Програма навчальної дисципліни пп 06 друга іноземна мова підготовки бакалавраСторінка6/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

Grammatik


  1. Die Deklination der Substantive.

  2. Die Deklination der Adjektive im Singular und im Plural.

  3. Die Steigerungsstufen der Adjektive und Adverbien.

  4. Die Pronominaladverbien.

  5. Die Zeitformen des Indikativs. Bildung und Gebrauch.

  6. Die Präterito-Präsentia. Das Verb lassen als Vollverb und Modalverb.

  7. Der Imperativ.

  8. Das Passiv. Bildung und Gebrauch.

  9. Das eingliedrige Passiv (subjektloses Passiv). Zustandspassiv.

  10. Der Infinitiv mit „zu“ und ohne „zu“.

  11. Die Infinitivgruppen mit um ... zu, statt ... zu, ohne ... zu + Infinitiv.

  12. Infinitivkonstruktionen haben/sein + zu + Infinitiv und synonymische Konstruktionen.

  13. Die Satzreihe.

  14. Die Wortfolge im Satzgefüge. Objektsätze.

  15. Kausalsätze. Finalsätze.

  16. Attributsätze. Bedingungssätze.

  17. Temporalsätze. Consecutio temporum.

  18. Das Partizip I und das Partizip II. Bildung und Gebrauch.

  19. Das Partizip I mit der Partikel „zu“.

  20. Das erweiterte Attribut.

  21. Der Konjunktiv. Bildung der präsentischen Formen des Konjunktivs.

  22. Der Konjunktiv. Bildung der präteritalen Formen des Konjunktivs.

  23. Der Konjunktiv in den irrealen Vergleichsätzen.

  24. Der Konjunktiv in der indirekten Rede.

  25. Gebrauch des Konjunktivs II im selbstständigen Satz (irrealer Wunsch und irreale Möglichkeit. Beinahe-, fast-Sätze. Diplomatischer Konjunktiv.)

  26. Gebrauch des Konjunktivs I im selbstständigen Satz.

  27. Irreale Bedingungssätze(Konditionalsätze).

  28. Die Modalverben in der Bedeutung der Vermutung.

  29. Modale Bedeutung des Futurs I und des Futurs II.

  30. Die Verben, die modale Bedeutung haben können (scheinen, glauben, wissen, brauchen, verstehen).


Вимоги до курсового екзамену з другої іноземної мови (німецької)

Курс з другої іноземної мови передбачає навчання студентів усному та писемному мовленню. У цьому зв’язку іспит з даного курсу складається з трьох питань: 1. Читання з урахуванням риторики, культури мовлення та фоностилістики, переклад фрагменту, переказ уривку з художньої літератури та висловлення особистої оцінки прочитаного. Лексико-граматичний аналіз уривку, речень або слів. Обсяг уривку: 1,5 стор. книжкового тексту.

 2. Питання з граматичного матеріалу.

 3. Бесіда за тематикою програмного матеріалу та домашнього читання на основі заданої мовленнєвої ситуації з використанням лексичного мінімуму.

Перше питання оцінюється до 10 балів, друге та третє запитання – до 15 балів. За кожне питання бали нараховуються відповідно до таких критеріїв:
відмінно”(рівень А):

 1. Перше питання: (10 балів) Робота з текстом. Правильне володіння графемно-фонемними навичками техніки читання (виразне читання тексту з дотриманням правильності вимови, фразового наголосу, інтонаційних моделей). Повне розуміння основного змісту тексту та правильне розкриття основної ідеї тексту. Послідовний виклад змісту тексту. Чітке висловлювання власної думки щодо прочитаного. Достатнє використання лексичного мінімуму. Допускається 1-3 граматичні або лексичні помилки.

 2. Друге питання: (14-15 балів) Студент має системні глибокі знання з граматики в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх на практиці. Уміє чітко та зрозуміло пояснити структуру та значення запропонованих граматичних конструкцій, послідовно та логічно викладає теоретичний матеріал, ілюструючи його власними прикладами, а також швидко та правильно виконує вправи, запропоновані викладачем. Помилки граматичного характеру не допускаються.

 3. Третє питання: (14-15 балів) Вільне володіння лексичним і граматичним мінімумами, передбаченими програмою курсу. Уміння вести діалог-бесіду проблемного характеру та вміння доказово висвітлити проблему по даній темі з використанням вивчених мовленнєвих форм (опис, розповідь, міркування). В процесі бесіди перевіряється інформованість студента в межах тематики курсу, вміння відстоювати свою точку зору, переконати співбесідника, бути ініціативним партнером, вирішувати певні комунікативні завдання без підготовки.

добре”(рівень В та С): 1. Перше питання: (8-9 балів) Робота з текстом. Правильне володіння графемно-фонемними навичками техніки читання (виразне читання тексту з дотриманням правильності вимови, фразового наголосу, інтонаційних моделей). Достатнє розуміння основного змісту тексту та правильне розкриття основної ідеї тексту. Послідовний виклад змісту тексту. Достатнє використання лексичного мінімуму. Допускається до 4-5 помилок граматичного та лексичного характеру.

 2. Друге питання: (11-13 балів) Студент має глибокі знання з граматики в обсязі та в межах вимог навчальних програм, уміє використовувати їх на практиці. Може пояснити структуру та значення запропонованих граматичних конструкцій, викладає теоретичний матеріал на достатньому рівні, ілюструючи його власними прикладами, а також виконує вправи, запропоновані викладачем. Допускається 3-4 помилки граматичного характеру.

 3. Третє питання: (11-13 балів) Достатнє володіння лексичним і граматичним мінімумами. Вміння вести діалог-бесіду проблемного характеру та вміння доказово висвітлити проблему по даній темі з використанням вивчених мовленнєвих форм (опис, розповідь, міркування). В процесі бесіди перевіряється інформованість студента в межах тематики курсу, вміння відстоювати свою точку зору, переконати співбесідника, бути ініціативним партнером, вирішувати певні комунікативні завдання без підготовки. Допускається 2-3 помилки лексичного та граматичного характеру.

задовільно”(рівень D та Е):  1. Перше питання: (6-7 балів) Робота з текстом. Недостатнє володіння графемно-фонемними навичками техніки читання (виразне читання тексту з дотриманням правильності вимови, фразового наголосу, інтонаційних моделей). Недостатнє розуміння основного змісту тексту та основної ідеї тексту. Непослідовне викладення змісту тексту. Недостатнє використання лексичного мінімуму. Допускається до 7-8 помилок граматичного та лексичного характеру.

 1. Друге питання: (8-10 балів) Студент має певні знання з граматики в обсязі та в межах вимог навчальних програм, але не завжди може використовувати їх на практиці. Не може чітко пояснити структуру та значення запропонованих граматичних конструкцій, викладає теоретичний матеріал на достатньому рівні, не достатньо ілюструючи його власними прикладами, а також при виконанні вправ, запропонованих викладачем, допускає значну кількість помилок (до 8 помилок граматичного характеру).

 2. Третє питання: (8-10 балів) Недостатнє володіння лексичним і граматичним мінімумами. Недостатня інформованість студента в межах тематики курсу. Недостатні вміння відстоювати свою точку зору, переконати співбесідника, бути ініціативним партнером, вирішувати певні комунікативні завдання без підготовки. Допускається 4-5 помилки лексичного та граматичного характеру.

незадовільно(рівень FX): 1. Перше питання: (до 6 балів) Робота з текстом. Недостатнє володіння графемно-фонемними навичками техніки читання (виразне читання тексту з дотриманням правильності вимови, фразового наголосу, інтонаційних моделей). Нерозуміння більшої частини змісту тексту та неспроможність розкрити основну ідею тексту. Хаотичне та неповне викладання змісту тексту. Недостатнє використання лексичного мінімуму. Допускаються численні помилки граматичного та лексичного характеру.

 2. Друге питання: (до 8 балів) Хаотичний та невпевнений виклад матеріалу. Відсутність ілюстрацій, прикладів. Значна кількість граматичних помилок.

 3. Третє питання: (до 8 балів) Низький рівень володіння лексичним і граматичним мінімумами. Недостатня інформованість студента в межах тематики курсу. Неспроможність відстоювати свою точку зору, переконати співбесідника, бути ініціативним партнером, вирішувати певні комунікативні завдання без підготовки. Допускаються численні помилки лексичного та граматичного характеру, які спотворюють зміст висловлювання. Студент неспроможний відтворити стандартні ситуації навіть після навідних запитань викладача.
 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    1. плани практичних занять;

    2. контрольні завдання (тести) для проведення проміжного модульного контролю

    3. комплекти модульних контрольних робіт
 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

5-6 семестри

Основна література

 1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). — М. : ЧеРо, 2000. — 336 с.

 2. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О. та ін. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. — 2-е видання, виправлене та доповнене. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. — 334 с.

 3. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. — К. : А.С.К., 2000.— Кн. 1. — 400 с.; Кн. 2. — 320 с.

 4. Щербань Н.П., Кушнерик В.І., Німецька мова: Підручник. — Чернівці : Книги — ХХІ, 2003. — 500 с.

 5. Казимір В.О., Боднарчук Т.В. Das Äußere und der Charakter des Menschen: Навчально-методичний посібник. — Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. — 248 с.

 6. Крецька Ю.А., Чистяк О.О., Боднарчук Т.В. Sport und Gesundheit. — Кам’янець-Подільский: ПП Буйницький О.А., 2010. — 172 с.

 7. Микуляк М.І. Praktisches Deutsch. Eine Reise ist immer ein Erlebnis: навчально-методичний посібник / М. І. Микуляк, Г. Г. Братиця – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2013. – 176 с.

 8. Юдина Е.В. Практический курс немецкого языка. — СПб.: КАРО, 2004. — 608 с.

 9. Popov A.A., Ivanowa N.D., Obnossov N.S. Praktisches Deutsch für Hochschulen, ІI. St. — Moskau : Vysschaja schkola, 1998.

 10. Sokolowa N. Deutsche Übungsgrammatik. – М., Просвещение, 1989.

 11. Moment mal. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 2.-Langenscheidt.-1996.

 12. Themen neu Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. – Ausgabe in zwei Bänden. – Max Hueber Verlag, 1998. – KB1 – 240 S. ; Themen neu Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. – Ausgabe in zwei Bänden. – Max Hueber Verlag, 1998. – AB1 – 220 S.Допоміжна

 1. Корольова М.Р., Лисенко Е.І., Турова З.М. Підручник німецької мови. — К. : Вища школа, 1980.

 2. Россихина Г.Н. Немецкий глагол в упражнениях. — М., 2002.

 3. Паремская Д.А. Практическая граматика (немецкий язик).— Мн.; 2001.

 4. Kessler H. Deutsch für Ausländer. — Verlag für Sprachmethodik, 1977.

 5. Бориско Н. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка. В 2-х томах. — К. : Логос. — М. : Рольф, 2000.

 6. Samara G. Guten Tag, Deutschland. — М.. : Рольф, 2001.

 7. Schäpers R., Grundkurs Deutsch, Verlag für Deutsch. — Ismaning/München; К. : Методика, 2000.

 8. Єнакієва К.В. Підручник німецької мови. — К., 1964.

 9. Захаров Ю.М., Вишневська Н.В., Онуфрієва Л.А. Deutsch für Hochschulen: Навчальний посібник з німецької мови для студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2010. — 352 с.

 10. Kusnezowa O.F., Birkenhof G.M., Romm S.M. Praktikum der deutschen Grammatik. — M., 1968.

 11. Кольский М.И., Штайнмец Л.М. Практикум устной и письменной речи на немецком языке. — М., 1963.

 12. Енциклопедія німецьких тем. Вікторовський В.Г.— Харків,2002.

 13. Іванова Л.О., Іотко Л.Б. Deutsche Feste und Bräuche: Німецькі звичаї та свята: Навчальний посібник. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційний відділ, 2006. — 194 с.

 14. Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike. Sage und Schreibe. Посібник для вивчення лексики німецької мови: Навчальний посібник. — Київ : Методика, 2004. — 304 с.

 15. Themen neu Zertifikatsband. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. — Max Verlag, 2002.

 16. Німецька мова: посібник-порадник для старшокласників та вступників до ВУЗ/Укладачі Гінка Б.І. та ін. — Тернопіль:1998. — 200 с.

 17. Kudina O. Die Länder, wo man Deutsch spricht: Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. — Вінниця : Нова книга, 2002. — 344 с.

 18. Бочко Г.П., Кудіна О.Ф. Українсько - німецький розмовник. — Л. : Освіта, 1994


7-8 семестри

Основна література

   1. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. — К. : А.С.К., 2000.— Кн. 1. — 400 с.; Кн. 2. — 320 с.

 1. Samara G. Guten Tag, Deutschland! – М.: Рольф, 2001. – 304 с.

 2. Іванова Л.О., Іотко Л.Б. Deutsche Feste und Bräuche: Німецькі звичаї та свята: Навчальний посібник. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційний відділ, 2006. — 194 с.

 3. Die Deutschen, die ein jeder kennen muss. — М., 1989.

 4. Гусєва П.Т., Гоголєва Г.В., Корогодіна С.Ф. Streiflichter aus Deutschland. Ein Lehrbuch für Schüler. (Стисло про Німеччину. Посібник для учнів). – Х. : Веста: Вид-во «Ранок», 2006. — 80 с.

 5. Гусєва П.Т., Гоголєва Г.В., Корогодіна С.Ф. Streiflichter aus deutschsprachigen Ländern. Deutschland. Ein Lehrbuch für Schüler. (Стисло про німецькомовні країни. Посібник для учнів). — Х.: Веста : Вид-во «Ранок», 2006. — 96 с.

 6. Путилина Г. Die Schule. — Л. : Просвещение, 1970. — 125 с.

 7. Жомек Г. И. Hochschule. — М. : Просвещение, 1965. — 106 с.

 8. Popov A.A., Rybikowa T.A., Obnossov N.S. Praktisches Deutsch für Hochschulen, III. St. — Moskau : Vysschaja skola, 1984.

 9. Schmyrko O. Praktisches Deutsch. Einstieg in das Berufsleben des Lehrers / O. Schmyrko. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. – 92 с.

 10. Tatsachen über Deutschland. — Societäts Verlag, 1996.

 11. Соколова Н.Б., Молчанова И.Д. Справочник по грамматике немецкого языка для У-ХІ классов школ с углубленным изучением немецкого языка. — М. : Просвещение, 1989. — 304 с.

 12. Німецька мова: Підручник/ Щербань Н.П., Кушнерик В.І. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2003.

 13. Россихина Г. Н. Ульянова Е. С. Немецкий глагол в упражнениях: Учеб. пособие. — М. : Лист Нью, 2002. — 192 с.

 14. Євгененко Д.А., Білоус О.М., Гуменюк О.О. та ін. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. — 2-е видання, виправлене та доповнене. — Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. — 334 с.

 15. Schendels E. Deutsche Grammatik. — M., 1988.

 16. Arssenjewa M.G. Grammatik der deutschen Sprache. — M., 1963.

 17. Петренко. О. В. Совершенствуем знание немецкого языка. — К. : Методика, 1996. — 336 с.

 18. Ярнатовская В.Е. Австрия и Швейцария. — М., 1989.


Допоміжна

 1. Панасюк Х. Г. Германия: Страна и люди. — 2-е узд., исправл. — Минск. : Высш. шк., 1998. — 365 с.

 2. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 2. — Max Hueber Verlag, 1992.

 3. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch 1. – Max Hueber Verlag, 1992.

 4. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch 2. – Max Hueber Verlag, 1992.

 5. Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike. Sage und Schreibe. Посібник для вивчення лексики німецької мови: Навчальний посібник. — Київ : Методика, 2004. — 304 с.

 6. Погадаев В.А. Немецкий язык: учебное пособие. – М. : «Слово», 2000.

 7. Themen neu. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch 3. – Max Hueber Verlag, 1992.

 8. Вікторовський В.Г. Енциклопедія німецьких тем. – Харків : Торсінг, 2002.

 9. Kudina O. Die Länder, wo man deutsch spricht. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства. – Вінниця: Нова книга. — 2002. — 344 с.

 10. Безсмертна Н. Deutsch – intensiv. — Київ : Либідь, 1995.

 11. Kuntsch L. Deutsch – Land und Leute. Ein Lehrbuch. — Kiew, 1993. — 374 S.
 1. Інформаційні ресурси
№ з/п

Адреси веб-порталів

Характеристка

1.

http://www. auslandsschulwesen.de

Веб-сторінка центру іноземної шкільної освіти

2.

http://www.b-o.de

Навчальні матеріали в онлайновому режимі

3.

http://www.bildungsserver.de

Інтернет-сторінка німецького освітнього серверу

4.

http://www.daf.uni-mainz.de

Цікаві теми з відеозаписом

5.

http://www.deutsch-als-fremdsprachе.de

Форум «Німецька мова як іноземна». Спрямованість – матеріали для практичного застосування на заняттях.

6.

http://www.deutsch-online.com

Навчальні теми і завдання з різних аспектів мовної і мовленнєвої компетенції.

7.

http://www.focus.de

Веб-сторінка журналу «Focus»

8.

http://www.goethe.de

Веб-портал Гете-інституту. Містить різноманітні навчальні матеріали та Інтернет-вправи.

9.

http://www.gutenberg.aol.de

Тексти більш ніж 300 класиків

10.

http://www.inter-nationes.de

Навчальні матеріали з усіх аспектів навчання

11.

http://www.juma.de

Веб-сторінка молодіжного журналу „Juma“

12.

http://www.kommon.de

Спільна веб-сторінка німецьких міст

13.

http://www.meinestadt.de

Інформація про міста Німеччини

14.

http://www.movieline.de

Огляд фільмів

15.

http://www.neue-rechtschreibung.de

Матеріали з правопису

16.

http://www.schule.de

Відкрита мережа шкіл Німеччини

17.

http://www.spiegel.de

Віб-сторінка про школи і шкільні газети

18.

http://www.1000tests.com

Збірка різноманітних тестів

19.

http://www.tu-dresden.de

Проекти за аспектом «Німецька мова як друга іноземна» (DaF)

20.

http://www.zdf.de

Перший канал німецького телебачення (ZDF) в режимі онлайн

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка