Програма навчальної дисципліни підготовки спеціалістів / магістрів спеціальності 7Скачати 92.42 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір92.42 Kb.
#12615
ТипПрограма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н-3.03

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИМенеджмент у виробництві

Програма


навчальної дисципліни

підготовки спеціалістів / магістрів

спеціальності 7(8).04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища


2013 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»


РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Степанова О.О., доцент кафедри «Природоохоронна діяльність», к.е.н., доц.

Обговорено та рекомендовано до затвердження методичною комісією вищого навчального закладу за спеціальністю 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

“_______” __________________ 20___ року, протокол №__

Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент у виробництві» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів / магістрів спеціальності 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи та методи управління виробничою діяльністю підприємства. Теоретичні та прикладні аспекти дисципліни розглядаються, базуючись на визнанні того вирішального значення, яке має вдале управління виробничою системою для розвитку підприємства та рівня його конкурентоспроможності. У сучасних умовах насичених товарами та глобальних ринків, швидкої дифузії технічних і технологічних інновацій високого пріоритетними є конкуренція копаній в області розробки виробничих систем, застосування ефективних методів з'єднання виробничих елементів, результативне управління виробництвом. Постійні зміни стають невід’ємною вимогою ефективно організованого виробництва: підприємства повинні часто проводити зміну продукції, переходити на більш прогресивні технології виготовлення продукції. Це обумовлює важливість виробничого менеджменту для усіх рівнів управління підприємством.

Міждисциплінарні зв’язки є з наступними дисциплінами: Вступ до фаху, Організація та управління в природоохоронній діяльності, Екологічний менеджмент.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Теоретичні основи виробничого менеджменту.

 2. Управління виробничою системою підприємства.

 3. Управління розвитком виробничих систем.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент у виробництві» є формування теоретичних знань і практичних навичок з основ

побудови та управління експлуатацією виробничих систем.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент у виробництві» є:


 • визначенні суті виробничої системи як важливої складової підприємства та об’єкту управління;

 • розгляді підходів, які використовуються при розробці виробничої стратегії підприємства;

 • вивчення принципів та методів раціональної організації виробничого процесу, планування виробничої діяльності;

 • визначенні засобів проектування виробничої системи та підтримки належного режиму її поточного функціонування;

 • наданні навичок із постановки та розв'язування організаційних задач у виробничому менеджменті.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати такі компетенції.

Знання про:

 • сутність та завдання виробничого менеджменту, його значення для забезпечення розвитку підприємства;

 • типологію виробничих пріоритетів, структур і процесів виробничого підприємства;

 • види і методи планування на підприємстві;

 • процеси проектування та управління експлуатацією виробничої системи;

 • основні засоби управління виробничими запасами;

 • елементи та інструменти організаційного механізму управління підприємством;

 • принципи й зміст управління якістю та провідні сучасні підходи до управління виробничим підприємством.

Уміння:

 • визначати організаційні вимоги щодо раціоналізації виробничої системи;

 • розробляти виробничу стратегію та планувати виробничу діяльність підприємства;

 • раціонально організовувати роботу підрозділу підприємства;

 • визначати засоби виробничого менеджменту, що є адекватні специфіці підприємства.

Навики:

 • аналізу взаємодії основних, допоміжних і забезпечуючих процесів в часі і просторі;

 • проектування елементів виробничої системи;

 • застосування організаційних інструментів управління діяльністю підрозділу підприємства.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин або 3 кредити ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовний модуль І. Теоретичні основи виробничого менеджменту

Тема 1. Основи виробничого менеджменту

Сутність виробничого менеджменту. Історія розвитку виробничого менеджменту. Виробнича система як об'єкт виробничого менеджменту


Модель управління виробничою системою.

Тема 2. Виробнича стратегія підприємства

Виробнича стратегія : поняття , співвідношення із загальною стратегією компанії. Виробничі пріоритети. Передумови вироблення стратегічних рішень. Розробка виробничої стратегії підприємства. Виробнича стратегія і конкурентоспроможність.Тема 3. Організація виробничих процесів на підприємстві

Виробничий процес: поняття, зміст. Типи виробництв і процесів виробництва. Принципи організації виробничого процесу. Організація виробничого процесу в просторі і в часі.


Змістовний модуль ІІ. Управління виробничою системою підприємства

Тема 4. Проектування виробничої системи

Проектування виробу та процесу виробництва. Проектування розміщення підприємства. Поняття і рівні виробничої структури підприємства. Проектування виробничої структури підприємства.Тема 5. Управління експлуатацією виробничої системи : основні функції

Зміст і фази оперативного управління. Планування виробництва.


Організація робіт з виконання виробничих програм. Стимулювання в системі оперативного управління. Контроль , аналіз і регулювання ходу виробництва.

Тема 6. Планування на підприємстві

Рівні планування: стратегічне, поточне, оперативне. Методи сукупного планування виробництва. Система виробничих планів. Планування виробничих потужностей. Планування матеріальних потреб виробництва.Тема 7. Управління виробничими запасами

Матеріальні запаси: сутність, значення і види. Класифікація типів попиту. Моделі управління запасами. Система управління запасами «Точно у термін».Тема 8. Організаційний механізм управління підприємством

Загальні принципи і типи управління підприємством. Організаційна структура управління підприємством. Завдання служб управління виробництвом. Зміст, особливості та організація праці виробничого менеджера.


Змістовний модуль ІІІ. Управління розвитком виробничих систем

Тема 9. Система управління якістю

Поняття «якість продукції». Показники якості. Управління якістю продукції. Нова стратегія в управлінні якістю. Загальний менеджмент якості (TQM). Сертифікація. Стандарт ІСО 9000.Тема 10. Тенденції розвитку управління підприємством

Сучасні підходи до управління підприємством. Інформаційні технології в управлінні виробництвом. Інтегровані системи управління.


3. Рекомендована література
Базова

 1. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент. - К.: ЦУЛ, 2008. - 532 с.

 2. Производственный менеджмент / Под ред. В.А. Козловского. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 574 с.

 3. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., Аквилано Н.Дж. Производственный и операционный менеджмент.- М.: Вильямс, 2009. - 1184с.


Допоміжна

 1. Вумек Д. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 476 с.

 2. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по внедрению методик бережливого). – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 125 с.

 3. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP II. - СПб: Питер, 2008.- 416с.

 4. Глухов В. В., Балашова Е. С. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. – М.: Лань, 2008. – 354 с.

 5. Горелик О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений. – М.: КНОРУС, 2007. – 272 с.

 6. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. Практика. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 340с.

 7. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. - СПб: Питер, 2009. - 320 с.

 8. Деминг, Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.

 9. Жданова Л. А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах: учебник / Л. А. Жданова. – Москва: Экономика, 2008. – 636 с.

 10. Золотогоров В. Г. Организация производства и управление предприятием. – М.: Книжный дом, 2008. – 448 с.

 11. Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях. – М.: Инфра-М, 2010. – 352 с.

 12. Ильдеменов С. В., Ильдеменов А. С., Лобов С. В. Операционный менеджмент . – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.

 13. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний . – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 280 с.

 14. Лайкер Д. ДаоToyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира . – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 408 с.

 15. Левинсон У. Бережливое производство. Синергетический подход к сокращению потерь / У. Левинсон, Р. Рерик. – М.: Стандарты и качество, 2007. – 272 с.

 16. Линдерс М. Р., Фирон Х. Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. – М.: Виктория плюс, 2008. – 768 с.

 17. Луйстер Т. Бережливое производство. От слов к делу / Т. Луйстер, Д. Теппинг. – М.: Стандарты и качество, 2008. – 132 с.

 18. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. Управление качеством продукции. – М.: Дашков и К, 2012. 335 с.

 19. Малюк В. И. Проектирование структур производственных предприятий. – М.: Бизнес-пресса, 2008. – 320 с.

 20. Новицкий Н. И., В. П. Пашуто. Организация, планирование и управление производством,– М.: Финансы и статистика, 2009. – 576 с.

 21. Окрепилов В. В. Менеджмент качества. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 650 с

 22. Организация производства и управление предприятием / Под ред. О.Г. Туровца. - М.: Инфра-М. 2008. - 528 с.

 23. Переверзев М. П. Организация производства на промышленных предприятиях. – М.: Инфра-М, 2010. – 336 с.

 24. Производственный менеджмент / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин, Г.К. Джурабаева. – М.: Кнорус, 2005 – 416с.

 25. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 583 с.

 26. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производства: операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2009. - 789 с.

 27. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный(производственный) менеджмент. – М.: Инфра-М, 2009. – 187 с.

 28. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту. - К.: Професіонал, 2006, - 416 с.

 29. Управление производством / под ред. Н. А. Саломатина. – М. : ИНФРА–М, 2009. – 219 с.

 30. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 31. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. М.: Вильямс, 2008 - 704 с.

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.
 1. Засоби діагностики успішності навчання

Впровадження модульної системи організації учбового процесу в ДонНТУ приводить до скорочення аудиторного навантаження студентів і збільшення об'єму годин на самостійну роботу, що збільшує значущість проміжного контролю знань студентів за допомогою поточного тестування та із використанням самостійної роботи у формі есе або рефератів.
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 24008
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 92.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка