Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016Скачати 114.86 Kb.
Дата конвертації15.02.2017
Розмір114.86 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти

Кафедра початкової та дошкільної освітиІсторія дошкільної педагогіки

Програма


навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта»

2016


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кафедра початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Лах М.Р.

Обговорено та рекомендовано до затвердження кафедрою початкової та дошкільної освіти

“____”________________2016 року, протокол № ___
Завідувач кафедри _________________ проф. Мачинська Н.І.
Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти

Протокол від “____”________________2016 р., № ___


Голова Вченої ради __________________ доц. Герцюк Д.Д.


 1. Мета і завдання навчальної дисципліни

Навчальна програма курсу «Історія дошкільної педагогіки» розроблена для студентів IV курсу факультету педагогічної освіти.Мета курсу – формування у студентів професійної компетентності щодо актуалізації та впровадження в практику сучасного дошкільного виховання позитивного досвіду педагогів минулого.

Завдання курсу:

 • формування у студентів системи поглядів на історію педагогічної думки і освіти, громадського дошкільного виховання в Україні, зарубіжних країнах;

 • формування здатності до об’єктивного аналізу історико-педагогічних явищ, окремих педагогічних систем;

 • розвиток уміння педагогічного прогнозування, самостійності та критичності мислення;

 • виховання у студентів почуття патріотизму, пошани до педагогічної спадщини свого та інших народів; усвідомлення значимості педагогіки в розвитку суспільства, ролі обраної професії і власного професіоналізму у вихованні підростаючого покоління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 • тенденції й закономірності розвитку дошкільної педагогіки в різні історичні епохи;

 • розвиток педагогічної думки в педагогічних системах класиків зарубіжної та вітчизняної дошкільної педагогіки;

 • надбання світової педагогічної думки та педагогічних традицій суспільного дошкільного виховання в Україні;

 • сучасний стан розвитку педагогічної думки й суспільного дошкільного виховання в провідних зарубіжних країнах та Україні.

Студенти повинні вміти:

- оперувати педагогічними категоріями та розуміти їхній генезис;

- систематизувати та аналізувати процес розвитку історико-педагогічних явищ;

- інтегрувати найбільш значні досягнення педагогічної думки в практику сучасного дошкільного навчального закладу;

- об’єктивно оцінювати та критично ставитися до явищ та думок, які на даний час є обмеженими чи застарілими, не актуальними в нових умовах.

Вивчення бакалаврами навчальної дисципліни «Історія дошкільної педагогіки» завершується іспитом.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Становлення та розвиток дошкільного виховання у західноєвропейських країнах

Тема 1. Предмет і завдання історії педагогіки. Виховання у первісному суспільстві.

Предмет, завдання, джерела історії дошкільної педагогіки, її зв'язок з іншими науками. Основні теорії походження виховання. Особливості виховання на різних етапах розвитку первісного суспільстваСамостійна робота. Проаналізувати зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками.
Тема 2. Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці Стародавнього Світу.

Своєрідність організації змісту і методів виховання в стародавніх державах Сходу (Єгипет, Індія, Китай та ін.). Спартанська та Афінська система виховання. Сімейне і суспільне виховання в Стародавньому Римі. Давньогрецькі філософи (Платон, Демокріт, Арістотель) про виховання дітей дошкільного віку.

Освіта в епоху еллінізму. М. Ф. Квінтіліан про природовідповідне виховання, проблеми сімейного та суспільного виховання.

Самостійна робота. Скласти порівняльну таблицю Афінської та Спартанської системи виховання. Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості.
Тема 3. Розвиток ідей дошкільного виховання у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації.

Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху Середньовіччя. Педагогічна думка у Європі в епоху Відродження. Реформація. Єзуїтське виховання.Самостійна робота. Визначити провідні ідеї виховання епохи Відродження, їх авторів (матеріали оформити в таблиці).
Тема 4. Педагогічні погляди англійських і французьких просвітителів на виховання дітей дошкільного віку (XVIIXVIII ст.).

Педагогічна теорія Джона Локка. Погляди на виховання дітей з раннього віку, на гру, іграшку, працю. Джон Локк про фізичне, моральне, розумове виховання.

Педагогічні погляди французьких просвітителів. К. А. Гельвецій про фактори розвитку особистості: рівність здібностей, роль суспільного середовища і виховання в розвитку дітей.

Ж.-Ж. Руссо про природне і вільне виховання. Періодизація дитинства, зміст виховання за періодами. Погляди Руссо на фізичне, моральне, трудове, сенсорне і розумове виховання. Проблема сімейного й суспільного виховання.Самостійна робота. Зробити порівняльний аналіз поглядів Д. Локка і Ж.-Ж. Руссо на виховання дітей дошкільного віку (результати аналізу оформити в таблиці).

Тема 5. Розвиток педагогічної думки і суспільне дошкільне виховання дітей у Західній Європі в ХІХ – ХХ ст.

Педагогічна діяльність і теорія Йоганна-Генріха Песталоцці. Й.-Г. Песталоцці про сімейне дошкільне виховання. «Книга матерів» Песталоцці, її значення у розробці програми розвитку дитини.

Р. Оуен – засновник теорії суспільного дошкільного виховання. Р. Оуен про фізичне, моральне, розумове виховання дітей. Заклади для маленьких дітей у Нью-Ленарку. Вимоги до особистості виховательки.

Педагогічна теорія і практика дошкільного виховання Фрідріха Фребеля. Ф. Фребель – організатор перших дитячих садків у Німеччині. Розвиток Ф. Фребелем теорії суспільного дошкільного виховання. «Дарунки» для дітей Фребеля. Підготовка виховательок (садівниць). Книга «Дитячий садок» Фребеля.

Педагогічна система Марії Монтессорі. Теорія самовиховання і самонавчання. Основні принципи «методу М. Монтессорі».

Самостійна робота. Опрацювати книгу І. Д. Дичківської, Т. І. Поніманської «М. Монтессорі: теорія і технологія» (розд. 2 «Сучасники і послідовники М. Монтессорі» ст. 37-110) і занотувати думки щодо методу М. Монтессорі її сучасниць: С. Русової, О. Дорошенкової, Н. Лубенець (за вибором студента)

Опрацювати книгу Ф. Фребеля «Дитячий садок» і дати характеристику шести «дарункам» для ігор.


Змістовий модуль 2.

Історія вітчизняної дошкільної педагогіки

Тема 6. Виховання і педагогічна думка Київської Русі.

Виховання дітей у східних слов’ян. Виникнення й розвиток письма у східних слов’ян. Розвиток освіти в Київській Русі. Педагогічна думка Київської Русі.Самостійна робота. Дайте характеристику Козацькій системі виховання.
Тема 7. Педагогічна думка, освіта, становлення суспільного дошкільного виховання на теренах України в кінці ХІХ – ХХ ст.

Суспільно-педагогічний рух в Україні в кінці ХІХ ст. Перші заклади суспільного дошкільного виховання (Є. Чернишової, Марії і Софії Ліндфорс, К. Безменової).

Піднесення в галузі теорії і практики дошкільного виховання в Україні на початку ХХ ст. Діяльність педагогічних товариство сприяння дошкільному вихованню (Київське товариство народних дитячих садків, Фребелівське педагогічне товариство м. Києва та його інститут). Створення системи суспільного дошкільного виховання. Випуск журналу «Дошкільне виховання».

Педагогічні погляди та організаторська діяльність діячів суспільного дошкільного виховання початку ХХ ст. (Т. Лубенця, Н. Лубенець, К. Маєвської, С. Русової, І. Сікорського, К. Толмачевської, Е. Яновської та ін.)Самостійна робота. Підготувати повідомлення про підготовку педагогічних кадрів у Фребелівському інституті за матеріалами статті Н. Демяненко «Єдність теорії і практики. Психологічна підготовка вихователів у Фребелівському інституті» (Дошкільне виховання. – 1995. – № 3-4. – С. 24-25).
Тема 8. Національна система суспільного дошкільного виховання в Українській Народній Республіці (1917-1919рр.).

Політика уряду Української Народної Республіки в галузі освіти. Суспільне дошкільне виховання у роки УНР. Ідеї українського національного дитячого садка. Підготовка педагогічних кадрів. Сподвижники дошкільного виховання в УНР (К. О. Толмачевська, О. Я. Іконнікова, В. В. Зеньківський).Самостійна робота. Підготувати повідомлення щодо становлення національного дошкільного виховання в УНР за матеріалами статті І. Улюкаєвої «Початок відродження. Суспільне дошкільне виховання і підготовка педагогічних кадрів у роки УНР (1917-1919 рр.)» // Дошкільне виховання. – 1994. – № 1. – С. 12-13.
Тема 9. Дошкільне виховання і освіта в 20-30-ті роки.

Особливості української системи освіти. Суспільне дошкільне виховання у 20-30-ті роки. Зміст освітньо-виховної роботи у дитячих садках. Підготовка педагогічних кадрів для суспільного дошкільного виховання. Всеросійські з’їзди з дошкільного виховання (1921, 1924, 1926, 1928 рр.), їхній вплив на розвиток дошкільного виховання в Україні. Робоча книга для вихователів дитячих садків «Дошкільне виховання» (1927). Програми з дошкільного виховання (проект 1928, 1932, 1934 рр.).Самостійна робота. Опрацювати статтю І. Улюкаєвої «Ольга Дорошенко і книжка «Дитячий садок» (Дошкільне виховання. – 1999. – № 10. – С. 24-25. Провести історичні паралелі проблем суспільного дошкільного виховання 20-тих років і сьогодення.
Тема 10. Розвиток педагогічної теорії та суспільного дошкільного виховання в 50-80-ті роки.

Розбудова суспільного дошкільного виховання в повоєнні роки. Боротьба з дитячою бездоглядністю. Заходи уряду щодо розширення мережі дошкільних закладів. Типи дошкільних закладів: ясла, ясла – дитячий садок, дитячий садок – школа. Зміст освітньо-виховної роботи в дитячих садках. «Керівництво для вихователів дитячого садка» (1953). «Програмно-методичні вказівки для вихователя дитячого садка» (1955). «Програма виховання в дитячому садку» (1962). «Типова програма виховання і навчання в дитячому садку» (1984). «Програма виховання та навчання в дитячому садку» (1986). Підготовка педагогів дошкільного виховання в 50-80-х рр.Самостійна робота. Опрацювати книгу В. О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям» / Собр. Соч. – Т.3. – К. : Радянська школа, 1977. – С. 9-282. Висловити свої думки щодо організації освітньо-виховної роботи з дітьми шостого року життя.


 1. Методи навчання

– пояснювально-ілюстративний;

– репродуктивний;

– проблемний;

– частково-пошуковий (евристичний);

– дослідницький; • проведення лекцій і практичних занять із застосуванням наочних методів навчання (мультимедійних засобів, структурно-логічних схем, узагальнюючих таблиць);

 • словесні;

 • практичні.

4. Методи контролю
Семінарське заняття: комбіноване опитування, письмове опитування за індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним завданням, захист доповідей (рефератів), діалог.

Індивідуальна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка самостійної роботи.
5. Методичне забезпечення курсу


 1. Навчальна програма з дисципліни;

 2. Робоча програма з дисципліни;

 3. Опорні конспекти лекцій;

 4. Плани семінарських занять;

 5. Завдання та тематика індивідуальних робіт для студентів-заочників;

 6. Методичне забезпечення навчального процесу для студентів-заочників;

 7. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань.


6. Рекомендована література
Базова

 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. – К.: Либідь, 2006.

 2. Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки: навчально-методичний посібник / О.П. Демченко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432с.

 3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. поніманська. – К. : «Академвидав», 2006. – 456с.

 4. Салига Н. Історія дошкільної педагогіки : [навчально-методичний посібник до курсу] / Наталія Салига. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 120с.

 5. Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в україні: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. / І. Г. Улюкаєва. – Донецьк, 2008. – 231с.

 6. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки: Навчальний посібник / від упорядників З. Н. Борисової, В. У. Кузьменко. – К. : Вища школа, 2004. – 366с.


Допоміжна

 1. Дичківська І. М. Марія Монтессорі: теорія і технологія / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська. – К., 2006. – 306с.

 2. История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия: Учебное пособие / Сост. Н. Б. Мчелидзе и др. – 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1986. – 464 с., ил.

 3. Левківський М.В. Історія педагогіки : підручник / М.В.Левківський. – К. : Центр навч .літ-ри, 2003. – 360 с.

 4. Лузан П.Г. Історія педагогіки та освіти в Україні : навчальний посібник / П.Г. Лузан, О.В. Васюк, О.М. Бернова. – К. : НАУ, 2006. – 302 с.

 5. Макаренко А.С. Лекції про виховання детей / А.С.Макаренко. – К. : Рад. шк., 1948. – 91 с.

 6. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. – К. : Акта, 2012. – 537с.


Інтернет ресурси

 1. http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html – Історія педагогіки: курс лекцій


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни технології соціально-педагогічної роботи Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 114.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка