментів;

 • методи аналізу стійкості відкосив та розрахунку тиску ґрунту на підпірні стіни.

Вміти:

 • аналізувати фізико-механічні характеристики ґрунтів;

 • визначати напруження в масиві ґрунту;

 • оцінювати деформацію основ та можливий розвиток нерівномірних осідань споруд;

 • проектувати основи та фундаменти за граничними станами;

 • назначати глибину закладання фундаменту;

 • розраховувати та конструювати фундаменти мілкого закладання;

— розраховувати осідання фундаментів мілкого закладання.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Проектування основ та пальових фундаментів” студент повинен:

Знати:

 • загальні принципи проектування пальових фундаментів;

 • розподіл напружень та деформацій в масиві ґрунту;

 • класифікацію паль та пальових фундаментів;

 • принципи визначення несучої здатності паль;

 • методи розрахунку основ та пальових фундаментів;

 • особливості проектування пальових фундаментів;

 • методи розрахунку осідання пальових фундаментів з урахуванням нелінійної роботи;

 • принципи проектування фундаментів глибокого закладання;

 • особливості проектування фундаментів на структурно-нестійких ґрунтах та при динамічних навантаженнях;

 • улаштування штучних основ та конструктивні заходи з покращення основ;

 • застосування систем автоматизованого проектування основ та фундаментів.

Вміти:

 • визначати розподіл напружень та деформацій в масиві ґрунту;

 • визначати несучу здатність паль;

 • розраховувати та конструювати пальові фундаменти;

 • розраховувати осідання пальових фундаментів;

 • проектувати фундаменти на структурно-нестійких ґрунтах та при динамічних навантаженнях;

 • вирішувати інженерні та наукові задачі на ПЕОМ в середовищі сучасних систем автоматизованого проектування.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 „Проектування основи і фундаментів” (розрахунково-графічна робота ) студент повинен:

Знати:

класифікацію, природу міцності та деформативності ґрунтів, основні закономірності їх поведінки під навантаженнями; принципи спільної роботи основ та фундаментів; сучасні методи інженерних розрахунків і оптимальну область їх практичного застосування; види штучних основ, типи та конструкції фундаментів, характер їх роботи, особливості влаштування, основні переваги, недоліки та оптимальну область використання; загальні методи рішення інженерних та наукових задач на ПЕОМ в середовищі сучасних систем автоматизованого проектування.Вміти:

аналізувати механічні характеристики ґрунтів і напруження, що виникають у товщі основ; розрахувати деформацію основ та тиск ґрунтів на огорожі, аналізувати інженерно-геологічні умови будівництва з метою вибору оптимального способу фундаментобудування; вибирати необхідний метод підсилення фундаментів та укріплення основ при вирішенні питань з реконструкції споруд; грамотно проектувати основи та фундаменти, використовуючи сучасні методи розрахунку за чинними нормами, і оформлювати комплексну технічну документацію; володіти основами роботи з сучасними інформаційними системами автоматизованого проектування.1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Для вивчення цієї дисципліни студентам необхідне опанування таких дисциплін:

вищої математики, хімії, інженерної графіки, теоретичної механіки, опору матеріалів, основ теорії пружності та пластичності, інформатики, інженерної геодезії, будівельного матеріалознавства, будівельної механіки, інженерної геології і основ механіки ґрунтів, архітектури будівель і споруд, технічної механіки рідини і газу, виробничої бази будівництва, технології будівельного виробництва, будівельних конструкцій (особливо – залізобетонних), штучних споруд на дорогах і аеродромах.

Сама дисципліна у повному обсязі на рівнях засвоєння знань і сформованості умінь, вказаних у підрозділі 1.4, потрібна для вивчення економіки будівництва, транспорту і шляхів сполучення, організації та технології будівництва та експлуатації транспортних споруд, організації будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів.

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни, будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця, у дипломному проектуванні та в подальшій інженерній та науковій роботі.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Прак-тичні

СРС

1

2

3

4

5

6

8 семестр

Модуль №1 "Проектування основ та фундаментів мілкого закладання"

1.1

Загальні принципи проектування фундаментів мілкого закладання

3

2

-

1

1.2

Визначення та розподіл напружень в масиві ґрунту. Деформація основ та розвиток нерівномірних осідань споруд

3

2

-

1

1.3

Сумісна робота основи і споруди

3

2

-

1

1.4

Проектування основ та фундаментів за граничними станами

6

2

2

2

1.5

Класифікація фундаментів та вибір глибини закладання фундаменту

6

2

2

2

1.6

Розрахунок основ і фундаментів мілкого закладання

9

2

4

3

1.7

Деформації основи та розрахунок осідання фундаментів

6

2

2

2

1.8

Проектування гнучких фундаментів

3

2

-

1

1.9

Стійкість відкосив. Тиск ґрунту на підпірні стіни

3

2

-

1

1.10

Домашнє завдання №1

8

-

-

8
Модульна контрольна робота №1

3

-

2

1

Усього за модулем №1

53

18

12

23
1

2

3

4

5

6

Модуль №2 "Проектування основ та пальових фундаментів"

2.1

Загальні принципи проектування пальових фундаментів. Визначення та розподіл напружень та деформацій в масиві ґрунту

3

2

-

1

2.2

Класифікація паль та пальових фундаментів

3

2

-

1

2.3

Визначення несучої здатності паль

6

2

2

2

2.4

Розрахунок основ та пальових фундаментів

6

2

2

2

2.5

Особливості проектування пальових фундаментів

6

2

2

2

2.6

Розрахунок осідання пальових фундаментів з урахуванням нелінійної роботи

6

2

2

2

2.7

Фундаменти глибокого закладання

6

2

2

2

2.8

Фундаменти на структурно нестійких ґрунтах, при динамічних навантаженнях. Сейсмостійкість фундаментів

3

2

-

1

2.9

Штучні основи та конструктивні заходи з покращення основ. Системи автоматизованого проектування основ та фундаментів

3

2

-

1

2.10

Розрахункова-графічна робота №1

10

-

-

10
Модульна контрольна робота №2

3

-

2

1

Усього за модулем №2

55

18

12

25

Усього за 8 семестр

108

36

24

48

Усього за навчальною дисципліною

108

36

24

48


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка