Програма навчальної дисципліни пп 06 друга іноземна мова підготовки бакалавраСторінка1/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра німецької мови

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____________ В.О. Казимір

підпис

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПП 06 ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА

підготовки бакалавра

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)


факультету іноземної філології

2016-2017 навчальний рік


Розробники програми: О. С. Шмирко, кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри німецької мови

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри німецької мови

____________________________________________________________________
Протокол № ___ від «____»________________20__ року

Шмирко О.С., 2016 рік

 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 17,5

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освітибакалавр
Назва галузі знань

0203 Гуманітарні науки
Напрям підготовки

6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)Тип дисципліни:

НормативнаЗагальна

кількість годин – 630Рік підготовки:

3-й

4-й

Семестр

Змістових модулів – 7

5-й 6-й

7-й 8-й

Лекції
-

-

Семінарські

-

-

Практичні

8 год. 8 год.

8 год. 34 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

79 год. 79год.

79 год. 335 год.

Модульні контрольні роботи

1 1

1 1


Вид підсумкового контролю:

екзамен екзамен 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: підготовка висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців, філологів – учителів німецької мови, які хочуть і вміють учитися, володіють усіма необхідними професійними знаннями, вміннями і навичками для роботи у середніх навчальних закладах.

 2. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: програма зорієнтована на досягнення студентом професійно достатнього володіння німецькою мовою, що передбачає рівень бакалавра. Виходячи з цього, студент повинен мати високий розвиток здатності вільно і впевнено використовувати німецьку мову в усіх видах мовленнєвої діяльності. Друга іноземна мова (німецька) повинна сприяти вихованню студентів, розширенню їх філологічного та загальнокультурного кругозору, розвивати логічне мислення студентів, різні види памяті, іншомовно-мовленнєві здібності, уяву, вміння самостійно працювати.

 3. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • про мову як суспільне явище, зв'язок її з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; про походження та розвиток мови; про систему мови, її рівні, про зв'язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення; про сучасні напрямки в науці; про мову та її значення для практики навчання іноземної мови;

 • пройдений лексичний матеріал в обсязі 1000 лексичних одиниць (слова й фразеологічні одиниці);

вміти:

Аудіювання

 1. Розуміти мовлення колег по навчанню, викладачів і диктора на аудіо- та відеоносіях, що містять інформацію німецькою мовою в межах пройденого лексичного матеріалу.

 2. Розуміти основний зміст аудіотексту, що містить інформацію німецькою мовою, спираючись на знання передбачених програмою граматичних, лексичних явищ і словотвору. Прослуховування одноразове – при безпосередньому спілкуванні і дворазове – з аудіоносія, якщо текст містить не більше 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися завдяки мовній і контекстуальній догадці.

 3. Виділяти в навчальному аудіотексті різні рівні змісту (предметний – факти, предметно-логічний – причинно-наслідкові зв’язки між фактами, спонукально-вольовий – мотиви, вчинки дійових осіб, емоційний).

 4. Повно і точно розуміти зміст аудіотексту (глобальне розуміння). Виділяти в навчальному аудіотексті деталі, що несуть вагоме інформаційне навантаження.

 5. Володіти мовною здогадкою при аудіюванні текстів різних жанрів. Співвідносити виділені лексичні одиниці з адекватним способом здогадки (за контекстом, за словотворчими елементами, співзвучністю з рідною мовою тощо).

 6. Виділяти в навчальному аудіоматеріалі (реченнях, текстах) різного роду труднощі, пов'язані з мовною формою.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка