Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційногоСторінка1/14
Дата конвертації04.12.2016
Розмір2.72 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Акушерство та гінекологія

проект

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного

рівня «спеціаліст кваліфікації лікар» у вищих навчальних закладах IIIV рівнів акредитації (наказ МОЗ України № 749 від 19.10.2009)

напряму 1201 «Медицина»
спеціальності 7.12010001 “Лікувальна справа”

7.12010002 “Педіатрія”

7.12010003 “Медико-профілактична справа”

(шифр за ОПП 7.110101, 7.110104, 7.110105)РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Одеський національний медичний університетРОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: академік НАМН України, професор В.М.Запорожан, професор В.Г.Марічереда, доцент А.Г.Волянська (Одеський національний медичний університет), професор О.В. Кравченко (Буковинський державний медичний університет), професор В.В. Сімрок (Луганський державний медичний університет), професор Л.М. Маланчук (Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського), доцент Г.Д.Гордєєва, доцент О.А. Диндар (Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)
Обговорено на міжкафедральній нараді завідувачів профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України ІІІ - ІV рівнів акредитації (протокол № 2 від 21 травня 2015 р.)
Рецензенти:
Венцківський Б.М. – завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, з.д.н.т. України, доктор мед. наук, професор.
Маркін Л.Б. – завідувач кафедри акушерства та гінекології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, член-кореспондент НАМН України, доктор мед. наук, професор.
Бойчук А. В. – завідувач кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільского державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор мед. наук, професор.

ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «акушерство і гінекологія» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа» напряму підготовки 1201 «Медицина» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239. Програма розроблена на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затверджена наказом МОЗ України від 26 січня 2015 року № 47 для забезпечення реалізації у діяльності вищих навчальних закладів МОЗ України вимог абзацу третього частини другої статті 56 та частини сьомої розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту». Програма розроблена з урахуванням принципів доказової медицини і на підставі стандартів надання медичної допомоги в акушерстві і гінекології, затвердженими наказами МОЗ України. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка – протягом 5 років.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є «акушерство і гінекологія» Програма дисципліни «акушерство та гінекологія» структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів.

Лекції. Перевага віддається лекціям проблемним, оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом, під час якого в студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний компонент і загально-орієнтований етап оволодіння науковими знаннями. Посилюється роль лекцій в якісному управлінні самостійною роботою студентів.

Практичні заняття за кредитно-модульною системою організації навчального процесу проводяться в режимі ротації модулів клінічних дисциплін. Тривалість одного практичного заняття не менше 4 годин. За методикою організації вони є клінічними, спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних завдань.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей.

Перелік критеріїв надання акушерсько-гінекологічної допомоги регламентується відповідними протоколами за спеціальністю «акушерство і гінекологія» МОЗ України.

Засобами контролю є тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі; контроль виконання практичних навичок.

Самостійна робота студента – одна з організаційних форм навчання, що регламентується робочим навчальним планом і виконується студентом самостійно поза межами аудиторних занять. Можливі види самостійної роботи студентів: підготовка до практичного заняття та вивчення тем, що розглядаються лише в плані самостійної роботи студента, курація вагітної або гінекологічної хворої та написання історії хвороби, пошук та вивчення додаткової літератури, створення алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефератів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на практичних заняттях, чергування в клініці поза межами навчального часу. Організація самостійної роботи у відділеннях акушерського або гінекологічного стаціонару повинна забезпечуватися викладачами кафедри.

Індивідуальне завдання – форма організації навчання з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, тобто індивідуальне навчально-дослідне завдання.

Форми організації освітнього процесу та контролю з кожної навчальної дисципліни (підсумковий модульний контроль, екзамени, диференційовані заліки, заліки тощо) визначається самостійно ВНЗ МОЗ України за рішенням Вченої ради вищого навчального закладу.

Контроль засвоєння дисципліни здійснюється по його завершенню на підсумковому контрольному занятті (підсумковий модульний контроль, екзамен).

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Кафедри акушерства і гінекології мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15% розподілу часу в залежності від напрямків наукових досліджень, організаційних та діагностичних можливостей клінічних баз, але зобов’язані виконати в цілому обсяг вимог з навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» (IV-VІ курси) згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Міждисциплінарні зв’язки: акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, мікробіології, фармакології, клінічної генетики, внутрішніх професійних та інфекційних хвороб, хірургічних хвороб, гігієни, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я й інтегрується з цими дисциплінами.

Програма навчальної дисципліни складається з чотирьох модулів:

Модуль 1: Захворювання органів жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї.

Модуль 2: Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Модуль 3: Акушерство і гінекологія.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


  1. Метою викладання навчальної дисципліни «акушерство і гінекологія» є: придбання знань з фізіологічного та патологічного акушерства, консервативної та оперативної гінекології, засвоєння загальних принципів ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду, вміння аналізувати акушерську ситуацію та хірургічні ризики гінекологічної хворої, використовувати основні та додаткові методи дослідження, демонструвати вміння та навички згідно освітньо-професійної програми (ОПП).

  2. Основними завданнями вивчення дисципліни «акушерство і гінекологія»:

• Інтерпретувати клінічну анатомію жіночих статевих органів та фізіологію репродуктивної системи.

• Ставити попередній діагноз основних гінекологічних захворювань, планувати обстеження та тактику ведення хворої.

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних захворювань жіночої репродуктивної системи.

• Визначати фактори, що впливають на планування сім’ї та розробляти заходи, спрямовані на раціональне планування сім’ї.

• Планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду.

• Ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

• Виконувати необхідні медичні маніпуляції.

• Планувати та надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах в акушерстві і гінекології.  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- перебіг фізіологічної та патологічної вагітності, пологів та післяпологового періоду;

- сучасні стандарти надання допомоги при невідкладній акушерській та гінекологічній патології;

- питання планування сім’ї.вміти:

 • проводити гінекологічне дослідження, здійснювати забір матеріалу для цитологічного, гістологічного і бактеріологічного дослідження та вміти їх інтерпретувати;

 • встановлювати діагноз захворювання, проводити диференційну діагностику, терапію, профілактику та реабілітацію акушерських і гінекологічних хворих;

 • збирати та оцінювати акушерський та гінекологічний анамнез;

 • проводити зовнішнє та внутрішнє акушерське дослідження, оцінювати стан плода та новонародженого;

 • надавати невідкладну допомогу при акушерській та гінекологічній патології.

На вивчення навчальної дисципліни зі спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» відводиться 360 годин 12 кредитів ЄКТС.

На вивчення навчальної дисципліни зі спеціальності 7.12010002 «Педіатрія» відводиться 375 годин 12,5 кредитів ЄКТС.

На вивчення навчальної дисципліни зі спеціальності 7.12010003 «Медико-профілактична справа» відводиться 315 годин 10,5 кредитів ЄКТС.


 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


Структурування навчальної дисципліни «акушерство та гінекологія» на модулі та змістові модулі для студентів медичних факультетів, які навчаються за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа»
Модуль 1: Захворювання органів жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї.

Змістовий модуль 1. Ендокринні порушення жіночої статевої системи.

Змістовий модуль 2. Основи онкогінекології.

Змістовий модуль 3. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.

Змістовий модуль 4. Неплідний шлюб. Планування сім’ї.

Модуль 2: Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль 5. Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Змістовий модуль 6. Патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Модуль 3: Акушерство і гінекологія.

Змістовий модуль 7. Фізіологічне акушерство.

Змістовий модуль 8. Патологія вагітності та пологів.

Змістовий модуль 9. Перинатальна патологія.

Змістовий модуль 10. Патологічні стани репродуктивної системи у різні вікові періоди.

Змістовий модуль 11. Гінекологічні захворювання.

Змістовий модуль 12. Неплідність у шлюбі. Планування сім’ї.
Опис навчального плану з дисципліни «Акушерство та гінекологія» для студентів медичних факультетів, які навчаються за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа»


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Годин/

кредитів ЕСТS360/ 12

30

190

140

4-6
Модуль 1:

Змістових модулів 4105 год. / 3,5 кредити ЕСТS

20

40

45

4

Поточний та підсумковий

модульний контрольВсього за 4 рік навчання

105 год. / 3,5 кредити ЕСТS

20

40

45

4
Модуль 2:

Змістових модулів 2120 год. /

4,0 кредитів ЕСТS10

60

50

5

Поточний та підсумковий

модульний контрольВсього за 5 рік навчання

120 год. /

4,0 кредитів ЕСТS10

60

50

5
Модуль 3:

Змістових модулів 6135 год. / 4,5 кредитів ЕСТS
90

45

6

Поточний контроль та екзамен

Всього за 6 рік навчання

135 год. / 4,5 кредитів ЕСТS
90

45

6


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
МОДУЛЬ І. Захворювання органів жіночої репродуктивної системи. Планування сім'ї.
Змістовий модуль 1. Ендокринні порушення жіночої статевої системи.
Конкретні цілі:

 1. Інтерпретувати клінічну анатомію і фізіологію жіночих статевих органів.

 2. Визначати етіологічні та патогенетичні фактори, загальну симптоматологію гінекологічних захворювань, пов’язаних з ендокринними порушеннями.

 3. Оцінювати результати обстеження, ставити попередній діагноз гінекологічних захворювань, пов’язаних з ендокринними порушеннями, планувати тактику ведення хворої.

 4. Планувати та надавати невідкладну допомогу при аномальних маткових кровотечах.

 5. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.


Тема 1. Організація акушерсько-гінекологічної служби в Україні. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги.

Організація акушерської допомоги. Організація служби планування сім’ї: структура, завдання. Роль сімейного лікаря в профілактиці перинатальних захворювань і смертності.


Тема 2. Фізіологія жіночих статевих органів. Методи обстеження гінекологічних хворих. Загальна симптоматологія в гінекології.

Клінічна анатомія жіночих статевих органів. Фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевої системи. Особливості збирання спеціального гінекологічного анамнезу. Основні методи обстеження в гінекології: огляд зовнішніх статевих органів, дослідження за допомогою дзеркал, бімануальне обстеження. Додаткові методи обстеження в гінекології. Методи функціональної діагностики стану яєчників. Променеві методи діагностики в гінекології: МРТ, КТ, МСГ. Ультразвукові методи дослідження в гінекології. Інструментальні методи обстеження: зондування порожнини матки, вишкрібання порожнини матки, біопсія, пункція черевної порожнини через заднє склепіння. Ендоскопічні методи дослідження: кольпоскопія, гістероскопія, лапароскопія. Лабораторна діагностика: онкоцитологія, бактеріоскопія, бактеріологія, ІФА, ПЛР, патоморфологічне дослідження.

Загальна симптоматологія гінекологічних захворювань (біль, бєлі, розлади менструального циклу та кровотечі, неплідність, сексуальні розлади, розлади функції суміжних органів).
Тема 3. Нейроендокринна регуляція. Порушення функцій репродуктивної системи.

Класифікація порушень функції репродуктивної системи. Аменорея: класифікація, діагностика. Аномальні маткові кровотечі. Клініка, сучасні методи діагностики та принципи лікування.


Тема 4. Нейроендокринні синдроми в гінекології.

Нейроендокринні синдроми в гінекології: передменструальний, менопаузальний, синдром полікістозних яєчників, синдром Шихана, гіперандрогенія, гіперпролактінемія. Клініка, сучасні методи діагностики та принципи лікування.
Змістовий модуль 2. Основи онкогінекології.
Конкретні цілі:

 1. Класифікувати і аналізувати клінічну картину доброякісних, передракових та злоякісних захворювань жіночої статевої системи.

 2. Складати план обстеження з використанням сучасних методів діагностики, аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при доброякісних, передракових та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи та визначити попередній діагноз.

 3. Проводити диференціальну діагностику доброякісних, передракових та злоякісних захворювань жіночої статевої системи.

 4. Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при доброякісних, передракових та злоякісних захворюваннях жіночої статевої системи.

 5. Проводити профілактику доброякісних, передракових та злоякісних захворювань жіночої статевої системи.

 6. Виконувати необхідні медичні маніпуляції.


Тема 5. Доброякісні пухлини жіночих статевих органів. Ендометріоз.

Поняття кісти і пухлини яєчників. Кіста бартоліневої залози. Доброякісні пухлини яєчників: епітеліальні, пухлини строми статевого тяжа, ліпідно-кліткові пухлини, герміногенні пухлини. Пухлиноподібні утворення яєчників. Доброякісні пухлини матки Клініка, діагностика ускладнення, лікування, профілактика.

Ендометріоз Етіологія і патогенез. Класифікація. Діагностика. Клініка. Сучасні методи лікування. Медична реабілітація жінок з ендометріозом.
Тема 6. Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів. Злоякісні новоутворення геніталій. Трофобластичні захворювання.

Фонові та передракові захворювання зовнішніх статевих органів. Фонові та передракові захворювання шийки матки: класифікація. Гіперпластичні процеси ендометрія: етіологія, патогенез, класифікація, сучасні методи діагностики, тактика ведення та принципи лікування. Профілактика фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів.

Злоякісні новоутворювання зовнішніх жіночих статевих органів (рак вульви). Рак шийки матки. Рак тіла матки. Саркома матки. Рак яєчників. Рак маткової труби. Класифікація, клініка, діагностика, тактика ведення та принципи лікування.

Трофобластичні захворювання. Діагностика, тактика ведення та принципи лікування.


Змістовий модуль 3. Запальні захворювання жіночих статевих органів та гінекологічні захворювання, які потребують невідкладної допомоги.
Конкретні цілі:

 1. Виявляти ознаки запальних захворювань жіночої статевої системи.

 2. Складати план обстеження з використанням сучасних методів діагностики, аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при запальних захворюваннях жіночої статевої системи та визначити попередній діагноз.

 3. Поводити диференціальну діагностику невідкладних станів у гінекологічних хворих.

 4. Визначати тактику ведення при запальних захворюваннях жіночої статевої системи та гострій гінекологічній патології.

 5. Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції.


Тема 7. Запальні захворювання жіночих статевих органів.

Поняття мікробіоцинозу піхви. Етіологія, патогенез, класифікація запальних захворювань жіночих статевих органів. Запальні захворювання неспіцефічної (вульвіт, бартолініт, вагініт, ендоцервіцит, ендометрит, аднексит, параметрит, пельвіоперитоніт) та специфічної етіології. Туберкульоз.

Захворювання, що передаються статевим шляхом (трихомоноз, гонорея, кандидоз, вірусні ураження, уреа-, мікоплазмоз, хламідіоз). Діагностика, лікування та профілактика бактеріального вагінозу. Ведення хворих з гнійною тубооваріальною пухлиною. Лікування гострих і хронічних захворювань, запальних процесів жіночих статевих органів. Показання до хірургічного лікування.

Особливості перебігу запальних захворювань в різні вікові періоди, тактика ведення. Реабілітація жінок, які перенесли запальні процеси.


Тема 8. «Гострий живіт» в гінекології.

Позаматкова вагітність, апоплексія яєчника, розрив капсули пухлини яєчника, перекрут ніжки пухлини, розрив гнійної тубооваріальної пухлини, порушення живлення міоматозного вузла. Травматичні пошкодження статевих органів. Клініка, діагностика, тактика ведення. Невідкладна допомога.

Передопераційна підготовка і післяопераційне ведення гінекологічних хворих. Анестезія під час гінекологічних операцій. Реабілітація після гінекологічних втручань.
Змістовий модуль 4. Неплідний шлюб. Планування сім’ї.
Конкретні цілі:


 1. Визначати та класифікувати основні етіологічні та патогенетичні фактори неплідності.

 2. Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при неплідності.

 3. Визначати тактику ведення при неплідності.

 4. Демонструвати вміння проведення консультування з питань планування сім’ї.

 5. Демонструвати знання сучасних методів контрацепції.

 6. Проводити оцінку пацієнтки, та необхідне обстеження перед використанням контрацептивного засобу.Каталог: wp-content -> uploads -> page
page -> Робочапрограм а
page -> Робочапрограм а
page -> М I н I стерствоосв I т и I наукиукраін и одеський державний екологічний університет “затверджено”
page -> Робочапрограм а
page -> Міністерство охорони здоров’я україни одеський нацi
page -> Робоча програма з акушерства та гінекології №2 Для спеціальності
page -> Міністерство охорони здоров’я україни одеський нацi
page -> Одеський державний екологічний університет
page -> Робоча програма вибіркової дисципліни Регіональна синоптика Напрям: Гідрометеорологія, спеціальність Метеорологія 070601) Курс V
page -> Робоча програма дисципліни „ Основи теорії клімату Напрям: гідрометеорологія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка