Програма навчальної дисципліни пп 06 друга іноземна мова підготовки бакалавраСторінка5/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6


 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

    1. Вивчення лексики до зазначених тем.

    2. Робота з текстами.

    3. Виконання письмових вправ.

    4. Виконання комунікативних завдань.

    5. Виконання творчих завдань.

    6. Підготовка повідомлень та рефератів по темі.

    7. Проектна робота.


 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання є частиною самостійної роботи, яка, відповідно до принципів системності та взаємопов'язаного навчання 4 видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, аудіювання та письма), здійснюється у безпосередньому зв'язку з аудиторною з метою сприяння поетапному формуванню відповідних знань, умінь і навичок студентів.

Вид індивідуальних завдань – індивідуальне читання.

Тематика – вибір книги здійснюється, переважно, відповідно до представленої програми та списку рекомендованої літератури.


 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Методи контролю: поточне усне опитування та поточне тестування; написання самостійних робіт, словникових диктантів, диктантів, написання творів, усний та письмовий переказ змісту прочитаного та прослуханого, письмова анотація змісту тексту; презентація колажів та проектних (групових) завдань, інсценувань; підсумковий письмовий контроль. (написання модульної контрольної роботи) тощо.

 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Семестр 5, 6

Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Семестр 5

Семестр 6

С.Р.

40


100


Змістовий модуль

1


Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

1


Змістовий модуль 2

Поточний

контроль


Поточний контроль

МКР


Поточний

контроль


Поточний контроль

МКР


5

5

10

5

5

10

20Семестр 7, 8


Поточний і модульний контроль (60 балів)

Екзамен

Сума

Семестр 5

Семестр 6

С.Р.

40


100


Змістовий модуль

1


Змістовий модуль

1


Змістовий модуль 2

Поточний

контроль


МКР


Поточний

контроль


Поточний контроль

МКР


5

10

10

5

10

20


Поточний контроль

Оцінювання на кожному занятті відбувається за 12-бальною шкалою, що відображається відповідно у журналі академічної групи.

Для поточного контролю успішності навчання пропонується використовувати рейтингову оцінку, при якій, разом з оцінками за регулярні письмові та усні контрольні роботи, студенти отримують бали за активну участь під час практичних занять, успішно виконані домашні завдання, за зацікавленість та креативність при виконанні проектних завдань тощо. В кінці вивчення змістового модуля, за допомогою відповідної формули, відповідно до рейтингової шкали, підраховується рейтинг кожного студента (за умови виконання всіх різновидів роботи, передбачених планами практичного заняття).

Визначено загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів:

Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на навчальних заняттях рівний 12.

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів на навчальних заняттях


Рівні навчаль-них до-сягнень

Бали


Загальні критерії оцінювання

навчальних досягнень студентів


І. Початковий

1


Студент може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити деякі його елементи.


2

Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчаль­ного матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

3


Студент відтворює менш як половину навчального матеріа­лу; з допомогою викладача виконує елементарні завдання.

4


Студент з допомогою викладача відтворює основний навчаль­ний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.
ІІ. Середній


5

Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.

6

Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою викладача здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.


7

Студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії.


ІІІ. Достатній

8

Знання студента є достатньо повними, він застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими неточностями.


9

Студент досить добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації.

10

Студент має глибокі і міцні знання, здатний використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки. При цьому він може припускатися незначних огріхів в apґументації думки тощо.

ІV. Високий

11

Студент на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми.

12

Студент має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР), завдання самостійної роботи менше ніж на 60% від максимальної кількості балів, виділених на ці види робіт, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю.

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні заняття оцінки не ставляться, за практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).
Самостійна робота

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Студенти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит.


Модульні контрольні роботи

Семестр 5

Навчальним планом з другої іноземної (німецької) мови передбачено написання 1-ї модульної контрольної роботи у V-му семестрі 2 години, 1-ї модульної контрольної роботи у VI-му семестрі 2 години.

Метою контрольних робіт є перевірка рівня сформованості у студентів третього курсу орфографічних навичок, а також умінь та навичок коректного використання лексико-граматичних структур у писемному мовленні.

МКР (V семестр) складається із 7 завдань, що охоплюють лексичний матеріал з тем: „Erste Kontakte. Die Bekanntschaft“, „Die Mahlzeiten“ Im Restaurant“.Перше-п’яте завдання дозволяють виявити рівень сформованості граматичних навичок студентів, а також перевірити вміння використання лексичного, граматичного матеріалу та логічність його використання в простих розповідних, питальних та спонукальних реченнях.

Шосте завдання передбачає перевірку вміння студентів перекладати речення з рідної мови на німецьку, не використовуючи словника.

Сьоме завдання має за мету визначити рівень володіння лексикою з теми „Das Essen. Im Restaurant“ та здатність студентів граматично, лексично і стилістично вірно викласти свою думку у межах запропонованої теми.
Всі завдання контрольної роботи дозволяють визначити глибину та якість засвоєння, а також практичного використання лексичного та граматичного матеріалу.
Критерії оцінювання МКР (V семестр)

Максимальна кількість балів за написання МКР 1 становить 10 балів.Параметри: Орфографічна, граматична і пунктуаційна правильність.

Пропонується такий розподіл балів за виконання МКР:

1 завдання – 1 бал

2 завдання – 1 бал

3 завдання – 1,2 бала

4 завдання – 1 бал

5 завдання – 0,8 бала

6 завдання – 2 бали

7 завдання – 3 бали
За недбале оформлення роботи (відсутність полів і абзаців, багаторазові виправлення і помарки) оцінка знижується на 0,5 бала.
Семестр 6
Навчальним планом з другої іноземної (німецької) мови передбачено написання 1-ї модульної контрольної роботи у VI-му семестрі 2 години.

Метою контрольної роботи є перевірка рівня сформованості у студентів третього курсу орфографічних навичок, а також умінь та навичок коректного використання лексико-граматичних структур у писемному мовленні.

Висновок про рівень засвоєння студентами програмового матеріалу робиться на підставі результатів виконання завдань модульної контрольної роботи 1, яка складена на основі навчальної програми для студентів ІІІ курсу. Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням балів, отриманих за виконання всіх видів завдань.

МКР складається із 5-ти комплексних завдань, що охоплюють лексичний матеріал з тем: „Die Reise“, „Das Hotel“, „Die Gesundheit“

Всі завдання контрольної роботи дозволяють визначити глибину та якість засвоєння лексичного матеріалу, а також навички його практичного використання. Висновок про рівень підготовки студентів робиться на підставі виконання усіх завдань модульної контрольної роботи: підсумкова оцінка виставляється з урахуванням балів, отриманих за всі види завдань.

Перше завдання (Hörverstehen) дозволяє виявити рівень сформованості навичок студентів розуміти запропонований текст при аудіюванні. Студенти повинні реконструювати діалог (детальне сприйняття на слух).

Метою другого завдання (Dialogübung) є з’ясувати рівень засвоєння лексики з тем «Die Reise», «Das Hotel», навички писемного мовлення та уміння будувати діалог.Третє завдання (Übersetzung) передбачає перевірку засвоєння лексики з вказаних вище лексичних тем та навички перекладу.

Четверте завдання (schöpferische Aufgabe) дозволяє виявити у студентів здатність до творчого підходу стосовно висвітлення певних проблем, що сформульовані відповідно до пройдених тем. Об’єктами контролю виступають: орфографічні навички, продуктивні лексичні і граматичні навички та певні вміння письмового мовлення (змістовність, логічність і часова послідовність, зв’язність та обсяг; творчий підхід до вирішення означених проблем).

П’яте завдання (Grammatische Aufgabe) дозволяє перевірити рівень сформованості граматичних навичок студентів (Vorgangspassiv).
Критерії оцінювання МКР 1 (VI семестр)

Максимальна кількість балів за написання МКР 1 становить 10 балів.Параметри: Орфографічна, лексична, граматична і пунктуаційна правильність.

І Hörverstehen – 2 бали.ІІ Dialogübung – 2 бали.

ІІІ Übersetzung – 2 бали.

ІV Schöpferische Aufgabe – 2 бали.

V Grammatische Aufgabe – 2 бали.
За недбале оформлення роботи (відсутність полів і абзаців, багаторазові виправлення і помарки) оцінка знижується на 0,5 бала.
Семестр 7

Навчальним планом з другої іноземної (німецької) мови передбачено написання 1-ї модульної контрольної роботи у VІІ семестрі 2 години.Зміст та структура. Всі завдання контрольної роботи складені згідно з навчальною програмою дисципліни «Друга іноземна мова» для студентів ІУ курсу і дозволяють визначити глибину та якість засвоєння, а також практичного використання лексичного та граматичного матеріалу.

МКР складається з п’яти комплексних завдань, що охоплюють лексичний матеріал з тем: „Das Äußere des Menschen“, „Der Charakter des Menschen“.Перше завдання (Hörverstehen + schöpferische Aufgabe) дозволяє виявити рівень сформованості навичок студентів розуміти запропонований текст при аудіюванні. Спочатку студенти повинні визначити правильні висловлювання та виокремити необхідну інформацію (детальне сприйняття на слух). На другому етапі пропонується висловити свою думку стосовно почутого.

Друге завдання (Leseverstehen) передбачає перевірку вміння студентів розуміти незнайомий текст без словника та визначати його головну думку. Студенти повинні визначитись щодо правильності чи неправильності запропонованих висловлювань.

Третє завдання (Lexikalische Aufgabe) має за мету визначити рівень володіння студентами лексичними структурами та коректність їх використання у мовленні; перевірити засвоєння лексики студентами та навички її використання на понадфразовому рівні.

Четверте завдання (schöpferische Aufgabe) дозволяє виявити у студентів здатність до творчого підходу стосовно висвітлення певних проблем, що сформульовані відповідно до пройдених тем. Об’єктами контролю виступають: орфографічні навички, продуктивні лексичні і граматичні навички та певні вміння письмового мовлення (змістовність, логічність і часова послідовність, зв’язність та обсяг; творчий підхід до вирішення означених проблем).

П’яте завдання (Grammatische Aufgabe) дозволяє перевірити рівень сформованості граматичних навичок студентів (Deklination der Adjektive – Wiederholung).

Всі завдання контрольної роботи дозволяють визначити глибину та якість засвоєння лексичного матеріалу, а також навички його практичного використання. Висновок про рівень підготовки студентів робиться на підставі виконання усіх завдань модульної контрольної роботи: підсумкова оцінка виставляється з урахуванням балів, отриманих за всі види завдань.Розподіл балів:

За МКР студенти можуть отримати максимально 10 балів.

І (Hörverstehen + schöpferische Aufgabe) – 1 + 2 бали.

ІІ (Leseverstehen) – 1 бал.

ІІІ (Lexikalische Aufgabe) – 1 бал.

IV (Schöpferische Aufgabe)2 + 2 бали.

V (Grammatische Aufgabe) – 1 бал.
Семестр 8

Зміст МКР охоплює лексичний матеріал з тем «Die BRD» та „Das Bildungswesen in der BRD“, „Lehr- und Lerninhalte“, Österreich, Liechtenstein“, „Die Schweiz, Luxemburg“ та граматичний матеріал з тем «Das Partizip I und das Partizip II», «Das erweiterte Attribut», „Bildung der Zeitformen des Konjunktivs“, „Gebrauch des Konjunktivs I und des Konjunktivs II im selbstständigen Satz“.


Перше та друге завдання дають змогу перевірити словниковий запас та застосування знань з вивченої теми – доповнення речень, знаходження відповідностей, Багатство та мобільність лексичного запасу студентів, правильність та логічність його використання діагностує третє завдання, яке визначає рівень володіння студентами базовою лексикою та вміння ввести дану лексику у зв’язну розповідь – написання твору на одну із запропонованих тем.

Четверте – восьме завдання передбачають перевірку рівня сформованості граматичних навичок студентів. – вживання форми Partizip I або Partizip II, утворення речення із поширеним означенням, утворення та вживання форм Konjunktiv.

Порядок проведення. Перед проведенням контрольної роботи викладач перевіряє присутність студентів та інструктує їх про порядок виконання завдань.

Студенти отримують завдання і протягом 90 хвилин письмово їх виконують.

Оскільки завдання передбачають знання студентами лексичного та граматичного матеріалу, словники чи навчальні посібники не повинні використовуватись в ході її виконання. Контрольна робота проводиться в аудиторії під керівництвом викладача.

Критерії оцінювання, розподіл балів. Основними критеріями оцінювання МКР є:

- характер засвоєння матеріалу – обсяг, повнота, правильність і точність їх осмислення, міцність засвоєння, системність, дієвість;

- здатність аналізувати і оцінювати фактичний матеріал.

Максимальна кількість балів за написання МКР становить 10 балів. Параметри оцінювання: орфографічна, лексична, граматична і пунктуаційна правильність. За недбале оформлення роботи (відсутність полів і абзаців, багаторазові виправлення і помарки) оцінка знижується на 0,5 бала.

За правильне виконання кожного завдання студент може отримати таку кількість балів:

перше завдання – 1 бал

друге завдання – 1 бал

третє завдання – 2 бали

четверте завдання – 1 бал

п’яте завдання – 1 бал

шосте завдання – 1 бал

сьоме завдання – 1 балвосьме завдання – 2 бали
За недбале оформлення роботи (відсутність полів і абзаців, багаторазові виправлення і помарки) оцінка знижується на 0,5 бала.


 1. ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЗАЛІКУ / ЕКЗАМЕНУ


Семестр 6 (екзамен)

Gesprächsthemen

 1. Welche Reise (Eisenbahnreise, Autoreise, Flugreise oder Seereise) würden Sie unternehmen und warum? Begründen Sie Ihre Wahl.

 2. Wir reisen mit dem Flugzeug. Gewinnen wir immer Zeit dabei?

 3. Welche Vorteile hat eine Eisenbahnreise. Nennen Sie bitte auch ihre Nachteile.

 4. Reisen Sie gern? Oder ist es besser für Sie ruhig zu Hause zu bleiben? Womit möchten Sie am liebsten reisen? Warum?

 5. Welche Jahreszeit würden Sie für Ihre Ferien wählen? Warum? Begründen Sie Ihre Wahl.

 6. Sie sind eben ins Hotel angekommen. Was sollen Sie an der Rezeption machen? Wonach fragt man den Empfangschef und wovon spricht man mit ihm?

 7. Sie sind in einer fremden Stadt und natürlich möchten Sie irgendwo übernachten. Welche Möglichkeiten gibt es dort und was würden Sie wählen? (Jugendherberge, 5-Sterne Hotel …)

 8. Wie viele Mahlzeiten essen Sie am Tag? Beschreiben Sie, was Sie gewöhnlich essen. Erzählen Sie über die Essgewohnheiten in Ihrer Familie.

 9. Erklären Sie, wie Sie Ihr Lieblingsgericht kochen.

 10. Ihr Freund benimmt sich schlecht am Tisch. Erklären Sie ihm richtige Tischmanieren.

 11. Jede Küche hat Ihre Spezialitäten. Was ist in der deutschen Küche anders, als bei uns?

 12. Was ist für die ukrainische Küche typisch?

 13. Was ist für die deutsche Küche typisch?

 14. Bestellen Sie in einem Restaurant das Mittagessen für Sie und Ihren Freund / Ihre Freundin.

 15. Sie machen bald eine Auslandsreise, deshalb müssen Sie sich in der Poliklinik untersuchen lassen. Welche Ärzte müssen Sie aufsuchen?

 16. Sie haben eine Grippe überstanden. Erzählen Sie Ihrem Freund / Ihrer Freundin über Ihre Krankheit und raten Sie ihm / ihr, wie er / sie der Grippe vorbeugen kann.

 17. Die Gesundheit ist der große Reichtum. Was heißt gesund leben?

 18. Treiben Sie Sport gern? Und Ihre Freunde? Warum? Welche Sportarten finden Sie am besten?

 19. Was können Sie über die Geschichte der Olympischen Spiele erzählen? Sind diese Spiele auch heute populär?

 20. Erzählen Sie über Ihren letzten Kinobesuch. Welchen Film haben Sie sich angesehen. Hat er Ihnen gefallen? Warum?

 21. Theaterkunst ist eine der ältesten Künste der Menschheit. Bleibt sie noch in unserer Zeit beliebt?


Grammatik

 1. Das Passiv (Vorgangspassiv). Bildung und Gebrauch. Infinitiv Passiv

 2. Das Stativ (Zustandspassiv). Bildung und Gebrauch.

 3. Präpositionen von, durch, mit

 4. Das eingliedrige Passiv

 5. Modalverben mit Infinitiv Passiv.

 6. Die Konstruktion „sich lassen + Infinitiv Aktiv“

 7. Konstruktionen „Ich habe …; Ich besitze …. + Akk.“

 8. Präpositionen mit Akkusativ, mit Dativ, mit Dativ und Akkusativ, mit Genitiv

 9. Die Deklination der Adjektive

 10. Deklination der substantivierten Adjektive und Partizipien

 11. Deklination der Eigennamen

 12. Steigerungsstufen der Adjektive

 13. Pronominaladverbien

 14. Der Zeitformen des Aktivs.

 15. Wortstellung im Aussage- und Fragesatz .

 16. Der Infinitiv mit zu und ohne zu

 17. Die Infinitivkonstruktionen haben/sein + zu + Infinitiv

 18. Der substantivierte Infinitiv

 19. Infinitivgruppen „um…zu“, „(an)statt…zu“, „ohne…zu“ + Infinitiv

 20. Die Satzreihe: die Wortfolge und Konjunktionen

 21. Das Satzgefüge: die Wortfolge und Konjunktionen

 22. Finalsätze und die Infinitivgruppe „um…zu“ + Infinitiv

 23. Bedingungssätze

 24. Kausalsätze

 25. Objektsätze

 26. Attributsätze. Deklination der Relativpronomen.

 27. Temporalsätze. Konjunktionen

 28. Consecutio Temporum


Семестр 8 (екзамен)

Gesprächsthemen

 1. Charakter muss man haben, bloß welchen? Begründen Sie Ihre Meinung.

 2. Beschreiben Sie das Äußere Ihres Freundes / Ihrer Freundin.

 3. Das Bildungswesen in der BRD.

 4. Die berühmten Menschen Deutschlands.

 5. Österreich (geographische Lage, das Klima, die Menschen).

 6. Der Staatsaufbau Österreichs. Österreichische Variante der deutschen Sprache.

 7. Wien – die Hauptstadt Österreichs (Geschichte, Sehenswürdigkeiten).

 8. Traditionelle Volksfeste und altes Brauchtum in Österreich.

 9. Die berühmten Menschen Österreichs.

 10. Das Fürstentum Liechtenstein.

 11. Die Schweiz (geographische Lage, Bevölkerung und Sprachen).

 12. Der Staatsaufbau der Schweiz. Schweizerische Variante der deutschen Sprache.

 13. Bern – die Hauptstadt der Schweiz. Sehenswürdigkeiten der Schweiz.

 14. Schweizer Feste und Bräuche.

 15. Die berühmten Menschen der Schweiz.

 16. Luxemburg.

 17. Bildungswesen in den deutschsprachigen Ländern.

 18. Das ganze Studium ist eine Prüfung.

 19. Warum habe ich den Lehrerberuf gewählt?

 20. Erzählen Sie über Ihre erste Erfahrung als Schullehrer.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка