Програма навчальної дисципліни порівняльне екологічне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс



Сторінка3/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.71 Mb.
#12892
ТипПрограма
1   2   3

Рекомендовані джерела:

1. Кремер Л. Политика переработки отходов в ЕС: тенденции и перспек­тивы // Экологическое право. - 2002. - № 2. - С. 45-47.

2. Лебедева А. Н., Лаврик О. Л. Природоохранительное законодательство развитых стран: Аналитический обзор. - Новосибирск, 1991.

3.Лапина М. А. Опыт деятельности зарубежных правоохранительных ор­ганов по обеспечению экологической безопасности // Экологическое право. - 2000. - № 1. - С. 33-39.

4.Плотнікова О. О. Німецька екологічна думка та історичні витоки // Юридична освіта і правова держава: (До 150-річчя юрид. ін-ту ОДУ): 36. наук, праць. - Одеса, 1997. - С. 187-195.

5. Селезнев M. А. Презумпция экологической опасности // Экологичес­кое право. - 2000. - № 2. - С. 2-4.

6.Дрейер О. К., Лось Б. В., Лось В. А. Экологические проблемы развиваю­щихся стран. - М.: Наука, 1983.

7.Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы: Учеб. пособие для юрид. вузов / Под. ред. Петрова. - М., 1988.

8.Краснова И. О. Экологическое право США: исследование теории и прак­тики развития. - М., 1996.

9.Трайнин А. А. Охрана окружающей среды: проблемы развития буржу­азного права. - М.: Наука, 1987.

10.Тустановская М. Применение экологического законодательства в США // Щэаво Украины. - 1998. - № 2. - С. 102-104.

11.Лисицын Е. Н. Охрана природы в зарубежных странах. - М.: Агро-промиздат, 1987.

12.СюйДисинь. Экологические проблемы Китая: Пер. с кит. - М., 1990.

13.Сурілова О.О. Порівняльне екологічне право: Навчальний посібник. – О.: Фенікс, 2010. – 220с.

14.СуріловО. В., ПлотніковаО. О. Сучасні проблеми екологічного права: До візиту в Одеський університет проф. Регенсбурзькогоуніверситету Г. Зоеля в жовтні 1993 р. - Одеса: Астропринт, 1995.

15.Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища. - Л.: Еко-право, 2004.



Питання для самостійного опрацювання:

 1. Охарактеризуйте Базельську конвенцію

 2. Які в Європі існують способи утилізації і зменшення відходів?

 3. Охарактеризуйте особливості поводження з відходами в США

 4. Чи має Україна сьогодні нові утилізаційні та інноваційні програми для переробки відходів?

Завдання:

Проаналізуйте практику поводження з відходами в Україні та створіть презентацію на тему: «Порівняльний аналіз поводження з відходами в Україні, ЄС, США та Японії»



До теми 10

Правове забезпечення безпеки продуктів і продукції

Рекомендовані джерела:

1.Малышева Н. Р. Гармонизация экологического законодательства в Ев­ропе. - К, 1996.

2.Робинсон Н. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США: Пер. с англ. / Под ред О. С. Колбасова, А. С. Тимошенко. - М.: Прогресс, 1990.

3.Крупка Ю. Відповідальність держави за транскордонну ядерну шкоду // Право України. - 1999. - № 2. - С. 62-65.

4.Захарченко Т. Р. Некоторые вопросы права окружающей среды США.-К., 1992.

5.Непийвода В. Правові підходи Європейського Союзу до вирішення про­блем охорони та раціонального використання лісів // Право України.-1999. - № 10. - С. 51-53.

6.Медоуз Д., МедоузД., Рандерс Й. За пределами роста: Пер. с англ. - М.: Прогресс «Пангея», 1994. - 303 с.

7. Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Обрії, 2010. – 213 с.

8. Задорожній О. В. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник / О. В. Задорожній, М. О. Медведєва. – К. : Промені, 2010. – 510 с.

9.Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. – 2010. – 210с.

10.Андрусевич А. О. Захист екологічних прав людини у практиці Євро­пейського суду з прав людини // Вісник екологічної адвокатури. - 2000. - № 12. - С. 18-31.

11.Кравченко С. M. Нові принципи міжнародного права навколишнього середовища // Вісник Львівського національного університету. Сер. Міжнародні відносини. - 2000.

12.Конституции государств Европейского Союза. - М.: Изд. группа Инф-ра М-Норма, 1997.

13.Дубовик О. Л. Л. Кремер. Экологическое право ЕС // Государство и право. - 2001. - № 1. - С. 113-117.

14.Стек С., Звєп К. ван дер, Кравченко С., Большакова М. Екологічні права громадян: як їх захистити за допомогою закону. - К.: Інформ. агент­ство «Ехо-восток», 1997. - С. 5.

15.Якушев Д. В. Экологический терроризм — преступление, последствия которого не знают границ (разграничение его со смежными составами) // Экологическое право. - 2000. - № 1. - С. 4-5.

16.Сэнгэдорж. Развитие экологического права и законодательства Монго­лии // Государство и право. - 2000. - № 8. - С. 110-112.

17.Люббе-Вольф Г. Основные характеристики права окружающей среды Германии // Государство и право. - 2000. - № 11. - С. 89-94.

18.Третьякова А. А. Понятие экологических прав граждан по законода­тельству стран - членов Европейского Союза // Экологическое право.-2002. - № 1. - С. 51-57.

19.Винтер Г. Окружающая среда, ресурсы, биосфера: Представления о при­роде и праве // Экологическое право. - 2001. - № 3. - С. 30-36.

20.Краснова И. О. Оценка воздействия на окружающую среду и порядок вынесения государственных решений: опыт США // Экологическое пра­во. - 2001. - № 2. - С. 43-47.

21.Кромарек П. О чудо-кодексе Франции // Экологическое право. - 2000.-№5. - С. 39-41.

22. Кремер Л. Политика переработки отходов в ЕС: тенденции и перспек­тивы // Экологическое право. - 2002. - № 2. - С. 45-47.

23. Лебедева А. Н., Лаврик О. Л. Природоохранительное законодательство развитых стран: Аналитический обзор. - Новосибирск, 1991.



Питання для самостійного опрацювання:

 1. Дайте характеристику міжнародно-правовим основам управління якістю продукції

 2. Охарактеризуйте систему управління якістю продукції в ЄС

 3. Які існують екологічні стандарти в США?

 4. Який існує механізму захисту прав споживачів в ЄС та США?

 5. Який існує механізм захисту прав споживачів в Україні?

Завдання:

Проаналізуйте систему управління якістю в Україні, ЄС і США та складіть порівняльну схему.



7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів:

1. Особливості всесвітньої стратегії охорони природи.

2. Декларація РІО з навколишнього середовища і розвитку і її вплив на екологічне законодавство України.

3. Принцип застереження і попередження як основа охорони навколишнього природного середовища.

4. Принципи розвитку екологічного права країн сучасного світу.

5. Екологічні права і обов’язки громадян за законодавством країн ЄС.

6. Екологічні права і обов’язки громадян за законодавством країн СНД.

7. Історичні витоки права навколишнього середовища ЄС.

8. Інструменти і механізми ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища.

9. Охорона навколишнього природного середовища Франції.

10. Основи екологічної політики Іспанії.

11. Право навколишнього середовища Німеччини.

12. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

13. Правова характеристика джерел екологічного права США.

14. Особливості охорони навколишнього природного середовища Чилі.

15. Охорона навколишнього природного середовища Монголії.

16. Правова охорона вод в ЄС

17. Правова охорона вод в США

18. Правова охорона атмосферного повітря в ЄС

19. Правова охорона атмосферного повітря в США

20. Особливості Конвенції Про зміну клімату.

21. Особливості Конвенції Про охорону біорізноманіття.

22. Закон Лейсі – найсуворіший закон США про охорону біорізноманіття

23. Правове регулювання поводження з відходами в ЄС

24. Особливості правового регулювання поводження з відходами в США

25. Особливості Базельської конвенції

26. Правові вимоги до управління якістю продукції в ЄС

27. Правові вимоги до управління якістю продукції в США.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА КОНТРОЛЮ


 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота;

 • індивідуальні та групові консультації.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. При поточному контролі оцінці підлягають: рівень теоретичних знань та вміння працювати з науковою літературою, знання законодавства про працю, продемонстровані у виконаних (як правило, письмово) індивідуальних завданнях; обґрунтованість висновків, а також самостійність та повнота вирішення практичних завдань та аналізу матеріалів; активність та систематичність роботи на заняттях; результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-опитувань тощо.

Форми проведення поточного контролю: усне опитування студентів, вирішення практичних завдань, тестові завдання, складання типових документів тощо (для зацікавленості у навчанні, розвитку здібностей студента може бути передбачено виконання інших, індивідуальних для кожного студента завдань).



Проміжний контроль проводиться після вивчення відповідних тем або блоку тем з метою з’ясування ступеню засвоюваності студентами відповідного об’єму опрацьованого та вивченого матеріалу та подальшої оцінки рівня отриманих знань.

Форми проведення проміжного контролю: контрольна робота.



Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку.

На залік виносяться питання, які дають можливість оцінити рівень та повноту знань студента з навчальної дисципліни «Порівняльне екологічне право».



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольна робота повинна бути виконана за одним із трьох варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з букв від “А” до “Й” включно, пишуть роботу з першого варіанту, від „К” до „У” – другого, від “Ф” до “Я” – з третього. Робота, виконана з порушенням цієї вимоги, не приймається на рецензію.

Приступаючи до виконання контрольної роботи обов’язково потрібно освітити теоретичні питання, поставлені в завданні. При цьому не можна доповнювати чи змінювати умови завдань, тому що в їх тексті містяться всі дані, необхідні для подальшого висвітлення теоретичних питань.

Відповіді на питання, повинні бути юридично грамотними, теоретично і законодавчо обґрунтованими. Насамперед, необхідно використовувати першоджерела, а для додаткового обґрунтування своєї позиції монографічну чи іншу спеціальну літературу (наукові статті, коментарі допершоджерел і т.п.). У всякому разі, відповідь повинна бути досить чіткою, конкретною і аргументованою.

Обсяг контрольної роботи: 20-25 сторінок шкільного зошита чи 10-15 сторінок друкованого тексту.

Контрольна робота повинна бути здана на рецензію не пізніше, ніж за місяць до початку сесії (чи в інший термін, визначений навчальним закладом).



Студенти, що не здали в зазначений термін контрольну роботу, не допускаються до здачі заліку чи екзамену з Порівняльного екологічного права.

Варіант 1.

Практичні питання:

 1. Яким сьогодні є стан взаємодії суспільства і природи?

 2. Охарактеризуйте концепцію стійкого розвитку.

 3. Охарактеризуйте основні Закони природи?

 4. Які основні принципи були сформульовані в Декларації РІО (1992р.)?

Теоретичні питання:

 1. Принцип розвитку екологічного права країн сучасного світу.

 2. Управління охороною навколишнім середовищем в Європейському Союзі.

 3. Державне управління навколишнім природним середовищем США.

Варіант 2.

Практичні питання:

 1. Охарактеризуйте екологічні міністерства земель в Німеччині.

 2. Охарактеризуйте екологічне право Франції.

 3. Що таке резерват?

 4. Яка основна екологічна проблема країн що розвиваються?

Теоретичні питання:

 1. Концепція стійкого розвитку.

 2. Правове забезпечення управління якістю продукції на міжнародному рівні в ЄС та Україні.

 3. Охорона атмосферного повітря: порівняльний аналіз законодавства ЄС та України.

Варіант 3.

Практичні питання:

 1. Охарактеризуйте право охорони навколишнього природного середовища США.

 2. В чому проблема екологічної політики Канади?

 3. Що таке «ефект переливу»?

 4. В чому зміст екологічної політики ЄС?

 5. Які питання регулює Боннська угода від 23 червня 1979р. про збереження мігруючих видів тварин.

Теоретичні питання:

 1. Право на доступ до інформації: участь громадськості в процесі прийняття рішень в галузі охорони навколишнього природного середовища, право на доступ до правосуддя.

 2. Правове регулювання охорони біорізноманіття в ЄС.

 3. Правове регулювання охорони довкілля у Франції.

Питання до заліку

 1. Межі і динаміка росту в сучасному світі

 2. Всесвітня стратегія охорони природи

 3. Перехід до стійкого розвитку в рамках сучасного стану взаємодії людини і природи

 4. Принцип рівних прав теперішнього і майбутнього покоління

 5. Принцип попередження і застереження

 6. Принцип диференційованої відповідальності держави за спричинення шкоди довкіллю

 7. Принцип оцінки впливу на довкілля

 8. Принцип «забруднювач платить»

 9. Принцип міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища і заборона екологічної агресії

 10. Принцип збереження біологічного різноманіття

 11. Принцип заборони транскордонних забруднень довкілля

 12. Міжнародний організаційний механізм охорони довкілля.

 13. Компетенція ЄС в сфері навколишнього природного середовища

 14. Компетенція федерації та штатів у сфері охорони навколишнього середовища у США

 15. Державне управління охороною навколишнього природного середовища в України – критичний аналіз.

 16. Поняття екологічних прав людини.

 17. Міжнародно-правові основи забезпечення екологічних прав людини.

 18. Забезпечення екологічних прав людини в ЄС .

 19. Екологічні права людини у США

 20. Порівняльний аналіз забезпечення екологічних прав людини в Україні, ЄС, США.

 21. Міжнародно-правове регулювання охорони кліматичної системи Землі

 22. Правове регулювання в галузі запобігання змінам клімату в ЄС.

 23. Правове регулювання в галузі охорони клімату в США.

 24. Запобігання змінам клімату в Україні – порівняльний аналіз.

 25. Охорона транскордонних водних об’єктів в міжнародному екологічному праві.

 26. Політика ЄС щодо якості вод.

 27. Правове забезпечення якості вод в США.

 28. Охорона вод в Україні.

 29. Міжнародно-правові основи охорони атмосферного повітря.

 30. Правова охорона атмосферного повітря в ЄС.

 31. Правова охорона атмосферного повітря в США.

 32. Охорона атмосферного повітря в Україні.

 33. Міжнародно-правова охорона біорізноманіття і середовища існування.

 34. Охорона видів в ЄС

 35. Правове регулювання охорони біорізноманіття в США

 36. Правові заходи охороно біорізноманіття в Україні.

 37. Міжнародно-правовий механізм управління відходами.

 38. Управління відходами в ЄС.

 39. Управління відходами в США.

 40. Правове регулювання управління відходами в Україні.

 41. Міжнародно-правові основи управління якістю продукції.

 42. Система управління якістю продукції в ЄС.

 43. Екологічні стандарти продукції в США.

 44. Законодавче забезпечення якості продукції в Україні.

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧСАННЯ.



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

9.1 Національна шкала оцінювання знань

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно їх використовує на творчому рівні. Задача розв’язана та має пояснення до кожного етапу розв’язування. Студент вільно володіє понятійним апаратом, уміє аналізувати нестандартні ситуації, уміє самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх на практиці.

Оцінка «добре» ставиться, якщо студент дав відповіді на всі питання білету, має основні знання з дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні, але у відповіді невраховані всі особливості теоретичних положень. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень.

Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент має репродуктивний рівень знань з дисциплін, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу, але припустив деякі помилки. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв’язання обрані вірно.

Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо студент має фрагментарні знання з дисциплін, задача не розв’язана.

9.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано



82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


 • підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої літератури;

 • наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць);

 • інформаційні ресурси з порівняльного правознавства (інтернет-сайти наукових установ; он-лайн версії наукових журналів з порівняльного правознавства; нормативні бази іноземних держав та міжнародних організацій).


11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

11.1.Основні нормативно-правові акти

1.Стокгольмская декларация ООН по окружающейсреде от 16 июня 1972 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

2. Декларация РИО по окружающей среде и развитию от 14 июня 1992 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

3.Парижская хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

4.Всемирная хартия природы от 01 января 1982 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

5.Конвенция об ответственности за вред, причиненный опасной для окру­жающей среды деятельностью (1993, Лугано)// // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

6.Конвенция о правах человека и биомедицине (Страсбург) от 24 января 2002 года // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

7.Конвенция ООН об охране биологического разнообразия (Рио-де-Жа­нейро, 1992)// // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. un.org.ua.

8.Конвенция об охране дикой флоры и фауны и природной среды их обитания в Европе (Берн) от 19 сентября 1979 // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. cstf. org.ua.

9.Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие рассто­яния (Женева) от 28 сентября 1984 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.


10.Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992) // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. ecolife.org.ua.

11.Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки) от 17 марта 1992 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. unece.org.

12.Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансгранич­ном контексте (Эспо) от 25 февраля 1991 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

13.Руководящие принципы по обеспечению доступа к экологической ин­формации и участию общественности в процессе принятия решений в области охраны окружающей среды (София) 23-25 октября 1995 года// Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

14.Конвенция о доступе к информации, участие общественности в приня­тии решений и доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружа­ющей среды (Орхус, 1998) // Електронний ресурс [Режим доступу]:www. zakon.rada.gov.ua.

15.Европейская хартия по окружающей среде и здоровью (Франкфурт, 1989) //Електронний ресурс [Режим доступу]:www. unece.org.



11.2.Базова
1.Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища. - Л.: Еко-право, 2004.

2.Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды). - М.: Юристъ, 1998.

3.Петров В. В. Экологическое право России. - М.: БЕК, 1995.

4.ПлотніковаО. О. Німецька екологічна думка та історичні витоки // Юридична освіта і правова держава: (До 150-річчя юрид. ін-ту ОДУ): 36. наук, праць. - Одеса, 1997. - С. 187-195.

5.Стек С., Звєп К. ван дер, Кравченко С., Большакова М. Екологічні права громадян: як їх захистити за допомогою закону. - К.: Інформ. агент­ство «Ехо-восток», 1997. - С. 5.

6.Медоуз Д., МедоузД., Рандерс Й. За пределами роста: Пер. с англ. - М.: Прогресс «Пангея», 1994. - 303 с.

7.Непийвода В. Правові підходи Європейського Союзу до вирішення про­блем охорони та раціонального використання лісів // Право України.-1999. - № 10. - С. 51-53.

8.Захарченко Т. Р. Некоторые вопросы права окружающей среды США.-К., 1992.

9.Крупка Ю. Відповідальність держави за транскордонну ядерну шкоду // Право України. - 1999. - № 2. - С. 62-65.

10.Робинсон Н. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США: Пер. с англ. / Под ред О. С. Колбасова, А. С. Тимошенко. - М.: Прогресс, 1990.

11.Малышева Н. Р. Гармонизация экологического законодательства в Ев­ропе. - К, 1996.

12.СуріловО. В., ПлотніковаО. О. Сучасні проблеми екологічного права: До візиту в Одеський університет проф. Регенсбурзькогоуніверситету Г. Зоеля в жовтні 1993 р. - Одеса: Астропринт, 1995.

13.Сурілова О.О. Порівняльне екологічне право: Навчальний посібник. – О.: Фенікс, 2010. – 220с.

14.СюйДисинь. Экологические проблемы Китая: Пер. с кит. - М., 1990.

15.Лисицын Е. Н. Охрана природы в зарубежных странах. - М.: Агро-промиздат, 1987.

16.Тустановская М. Применение экологического законодательства в США // Щэаво Украины. - 1998. - № 2. - С. 102-104.

17.Трайнин А. А. Охрана окружающей среды: проблемы развития буржу­азного права. - М.: Наука, 1987.

18.Краснова И. О. Экологическое право США: исследование теории и прак­тики развития. - М., 1996.

19.Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы: Учеб.пособие для юрид. вузов / Под. ред. Петрова. - М., 1988.

20.Дрейер О. К., Лось Б. В., Лось В. А. Экологические проблемы развиваю­щихся стран. - М.: Наука, 1983.

21.Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение. Конгресс ученых пра­воведов // Государство и право. - 1999. - № 2. - С. 104.

22. Селезнев M. А. Презумпция экологической опасности // Экологичес­кое право. - 2000. - № 2. - С. 2-4.

23.Лапина М. А. Опыт деятельности зарубежных правоохранительных ор­ганов по обеспечению экологической безопасности // Экологическое право. - 2000. - № 1. - С. 33-39.

24. Лебедева А. Н., Лаврик О. Л. Природоохранительное законодательство развитых стран: Аналитический обзор. - Новосибирск, 1991.

25. Кремер Л. Политика переработки отходов в ЕС: тенденции и перспек­тивы // Экологическое право. - 2002. - № 2. - С. 45-47.

26.Кромарек П. О чудо-кодексе Франции // Экологическое право. - 2000.



-№5. - С. 39-41.

27.Краснова И. О. Оценка воздействия на окружающую среду и порядок вынесения государственных решений: опыт США // Экологическое пра­во. - 2001. - № 2. - С. 43-47.

28.Винтер Г. Окружающая среда, ресурсы, биосфера: Представления о при­роде и праве // Экологическое право. - 2001. - № 3. - С. 30-36.

29.Третьякова А. А. Понятие экологических прав граждан по законода­тельству стран - членов Европейского Союза // Экологическое право.-2002. - № 1. - С. 51-57.

30.Проблемы теории аграрного, природноресурсового и экологического права и методики преподавания в юридических вузах России аграрно-правовых и эколого-правовых дисциплин: (Материалы международного на­учно-методологического семинара) // Государство и право. - 1999. - № 7. - С. 14-47.

31.Тихомиров Ю. А. Сравнительное правоведение - конгресс ученых пра­воведов // Государство и право. - 1999. - № 2. - С. 104-105.

32.Люббе-Вольф Г. Основные характеристики права окружающей среды Германии // Государство и право. - 2000. - № 11. - С. 89-94.

33.Быстров Г. Е., Павлова Э. И., Устюкова В. В. Международный конгресс по правовым проблемам аграрной и земельной реформы // Государ­ство и право. - 1999. - № 12. - С. 102-114.

34.Сэнгэдорж. Развитие экологического права и законодательства Монго­лии // Государство и право. - 2000. - № 8. - С. 110-112.

35.Якушев Д. В. Экологический терроризм — преступление, последствия которого не знают границ (разграничение его со смежными составами) // Экологическое право. - 2000. - № 1. - С. 4-5.

36.Дубовик О. Л. Л. Кремер. Экологическое право ЕС // Государство и право. - 2001. - № 1. - С. 113-117.

37.Конституции государств Европейского Союза. - М.: Изд. группа Инф-ра М-Норма, 1997.

38.Кравченко С. M. Нові принципи міжнародного права навколишнього середовища // Вісник Львівського національного університету. Сер. Міжнародні відносини. - 2000.

39.Андрусевич А. О. Захист екологічних прав людини у практиці Євро­пейського суду з прав людини // Вісник екологічної адвокатури. - 2000. - № 12. - С. 18-31.

40.Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. – 2010. – 210с.

41. Задорожній О. В. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник / О. В. Задорожній, М. О. Медведєва. – К. : Промені, 2010. – 510 с.

42. Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Обрії, 2010. – 213 с.
11.3. Допоміжна

43.Бут Ю. СтратегічніпріоритетиЄвропейського Союзу в сферіохоронинавколишньогосередовища та раціональногоприродокористування / Бут Ю. // Актуальніпроблемиміжнароднихвідносин. – К., 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 6–8.

44.Вівчаренко О. Міжнародно-правовівимогищодоохорони земель / О. Вівчаренко // ВісникВищогоадміністративного суду України. – 2010. – № 3. – С. 60–66.

45.Гіждіван Л. Про загальні питання міжнародної відповідальності за екологічну шкоду / Л. Гіждіван //Право України. – 2010. – № 7. – С. 164–168.

46.Герасименко Я. О. Міжнародний екологічний правопорядок та екологічні права / Я. О. Герасименко // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез наук. повідомл. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 23 листоп. 2012 р. – Х., 2012. – Ч. 1. – С. 178–180.

47.Гетьман А. П. ОсновнінапрямкирозвиткузаконодавстваЄвропейського Союзу про охоронубіосфери / А. П. Гетьман, В. І. Лозо // Проблемизаконності. – Х., 2012. – Вип. 118. – С. 211–230.

48.Лозо В. І. Головніаспектирозвиткуправовогорегулюванняохоронибіосфери в ЄвропейськомуСоюзі / В. І. Лозо // Право і безпека. – 2011. – № 5. – С. 20–25.

49.Медведєва М. О. Значенняпроблемифрагментаціїміжнародного права для реалізаціїміжнародно-правових норм у галузіохоронинавколишньогосередовища / М. О. Медведєва // Порівняльно-правовідослідження. – 2012. – № 1/2. – С. 262–266.

50.Медведєва М. Проблема ефективностіміжнародно-правових норм у галузіохоронинавколишньогосередовища / M. Медведєва // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 158–166.

51.Никифоров А. А. Международно-правовая охрана окружающей среды в странах Северной Европы / А. А. Никифоров // Международное право и международные организации. – 2012. – № 4. – С. 24–38.

52.Сухорольський П. Міжнародниймеханізмреалізаціїконвенцій з охоронидовкілля / П. Сухорольський // ЮридичнаУкраїна. – 2012. – № 3. – С. 102–107.

53.Сухорольський П. М. Поняттяреалізації та чинникиефективностіміжнароднихдоговорів з охоронидовкілля / П. Сухорольський // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 162–169.

54.Шевкунова Є. О. Роль міжнароднихнеурядовихорганізацій у захистінавколишньогоприродногосередовища / Є. О. Шевкунова // Держава і право. Юридичнііполітичнінауки. – К., 2013. – Вип. 59. – С. 435–442.

55.National environmentstrategyfor Jordan. MinistryofMunicipaland Rural Affairs&the Environment departmentof Environment, IUCN - the World Conservation Union. - Economic Press Co, Amman, 1991.

56.Kramer L. ÅÑ Environmental Law. - 4-th edit. - London: Sweet and Maxwell, 2000. - 329 p.

57.Kiss À., Shelton D. Manual of European Environmental Law. - Cambridge: Grotius Publications Limited, 1993.

58.Jörn Altmann Umweltpolitik. - Stuttgart: Lucius & Lucius, 1997 (410).

59.Lopez Ostra v. Spain (1995) 20/ Å/H/R/R/ 277.

60.Terminology Bulletin No.344 Environment and Development. - UN, 1992.

61.Winfried Kösters. Umweltpolitik. - München: Günter Olzog Verlag, 1997.

62.Guerra v. Italy(1998)26 / E/H/R/R/357.

63.Soell H. Naturschutzzecht- Laufener Seminarbeitrag. Reg. 1989.

12. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС

1. http:// www.epa.gov/lawsregs;



2. http:// www.biosafety.be/ GB/ Dir. Eur. GB/ Other/ 90;

3.http:// www.search.liga. net.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка